Postupak : 2013/2679(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0325/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0325/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2013 - 13.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0332

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 162kWORD 111k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.974v01-00
 
B7-0325/2013

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 35. stavkom 3. Poslovnika i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije


o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2014. (2013/2679(RSP))


Enrique Guerrero Salom u ime kluba S&D

Rezolucija Europskog parlamenta   o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2014. (2013/2679(RSP))  
B7‑0325/2013

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o programu rada Komisije za 2013. (COM(2011)0777),

–   uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(1), posebno njegov Prilog IV.,

–   uzimajući u obzir redoviti dijalog između članova Komisije i parlamentarnih odbora te sažeto izvješće Konferencije predsjednika odbora od 11. lipnja 2013., predstavljeno Konferenciji predsjednika,

–   uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2013. o jačanju europske demokracije u budućoj Europskoj monetarnoj uniji (EMU) (2013/2672 (RSP)),

–   uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2013. o Komunikaciji Komisije „Socijalno ulaganje za rast i koheziju – uključujući provedbu Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020.” (2013/2607(RSP)),

–   uzimajući u obzir članak 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–   uzimajući u obzir članak 70. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir članak 35. stavak 3. Poslovnika,

A. budući da se Europa mora zalagati za model socijalnog tržišnog gospodarstva, koji osigurava održivi rast, kako bi za sadašnju i buduću generaciju osigurala radna mjesta i bolju kvalitetu života;

B.  budući da EU nije mogao prevladati ozbiljnu ekonomsku i socijalnu krizu što je između ostaloga dovelo do slabljenja metode Zajednice i nemogućnosti brze provedbe odluka, a odluke koje se odnose na rast i razvoj zahtijevaju hitno djelovanje;

C. budući da je neuspjeh u rješavanju krize doveo do zabrinjavajućeg pada povjerenja u europski projekt, negativno utječući na njegovu legitimnost i odaziv birača na predstojećim europskim izborima;

D. budući da se od Komisije očekuje da prije kraja svog mandata poduzme mjere s ciljem predstavljanja preostalih najavljenih prijedloga i predlaganja rješenja otvorenih pitanja na odgovarajući i učinkoviti način;

E.  budući da je financijska kriza državnog duga koja je pogodila Europu, a posebno članice eurozone, dovela do snažnog gospodarskog pada s negativnim socijalnim posljedicama za većinu država članica u obliku rasta nezaposlenosti, posebice među mladima, rasta stopa siromaštva i socijalne isključenosti;

F.  budući da su kohezija i solidarnost u središtu ciljeva EU-a, kao što je ponovno potvrđeno člankom 174. UFEU-a, a budući da oni nastoje, što bi i trebali, predvoditi napore koje EU poduzima kako bi ublažila učinke ekonomske krize u državama članicama, uključujući i one u kojima su ekonomske poteškoće prouzročila financijska tržišta;

1.  naglašava svoje duboko uvjerenje da su stabilnost u financijskom sektoru i uspjeh svih financijskih strukturnih reformi preduvjet ostvarenja održivog gospodarskog rasta i zaposlenosti u Europskoj uniji;

2.  podsjeća da proračun EU-a treba odražavati prioritete politike Unije; naglašava da je proračun EU-a investicijski proračun sa snažnim učinkom financijske poluge; poziva Komisiju da brani proračun EU-a kao moćan instrument u povećanju strateškog ulaganja preko europske dodane vrijednosti, u oporavku europskog gospodarstva i u ublažavanju dugoročnih negativnih učinaka visoke stope nezaposlenosti i siromaštva; u vezi s tim inzistira na tome da u centru proračunskih prioriteta EU-a trebaju biti održivi gospodarski rast, konkurentnost, istraživanje i inovacije, borba protiv nezaposlenosti mladih, financiranje europskih infrastruktura i osiguravanje sredstava za najugroženije;

3.  i dalje inzistira na postizanju političkog dogovora oko: obavezne i sveobuhvatne revizije višegodišnjeg financijskog okvira, osiguravajući dodatna financijska sredstva za rast, radna mjesta i socijalnu koheziju; najveće moguće opće fleksibilnosti, omogućavajući da EU ojača političke prioritete; plana reforme sustava financiranja EU-a, na temelju istinskog sustava vlastitih sredstava i osiguravanja jedinstva proračuna; podsjeća na to da ako se do kraja 2013. ne donese višegodišnji financijski okvir, gornje granice i druge odredbe koje se odnose na 2013. produžit će se do usvajanja novog višegodišnjeg financijskog okvira; naglašava da će glasovati za Uredbu o višegodišnjem financijskom okviru i Međuinstitucionalni sporazum jedino u slučaju zadovoljavajućeg zaključka sveobuhvatnih pregovora s Vijećem;

4.  ponovno naglašava da je potrebno poboljšati usklađenost socijalne i gospodarske politike na razini EU-a kako bi se izbjegla razilaženja, postigla sinergija između njih te kako bi im se omogućilo da ojačaju međusobne ciljeve;

5.  ponavlja da se svaka nova inicijativa za čvrstu i stvarnu Europsku monetarnu uniju koja se temelji na stabilnosti, održivom rastu, solidarnosti i demokraciji obavezno mora temeljiti na metodi Zajednice; naglašava da bi institucije trebale međusobno iskreno surađivati; poziva Komisiju da kod pronalaženja načina jačanja socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije razmotri potrebe država članica za javnim ulaganjem, a osobito one potrebe koje se odnose na socijalne i obrazovne ciljeve iz strategije Europa 2020.;

6.  podsjeća Europsko vijeće da nema ovlast zakonodavne inicijative i da mora prestati davati upute Komisiji oko oblika i/ili sadržaja zakonodavstva te da ne smije zaobilaziti Komisijine koordinacijske, izvršne i upravljačke uloge kao što je predviđeno Ugovorima; ponavlja da ne može prihvatiti nikakve daljnje međuvladine elemente koji se odnose na EMU te da će poduzeti sve potrebne i odgovarajuće mjere u okviru svojih nadležnosti ako se ta upozorenja ne poštuju;

7.  upozorava da samo mjere štednje mogu ugroziti kvalitetu zapošljavanja, socijalne zaštite i zdravlja te sigurnosne standarde te smatra da se proračunska disciplina u eurozoni ne bi trebala mjeriti samo fiskalnim i makroekonomskim mjerilima, već da bi se oni trebali na jednakoj osnovi dopuniti mjerilima zaposlenosti i socijalnim mjerilima kao i izvješćima o napretku strukturnih reformi, s obzirom na to da je cilj osigurati odgovarajuću i učinkovitu razinu socijalnog ulaganja i time održivost socijalne Europske unije;

8.  smatra da sustav Trojke sprječava demokratski nadzor i odgovornost pred Parlamentom te poziva na ukidanje tog sustava;

9.  poziva na oživljavanje europske industrije u cilju stvaranja novih i odgovarajućih radnih mjesta, davanja potpore održivom rastu i poboljšanja radnih uvjeta svih Europljana; naglašava potrebu poboljšanja makroekonomskog okvira za industriju, unapređenjem pristupa kapitalu, osiguranjem bolje infrastrukture, zaštitom vlasničkih prava i davanjem podrške posebno malim i srednjim poduzetnicima te socijalnom gospodarstvu kako bi porasla njihova konkurentnost i pristup novim tržištima;

10. izražava žaljenje zbog neuspjeha u prijenosu nekoliko najavljenih ciljeva u praksu, i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu, unatoč uzastopnim obećanjima Komisije; poziva Komisiju da s dvama suzakonodavcima započne intenzivni dijalog o ispunjavanju obećanja i o donošenju preostalih najavljenih zakonodavnih prijedloga;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica;

 

DIO 2.

PRILOG REZOLUCIJI O PROGRAMU RADA KOMISIJE ZA 2014.

Provedba

12. poziva Komisiju da u suradnji s državama članicama poboljša sustave praćenja, nadzora i revizije operativnih programa kojima se upravlja zajednički, da poboljša učinkovitost i smanji razine nepravilnosti i pogreške, u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira 2014. ‒ 2020.;

13. poziva Komisiju da poboljša usklađenost svojeg zakonodavnog programa, podigne kvalitetu pripreme zakonodavstva, pojača ocjenu učinka nacrta zakona, predloži, kad je to moguće, korištenje korelacijskih tablica u cilju boljeg prenošenja prava EU-a te podupre Parlament u pregovorima s Vijećem o korištenju delegiranih i provedbenih akata koji mogu prouzročiti značajne zastoje u zakonodavnom procesu, kao što je slučaj sa financijskim instrumentima za vanjsko djelovanje za razdoblje između 2014. i 2020.; ponavlja opetovane pozive za ponovno razmatranje Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu iz 2003.;

Jedinstveno socijalno tržište za održiv i uključiv gospodarski rast

14. podsjeća da jedinstveno tržište ima ključnu ulogu kao pokretač integracije u EU-u, gospodarskog rasta i zapošljavanja te kao stup realnog gospodarstva EU-a koji promiče konvergenciju između država koje pripadaju eurozoni i onih koje ne pripadaju; stoga poziva Komisiju da se usredotoči na upravljanje jedinstvenim tržištem kako bi racionalizirala donošenje i provedbu zakonodavnih i političkih prioriteta te razvila redovito ocjenjivanje integracije jedinstvenog tržišta – na temelju izvješća o integraciji jedinstvenog tržišta koje se prilaže godišnjim pregledima rasta i preporuka za svaku državu posebno – u okviru europskog semestra;

15. poziva Komisiju da nastavi s dosljednom provedbom jedinstvenog tržišta I i II donoseći prijedloge za razvoj, završetak i provedbu jedinstvenog digitalnog tržišta, poput novog strateškog okvira koji obuhvaća dostupnost i prenosivost digitalnog sadržaja unutar EU-a; naglašava potrebu zajamčenosti prava na univerzalni pristup internetu;

16. poziva Komisiju da pažljivo i strogo nadzire primjenu, provedbu i širenje Potrošačkog dnevnog reda, posebno u odnosu na mehanizme EU-a za naknade potrošačima, zaštitu potrošača i povjerenje u JEDINSTVENO TRŽIŠTE; u tom smislu naglašava potrebu razvoja, donošenja i provedbe posebnih zakonodavnih alata koji su namijenjeni praksama obmanjujućeg oglašavanja i prodaje, transparentnosti i usporedivosti naknada bankovnih usluga, mijenjanju bankovnih računa i pravu na pristup svih potrošača osnovnom bankovnom računu; poziva Komisiju da donese dugo očekivani zakonodavni prijedlog u vezi s paket putovanjima i praznicima;

17. stoga poziva Komisiju da obnovi politički pristup u vezi s univerzalnim pristupom potrošača sektorima javnih službi (voda, energija, prijevoz, plin i električna energija te poštanske usluge) na temelju kvalitete, univerzalnosti i pristupačnosti, s posebnim naglaskom na rastućim ranjivim skupinama potrošača; naglašava potrebu konkretnog i učinkovitog suočavanja s pitanjem energetskog siromaštva potrošača; stoga poziva Komisiju da ocijeni izvedivost razvijanja sustava za nesolventnost potrošača i kućanstava te da podnese posebni zakonodavni prijedlog;

18. potiče Komisiju da provede Modernizirani carinski zakonik potpunim razvijanjem usklađenih praksi e-carine;

19. zagovara da Komisija predstavi prijedlog o14. direktivi na području prava trgovačkih društava o prekograničnom prijenosu sjedišta trgovačkog društva, osiguravajući očuvanje sudjelovanja zaposlenika prijenosom koji je u skladu s pravnom stečevinom i kojim u pravilu upravlja zakonodavstvo države članice domaćina, osim u slučajevima u kojima zakonodavstvo države članice domaćina ne predviđa razinu sudjelovanja koja je najmanje ista kao ona koju predviđa mjerodavno zakonodavstvo u matičnoj državi članici;

20. naglašava da se u interesu što bržeg daljnjeg poboljšanja učinkovitosti i otpornosti financijskih tržišta EU-a, prijedlozi Komisije o financijskim uslugama koji su još u tijeku moraju brzo usvojiti, kako bi se izbjegle odgode kod stupanja na snagu odgovarajućeg zakonodavstva;

21. poziva Komisiju da čim prije usvoji svoje prijedloge o nacrtu uredbe o osnivanju jedinstvenog sanacijskog mehanizma i o slijeđenju preporuka o strukturnoj bankovnoj reformi; naglašava da je važno da suzakonodavci brzo razmotre ove prijedloge kako bi mogli čim prije stupiti na snagu;

22. poziva na ponovno otvaranje pregovora o Direktivi o sustavu depozitnih jamstava, što je dodatno naglašeno nedavnom krizom na Cipru, usporedno s prijedlogom direktive o utvrđivanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih tvrtki;

23. poziva Komisiju da čim prije usvoji prijedlog o novčanim fondovima, u potpunosti uzimajući u obzir preporuke Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB);

24. poziva Komisiju da podnese prijedlog o usvajanju kodeksa za ostvarenje konvergencije u okviru semestra EU-a, koji se temelji na strategiji Europa 2020. i uključuje snažni socijalni stup;

25. poziva Komisiju da podnese prijedlog o obavještavanju i savjetovanju radnika, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 15. siječnja 2013. (2012/2061(INI));

26. poziva Komisiju da podnese prijedlog revizije Direktive o radnom vremenu (2003/88/EZ), osiguravajući zaštitu svih radnika tijekom radnog vremena te poštovanje odluka Europskog suda o priznavanju vremena dežurstva kao radnog vremena; poziva Komisiju da započne s radom na europskoj okvirnoj uredbi koja se odnosi na prihvatljivi prihod, bilo kolektivnim pregovaranjem ili zakonom, istodobno osiguravajući usklađenost i poštovanje nacionalnih tradicija i prakse te autonomije socijalnih partnera; potiče Komisiju na reviziju Direktive o primjeni načela jednake plaće za muške i ženske radnike, za jednaki rad jednake vrijednosti; inzistira na tome da Komisija poduzme snažnije napore u deblokiranju Direktive o rodiljnom dopustu (2012/18/EU) i provede obećano praćenje Komisijine studije troškova i koristi uvođenja porodiljnog dopusta za očeve;

27. traži od Komisije da podnese okvirnu direktivu o socijalnim uslugama od općeg interesa, na temelju članka 14. UFEU-a i Protokola br. 26;

28. ponavlja svoj zahtjev Komisiji da predloži novu europsku strategiju o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu za nadolazeće godine, do 2020.; traži od Komisije da podnese prijedlog direktive o poremećajima mišićno-koštanog sustava koji su povezani s radom i reviziju Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s kancerogenim i mutagenim tvarima na radnom mjestu;

 

Klima, okoliš, energija i prijevoz

29. očekuje od Komisije da bez odlaganja podnese zakonodavne prijedloge revizije Direktive o nacionalnim gornjim granicama emisija (2001/81/EZ) i drugog zakonodavstva o kvaliteti zraka kako bi omogućila poboljšanu zaštitu od negativnih učinaka onečišćenja zraka na ljudsko zdravlje;

30. pozdravlja Zelenu knjigu o okviru za 2030. za klimatsku i energetsku politiku, ali inzistira na tome da se poprati zakonodavnim prijedlogom koji uključuje obvezujuće ciljeve smanjenja emisija CO2, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; inzistira na tome da bi Komisija trebala donijeti zakonodavni prijedlog o praćenju, izvješćivanju i provjeri u vezi s emisijama stakleničkih plinova iz morskog prometa; zahtijeva da Komisija donese novi obvezujući cilj za obnovljive izvore energije do 45 % do 2030. kako bi se zajamčila sigurnost ulagača u povezanim tehnologijama;

31. Poziva Komisiju da ubrza reviziju higijenskog paketa s obzirom na nedavne događaje u vezi s prijevarama povezanim s mesnim proizvodima u EU-u;

32. Izražava žaljenje zbog sporog napretka ostvarenog u cilju podnošenja zakonodavnog prijedloga o upotrebi tehnika kloniranja u proizvodnji hrane te poziva Komisiju na njegovo donošenje, kao i na donošenje prijedloga o novoj hrani; poziva Komisiju da što prije iznese adekvatan politički okvir o endokrinim prekidačima („disruptorima”);

33. Poziva Komisiju da iznese prijedlog za osnivanje energetskog opservatorija s ciljem poboljšanja znanja o uvoznim energetskim tržištima te unapređenja analize izvoznih tržišta; traži Komisiju da ispita izvedivost i učinkovitost mjera kojima raspolaže EU za stvaranje i provođenje nove Europske energetske zajednice;

34. Zahtijeva da Komisija izradi strategiju o energetskom siromaštvu te je poprati odgovarajućim prijedlozima, uključujući europsku definiciju energetskog siromaštva;

35. Poziva Komisiju na proširenje kompetencije Europske agencije za željeznice u području sigurnosti, certifikacije i homologacije željezničkog voznog parka;

36. Od Komisije očekuje poduzimanje daljnjih napora u cilju potpune provedbe Jedinstvenog europskog neba, uključujući uspostavu Funkcionalnih blokova zračnog prostora i SESAR-a (istraživačkog programa o upravljanju zračnim prometom „Jedinstveno europsko nebo”) kako bi se osigurali budući kapaciteti zračnog prometa i sigurnosni zahtjevi;

 

Poljoprivreda i ribarstvo

37. Poziva Komisiju na osiguranje neometanog prijelaznog razdoblja za 2014. u okviru stupanja na snagu nove zajedničke poljoprivredne politike 2015.; nadalje, od Komisije traži da iznese već najavljeni zakonodavni okvir o politici promicanja, kao i reviziju uredbi o voću, povrću i organskom poljodjelstvu;

38. Poziva Komisiju na poduzimanje potrebnih koraka kako bi se državama članicama pomoglo oko provođenja novousvojene zajedničke ribarske politike u skladu s budućim Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo; očekuje od Komisije da osigura da članak 43. stavak 2. UFEU-a bude pravna osnova njezinih prijedloga te da ograniči upotrebu članka 43. stavka 3. na prijedloge strogo povezane s određivanjem i dodjelom ribolovnih prilika; u tu svrhu od Komisije očekuje pomoć pri uspostavi međuinstitucionalne radne skupine sastavljene od predstavnika iz sve tri institucije u cilju pronalaska prikladnih rješenja;

 

Povezana i uključiva društva ‒ Europa građana

39. Podsjeća da je kohezijska politika glavni investicijski alat za ostvarenje ciljeva EU-a za 2020.; Stoga poziva Komisiju na hitno poduzimanje prikladnih akcija kako bi se zajamčio pravovremeni početak te iznijeli jasni uvjeti provedbe operativnih programa u državama članicama za razdoblje 2014. ‒ 2020.; Poziva Komisiju da hitno podnese revidirani nacrt Uredbe (EZ) br. 2012/2002 o Europskom fondu solidarnosti;

40. Pozdravlja prijedlog Komisije o uvjetima ulaska i boravišta za istraživače, studente, učenike na razmjeni, stažiste i volontere; poziva na iznošenje daljnjih značajnih prijedloga o zakonitoj migraciji; u tom pogledu očekuje da Komisija nastavi ohrabrivati socijalne partnere u cilju postizanja sporazuma o okviru kvalitete za stažiste u skladu s člankom 155. UFEU-a; u suprotnom bi Komisija trebala predložiti direktivu kojom bi se odredili standardi kvalitete i prikladni minimalni uvjeti rada prilikom stažiranja i pripravništva;

41. Žali zbog izostanka zakonodavnog prijedloga o većoj solidarnosti na razini EU-a u području pružanja azila, što Parlament neprestano zahtijeva, imajući na umu da je EU predan zadaći ostvarivanja funkcionalne zajedničke politike azila do 2012. kojom bi se zajamčila visoka razina zaštite i puno poštovanje temeljnih prava;

42. Podupire prijedlog za izmjenu Uredbe (EZ) br. 168/2007 o Europskoj agenciji za temeljna prava i poziva Komisiju na izradu detaljnog prijedloga o mehanizmu nadziranja i sustavu ranog upozoravanja, koje bi se nastavljale na odredbe članka 7. UEU-a i članka 258. UFEU-a;

43. Poziva Komisiju na dovršenje plana o postupovnim pravima i na nadziranje prenošenja usvojenih direktiva, osiguravajući dostatnu zaštitu temeljnih prava osumnjičenih i optuženih osoba primjenom zajedničkih minimalnih standarda postupovnih prava u kaznenim postupcima i omogućavanjem učinkovitosti načela uzajamnog priznavanja;

44. Očekuje od Komisije da nastavi svoj rad na razvitku europskog pristupa kaznenom pravu i pozdravlja namjeru Komisije o iznošenju zakonodavnog prijedloga prema kojemu bi Ured europskog javnog tužitelja bio odgovoran za istragu, progon i privođenje onih koji su oštetili sredstva kojima upravlja EU ili kojima se upravlja u ime EU-a;

45. Poziva Komisiju da pripremi europski plan jednakosti na temelju seksualne orijentacije i spolnog identiteta u cilju njegovog usvajanja do 2014.; poziva na preinaku okvirne odluke Vijeća o borbi protiv određenih oblika i izraza rasizma i ksenofobije putem kaznenog prava, tako da u njega budu uključeni ostali oblici kaznenih djela iz predrasuda poput predrasuda na temelju seksualne orijentacije, spolnog identiteta i spolnog izražavanja;

46. Poziva Komisiju da iznese prijedlog direktive o iskorjenjivanju nasilja nad ženama i da potpiše ili ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, na taj način dajući preostalim država članicama snažan poticaj da i one učine isto;

47. Ustraje na tome da Komisija iznese iscrpan pregled Direktive o zadržavanju podataka (2006/24/EZ) Europskog parlamenta i Vijeća te da iznese prijedlog koji bi se bavio njezinim nedostatcima;

48. Poziva Komisiju da hitno nastavi svoj rad na sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih podataka proslijeđenih i obrađenih u svrhu sprečavanja, istraživanja, pronalaženja i pokretanja postupaka zbog kaznenih djela, uključujući terorizam, u okviru policijske i sudske suradnje u kaznenim pitanjima; podsjeća na njegovo hitno sklapanje;

49. Poziva Komisiju da nastavi s radom na reformi autorskih prava kako bi se osigurala njezina primjenjivost u području interneta te kako bi bila utemeljena na socijalnoj ispravnosti; ponavlja da je potrebno završiti reformu prava industrijskog vlasništva kako bi se potaknuli rast i stvaranje radnih mjesta u Europi;

50. Očekuje od Komisije da iznese nove prijedloge ili da dodatno ispita reviziju postojećih zakona u području građanskog, trgovačkog i postupovnog prava, posebno uredbe Rim II. i Bruxelles II.; žali što se pitanja u vezi sa zakonom o zapošljavanju nisu u dovoljnoj mjeri uzela u obzir pri preinaci Uredbe Bruxelles I. te poziva Komisiju da razmotri otvaranje ekskluzivnog foruma za sporove u vezi s industrijskom akcijom, u skladu s Uredbom Rim II.;

51. Zahtijeva da Komisija podnese prijedlog uredbe o europskom zakonu o administrativnom postupku u cilju razvoja jasnog i opsežnog niza kodificiranih pravila administrativnog zakona; poziva Komisiju da iznese prijedlog o uzajamnom prepoznavanju učinaka dokumenata o osobnom statusu;

52. Poziva Komisiju na procjenu provedbe uredbe o Europskoj građanskoj inicijativi te na njezinu izmjenu, ako bude potrebno;

53. Poziva Komisiju na osiguranje iste razine za 2013., u smislu dostupnih sredstava dodijeljenih programu „Zajednička komunikacija o Europi”, prije predstojećih europskih izbora;

 

Vanjska politika i razvojne politike

54. Naglašava važnost odlučnijeg potvrđivanja mogućnosti proširenja na države Zapadnog Balkana i slaže se s preporukom Komisije o početku pristupnih pregovora sa Srbijom i bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom; poziva na pregovore s Turskom, kao državom kandidatkinjom koja mora težiti najvećim mogućim standardima i praksama demokracije, i predlaže otvaranje pristupnog poglavlja 22. o regionalnoj politici te poglavlja 23. i 24. o temeljnim pravima i pravosuđu;

55. Poziva Komisiju da poveća količinu i učinkovitost humanitarne pomoći EU-a u Siriji, gdje je stanovništvo uskraćeno za osnovne potrepštine i usluge, te među sirijskim izbjeglicama u susjednim zemljama;

56. Poziva Komisiju da iznese prijedlog za uspostavu mehanizma, koji bi se financirao iz relevantnog financijskog instrumenta EU-a za vanjske akcije i koji bi vodila skupina nacionalnih i međunarodnih istražitelja, tužitelja, odvjetnika i ostalih stručnjaka iz država članica EU-a, kao i drugih dotičnih država (Švicarske, Kanade i SAD-a), čiji bi cilj bio pružanje pravnog i tehničkog savjeta i pomoći vlastima zemalja Arapskog proljeća pri povratu otuđene imovine ukradene od strane bivših diktatora, njihovih obitelji i režima;

57. Podsjeća Komisiju na potrebu poboljšanja njezine procjene provedbe konsenzusa o humanitarnoj pomoći, njegove usklađenosti s državama članicama i donatorima, te na potrebu revizije Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1996;

 

Trgovina

58. Podupire napore Komisije u svim trenutnim bilateralnim trgovinskim sporazumima, ali poziva Komisiju da pravovremeno razmotri stajalište Parlamenta o Japanu i Transatlantskom trgovačkom i investicijskom partnerstvu; podsjeća na svoj zahtjev za obvezujuće socijalne i okolišne standarde u svim bilateralnim trgovinskim sporazumima te za standarde o korporativnoj socijalnoj odgovornosti;

59. Očekuje prijedlog Komisije o radu na ostvarenju „odgovornog lanca opskrbe” te o borbi protiv najgorih oblika dječjeg rada kroz trgovinske instrumente;

60. Izražava žaljenje zbog nedostatka ambicije u prijedlogu Komisije o modernizaciji instrumenata za obranu trgovine te poziva Komisiju da iznese prijedlog za reformu Uredbe (EZ) br. 428/2009 o robi s dvojnom namjenom.

 

 

(1)

SL L 304, 20.11.2010., str. 47.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti