Návrh usnesení - B7-0325/2013Návrh usnesení
B7-0325/2013

  NÁVRH USNESENÍ o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2014

  26. 6. 2013 - (2013/2679(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 35 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

  Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0315/2013

  Postup : 2013/2679(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0325/2013
  Předložené texty :
  B7-0325/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B7‑0325/2013

  Usnesení Evropského parlamentu o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2014

  (2013/2679(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na sdělení Komise o pracovním programu Komise na rok 2013 (COM(2011)0777),

  –   s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí[1], zejména na přílohu IV této dohody,

  –   s ohledem na výsledek pravidelného dialogu mezi všemi členy Komise a parlamentními výbory a na souhrnnou zprávu, kterou Konference předsedů výborů dne 11. června 2013 předložila Konferenci předsedů,

  –   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o posílení evropské demokracie v budoucí HMU (2013/2672(RSP)),

  –   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o sdělení Komise „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020“ (2013/2607(RSP)),

  –   s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  –   s ohledem na článek 70 jednacího řádu,

  –   s ohledem na čl. 35 odst. 3 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Evropa musí dodržovat model sociálně-tržního hospodářství a zajišťovat udržitelný růst v zájmu zajištění pracovních příležitostí a lepší kvality života pro současnou, ale i budoucí generaci;

  B.  vzhledem k tomu, že se EU nepodařilo překonat vážnou hospodářskou a sociální krizi, což má za následek mj. oslabení metody Společenství a neschopnost přijímat okamžitá rozhodnutí, avšak rozhodnutí týkající se růstu a zaměstnanosti vyžadují rychlost;

  C. vzhledem k tomu, že neúspěšné řešení krize vede k znepokojujícímu poklesu důvěry v evropský projekt, a tedy i k zpochybňování jeho legitimity a ohrožení účasti v nastávajících volbách do Evropského parlamentu;

  D. vzhledem k tomu, že Komise by měla před koncem svého mandátu vyvinout činnost s cílem představit poslední ze svých oznámených návrhů a nabídnout vhodná a účinná řešení pro záležitosti, které dosud nebyly projednány;

  E.  vzhledem k tomu, že finanční krize spojená se státními dluhy, která zasáhla Evropu a zejména státy eurozóny, vedla k prudkému hospodářskému propadu, který s sebou ve většině členských států nese negativní dopady v sociální oblasti, neboť se zvyšuje nezaměstnanost, a to zejména mezi mladými lidmi, a míra chudoby a sociálního vyloučení;

  F.  vzhledem k tomu, že soudržnost a solidarita zaujímají mezi cíli EU přední místa, jak potvrzuje článek 174 SFEU, a vzhledem k tomu, že by se těmito zásadami měla EU řídit v rámci snah o řešení dopadů hospodářské krize v členských státech, a to včetně států, jejichž hospodářské problémy byly způsobeny finančními trhy;

  1.  zdůrazňuje, že je hluboce přesvědčen o tom, že základní podmínkou dosažení udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti v Evropské unii je stabilita finančního sektoru a úspěch všech finančních strukturálních reforem;

  2.  připomíná, že rozpočet EU musí odrážet politické priority EU; zdůrazňuje, že rozpočet EU je investičním rozpočtem se silným pákovým účinkem; naléhavě žádá Komisi, aby bránila rozpočet EU jako nástroj, který má moc podpořit strategické investice prostřednictvím evropské přidané hodnoty, oživit evropské hospodářství a potlačit dlouhodobé negativní důsledky vysoké nezaměstnanosti a chudoby; v této souvislosti trvá na tom, že je nutné mezi hlavní priority rozpočtu EU zařadit udržitelný hospodářský růst, konkurenceschopnost, výzkum a inovace, boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, financování evropské infrastruktury a zajištění zdrojů pro nejchudší osoby;

  3.  dále trvá na tom, že je nutné dosáhnout politické dohody v otázkách: povinné komplexní revize víceletého finančního rámce (VFR), při níž by bylo přiděleno více finančních prostředků na růst, zaměstnanost a sociální soudržnost; maximální celkové flexibility, která by umožnila posílení politických priorit EU; plánu reforem finančních systémů EU, a to na základě systému vlastních zdrojů a zajištění jednotnosti rozpočtu; připomíná, že pokud nebude VFR přijat do konce roku 2013, dojde k prodloužení platnosti stropů a jiných ustanovení odpovídajících roku 2013, dokud nebude přijat nový VFR; zdůrazňuje, že nařízení o VFR a interinstitucionální dohodu odhlasuje pouze tehdy, budou-li uspokojivě uzavřena rozsáhlá jednání s Radou;

  4.  opakuje, že je nutné zlepšit koordinaci sociální a hospodářské politiky na úrovni EU, aby se zamezilo nesouladu, a vytvářet mezi nimi synergie a umožnit, aby navzájem posilovaly své cíle;

  5.  znovu opakuje, že každá další iniciativa směřující k prohloubení skutečně fungující HMU založené na stabilitě, udržitelném růstu, solidaritě a demokracii musí bezpodmínečně vycházet z metody Společenství; zdůrazňuje nezbytnost vzájemné loajální spolupráce mezi jednotlivými orgány či institucemi; naléhavě žádá Komisi, aby se při zvažování možností posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie zaměřila na potřebu veřejných investic v členských státech, a to zejména těch, které souvisejí s cíli strategie Evropa 2020 v oblasti sociálních věcí a vzdělávání;

  6.  připomíná Evropské radě, že nemá pravomoc legislativní iniciativy a že musí upustit od udílení pokynů Komisi ohledně formy nebo obsahu právních předpisů a že nesmí obcházet Komisi v její koordinační, exekutivní a řídící roli stanovené ve Smlouvách; opakuje, že ve vztahu k HMU nelze tolerovat žádné další mezivládní prvky a že v rámci svých pravomocí učiní veškeré nezbytné a patřičné kroky, nebude-li na toto varování brán zřetel;

  7.  upozorňuje, že přijímání pouze úsporných opatření může ohrozit kvalitu zaměstnávání, sociální ochrany a zdravotních a sociálních norem, a domnívá se, že rozpočtová kázeň v eurozóně by neměla být měřena pouze pomocí fiskálních a makroekonomických ukazatelů, ale že by je měly ve stejné míře doplňovat také ukazatele týkající se zaměstnanosti a sociální oblasti a zprávy o pokroku dosaženém při provádění strukturálních reforem, přičemž cílem je zajistit vhodnou a účinnou úroveň sociálních investic, a tudíž udržitelnost sociální EU;

  8.  je přesvědčen, že systém „Trojky“ brání demokratické kontrole a odpovědnosti Parlamentu, a vyzývá k jeho zrušení;

  9.  vyzývá k revitalizaci evropského průmyslu, přičemž cílem by mělo být vytvoření nových a kvalitních pracovních příležitostí, podpora udržitelného růstu a zlepšení pracovních podmínek pro všechny Evropany; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit makroekonomický rámec pro průmysl, který by měl zlepšit přístup ke kapitálu, zajistit lepší infrastrukturu, chránit vlastnická práva a podporovat zejména malé a střední podniky a sociální hospodářství, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost a zlepšil jejich přístup na nové trhy;

  10. s politováním konstatuje, že přes řadu slibů, které učinila Komise, se několik deklarovaných cílů nepodařilo uskutečnit, a to jak v kvantitativním smyslu, tak ve smyslu kvalitativním; naléhavě žádá Komisi, aby zahájila intenzivní jednání s oběma orgány odpovědnými za tvorbu právních předpisů ohledně dodání a přijetí zbývajících deklarovaných návrhů;

  11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států;

   

  ČÁST 2

  PŘÍLOHA K USNESENÍ O PRACOVNÍM PROGRAMU KOMISE NA ROK 2014

  Provádění

  12. vyzývá Komisi, aby v rámci příštího VFR 2014–2020 ve spolupráci s členskými státy zlepšila systémy monitorování, kontroly a auditu operačních programů podléhajících sdílenému řízení a aby zlepšila výkonnost a omezila míru nesrovnalostí a chybovosti;

  13. naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila konzistentnost svého legislativního programu, zvýšila kvalitu legislativních návrhů, zpřísnila svá posouzení dopadů u návrhů právních předpisů, navrhovala případně použití srovnávacích tabulek v zájmu lepšího provádění práva EU ve vnitrostátních předpisech a aby podpořila Parlament v jeho jednáních s Radou ohledně použití aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, neboť hrozí, že bude docházet k závažnému zablokování legislativního procesu, jak tomu bylo v případě finančních nástrojů pro vnější činnost na období 2014–2020; znovu vyjadřuje svou výzvu k opětovnému projednání interinstitucionální dohody o lepší tvorbě právních předpisů z roku 2003;

  Jednotný sociální trh přinášející udržitelný hospodářský růst podporující sociální začlenění

  14. připomíná klíčovou úlohu jednotného trhu, který je v EU motorem integrace, ekonomického růstu a zaměstnanosti a pilířem reálné ekonomiky EU, jenž podporuje konvergenci mezi zeměmi eurozóny a zeměmi, které nejsou její součástí; vyzývá proto Komisi, aby se soustředila na správu jednotného trhu s cílem zefektivnit přijímání a prosazování právních předpisů a politických priorit a zavést v rámci evropského semestru pravidelné posuzování integrace jednotného trhu, jež by vycházelo ze zpráv o integraci jednotného trhu tvořících součást ročních analýz růstu a z doporučení pro jednotlivé země;

  15. žádá Komisi, aby pokračovala v důsledném provádění Aktu o jednotném trhu I a II tím, že předloží návrhy na vytvoření, dokončení a provádění jednotného digitálního trhu, jako je např. nový strategický rámec zaměřený na dostupnost digitálního obsahu a jeho přeshraniční přenositelnost v rámci EU; zdůrazňuje, že je třeba zajistit právo univerzálního přístupu k internetu;

  16. vyzývá Komisi, aby důsledně a pozorně sledovala provádění, prosazování a rozšiřování evropského programu pro spotřebitele, zejména ve vztahu k novým evropským mechanismům pro odškodnění spotřebitelů, jejich ochranu a důvěru v rámci jednotného trhu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba vytvořit, přijmout a zavést specifické právní nástroje, které budou řešit klamavou reklamu a zavádějící marketingové postupy, transparentnost a možnost srovnávání poplatků za bankovní služby, změnu bankovního účtu a právo na přístup k základnímu bankovnímu účtu pro všechny spotřebitele; vyzývá Komisi, aby předložila dlouho očekávaný legislativní návrh týkající se souborných služeb pro cesty a pobyty;

  17. vyzývá proto k návratu k politice univerzálního přístupu spotřebitelů k odvětví veřejných služeb (voda, energie, doprava, plyn a elektřina a poštovní služby) založené na kvalitě, univerzalitě a cenové dostupnosti, přičemž zvláštní pozornost by se měla věnovat stoupajícímu počtu zranitelných skupin spotřebitelů; zdůrazňuje, že konkrétní a účinné řešení vyžaduje zejména otázka energetické chudoby spotřebitelů; vyzývá proto Komisi, aby posoudila možnost vytvoření mechanismu pro platební neschopnost spotřebitelů a domácností a předložila konkrétní legislativní návrh;

  18. naléhavě žádá Komisi, aby plně rozvinula harmonizované postupy pro elektronické vyřizování celních záležitostí, a mohla tak provést modernizovaný celní kodex;

  19. naléhavě žádá Komisi, aby předložila návrh 14. směrnice o právu obchodních společností týkající se přeshraničního přemisťování sídel společností, který by v souladu s acquis zajistil zachování účasti zaměstnanců i v případě přemístění sídla,, jež by se v zásadě řídila právem hostitelského členského státu, kromě případů, kdy právo hostitelského členského státu neposkytuje alespoň stejnou úroveň účasti zaměstnanců jako právo domovského členského státu;

  20. zdůrazňuje, že v zájmu co nejrychlejšího dalšího zvýšení efektivity a spolehlivosti finančních trhů v EU musí být chystané návrhy Komise týkající se finančních služeb co nejdříve přijaty, aby se zabránilo prodlevě ve vstupu příslušných právních předpisů v platnost;

  21. vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala návrh nařízení, kterým bude vytvořen jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, a návrh týkající se opatření v návaznosti na doporučení ohledně reformy struktury bankovnictví; zdůrazňuje, že je důležité, aby spolutvůrci právních předpisů tyto návrhy rychle projednali, aby mohly co nejdříve vstoupit v platnost;

  22. vyzývá k opětovnému zahájení jednání o směrnici o systémech pojištění vkladů, jejíž potřebnost ukázala v nedávné době kyperská krize, a to souběžně s návrhem směrnice, kterou se zřizuje rámec pro ozdravné postupy a řešení úpadků úvěrových institucí a investičních podniků;

  23. vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala návrh o fondech peněžního trhu a aby přitom plně zohlednila příslušná doporučení Evropské rady pro systémová rizika (ESRB);

  24. vyzývá Komisi, aby v rámci semestru EU předložila návrh na schválení konvergenčního kodexu, který by byl založen na strategii EU 2020 a který by zahrnoval solidní sociální pilíř;

  25. vyzývá Komisi, aby předložila návrh týkající se informovanosti a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace, jak bylo uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2013 (2012/2061(INI));

  26. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na revizi směrnice o pracovní době (2003/88/ES), který by zajistil ochranu pracovníků před dlouhou pracovní dobou a dodržování rozhodnutí Evropského soudního dvora, že pohotovost musí být uznána jako pracovní doba; vyzývá Komisi, aby zahájila práci na evropském rámcovém nařízení pro důstojné příjmy, ať kolektivně vyjednané nebo stanovené zákonem, a aby současně zajistila, aby toto nařízení bylo slučitelné s vnitrostátní zažitou praxí a aby respektovalo autonomii sociálních partnerů; naléhá na Komisi, aby přezkoumala směrnici o stejném odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci; trvá na tom, aby Komise důrazněji usilovala o odblokování směrnice o mateřské dovolené (2010/18/EU) a aby v návaznosti na svou studii o nákladech a přínosech z roku 2010 přijala slíbená opatření pro zavedení rodičovské dovolené;

  27. žádá Komisi, aby na základě článku 14 SFEU a protokolu 26 předložila rámcovou směrnici o sociálních službách veřejného zájmu;

  28. opětovně Komisi žádá, aby vypracovala novou evropskou strategii o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti pro období do roku 2020; žádá Komisi, aby předložila návrh směrnice o poruchách pohybového ústrojí v důsledku výkonu povolání a zrevidovala směrnici 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci;

   

  Klima, životní prostředí, energetika a doprava

  29. očekává, že Komise bez dalších průtahů předloží legislativní návrhy na revizi směrnice o národních emisních stropech (2001/81/ES) a dalších právních předpisů týkajících se kvality ovzduší s cílem posílit ochranu lidského zdraví před negativními dopady znečištěného ovzduší;

  30. vítá zelenou knihu o rámci klimatických a energetických politik do roku 2030, avšak trvá na tom, aby na tento rámec navázal legislativní návrh, jenž stanoví závazné cíle pro snížení emisí CO2, energetické úspory a obnovitelné zdroje energie; trvá na tom, že by Komise měla předložit legislativní návrh o monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy; žádá, aby Komise stanovila nový závazný cíl pro obnovitelné energie, tj. dosažení 45% podílu v energetickém mixu do roku 2030, v zájmu zajištění jistoty subjektů investujících do souvisejících technologií;

  31. naléhá na Komisi, aby vzhledem k nedávným případům podvodného jednání v souvislosti s masnými výrobky v EU urychlila revizi balíčku hygienických předpisů;

  32. vyjadřuje politování nad pomalým postupem prací na legislativním návrhu o používání klonovacích technik při výrobě potravin a důrazně vybízí Komisi, aby tento návrh předložila společně s návrhem týkajícím se nových potravin; vybízí Komisi, aby co nejdříve představila adekvátní politický rámec pro předpisy týkající se poruch žláz s vnitřní sekrecí;

  33. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila návrh na zřízení energetické observatoře, jež bude mít za cíl zlepšit informace o trzích s dováženou energií a zefektivnit analýzu vývozních trhů; žádá Komisi, aby přezkoumala životaschopnost a efektivitu opatření, které má EU k dispozici k vytvoření a zavedení nového evropského energetického společenství;

  34. žádá Komisi, aby vypracovala strategii věnovanou energetické chudobě a připojila k ní vhodné návrhy, včetně unijní definice energetické chudoby;

  35. vyzývá Komisi, aby rozšířila pravomoci Evropské železniční agentury v oblasti bezpečnosti, certifikace a homologace kolejových vozidel;

  36. očekává, že Komise bude nadále usilovat o plnou realizaci iniciativy Jednotné evropské nebe, jejíž součástí je i vytvoření funkčních bloků vzdušného prostoru a výzkumný projekt řízení leteckého provozu v rámci jednotného evropského nebe (SESAR), s cílem uspokojit nároky na kapacitu a bezpečnost vzdušného prostoru;

   

  Zemědělství a rybolov

  37. vyzývá Komisi, aby zajistila hladký nástup přechodného období v roce 2014, které má připravit vstup nové společné zemědělské politiky v platnost v roce 2015; dále Komisi vyzývá, aby předložila oznámený právní rámec o politice pro podporu odbytu a revize nařízení o ovoci, zelenině a ekologickém zemědělství;

  38. vyzývá Komisi, aby podnikla potřebné kroky k tomu, aby členským státům pomohla s uplatňováním nově přijaté společné rybářské politiky v souladu s budoucím Evropským námořním a rybářským fondem; očekává, že Komise zajistí, aby byl právním základem jejích návrhů čl. 43 odst. 2 SFEU, a že omezí používání čl. 43 odst. 3 SFEU výhradně na návrhy související se stanovováním a udělováním rybolovných práv; za tímto účelem od Komise očekává pomoc se zřízením interinstitucionální pracovní skupiny, která bude tvořena zástupci všech tří orgánů a bude mít za úkol určit nejvhodnější postup;

   

  Soudržné a inkluzivní společnosti – Evropa občanů

  39. připomíná, že politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem k dosažení cílů strategie Evropa 2020; vyzývá proto Komisi, aby urychleně přijala vhodná opatření k zajištění včasného spuštění operačních programů 2014–2020 v členských státech a aby stanovila jasné podmínky jejich plnění; naléhá na Komisi, aby okamžitě předložila revidovaný návrh nařízení (ES) č. 2012/2002 o Fondu solidarity EU;

  40. vítá návrh Komise ohledně podmínek vstupu a pobytu v rámci výměnných programů výzkumných pracovníků, studentů, žáků, stážistů a dobrovolníků; vyzývá k předložení dalších zásadních návrhů týkajících se  migrace; v tomto ohledu očekává, že Komise bude i nadále nabádat sociální partnery k dosažení dohody o kvalitativním rámci pro stáže na základě článku 155 SFEU; v opačném případě by měla předložit návrh směrnice, v níž stanoví normy kvality a řádné minimální pracovní podmínky pro stáže a učňovské praxe;

  41. lituje skutečnosti, že dosud nebyl předložen legislativní návrh týkající se posílení solidarity v EU v otázkách azylu, jehož vypracování Parlament opakovaně žádal vzhledem k závazku EU, že do roku 2012 bude mít fungující společnou azylovou politiku, která zaručí vysokou míru ochrany a plné dodržování základních práv;

  42. podporuje návrh na změnu nařízení (ES) č. 168/2007 o Evropské agentuře pro základní práva a vyzývá Komisi, aby předložila propracovaný návrh mechanismu sledování a systému včasného varování, které budou vycházet z ustanovení článku 7 Smlouvy o EU a článku 258 SFEU;

  43. vyzývá Komisi, aby dokončila plán posílení procesních práv a sledovala provádění přijatých směrnic ve vnitrostátním právu, aby byla pomocí společných minimálních standardů pro procesní práva při trestním řízení dostatečně chráněna základní práva podezřelých a obžalovaných a aby bylo zajištěno efektivní dodržování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí;

  44. očekává, že Komise bude pokračovat v práci na koncepci EU trestního práva, a vítá, že Komise zamýšlí předložit legislativní návrh na vytvoření úřadu evropského veřejného žalobce, jenž by odpovídal za vyšetřování, stíhání a potrestání osob, které poškozují aktiva spravovaná EU nebo jejím jménem;

  45. vyzývá Komisi, aby připravila plán EU pro dosažení rovnosti bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu, jenž by měl být přijat do roku 2014; žádá, aby přepracovala návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, včetně dalších forem trestných činů páchaných z nenávisti, např. kvůli sexuální orientaci, genderové identitě a vyjádření genderové příslušnosti;

  46. vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice o vymýcení násilí páchaného na ženách a aby podepsala nebo ratifikovala úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu a tak vyslala silný signál těm členským státům, které tak zatím neučinily;

  47. trvá na tom, aby Komise předložila komplexní přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů (2006/24/ES) a aby navrhla řešení jejích nedostatků;

  48. vyzývá Komisi, aby prioritně pokračovala v práci na dohodě mezi EU a USA o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu, v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech; znovu zdůrazňuje, že naléhavě třeba tuto dohodu rychle uzavřít;

  49. naléhá na Komisi, aby pokračovala v reformě ochrany autorských práv, aby byla adekvátní pro internetové prostředí a vycházela ze společenské legitimity; znovu zdůrazňuje, že v zájmu posílení růstu a tvorby pracovních míst v Evropě je třeba dokončit reformu práv k průmyslovému vlastnictví;

  50. očekává, že Komise předloží nové návrhy či dále prozkoumá možnosti revize stávajících právních předpisů v oblasti občanského a procesního práva, zejména nařízení Řím II a Brusel II); vyjadřuje politování nad tím, že v přepracovaném znění nařízení Brusel I nejsou dostatečně zohledněny různé aspekty pracovního práva, a vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření fóra, jež by se v souladu s nařízením Řím II věnovalo výlučně sporům týkajícím se pracovněprávních žalob;

  51. žádá, aby Komise předložila návrh nařízení o evropském správním právu procesním s cílem vytvořit soudržný a úplný soubor kodifikovaných správních a právních předpisů; vyzývá Komisi, aby předložila návrh vzájemného uznávání účinků dokladů prokazujících osobní stav;

  52. vyzývá Komisi, aby posoudila, jak je uplatňováno nařízení o evropské občanské iniciativě a případně jej přepracovala;

  53. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby na program Partnerství pro komunikaci o Evropě byla před nadcházejícími evropskými volbami vyčleněna alespoň stejná výše prostředků jako v roce 2013;

   

  Zahraniční a rozvojová politika

  54. zdůrazňuje, že je důležité s větším odhodláním potvrdit vyhlídky západobalkánských zemí na přistoupení, a schvaluje doporučení Komise, aby byly zahájeny přístupové rozhovory se Srbskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (FYROM); vyzývá Komise, aby se věnovala Turecku, které jakožto kandidátská země musí usilovat o dosažení co nejdemokratičtějších norem a postupů, a navrhuje, aby bylo zváženo zahájení jednání o kapitole 22 o regionální politice a kapitolách 23 a 24 o základních právech a soudnictví;

  55. vyzývá Komisi, aby zvýšila objem a účinnost humanitární pomoci EU poskytované obyvatelům Sýrie, jimž se nedostává základního zboží a služeb, a syrským uprchlíkům v sousedních zemích;

  56. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na zřízení mechanismu, jenž by byl financován z příslušného finančního nástroje EU pro vnější činnost a jehož tým národních a mezinárodních vyšetřovatelů, prokurátorů, právníků a dalších odborníků z členských států EU i jiných dotčených zemí (Švýcarska, Kanady a Spojených států) by poskytoval právní a odborné poradenství a pomoc orgánům v zemích Arabského jara ohledně opětovného získání majetku, který zpronevěřili bývalí diktátoři a jejich rodiny a režimy;

  57. připomíná Komisi, že musí lépe posuzovat uplatňování konsenzu o humanitární pomoci a její doplňkovost s pomocí členských států a dárců a že je nutné provést revizi nařízení Rady (ES) č. 1257/1996;

   

  Obchod

  58. podporuje úsilí, které Komise vynakládá v rámci probíhajících dvoustranných jednání o obchodu, ale vyzývá ji, aby náležitě zohlednila stanoviska Parlamentu k Japonsku a k transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství; připomíná svůj požadavek, aby byly součástí dvoustranných obchodních dohod závazné sociální a environmentální normy a standardy sociální odpovědnosti podniků;

  59. očekává návrhy Komise na budování zodpovědného dodavatelského řetězce a návrhy ohledně boje proti nejhorším formám dětské práce pomocí obchodních nástrojů;

  60. vyjadřuje politování nad tím, že návrh Komise týkající se modernizace obchodních ochranných nástrojů není dostatečně ambiciózní, a vyzývá Komisi, aby předložila návrh na reformu nařízení (ES) č. 428/2009 o zboží dvojího užití.