Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0324/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0324/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl potvynių Vidurio Europoje

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0319/2013

Procedūra : 2013/2683(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0324/2013
Pateikti tekstai :
B7-0324/2013
Priimti tekstai :

B7‑0324/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl potvynių Vidurio Europoje

(2013/2683(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF) (COM(2005) 0108), ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. poziciją[1],

–   atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009) 0147), į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009) 0082) ir į Komisijos komunikatą „Geresnis Europos reagavimas į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo“ (COM(2010) 0600),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Regionai 2020 m. Būsimų iššūkių ES regionams vertinimas“ (SEC(2008) 2868),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Prancūzijoje[2],

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje[3], 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) šią vasarą Europoje[4], 2006 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui[5], rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių – regioninės plėtros aspektų[6], rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) aplinkosaugos aspektų[7], į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių[8] ir į 2010 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir uragano „Ksintija“ padarinių Europoje[9],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“[10] ir į 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl geresnio Europos reagavimo į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo[11],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2013 m. birželio mėn. visoje Vidurio Europoje, ypač Vokietijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir Čekijos Respublikoje smarkios liūtys sukėlė didelę gaivalinę nelaimę, kurios metu kilo milžiniški potvyniai;

B.  kadangi gaivalinės nelaimės ir potvyniai yra visuotinį susirūpinimą keliantis su aplinka susijęs klausimas;

C. kadangi dėl neseniai kilusios nelaimės žuvo bent 20 asmenų, dešimtys tūkstančių asmenų buvo evakuoti iš savo namų, aukų šeimos ir nukentėjusieji patiria dideles kančias;

D. kadangi nelaimė sukėlė didelę žalą, įskaitant žalą nuosavybei ir infrastruktūrai, upės išsiliejo iš savo krantų, buvo sunaikinta dalis gamtos ir kultūros paveldo, taip pat nukentėjo dauguma regionuose gyvenančių asmenų, patirdami didelį ilgalaikį gyvenimo sąlygų ir ekonominio stabilumo pablogėjimą;

E.  kadangi reikia imtis dėl nelaimės sugriautų ar pažeistų sričių tvaraus atstatymo siekiant kompensuoti jų ekonominius ir socialinius nuostolius;

F.  kadangi Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) buvo įsteigtas siekiant reaguoti į dideles nacionalines nelaimes ir suteikti finansinę pagalbą nelaimės ištiktose valstybėse;

G. kadangi ESSF turi papildyti pagalbą gaunančių valstybių pastangas, finansines priemones, kuriomis sumažinami nuostoliai, nuo kurių negalima apsidrausti, siekiant atkurti infrastruktūros veiklą, suteikti laikiną apgyvendinimą ir imtis kultūros paveldo apsaugos prevencinių priemonių;

H. kadangi pastaraisiais metais Europoje sparčiai daugėjo gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, jos tapo didesnės, sudėtingesnės ir turėjo didesnį poveikį;

I.   kadangi dirvožemio erozijos sukelti plataus masto potvyniai yra visuotinį susirūpinimą keliantis, su aplinka susijęs klausimas, nes dėl to poveikį patiria ne tik Europa, bet ir likusi pasaulio dalis, kaip parodė Indijoje neseniai kilę potvyniai;

1.  užjaučia ir solidarizuojasi su nuo nelaimių nukentėjusių regionų gyventojais, reiškia savo pagarbą ir užuojautą aukų šeimoms;

2.  džiaugiasi nemažėjančiomis savanorių iš nukentėjusių ir kaimyninių regionų pastangomis teikiant pagalbą asmenims ir mažinant žalą nukentėjusiose teritorijose;

3.  deramai atsižvelgia į galimą didelį poveikį ekonomikai; ragina Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau suteikti paramą sritims, patyrusioms ekonominį ir socialinį šios nelaimės poveikį;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti planavimo, tvaraus žemės naudojimo politiką ir ekosistemos įsisavinimo gebėjimus, atsižvelgiant į padidėjusią potvynių riziką, kylančią dėl žemės ir buveinių valdymo būdo;

5.  ragina Komisiją keistis geriausia patirtimi potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros srityje siekiant apriboti itin smarkių liūčių sukeliamą žalą;

6.  ragina valstybes nares ir nuo nelaimių nukentėjusius regionus apsvarstyti galimybę vykdyti ilgalaikes ekonomines investicijas į valstybių narių nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas politiką, taip pat ragina kaimynines valstybes nares, prireikus, stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant gaivalinių nelaimių prevencijos klausimą, tokiu būdu užtikrinant geriausią galimą šiam tikslui skirtų ES lėšų panaudojimą;

7.  pabrėžia, kad dirvožemio erozija, kurią sukėlė arba pablogino žmogaus veikla, pvz., netinkamas žemės ūkio ir miškininkystės metodų taikymas arba perteklinė miestų plėtra, blogina dirvožemio gebą toliau visapusiškai vykdyti savo esminę funkciją – užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms;

8.  ragina Komisiją, nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms pateikus atitinkamus atkūrimo planus, nedelsiant imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad reikalingi finansiniai ištekliai iš ESSF būtų išmokėti kuo greičiau, veiksmingiau ir lanksčiau;

9.  pakartoja, kad norint lanksčiau ir veiksmingiau spręsti gaivalinių nelaimių sukeltas problemas būtinas naujas ESSF reglamentas, kuris būtų grindžiamas Komisijos pasiūlymu (COM(2005) 0108); primygtinai ragina Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančią Airiją ir Komisiją nedelsiant rasti sprendimą ir tęsti šio reglamento persvarstymą siekiant sukurti stipresnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų galima veiksmingai reaguoti į naujus klimato kaitos iššūkius;

10. ragina valstybes nares ir nelaimės paveiktus regionus ypač didelį dėmesį skirti atitinkamų atstatymo planų tvarumui ir apsvarstyti galimybę įgyvendinti ilgalaikių investicijų į valstybių narių nelaimių prevencijos ir reagavimu į jas politiką;

11. ragina valstybes nares įgyvendinti ES potvynių direktyvoje nustatytus reikalavimus ir įgyvendinti šią direktyvą; primygtinai ragina vykdant teritorinio planavimo valdymą atsižvelgti į potvynių rizikos žemėlapius; pabrėžia, kad veiksminga potvynių prevencija privalo būti pagrįsta tarpvalstybinėmis strategijomis;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti planavimą, tvaraus žemės naudojimo politiką, ekosistemos įsisavinimo gebėjimą ir geriausią patirtį atsižvelgiant į padidėjusią potvynių riziką, kuri kyla dėl žemės, buveinių ir drenažo valdymo būdo, ir didinti potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros pajėgumus siekiant apriboti smarkių liūčių sukeliamą žalą;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nuo nelaimių nukentėjusiose srityse.