Resolutsiooni ettepanek - B7-0325/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0325/2013

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa Parlamendi prioriteedid seoses komisjoni 2014. aasta tööprogrammiga

  26.6.2013 - (2013/2679(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 3 ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppele

  Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0315/2013

  Menetlus : 2013/2679(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0325/2013
  Esitatud tekstid :
  B7-0325/2013
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0325/2013

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2014. aasta tööprogrammiga

  (2013/2679(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni teatist komisjoni 2013. aasta tööprogrammi kohta (COM (2011)0777),

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkulepet[1], eriti selle IV lisa,

  –   võttes arvesse komisjoni liikmete ja parlamendikomisjonide regulaarse dialoogi tulemusi ning esimeeste konverentsile saadetud komisjonide esimeeste 11. juuni 2013. aasta konverentsi kokkuvõtvat aruannet,

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa demokraatia tugevdamise kohta tulevases majandus- ja rahaliidus (2013/2672(RSP)),

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. juuni 2013. aasta resolutsiooni komisjoni teatise „Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi rakendamine aastatel 2014–2020” kohta (2013/2607(RSP)),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9,

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 70,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 35 lõiget 3,

  A. arvestades, et Euroopa peab pühenduma sotsiaalse turumajanduse mudelile, mis tagab jätkusuutliku majanduskasvu, et kindlustada töökohad ja parem elukvaliteet nii praegusele kui ka järgmisele põlvkonnale;

  B.  arvestades, et EL ei ole suutnud väljuda tõsisest majandus- ja sotsiaalkriisist, mis on muu hulgas nõrgestanud ühendusemeetodit ja põhjustanud suutmatuse viia otsuseid kiiresti täide, samas kui majanduskasu ja tööhõivet puudutavad otsused nõuavad viivitamatut tegutsemist;

  C. arvestades, et suutmatus kriis lahendada on põhjustanud murettekitava languse usalduses Euroopa projekti vastu, vähendades selle legitiimsust ja ohustades valimisaktiivsust eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel;

  D. arvestades, et komisjonilt eeldatakse meetmete võtmist enne käesoleva ametiaja lõppu, et esitada veel esitamata väljakuulutatud ettepanekud ja pakkuda asjakohaseid ja tõhusaid lahendusi veel lahendamata küsimustele;

  E.  arvestades, et Euroopat ja eelkõige euroala riike tabanud finantsvõlakriisiga on kaasnenud tõsine majanduslangus, millel on negatiivsed sotsiaalsed tagajärjed enamiku liikmesriikide jaoks, kuna suureneb tööpuudus, eelkõige noorte seas, vaesuse määr ja sotsiaalne tõrjutus;

  F.  arvestades, et ühtekuuluvus ja solidaarsus on ELi kesksete eesmärkide hulgas, nagu kinnitatakse ELi toimimise lepingu artiklis 174, ning nende eesmärk on ja need peaksid suunama ELi jõupingutusi leevendada majanduskriisi mõju liikmesriikides, sh nendes liikmesriikides, mille majandusraskuste põhjustajaks on finantsturud;

  1.  rõhutab oma sügavat veendumust, et finantssektori stabiilsus ning kõikide finantssektori struktuurireformide edukus on Euroopa Liidu jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive eeltingimus;

  2.  tuletab meelde, et ELi eelarves peavad kajastuma ELi poliitilised prioriteedid; rõhutab, et ELi eelarve on suure finantsvõimendusega investeerimiseelarve; nõuab tungivalt, et komisjon kaitseks ELi eelarvet kui võimsat vahendit, mille abil hoogustada ELi lisandväärtust andvaid strateegilisi investeeringuid, elavdada Euroopa majandust ning tulla toime suurest töötusest ja vaesusest tingitud negatiivse mõjuga; rõhutab sellega seoses vajadust käsitleda kesksete ELi eelarve prioriteetidena jätkusuutlikku majanduskasvu, konkurentsivõimet, teadustegevust, innovatsiooni, võitlust noorte töötusega, Euroopa infrastruktuuride rahastamist ja vahendite tagamist kõige enam puudust kannatavatele isikutele;

  3.  nõuab lisaks poliitilise kokkuleppe saavutamist mitmeaastase finantsraamistiku kohustusliku ja põhjaliku läbivaatamise osas, et eraldada täiendavaid rahalisi vahendeid majanduskasvule, tööhõivele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele; maksimaalse üldise paindlikkuse osas, mis võimaldab ELil tugevdada oma poliitilisi prioriteete; tegevuskava osas ELi rahastamissüsteemi reformimiseks, tuginedes tegelike omavahendite süsteemile ja tagades eelarve ühtsuse; tuletab meelde, et kui mitmeaastast finantsraamistikku ei ole 2013. aasta lõpuks vastu võetud, pikendatakse ülemmäärasid ja muid 2013. aastale vastavaid meetmeid seni, kuni uus mitmeaastane finantsraamistik vastu võetakse; rõhutab, et ta paneb mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse ja institutsioonidevahelise kokkuleppe hääletusele üksnes pärast seda, kui nõukoguga peetud ulatuslikud läbirääkimised on edukalt lõpule viidud;

  4.  kordab vajadust parandada sotsiaal- ja majanduspoliitika meetmete kooskõlastatust ELi tasandil, et hoida ära lahknevused, luua meetmete vahel koostoime ja võimaldada neil üksteise eesmärke tugevdada;

  5.  kordab veel, et stabiilsusel, jätkusuutlikul majanduskasvul, solidaarsusel ja demokraatial põhineva tugeva ja tõelise majandus- ja rahaliidu loomise tulevased algatused peavad tingimata rajanema ühendusemeetodil; rõhutab, et institutsioonid peaksid tegema vastastikust lojaalset koostööd; nõuab tungivalt, et komisjon pööraks majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamise võimalusi kaaludes tähelepanu ka liikmesriikide riiklike investeeringute vajadusele, eriti investeeringutele, mis seonduvad strateegia „Euroopa 2020” sotsiaalsete ja hariduslike eesmärkidega;

  6.  tuletab Euroopa Ülemkogule meelde, et tal puudub seadusandlik algatusõigus ning ta peab lõpetama komisjonile ettekirjutuste tegemise õigusaktide vormi ja/või sisu kohta ning ta ei tohi eirata komisjoni koordineerivat, täidesaatvat ja juhtivat rolli, mis on sätestatud aluslepingutes; kordab, et majandus- ja rahaliiduga seoses ei ole enam võimalik aktsepteerida ühtegi uut valitsustevahelist tegurit, ning lubab rakendada hoiatuste tähelepanuta jätmise korral kõiki oma eelisõigustega kooskõlas olevaid vajalikke ja asjakohaseid meetmeid;

  7.  hoiatab, et kokkuhoiumeetmed eraldi võivad kahjustada tööhõive, sotsiaalkaitse ning tervishoiu- ja ohutusstandardite kvaliteeti, ning on seisukohal, et euroala eelarvedistsipliini tuleks lisaks fiskaalsetele ja makromajanduslikele kriteeriumidele mõõta ka samaväärsete tööhõive ja sotsiaalsete kriteeriumide abil, aga ka eduaruannete abil struktuurireformide kohta, et tagada asjakohased ja tõhusad sotsiaalsed investeeringud ja sellega ka sotsiaalse ELi jätkusuutlikkus;

  8.  usub, et nn troika süsteem kahjustab Euroopa Parlamendi demokraatlikku otsustusõigust ja aruandluskohustust, ja nõuab selle kaotamist;

  9.  nõuab Euroopa tööstuse elavdamist, et luua uusi inimväärseid töökohti, toetada jätkusuutlikku majanduskasvu ja parandada kõigi eurooplaste töötingimusi; rõhutab vajadust parandada tööstuse makromajanduslikku raamistikku, parandades juurdepääsu kapitalile, luues parema infrastruktuuri ja kaitstes omandiõigust ning toetades eelkõige VKEsid ja sotsiaalmajandust, et parandada nende konkurentsivõimet ja nende juurdepääsu uutele turgudele;

  10. peab kahetsusväärseks, et hoolimata komisjoni korduvatest lubadustest, ei ole suudetud mitut lubatud eesmärki täita nii kvantitatiivses kui ka kvalitatiivses mõttes; nõuab tungivalt, et komisjon alustaks koos kahe kaasseadusandjaga tihedat dialoogi väljakuulutatud õigusakti ettepanekute esitamise ja vastuvõtmise üle;

  11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

   

  2. OSA

  KOMISJONI 2014. AASTA TÖÖPROGRAMMI KÄSITLEVA RESOLUTSIOONI LISA

  Rakendamine

  12. palub komisjonil koos liikmesriikidega parandada rakenduskavade ühiselt hallatavaid järelevalve-, kontrolli- ja auditeerimissüsteeme, suurendada nende tõhusust ja vähendada mittevastavust ja vigu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames;

  13. nõuab tungivalt, et komisjon parandaks oma õigusloomeprogrammi sidusust, tõstaks oma õigusloome kvaliteeti, tugevdaks õigusaktide eelnõude mõjuhindamist, teeks vajaduse korral ettepanekuid kasutada ELi õigusaktide paremaks ülevõtmiseks vastavustabeleid ning toetaks Euroopa Parlamenti läbirääkimistel nõukoguga delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kasutamise üle, mis võib põhjustada olulisi tõkkeid õigusloome protsessis, nagu seoses välistegevuse rahastamisvahendiga ajavahemikuks 2014–2020; kordab oma korduvalt esitatud nõudmist, et 2003. aasta paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe vaadataks uuesti läbi;

  Ühtne sotsiaalturg, mis tagab jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu

  14. tuletab meelde, et ühtsel turul on keskne roll ELi integratsiooni, majanduskasvu ja tööhõive edendamisel ning see toetab ELi reaalmajandust, lähendades euroala ja sellest väljapoole jäävaid riike; palub seetõttu komisjonil keskenduda Euroopa poolaasta raames ühtse turu juhtimisele, et edendada seadusandlike ja poliitiliste prioriteetide vastuvõtmist ja jõustamist ning arendada ühtse turu integratsiooni regulaarset hindamist, mis põhineb iga-aastase majanduskasvu analüüsi juurde kuuluval ühtse turu integratsiooni aruandel ja riigipõhistel soovitustel;

  15. palub komisjonil jätkata esimene ja teise ühtse turu meetmepaketi järjepidevat rakendamist ja esitada ettepanekuid digitaalse siseturu arendamiseks, lõpuleviimiseks ja rakendamiseks, näiteks uus strateegiline raamistik, mis hõlmab digitaalse sisu kättesaadavust ja ELi piiriülest ülekandmist; rõhutab vajadust tagada internetile üldine juurdepääsuõigus;

  16. palub komisjonil hoolikalt ja täpselt jälgida Euroopa tarbijakaitse tegevuskava rakendamist, jõustamist ja laiendamist, eelkõige seoses uute ELi tarbijakaebuste ja tarbijakaitse süsteemidega ja usaldusega ühtse turu vastu; rõhutab sellega seoses vajadust töötada välja ja võtta vastu konkreetsed õiguslikud vahendid ning neid kasutada, et võidelda eksitava reklaami ja turustamistavade vastu, kindlustada panga teenustasude läbipaistvus ja võrreldavus, pangakontode üleviidavus ja õigus kõigil kodanikel saada põhipangakonto; palub komisjonil esitada kauaoodatud õigusakti ettepaneku reisi- ja puhkusepakettide kohta;

  17. nõuab sellega seoses uut poliitilist lähenemist kodanike üldisele juurdepääsule kommunaalteenuste sektorile (vesi, energia, transport, gaas, elekter ja postiteenused), mis rajaneb kvaliteedi, universaalsuse ja taskukohasuse põhimõttel ja kus pööratakse erilist tähelepanu järjest suurenevatele haavatavate tarbijate rühmadele; rõhutab vajadust lahendada tarbijate energiapuuduse probleem konkreetsel ja tõhusal viisil; palub seega komisjonil hinnata, kas on võimalik luua tarbija ja majapidamise maksejõuetuse skeem, ja esitada konkreetse õigusakti ettepaneku;

  18. nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks ajakohastatud tolliseadustikku ja arendaks täielikult välja ühtsed e-tolli tavad;

  19. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku äriühingu asukoha piiriülest muutmist käsitleva neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi kohta, millega tagatakse töötajate kaasatuse säilimine üleviimisel kooskõlas liidu õigustikuga, kaasatust reguleeritakse üldiselt vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui vastuvõtva liikmesriigi õigusaktides ei ole ette nähtud vähemalt samal tasemel kaasatus kui päritoluliikmesriigis;

  20. rõhutab, et liidu finantsturgude tõhususe ja vastupidavuse parandamiseks nii kiiresti kui võimalik tuleb komisjoni ettepanekud finantsteenuste kohta kiiresti vastu võtta, et vältida viivitusi asjaomaste õigusaktide jõustumisel;

  21. palub komisjonil võtta võimalikult kiiresti vastu ettepaneku määruse eelnõu kohta, millega luuakse ühtne kriisilahendusmehhanism, ja panga struktuurireformide kohta tehtud soovituste järelmeetmete kohta; rõhutab, et kaasseadusandjad peaksid neid ettepanekuid kiiresti käsitlema, et need saaksid peagi jõustuda;

  22. nõuab läbirääkimiste taasalustamist hoiuste tagamise skeemi direktiivi üle, mille vajalikkusele juhtis tähelepanu hiljutine Küprose kriis, ja ka ettepaneku üle võtta vastu direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik;

  23. palub komisjonil võtta võimalikult kiiresti vastu ettepaneku rahaturufondide kohta, võttes täielikult arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asjaomaseid soovitusi;

  24. palub, et komisjon esitaks ettepaneku võtta Euroopa poolaasta raames vastu lähendamisseadustik, mis põhineb strateegial „Euroopa 2020” ja omab tugevat sotsiaalset mõõdet;

  25. palub komisjonil esitada ettepaneku töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni (2012/2061(INI)) alusel;

  26. palub komisjonil esitada ettepaneku tööaja direktiivi (2003/88/EÜ) läbivaatamiseks, et tagada kõigi töötajate kaitse pikkade töötundide eest ja arvestada Euroopa Liidu Kohtu otsust tunnistada valvekord tööajaks; palub komisjonil alustada tööd Euroopa raammäärusega inimväärse sissetuleku kohta kas kollektiivläbirääkimiste või õigusaktide kaudu, tagades sealjuures kooskõla riigi tavade ja praktikaga ning nende austamise ning arvestades tööturu osapoolte autonoomiat; nõuab tungivalt, et komisjon vaataks läbi direktiivi meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta; nõuab, et komisjon teeks suuremaid jõupingutusi rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi (2010/18/EL) uuesti arutlusele võtmiseks ning võtaks lubatud järelmeetmed 2010. aasta tasuvusuuringu osas isale antava sünnituspuhkuse või haiguspäevade kohta;

  27. palub komisjonil esitada raamdirektiivi üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta, tuginedes ELi toimimise lepingu artiklile 14 ja protokollile 26;

  28. kordab oma nõuet komisjonile esitada uus Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kuni aastani 2020; palub komisjonil esitada ettepaneku võtta vastu direktiiv tööst tingitud luu- ja lihaskonna haiguste kohta ja vaadata läbi direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest;

   

  Kliima, keskkond, energeetika ja transport

  29. loodab, et komisjon esitab ilma edasiste viivitusteta seadusandliku algatuse heitkoguste siseriiklike ülemmäärade direktiivi (2001/81/EÜ) ja muude õhu kvaliteeti käsitlevate õigusaktide läbivaatamiseks, et suurendada kaitset õhusaaste negatiivse mõju eest inimeste tervisele;

  30. väljendab heameelt rohelise raamatu üle kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030, aga rõhutab, et sellele peab järgnema õigusakti ettepanek, mis sisaldab siduvaid eesmärke seoses CO2 heite vähendamisega, energiatõhususe ja taastuvate energiaallikatega; nõuab, et komisjon esitaks õigusakti ettepaneku meretranspordis tekkiva kasvuhoonegaaside heite jälgimiseks, sellest aruandmiseks ja selle kontrollimiseks; nõuab, et komisjon kehtestaks uue siduva taastuvenergia eesmärgi aastaks 2030, mis oleks kuni 45%, et tagada investorite jaoks kindlus seoses valdkondliku tehnoloogiaga;

  31. nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks nn hügieenipaketi läbivaatamist, arvestades hiljutisi eeskirjade eiramisi lihatoodete osas ELis;

  32. peab kahetsusväärseks, et edusammud õigusakti ettepaneku esitamiseks toiduainetööstuses kloonimise kasutamise kohta on olnud aeglased, ning nõuab tungivalt, et komisjon esitakse kõnealuse õigusakti ettepaneku ja ka ettepaneku uuendtoidu kohta; palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti asjakohase õigusraamistiku sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate kohta;

  33. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku energia vaatluskeskuse asutamiseks eesmärgiga saada paremaid andmeid energia imporditurgude kohta ning parandada eksporditurgude analüüsi; palub komisjonil uurida ELi käsutuses olevate meetmete elujõulisust ja tõhusust, et luua uus Euroopa Energiaühendus ja seda rakendada;

  34. palub komisjonil koostada energiapuuduse vastu võitlemise strateegia ja esitada asjakohased ettepanekud, sh määratleda energiapuuduse mõiste ELi tasandil;

  35. palub komisjonil laiendada Euroopa Raudteeagentuuri pädevust raudteeveeremi ohutuse, sertifitseerimise ja ühtlustamise valdkonnas;

  36. ootab, et komisjon teeks täiendavaid jõupingutusi Euroopa taeva täielikuks rakendamiseks, sealhulgas funktsionaalsete õhuruumiosade ja SESARi (Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem) loomiseks, et vastata tulevastele õhuruumi läbilaskevõime ja turvalisusega seotud vajadustele;

   

  Põllumajandus ja kalandus

  37. palub komisjonil tagada sujuva üleminekuperioodi aastal 2014 seoses uue ühise põllumajanduspoliitika jõustumisega 2015. aastal; palub lisaks komisjonil esitada juba teatatud edenduspoliitika õigusraamistiku ning vaadata läbi puu- ja juurvilju ning mahepõllumajandust käsitlevad määrused;

  38. palub komisjonil võtta vajalikke meetmeid selleks, et aidata liikmesriikidel rakendada hiljuti vastuvõetud ühist kalanduspoliitikat kooskõlas tulevase Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga; ootab, et komisjon tagab, et tema ettepanekute õiguslikuks aluseks on ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2, ning piirab artikli 43 lõike 3 kasutamist rangelt ettepanekutega, mis puudutavad kalapüügivõimaluste kehtestamist ja eraldamist; loodab sellega seoses, et komisjon aitab luua institutsioonidevahelise töörühma, kuhu kuuluvad kõige kolme institutsiooni esindajad, et leida kõige asjakohasemad edasise tegutsemise viisid;

   

  Sidus ja kaasav ühiskond – kodanike Euroopa

  39. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine investeerimisvahend, mille abil saavutada ELi 2020. aasta eesmärgid; palub sellega seoses komisjonil võtta kiiresti asjakohaseid meetmeid, et kindlustada õigeaegne alustamine ning seada selged tingimused 2014.–2020. aasta rakenduskavade täideviimiseks liikmesriikides; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks viivitamata Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomist käsitleva määruse (EÜ) nr 2012/2002 muudetud eelnõu;

  40. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle teadustöötajate, üliõpilaste, vahetusõpilaste, praktikantide ja vabatahtlike sisenemis- ja elamistingimuste kohta; kutsub üles tegema täiendavaid olulisi ettepanekuid rände valdkonnas; loodab sellega seoses, et komisjon jätkab tööturu osapoolte innustamist, et saavutada kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 155 kokkulepe Euroopa praktika kvaliteediraamistiku osas; on seisukohal, et komisjon peaks vastasel juhul tegema ettepaneku direktiivi vastuvõtmiseks, milles on sätestatud kvaliteedistandardid ja minimaalsed inimväärsed töötingimused kutsepraktika jaoks;

  41. tunneb kahetsust seadusandliku ettepaneku puudumise pärast tõhusama ELi-sisese solidaarsuse kohta varjupaigapoliitikas, kuigi parlament on seda korduvalt nõudnud, arvestades et liit on omale võtnud kohustuse omada 2012. aastaks toimivat ühist varjupaigapoliitikat ning tagada kõrgetasemeline kaitse ja täielik põhiõiguste austamine;

  42. toetab ettepanekut muuta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, ning kutsub komisjoni üles esitama üksikasjalikku ettepanekut seiremehhanismi ja varajase hoiatuse süsteemi kohta vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 7 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 258;

  43. palub komisjonil lõpule viia menetlusõiguste tegevuskava ja jälgida vastuvõetud direktiivide ülevõtmist, tagamaks, et kahtlusaluste ja süüdistatavate põhiõigused oleksid kriminaalmenetluses menetlusõiguste ühiste miinimumstandarditega piisavalt kaitstud, selleks et kindlustada vastastikuse tunnustamise põhimõtte järgimine;

  44. loodab, et komisjon jätkab tööd ELi lähenemise väljatöötamisel kriminaalõigusele, ja väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle esitada õigusakti ettepanek Euroopa prokuratuuri loomiseks, mis vastutab ELi poolt või nimel hallatavate varade kahjustajate uurimise, vastutusele võtmise ja kohtu alla andmise eest;

  45. palub komisjonil koostada ELi tegevuskava seksuaalse sättumuse ja soolise identiteediga seotud võrdsuse tagamise kohta, et selle saaks võtta vastu 2014. aastal; nõuab, et sõnastataks uuesti teatavate rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu kriminaalõiguse alusel võitlemist käsitlev nõukogu raamotsus, mis hõlmaks ka muud vaenamist ja vihakuritegevust, sealhulgas seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi ja soolise väljendusega seotud eelarvamustest ajendatud kuritegevust;

  46. palub komisjonil esitada ettepaneku võtta vastu direktiiv naistevastase vägivalla kaotamise kohta ning allkirjastada ja ratifitseerida Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooni, andes sellega tugeva tõuke liikmesriikidele, kes peavad seda veel tegema;

  47. nõuab, et komisjon esitaks andmete säilitamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (2006/24/EÜ) läbivaatamise põhjaliku hinnangu ja teeks ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks;

  48. palub komisjonil jätkata kiiremas korras tööd ELi ja USA vahelise lepingu sõlmimiseks, mis käsitleb kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames kriminaalkuritegude, sealhulgas terrorismi ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitset; rõhutab, et selle kiire lõpuleviimine on äärmiselt oluline;

  49. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks autoriõiguste reformiga, et tagada selle sobivus internetikeskkonnaga ja rajanemine sotsiaalsel legitiimsusel; kinnitab, et majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks Euroopas on vaja lõpule viia intellektuaalomandi õiguste reform;

  50. ootab, et komisjon esitab uued tsiviil- ja menetlusõigusega seotud ettepanekud või vaatab läbi nendes valdkondades kehtivad õigusaktid (eriti Rooma II, Brüssel II määrus); peab kahetsusväärseks, et Brüssel I määruse uuestisõnastamise menetluse raames ei käsitletud tööõiguse küsimusi vajalikul määral ja palub komisjonil kaaluda kooskõlas Rooma II määrusega ainsa foorumi loomist töövaidluste lahendamiseks;

  51. nõuab, et komisjon esitaks ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa haldusmenetlusõiguse kohta, et töötada välja ühtsed ja terviklikud kodifitseeritud halduseeskirjad; palub komisjonil esitada ettepaneku perekonnaseisuaktide mõju vastastikuse tunnustamise kohta;

  52. palub komisjonil hinnata Euroopa kodanikualgatuse määruse kohaldamist ja seda vajaduse korral muuta;

  53. palub komisjonil tagada vähemalt 2013. aastaga samal tasemel vahendite eraldamise programmile „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” enne eelseisvaid Euroopa Parlamendi valimisi;

   

  Välis- ja arengupoliitika

  54. rõhutab, et on oluline korrata otsusekindlamalt Lääne-Balkani riikide laienemisperspektiivi, ning nõustub komisjoni soovitusega alustada ELiga ühinemise läbirääkimisi Serbia ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga; palub komisjonil teha Türgiga koostööd, kuna Türgi on kandidaatriik, kes peab püüdlema võimalikult kõrgete demokraatlike standardite ja tavade poole, ning soovitab kaaluda ühinemislepingu regionaalpoliitikat käsitleva peatüki 22 ning põhiõigusi ja kohtusüsteemi käsitlevate peatükkide 23 ja 24 avamist;

  55. palub komisjonil suurendada Süürias elavatele inimestele ja Süüria põgenikele naaberriikides, kes vajavad esmatarbekaupu ja teenuseid, ELi antava humanitaarabi kogust ja abiandmise tõhusust;

  56. palub komisjonil esitada ettepaneku luua mehhanism, mida rahastatakse asjakohasest ELi välistegevuse rahastamisvahendist ja kuhu kuuluvad siseriiklikud ja rahvusvahelised uurijad, prokurörid, juristid ja muud eksperdid ELi liikmesriikidest, aga ka muudest riikidest (Šveitsist, Kanadast ja USAst), et anda õigusalast ja tehnilist nõu ja abi Araabia Kevade riikide asutustele endiste diktaatorite, nende perekondade ja režiimi poolt seadusevastaselt omandatud vara tagasinõudmiseks;

  57. tuletab komisjonile meelde vajadust parandada hindamist, kuidas konsensust humanitaarabi valdkonnas järgitakse, suurendada selle täiendavust liikmesriikides ja abiandjariikides ning vajadust vaadata läbi määrus (EÜ) nr 1257/1996;

   

  Kaubandus

  58. toetab komisjoni jõupingutusi kõigis pooleli olevates kahepoolsetes läbirääkimistes, aga palub komisjonil kaaluda põhjalikult parlamendi seisukohti seoses Jaapaniga ja Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerlusega; tuletab meelde oma nõuet seoses siduvate sotsiaal- ja keskkonnaalaste standarditega kõigis kahepoolsetes kaubanduslepingutes ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse standarditega;

  59. loodab, et komisjon esitab ettepanekud vastutustundliku tarneahela loomiseks ja lapsele sobimatu töö vastu võitlemiseks kaubanduspoliitiliste vahenditega;

  60. peab kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas kaubanduse kaitsemeetmete ajakohastamise osas ja palub komisjonil esitada ettepaneku kahesuguse kasutusega kaupu käsitleva määruse (EÜ) nr 428/2009 muutmiseks.