Предложение за резолюция - B7-0324/2013Предложение за резолюция
B7-0324/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно наводненията в Централна Европа

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

за приключване на разисквания по изявленията на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Михаел Тойрер, Ангелика Вертман, Надя Хирш, Мариел дьо Сарнез от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0319/2013

Процедура : 2013/2683(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0324/2013
Внесени текстове :
B7-0324/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0324/2013

Резолюция на Европейския парламент относно наводненията в Централна Европа

(2013/2683(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 3 от Договора за ЕС и член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2005)0108) и позицията на Парламента от 18 май 2006 г.[1],

–   като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147), съобщението на Комисията относно „Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия“ (COM(2009)0082) и съобщението на Комисията, озаглавено „Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ“ (COM(2010)0600),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Региони 2020 – оценка на бъдещите предизвикателства за регионите в ЕС“ (SEC(2008)2868),

–   като взе предвид резолюцията си от 17 юни 2010 г. относно наводненията в държавите от Централна Европа и по-специално Полша, Чешката република, Словакия, Унгария и Румъния, както и във Франция[2];

–   като взе предвид резолюциите си от 5 септември 2002 г. относно наводненията в Европа[3], от 8 септември 2005 г. относно природните бедствия (пожари и наводнения) в Европа[4], от 18 май 2006 г. относно природните бедствия (горски пожари, суша и наводнения) – селскостопански въпроси[5], въпроси, свързани с регионалното развитие[6], и въпроси, свързани с околната среда[7], от 7 септември 2006 г. относно горските пожари и наводненията[8] и от 11 март 2010 г. относно голямото природно бедствие в автономната област Мадейра и въздействието на бурята „Синтия“ в Европа[9],

–   като взе предвид резолюциите си от 21 септември 2010 г. относно съобщението на Комисията: Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия[10] и от 27 септември 2011 г. относно „Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ“[11]

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че през юни 2013 г. голямо природно бедствие – пороен дъжд – сполетя държавите от Централна Европа и особено Германия, Унгария, Австрия, Полша и Чешката република, като причини масови наводнения;

Б.  като има предвид, че природните бедствия и наводненията са екологичен въпрос, пораждащ глобално безпокойство;

В.  като има предвид, че неотдавнашното бедствие причини смъртта на най-малко 20 души и евакуирането на десетки хиляди от домовете им, както и огромни човешки страдания за семействата на жертвите и за засегнатото население;

Г.  като има предвид, че бедствието нанесе сериозни щети, в т.ч. на собствеността и инфраструктурата, реките излязоха от коритата си, бяха унищожени елементи от природното и културното наследство и по-голямата част от населението на региона беше засегнато, със сериозно и трайно отражение върху условията на живот и икономическата стабилност;

Д. като има предвид, че е необходимо устойчиво възстановяване на пострадалите в по-голяма или по-малка степен от бедствието области с оглед поправяне на икономическите и социалните поражения;

Е.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз беше създаден с цел справяне със сериозни национални бедствия и предоставяне на финансова помощ на засегнати от бедствия държави;

Ж. като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз трябва да допълва обществените усилия на държавите бенефициери, да финансира мерки за облекчаване на щети, които не са застраховаеми, за възстановяване на работата на инфраструктурата, да предоставя временно настаняване и да взема превантивни мерки за опазване на културното наследство;

З.  като има предвид че честотата, сериозността, сложността и отражението на природните и причинените от човека бедствия на територията на Европа нараснаха бързо през последните години;

И. като има предвид, че наводненията, причинени от деградацията на почвите, са глобален екологичен проблем, тъй като засяга не само Европа, но и останалата част на света, както показаха последните наводнения в Индия;

1.  изразява своята съпричастност и солидарност с жителите на регионите, засегнати от бедствието, отдава почит и изразява съболезнованията си на семействата на жертвите;

2.  приветства непрекъснатите усилия, положени от доброволците от засегнатите и съседните региони да помогнат на хората и да намалят щетите в областите с поражения;

3.  отбелязва възможните сериозни икономически последици; призовава Комисията и държавите членки по възможно най-бърз начин да предоставят помощ за засегнатите от икономическите и социалните ефекти от бедствието области;

4.  призовава Комисията и държавите членки да преразгледат планирането, политиките в областта на устойчивото земеползване и способността за усвояване на екосистемите в светлината на засилените рискове от наводнения, произтичащи от начина, по който се управляват земята и местообитанията;

5.  призовава държавите членки да обменят най-добри практики за контрол на наводненията и инфраструктурата за отводняване, така че да се ограничат щетите от изключително обилните валежи;

6.  призовава държавите членки и регионите, засегнати от бедствието, да разгледат възможността за дългосрочни икономически инвестиции в политиките на държавите членки за превенция и отговор на бедствия, и насърчава съседните държавите членки, ако е необходимо, за да засилят сътрудничеството си за предотвратяване на природни бедствия, като с това гарантират възможно най-доброто използване на фондовете на ЕС, разпределени за тази цел;

7.  подчертава, че деградацията на почвите, породена или влошена от човешка дейност, като например неподходящи селскостопански и горски практики или прекомерно развитие на населените места, уврежда способността на почвите да продължат да изпълняват изцяло решаващата си функция по предотвратяване на природни бедствия;

8.  призовава Комисията, след представянето на съответните планове за възстановяване от страна на националните и регионалните органи, незабавно да предприеме мерки, за да гарантира, че отпускането на изисканите финансови средства от фонд „Солидарност“ на ЕС става по възможно най-бърз, ефективен и гъвкав начин;

9.  отново посочва, че е абсолютно наложителен нов регламент относно фонд „Солидарност“ на ЕС на основата на предложението на Комисията COM(2005)0108), с цел разрешаване на проблемите, причинени от природните бедствия, по по-гъвкав и ефективен начин; настоятелно призовава ирландското председателство и Комисията да търсят неотложно решение, така че да продължи преразглеждането на регламента с оглед създаване на по-силен и по-гъвкав инструмент, който ще е в състояние да отговори ефективно на новите предизвикателства на изменението на климата;

10. призовава държавите членки и регионите, засегнати от бедствието, да обърнат особено внимание на устойчивостта на своите съответни планове за възстановяване, както и да разгледат възможността за реализиране на дългосрочни инвестиции в политиките на държавите членки за превенция и противодействие на бедствията;

11. призовава държавите членки да изпълнят изискванията на директивата на ЕС относно наводненията и да я приложат; настоятелно призовава при управлението на териториалното устройство да се вземат под внимание картите на районите с риск от наводнения; подчертава, че ефективната превенция на наводненията трябва да се основава на трансгранични стратегии;

12. призовава Комисията и държавите членки да преразгледат планирането, политиките в областта на устойчивото земеползване, способността за усвояване на екосистемите и най-добрите практики в светлината на засилените рискове от наводнения, произтичащи от начина, по който се управляват земята, местообитанията и системите за отводняване, и да засилят капацитета за контрол на наводненията и инфраструктурата за отводняване, така че да се ограничат щетите от изключително обилните валежи;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки и на регионалните и местните органи в засегнатите области.