Eljárás : 2013/2679(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0325/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0325/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2013 - 13.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0332

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 173kWORD 110k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.974v01-00
 
B7-0325/2013

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően,

az eljárási szabályzat 35. cikkének (3) bekezdése és az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás alapján,


az Európai Parlament 2014. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2013/2679(RSP))


Enrique Guerrero Salom az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Parlament 2014. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2013/2679(RSP))  
B7‑0325/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a „Bizottság 2013. évi munkaprogramja” című bizottsági közleményre (COM(2011)0777),

–   tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásra(1), különösen annak IV. mellékletére,

–   tekintettel a Bizottság tagjai és a parlamenti bizottságok közötti rendszeres párbeszéd kimenetelére, valamint a Bizottsági Elnökök Értekezlete 2013. június 11-i, az Elnökök Értekezlete számára továbbított összefoglaló jelentésére,

–   tekintettel az Európai Parlament az európai demokráciának a jövőbeli gazdasági és monetáris unióban (GMU) való megerősítéséről szóló, 2013. június 12-i állásfoglalására (2013/2672(RSP)),

–   tekintettel az Európai Parlament „A növekedés és a kohézió érdekében történő szociális beruházás felé – többek között a 2014–2020-as időszakra szóló Európai Szociális Alap végrehajtása révén” című bizottsági közleménnyel kapcsolatos, 2013. június 12-i állásfoglalására (2013/2607(RSP)),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 35. cikkének (3) bekezdésére,

A. mivel Európának el kell köteleznie magát a szociális piacgazdaság modellje mellett, amely fenntartható növekedést biztosít annak érdekében, hogy a mai és a felnövő generáció számára munkahelyeket és jobb életszínvonalat teremtsen;

B.  mivel az EU képtelen leküzdeni a súlyos gazdasági és társadalmi válságot, ami egyebek mellett a közösségi módszer meggyengülését, valamint azt eredményezi, hogy az EU nem képes a döntések gyors végrehajtására, holott a növekedéssel és a foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket késedelem nélkül kell végrehajtani;

C. mivel a válság megoldásának kudarca miatt aggasztó mértékben visszaesett az emberek európai projektbe vetett való bizalma, ami aláássa annak legitimitását és azzal fenyeget, hogy a közeljövőben sorra kerülő európai választásokon csökken a szavazói részvétel aránya;

D. mivel a Bizottság várhatóan mandátumának lejárta előtt ismerteti a fennmaradó bejelentett javaslatokat, és a még nyitott kérdések tekintetében megfelelő és hatékony módon megoldásokat terjeszt elő;

E.  mivel az Európát, és különösen az euróövezeti országokat sújtó pénzügyi és államadósság-válság súlyos gazdasági visszaesést okozott, ami a legtöbb tagállamban – a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, a szegénység és a társadalmi kirekesztés növekedése révén – negatív társadalmi következményekkel járt;

F.  mivel a kohézió és a szolidaritás központi uniós célkitűzések, ahogy azt az EUMSZ 174. cikke is megerősíti, és céljuk és rendeltetésük a gazdasági válság tagállamokban kifejtett hatásainak kezelésére irányuló uniós erőfeszítések irányítása, beleértve azon tagállamokat, amelyek a pénzügyi piacok okozta gazdasági nehézségekkel néznek szembe;

1.  mélyen meg van győződve arról, hogy a pénzügyi ágazat stabilitása és valamennyi pénzügyi strukturális reform sikere szükséges ahhoz, hogy teljesüljön a fenntartható gazdasági növekedés és foglalkoztatás célkitűzése az Európai Unióban;

2.  emlékeztet rá, hogy az EU költségvetésének az uniós politikai prioritásokat kell tükröznie; hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés erős tőkeáttételi hatással bíró beruházási költségvetés; sürgeti a Bizottságot, hogy védelmezze az uniós költségvetést, mivel az a stratégiai beruházások európai többletérték nyújtása révén történő előmozdításának, az európai gazdaság újbóli növekedési pályára állításának és a magas arányú munkanélküliség és szegénység hosszú távú negatív hatásai megfékezésének hathatós eszköze; ezzel összefüggésben ragaszkodik ahhoz, hogy a fenntartható gazdasági növekedésnek, a versenyképességnek, a kutatásnak és innovációnak, a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemnek, az európai infrastruktúrák finanszírozásának és a leginkább rászorultak forrásokkal való ellátásának az uniós költségvetés középpontjában kell állnia;

3.  továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy politikai megállapodást kell létrehozni az alábbiak vonatkozásában: a többéves pénzügyi keret kötelező és átfogó felülvizsgálata, további pénzügyi eszközöket biztosítva a növekedés, a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió céljaira; maximális rugalmasság minden téren, lehetővé téve az Unió számára politikai prioritásainak megerősítését; az uniós finanszírozási rendszer reformjának ütemterve egy tényleges, saját forráson alapuló rendszer alapján, valamint a költségvetés egységességének biztosítása mellett; rámutat, hogy amennyiben 2013 végéig nem fogadnak el többéves pénzügyi keretet, az új többéves pénzügyi keret elfogadásáig a 2013-as évnek megfelelő felső határértékeket és egyéb előírásokat hosszabbítják meg; hangsúlyozza, hogy csak a Tanáccsal folytatott kiterjedt tárgyalások kielégítő lezárása után fog szavazni a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletről és az intézményközi megállapodásról;

4.  megismétli, hogy uniós szinten javítani kell a szociál- és gazdaságpolitikák összehangolását annak érdekében, hogy kiküszöbölhetőek legyenek az eltérések, szinergiák jöjjenek létre közöttük, és lehetővé váljék, hogy e politikák kölcsönösen erősítsék egymás célkitűzéseit;

5.  megismétli, hogy a stabilitáson, fenntartható növekedésen, szolidaritáson és demokrácián alapuló valódi, szoros gazdasági és monetáris unió létrehozására irányuló minden további kezdeményezésnek mindenképpen a közösségi módszeren kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy az intézmények közötti kölcsönös, őszinte együttműködésre van szükség; sürgeti a Bizottságot, hogy a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziója megerősítésének módozatai mérlegelésekor foglalkozzon a tagállamok állami beruházási szükségleteivel, különös tekintettel az Európa 2020 stratégia keretében megjelölt szociális és oktatási célokhoz kapcsolódó szükségéletekre;

6.  emlékezteti az Európai Tanácsot, hogy nincsen jogalkotási kezdeményezési hatásköre, valamint hogy fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy utasításokat ad a Bizottságnak a jogalkotás formájával és/vagy tartalmával kapcsolatosan, továbbá nem kerülheti meg a Bizottság Szerződésekben megállapított koordináló, végrehajtó és/vagy igazgatási szerepét; megismétli, hogy nem fogadhat el több kormányközi elemet a GMU tekintetében, és hogy az előjogai által lehetővé tett minden szükséges és megfelelő intézkedéssel élni fog, ha nem veszik figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket;

7.  figyelmeztet, hogy a megszorító intézkedések veszélybe sodorhatják a foglalkoztatás minőségét, a szociális védelmet, valamint az egészségügyi és biztonsági normákat, és úgy véli, hogy az euróövezetbeli költségvetési fegyelmet nem szabad csupán fiskális és makrogazdasági referenciaértékek alapján mérni, hanem azt – ezekkel egyenrangúként kezelt – foglalkoztatási és szociális referenciaértékekkel és a strukturális reformokról szóló eredményjelentésekkel kell kiegészíteni, mivel a cél a szociális beruházás megfelelő és hatékony szintjének, s ennek révén a szociális Európai Unió fenntarthatóságának biztosítása;

8.  úgy véli, hogy a trojka rendszer akadályozza a demokratikus ellenőrzést és a Parlamentnek való elszámoltathatóságot, és felszólít annak felszámolására;

9.  felszólít az európai ipar fellendítésére új és megfelelő munkahelyek teremtése, a fenntartható növekedés támogatása és valamennyi európai polgár munkakörülményeinek javítása céljával; hangsúlyozza, hogy a tőkéhez való hozzáférés javítása, jobb infrastruktúra biztosítása, a tulajdonjogok védelme és különösen a kkv-k és a szociális gazdaság támogatása révén javítani kell az ipar makrogazdasági keretét az iparágak versenyképességének növelése és új piacokhoz való nagyobb mértékű hozzáférésük elősegítése érdekében;

10. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság számos bejelentett célkitűzést többszöri ígérete ellenére sem valósított meg, sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben; sürgeti a Bizottságot, hogy kezdjen intenzív párbeszédet a két társjogalkotóval a fennmaradó bejelentett jogalkotási javaslatok előterjesztéséről és elfogadásáról;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

 

2. RÉSZ

A 2014. ÉVI BIZOTTSÁGI MUNKAPROGRAMMAL KAPCSOLATOS ÁLLÁSFOGLALÁS MELLÉKLETE

Végrehajtás

12. a tagállamokkal együttműködésben felhívja a Bizottságot, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, következő többéves pénzügyi keret keretében javítsa a megosztott irányítás alá tartozó operatív programok ellenőrzési rendszerének nyomon követését és ellenőrzését, hogy ezáltal javuljon a teljesítmény és csökkenjen a szabálytalanságok és hibák szintje;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy javítsa jogalkotási programjának koherenciáját, fokozza a jogszabályalkotás minőségét, javítsa a jogszabálytervezetek hatásvizsgálatát, adott esetben javasolja megfelelési táblázatok alkalmazását az uniós jog jobb átültetése érdekében, illetve támogassa a Parlamentet a Tanáccsal a meghatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazásáról folytatott tárgyalások során, amelyek azzal fenyegetnek, hogy jelentős mértékben blokkolják a jogalkotási folyamatot, ahogyan azt a 2014–2020 közötti időszakra tervezett, külső fellépésekre vonatkozó pénzügyi eszközök esete is példázza; ismételten felszólít a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodás újratárgyalására;

Fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést eredményező egységes szociális piac

14. emlékeztet az egységes piacnak az uniós integráció, a gazdasági növekedés és a foglakoztatás motorjaként, valamint az uniós reálgazdaság pilléreként betöltött, az euróövezeten belüli és kívüli országok közötti konvergencia előmozdítását eredményező kulcsfontosságú szerepére; ezért felhívja a Bizottságot, hogy helyezze az egységes piac irányítását a középpontba a jogalkotási és szakpolitikai prioritások elfogadásának és érvényre juttatásának ésszerűsítése, valamint az egységes piaci integrációnak az európai szemeszter keretében való rendszeres – az éves növekedési jelentéseket kísérő, az egységes piaci integrációra vonatkozó jelentéseken és országspecifikus ajánlásokon alapuló – értékelések kialakítása érdekében;

15. kéri a Bizottságot, hogy folytassa az egységes piaci intézkedéscsomag és a második egységes piaci intézkedéscsomag következetes végrehajtását a digitalizált egységes piac kialakítására, kiegészítésére és végrehajtására irányuló javaslatok – pl. a rendelkezésre állást magában foglaló új stratégiai keret és a digitális tartalom uniós határokon átnyúló hordozhatósága – előterjesztése révén; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az internethez való egyetemes hozzáférés jogát;

16. felhívja a Bizottságot, hogy alaposan és szigorúan kövesse nyomon a fogyasztóügyi stratégia végrehajtását, érvényesítését és bővítését, különös tekintettel a fogyasztói jogorvoslatra és fogyasztóvédelemre vonatkozó új uniós rendszerekre és az egységes piacba vetett bizalomra; e tekintetben hangsúlyozza olyan, egyedi jogalkotási eszközök kialakításának, elfogadásának és alkalmazásának szükségességét, amelyek foglalkoznak a megtévesztő reklámozási és forgalmazási gyakorlatok, a banki szolgáltatások díjainak átláthatósága és összehasonlíthatósága, a bankszámlaváltás és a valamennyi polgár alapszintű bankszámlával való rendelkezéshez való jogának ügyével; felhívja a Bizottságot, hogy terjessze elő a szervezett utazási formákkal kapcsolatos, régóta várt jogalkotási javaslatot;

17. ezért a fogyasztók közüzemi ágazatokhoz (víz, energia, közlekedés, gáz és villamos áram, postai szolgáltatások) való egyetemes hozzáférésének új, minőségen, egyetemességen és megfizethetőségen alapuló szakpolitikai megközelítésére szólít fel, különös tekintettel a veszélyeztetett fogyasztók egyre növekvő csoportjára; hangsúlyozza, hogy konkrét és hatékony módon kell kezelni a fogyasztói energiaszegénység problémáját; ezért felhívja a Bizottságot, hogy értékelje egy a fogyasztói és háztartási fizetésképtelenség kezelésére szolgáló rendszer kialakíthatóságát, és terjesszen elő konkrét jogalkotási javaslatot;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy harmonizált e-vám gyakorlatok teljes kialakítása révén hajtsa végre a Modernizált Vámkódexet;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló 14. társasági jogi irányelvre, a vívmányokkal összhangban biztosítva a munkavállalói részvétel áthelyezés révén történő megőrzését, amire elvben a fogadó tagállam törvénye az irányadó, kivéve azokat az eseteket, amikor a fogadó tagállam jogszabályai nem írnak elő legalább ugyanolyan szintű a részvételt, mint társaság székhelye szerinti tagállam;

20. hangsúlyozza, hogy az Unió pénzügyi piacai hatékonyságának és szilárdságának további növelése érdekében a pénzügyi szolgáltatásokról szóló, függőben lévő bizottsági javaslatokat minél hamarabb el kell fogadni, elkerülve így a kapcsolódó jogszabályok hatályba lépésének késedelmét;

21. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban fogadja el az egységes szanálási mechanizmust létrehozó rendelettervezetre és a banki strukturális reformról szóló ajánlások nyomon követésére irányuló javaslatait; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a társjogalkotók késedelem nélkül foglalkozzanak ezekkel a javaslatokkal, azok gyors hatálybalépését elősegítendő;

22. kéri a közelmúltban a ciprusi válság nyomán előtérbe került betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalások újbóli megnyitását, párhuzamosan a hitelintézetek és befektetési vállalkozások rendezésére és szanálására vonatkozó keret létrehozásáról szóló irányelvre irányuló javaslattal;

23. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb fogadjon el a pénzpiaci alapokról szóló javaslatot, s ennek során teljes mértékben vegye figyelembe az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) ajánlásait;

24. felszólítja a Bizottságot, hogy az európai szemeszter keretében terjesszen elő javaslatot az Európa 2020 stratégián alapuló és erős szociális pillért tartalmazó konvergenciakódex elfogadására;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Parlament 2013. január 15-i állásfoglalásában (2012/2061(INI)) vázoltaknak megfelelően terjesszen elő javaslatot a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról, valamint a szerkezetátalakítás előrejelzéséről és kezeléséről;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a munkaidőről szóló (2003/88/EC) irányelv felülvizsgálatáról, gondoskodva arról, hogy valamennyi munkavállaló védelemben részesüljön a hosszú munkaidővel szemben, valamint hogy tiszteletben tartsák az Európai Bíróság arra irányuló határozatát, hogy az ügyeleti időt munkaidőként ismerjék el; felszólítja a Bizottságot, hogy akár kollektív tárgyalások, akár jogi lépések révén kezdje meg a tisztességes jövedelmet előmozdító európai keretrendelet kidolgozását, biztosítva a nemzeti hagyományokkal és gyakorlatokkal, valamint a szociális partnerek autonómiájával való összhangot és ezek tiszteletben tartását; sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló irányelvet; kitart amellett, hogy a Bizottság tegyen határozottabb erőfeszítéseket a szülési szabadságról szóló (2010/18/EU) irányelv előtt álló akadályok felszámolására, valamint ragaszkodik az apasági szabadság bevezetésére vonatkozó 2010-es bizottsági költség-haszon elemzés beígért felülvizsgálatához;

27. felkéri a Bizottságot, hogy az EUMSZ 14. cikke és a 26. jegyzőkönyv alapján terjesszen elő keretirányelvet az általános érdekű szociális szolgáltatásokról;

28. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő az elkövetkezendő, 2020-ig tartó időszakra vonatkozó új európai stratégiát a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról; felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő irányelvre irányuló javaslatot a foglalkozási eredetű váz- és izomrendszeri megbetegedésekről, valamint vizsgálja felül a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelvet;

 

Éghajlat, környezet, energia és szállítás

29. elvárja, hogy a levegőszennyezés emberi egészségre gyakorolt negatív hatásaival szembeni fokozott védelem biztosítása érdekében a Bizottság további késedelem nélkül terjesszen elő jogalkotási javaslatokat a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló (2001/81/EC) irányelv és a levegőminőségre vonatkozó egyéb jogszabályok felülvizsgálatára;

30. üdvözli az éghajlat- és energiapolitika 2030-ig szóló keretére vonatkozó zöld könyvet, ugyanakkor kitart amellett, hogy az egészüljön ki a szén-dioxid-csökkentésre, az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó kötelező célokat tartalmazó jogalkotási javaslattal; ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság terjesszen elő jogalkotási javaslatot az üvegházhatású gázok tengeri szállításból eredő kibocsátásaira vonatkozó nyomon követéséről, jelentéstételről és ellenőrzésről; kéri a Bizottságot, hogy a kapcsolódó technológiai területeken érdekelt befektetők biztonságának garantálása érdekében terjesszen elő egy új kötelező célt, mely szerint 2030-ra az energia 45%-át megújuló forrásból kell fedezni;

31. a hústermékekkel kapcsolatosan a közelmúltban az Unióban tapasztalt tisztességtelen gyakorlatokra való tekintettel sürgeti a Bizottságot a higiéniai csomag felülvizsgálatával kapcsolatos teendők felgyorsítására;

32. sajnálja, hogy lassan halad a klónozási technikák élelmiszertermelésben történő alkalmazásáról szóló jogalkotási javaslattal kapcsolatos munka, és sürgeti a Bizottságot, hogy az új élelmiszerekre irányuló javaslattal együtt nyújtsa be azt; felszólítja a Bizottságot, hogy mihamarabb terjesszen elő megfelelő szakpolitikai keretet a hormonháztartást zavaró anyagokról;

33. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy energiaellátási megfigyelőközpont létrehozására irányuló javaslatot, amelynek az energiabehozatali piacok tekintetében a jobb információszerzés, a kiviteli piacok tekintetében pedig a fokozott elemzés megteremtése lenne a célja; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az Unió rendelkezésére álló, egy új Európai Energiaközösség létrehozására és végrehajtására irányuló intézkedések életképességét és hatékonyságát;

34. kéri, hogy a Bizottságot dolgozzon ki stratégiát az energiaszegénység kezelésére, kiegészítve azt a megfelelő javaslatokkal, többek között az energiaszegénység fogalmának uniós szintű meghatározása tekintetében;

35. felszólítja a Bizottságot az Európai Vasúti Ügynökség hatáskörének kiterjesztésére a biztonság, a tanúsítás és a gördülőállomány harmonizálása terén;

36. elvárja, hogy a Bizottság további erőfeszítéseket tegyen az egységes európai égbolt teljes körű megvalósítása érdekében, beleértve a funkcionális légtérblokkok és a SESAR (az egységes európai égbolt légiforgalom-irányítási kutatási programja) létrehozását, a légtérkapacitással és a biztonsággal kapcsolatos jövőbeni szükségletek kielégítésére;

 

Mezőgazdaság és halászat

37. felszólítja a Bizottságot, hogy az új közös agrárpolitika 2015-ös hatálybalépésére való tekintettel 2014-ig gondoskodjon egy zökkenőmentes átmeneti időszakról; felkéri továbbá a Bizottságot, hogy terjessze elő a promóciós politikára vonatkozó, már bejelentett jogi keretet, valamint kezdje meg a gyümölcsökre és zöldségekre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó rendeletek felülvizsgálatát;

38. felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőbeli Európai Tengerügyi és Halászati Alapnak megfelelően tegye meg a szükséges lépéseket a tagállamok támogatására az újonnan elfogadott közös halászati politika végrehajtása terén; elvárja a Bizottságtól annak biztosítását, hogy javaslatainak jogalapjául az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése szolgáljon, valamint hogy a 43. cikk (3) bekezdésének használatát a szigorúan a halászati lehetőségek megállapításával és elosztásával kapcsolatos javaslatokra korlátozza; ennek érdekében elvárja, hogy a Bizottság segítsen felállítani egy olyan, a három intézmény képviselőiből álló intézményközi munkacsoportot, melynek feladata a legmegfelelőbb további lépések meghatározása;

 

Összetartó és befogadó társadalmak – A polgárok Európája

39. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez szükséges legfontosabb beruházási eszköz; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegye meg a megfelelő lépéseket a kellő időben történő kezdés érdekében, valamint hogy szabjon egyértelmű feltételeket a 2014–2020-as operatív programok tagállami végrehajtásának lehetővé tétele céljából; sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul terjessze elő az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló 2012/2002/EK rendelet felülvizsgált tervezetét;

40. üdvözli a kutatók, diákok, cserediákok, gyakornokok és önkéntesek belépésére és tartózkodására vonatkozó feltételekre irányuló bizottsági javaslatot; további érdemi javaslatok benyújtására szólít fel a legális migráció témájában; ezzel kapcsolatban elvárja, hogy a Bizottság a továbbiakban is ösztönözze a szociális partnereket arra, hogy az EUMSZ 155. cikke értelmében megállapodást kössenek a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről; egyéb esetben a Bizottságnak olyan irányelvre kellene javaslatot tennie, amely meghatározza a szakmai gyakorlatokra és gyakorlati képzésekre vonatkozó minőségi előírásokat és azok tisztességes minimális munkakörülményeit;

41. sajnálatát fejezi ki a menekültüggyel kapcsolatos, Unión belüli szolidaritás fokozására vonatkozó, a Parlament által több ízben kért jogalkotási javaslat hiánya miatt, tekintve, hogy az Unió vállalta, hogy 2012-re működőképes lesz egy, az alapvető jogok magas szintű védelmét és maradéktalan tiszteletben tartását garantáló közös menekültpolitika;

42. támogatja az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéről szóló 168/2007/EK rendelet módosítására irányuló javaslatot, és felszólítja a Bizottságot, hogy az EUSZ 7. cikkére és az EUMSZ 258. cikkére építve dolgozzon ki részletes javaslatot egy ellenőrző mechanizmussal és egy korai figyelmeztető rendszerrel kapcsolatban;

43. felszólítja a Bizottságot, hogy zárja le az eljárásjogi menetrendet, és kövesse nyomon az elfogadott irányelvek átültetését, biztosítva, hogy a gyanúsítottak és vádlottak alapvető jogai a büntetőügyekben az eljárási jogokra vonatkozó minimumszabályok alkalmazása révén kellő védelemben részesüljenek, és érvényesítve a kölcsönös elismerés elvét;

44. elvárja, hogy a Bizottság folytassa a büntetőjoggal kapcsolatos uniós megközelítés kidolgozására irányuló munkát, és üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy olyan jogalkotási javaslatot terjesszen elő, mely szerint az Európai Ügyészség feladata lesz az Unió által vagy az Unió nevében kezelt pénzeszközök megkárosítóinak felkutatása, velük szemben a nyomozás lefolytatása, valamint a bíróság elé állításuk;

45. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki uniós menetrendet a szexuális irányultságtól és nemi identitástól független egyenlőség tekintetében, hogy azt 2014-ben el lehessen fogadni; javaslat előterjesztését kéri a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló tanácsi kerethatározat átdolgozására, amelynek értelmében az az előítéletes bűncselekmények más, többek között a szexuális irányultságon, nemi identitáson vagy nemi önkifejezésen alapuló formáit is magában foglalná;

46. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő irányelvre irányuló javaslatot a nők elleni erőszak felszámolásáról, valamint írja alá vagy ratifikálja az Európa Tanács nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló egyezményét, ezzel határozott lendületet adva az ezt eddig elmulasztó tagállamoknak;

47. kitart amellett, hogy a Bizottság terjessze elő az Európai Parlament és a Tanács adatmegőrzési irányelvének (2006/24/EC) általa végzett átfogó felülvizsgálatát, és tegyen javaslatot a hiányosságok kezelésére;

48. felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen folytassa a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében bűncselekmények, köztük terrorcselekmények megelőzése, kivizsgálása, észlelése és ezek nyomán büntetőeljárások megindítása céljából átadott és feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, az EU és az USA közötti megállapodással kapcsolatos munkát; ismételten hangsúlyozza a megállapodás mihamarabbi megkötésének jelentőségét;

49. sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa a szerzői jogok területén megkezdett reformját, és gondoskodjon arról, hogy az alkalmas legyen az internetes környezetben való alkalmazásra, és társadalmi legitimációra épüljön; ismételten kiemeli, hogy az európai növekedés és munkahelyteremtés ösztönzése érdekében végig kell vinni az ipari tulajdonjogok reformját;

50. elvárja a Bizottságtól, hogy új javaslatokat terjesszen elő a polgári és eljárásjog, különösen a Róma II. és a Brüsszel II. rendelet területén meglévő jogszabályok tekintetében, vagy további elemzésnek vesse alá azok felülvizsgálatát; sajnálja, hogy a Brüsszel I. rendelet átdolgozása során nem vették kellően figyelembe a munkajogi szempontokat, és felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg a szervezett fellépéssel kapcsolatos vitákkal foglalkozó, a Róma II. rendelettel összhangban álló exkluzív fórum létrehozását;

51. kéri, hogy a Bizottság nyújtson be rendeletre irányuló javaslatot az európai közigazgatási eljárási jogról, melynek célja egy következetes és átfogó, egységes keretbe foglalt közigazgatási jogi szabályrendszer kialakítása; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a családi állapotot igazoló dokumentumok joghatásának kölcsönös elismeréséről;

52. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtását, valamint adott esetben módosítsa a rendeletet;

53. felszólítja a Bizottságot, hogy a közelgő európai választásokra való tekintettel biztosítson legalább a 2013-as szinttel megegyező előirányzatokat a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” elnevezésű program számára;

 

Külpolitika és fejlesztési politikák

54. hangsúlyozza a nyugat-balkáni országok számára a bővítési kilátások határozottabb megerősítésének jelentőségét, és egyetért a Bizottság arra irányuló ajánlásával, hogy uniós csatlakozási tárgyalásokat kell kezdeni Szerbiával és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal; felszólítja a Bizottságot, hogy Törökországgal mint tagjelölt országgal foglalkozzon, melynek a lehető legmagasabb szintű demokratikus normákra és eljárásokra kell törekednie, és javasolja a regionális politikáról szóló 22. számú, valamint az alapvető jogokról szóló 23., illetve az igazságszolgáltatásról szóló 24. csatlakozási fejezet megnyitásának mérlegelését;

55. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje az alapvető termékek és szolgáltatások terén hiányt szenvedő szíriaiak és a Szíriából származó, szomszédos országokban tartózkodó menekültek számára az Unió által nyújtott humanitárius segélyek és segítségnyújtás minőségét és hatékonyságát;

56. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot egy olyan, a külső fellépéseket szolgáló vonatkozó uniós pénzügyi eszközből finanszírozott, illetve az uniós tagállamok és egyéb érintett országok (például Svájc, Kanada és az Egyesült Államok) nemzeti és nemzetközi nyomozóiból, ügyészeiből, ügyvédeiből és egyéb szakértőiből álló csoport által működtetett mechanizmus kialakítására, melynek célja, hogy jogi és technikai tanácsot és segítséget nyújtson az arab tavasz országai hatóságainak a korábbi diktátorok, azok családtagjai és rezsimjei által eltulajdonított és jogellenesen kezelt pénzeszközök visszaszerzésével kapcsolatban;

57. emlékezteti a Bizottságot, hogy javítani kell a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos konszenzus végrehajtásának értékelését és annak a tagállamokkal és az adományozókkal való kiegészítő jellegét, valamint felül kell vizsgálni az 1257/1996/EK tanácsi rendeletet;

 

Kereskedelem

58. támogatja a Bizottságnak a folyamatban lévő kétoldalú kereskedelmi tárgyalások során tett erőfeszítéseit, ugyanakkor felszólítja a Bizottságot, hogy kellően vegye figyelembe a Parlamentek a Japánnal és a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos nézeteit; emlékeztet a kétoldalú kereskedelmi megállapodásba beillesztendő kötelező szociális és környezetvédelmi normákkal, valamint a vállalatok társadalmi felelősségvállalására vonatkozó előírásokkal kapcsolatos követelésére;

59. várja a Bizottság javaslatait a „felelősségteljes ellátási lánc” megvalósítására irányuló munkáról, valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak kereskedelmi eszközökön keresztül történő felszámolásáról;

60. sajnálja, hogy a kereskedelmi védelmi eszközök korszerűsítésére irányuló bizottsági javaslat nem elég nagyra törő, és felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a kettős felhasználású termékekről szóló 428/2009/EK rendelet reformjáról.

 

 

(1)

HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat