Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0325/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0325/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2014 m. Komisijos darbo programa

  26.6.2013 - (2013/2679(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių

  Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0315/2013

  Procedūra : 2013/2679(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0325/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0325/2013
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0325/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2014 m. Komisijos darbo programa

  (2013/2679(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Komisijos 2014 m. darbo programos (COM(2011) 0777),

  –   atsižvelgdamas į paskutinį Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių[1], ypač į jo IV priedą,

  –   atsižvelgdamas į visų Komisijos narių ir Parlamento komitetų nuolatinio dialogo rezultatus ir į 2013 m. birželio 11 d. Komitetų pirmininkų sueigos apibendrinamąją ataskaitą, persiųstą Pirmininkų sueigai,

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos demokratijos stiprinimo būsimoje Europos pinigų sąjungoje (EPS),

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Socialinės investicijos į augimą ir socialinę sanglaudą, visų pirma naudojant 2014–2020 m. Europos socialinio fondo lėšas“ (2013/2607(RSP)), B7-2607/2013

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 3 dalį,

  A. kadangi Europa, siekdama aprūpinti šią ir kitą kartą darbu ir užtikrinti geresnę jų gyvenimo kokybę, turi laikytis socialinės rinkos ekonomikos modelio, kuris užtikrina tvarią plėtrą;

  B.  kadangi ES nepajėgė įveikti didelės ekonomikos ir socialinės krizės ir dėl to, be kita ko, susilpnėjo Bendrijos metodas ir nebuvo galima skubiai vykdyti sprendimų, o su augimu ir užimtumu susijusius sprendimus reikia vykdyti skubiai;

  C. kadangi, nepavykus įveikti krizės, susvyravo pasitikėjimas Europos projektu ir tai kelia nerimą, kadangi tai kenkia šio projekto teisėtumui ir kelia pavojų ateinantiems Europos rinkimams;

  D. kadangi tikimasi, jog Komisija imsis veiksmų dar iki pasibaigiant jos dabartinei kadencijai ir pristatys likusius paskelbtus pasiūlymus, taip pat nurodys tinkamus ir veiksmingus dar neišspręstų klausimų sprendimus;

  E.  kadangi dėl finansinės valstybės skolos krizės, sukrėtusios Europą ir ypač euro zonos šalis, prasidėjo didelis ekonomikos nuosmukis, turėjęs neigiamų socialinių pasekmių daugelyje valstybių narių, nes padidėjo nedarbas, ypač jaunimo nedarbas, skurdo lygis ir socialinė atskirtis;

  F.  kadangi sanglauda ir solidarumas yra pagrindiniai ES tikslai, kaip dar kartą patvirtinta SESV 174 straipsnyje, ir kadangi jais turėtų būti siekiama nukreipti ES pastangas, kad ji kovotų su ekonominės krizės padariniais valstybėse narėse, įskaitant tas valstybes nares, kuriose ekonominių sunkumų sukėlė finansų rinkos;

  1.  pabrėžia, kad yra giliai įsitikinęs, jog stabilumas finansų sektoriuje ir visų finansinių struktūrinių reformų sėkmė yra išankstinė tvaraus ekonomikos augimo ir užimtumo Europos Sąjungoje sąlyga;

  2.  primena, kad ES biudžete turi atsispindėti ES politikos prioritetai; pabrėžia, kad ES biudžetas yra investicijų biudžetas, turintis didelį sverto poveikį; ragina Komisiją ginti ES biudžetą, kuris yra labai veiksminga priemonė strateginėms investicijoms, turinčioms Europos pridėtinę vertę, skatinti, taip pat Europos ekonomikai stabilizuoti ir kovoti su ilgalaikėmis didelio nedarbo ir skurdo pasekmėmis; atsižvelgdamas į tai, primygtinai reikalauja į ES biudžetą svarbiausiais prioritetais įtraukti tvarų ekonomikos augimą, konkurencingumą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, kovą su jaunimo nedarbu, Europos infrastruktūrų finansavimą ir išteklių labiausiai skurstantiems užtikrinimą;

  3.  be to, primygtinai reikalauja pasiekti politinį susitarimą dėl: privalomo ir išsamaus daugiametės finansinės programos (DFP) persvarstymo, užtikrinant papildomą augimo, užimtumo ir socialinės sanglaudos finansavimą; didžiausio galimo lankstumo, sudarant galimybę ES sutvirtinti politinius prioritetus; ES finansavimo sistemos reformos, sukuriant tikrų nuosavų išteklių sistemą ir užtikrinant biudžeto vieningumą, plano; primena, kad, jei iki 2013 m. pabaigos nebus priimta DFP, 2013 m. metais taikytos viršutinės ribos ir kitos nuostatos bus taikomos tol, kol bus priimta nauja DFP; pabrėžia, kad balsuos dėl DFP reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo tik tuo atveju, jei bus pakankamai gerai užbaigtos išsamios derybos su Taryba;

  4.  dar kartą patvirtina, jog reikia geriau koordinuoti socialinę ir ekonomikos politiką ES lygmeniu tam, kad būtų išvengta neatitikimų, užtikrinta šių politikos sričių sąveika ir sudarytos galimybės jų tikslų tarpusavio stiprinimui;

  5.  dar kartą primena, kad būtina bet kokią tolesnę tvirtos ir tikros EPS, pagrįstos stabilumu, tvariu augimu, solidarumu ir demokratija, kūrimo iniciatyvą rengti taikant Bendrijos metodą; pabrėžia, kad institucijos turėtų tarpusavyje nuoširdžiai bendradarbiauti; ragina Komisiją svarstant, kaip būtų galima sustiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį aspektą, atsižvelgti į valstybių narių viešųjų investicijų poreikius, ypač į poreikius, susijusius su strategijoje „Europa 2020“ nustatytais socialiniais ir švietimo tikslais;

  6.  primena Europos Tarybai, kad ji neturi teisėkūros iniciatyvos įgaliojimų ir privalo liautis teikti nurodymus Komisijai dėl teisės aktų formos ir (arba) turinio ir kad ji negali ignoruoti Sutartyse nustatyto Komisijos koordinavimo, vykdymo ir valdymo vaidmens; dar kartą primena, kad negali pritarti jokiems papildomiems tarpvyriausybiniams veiksniams, susijusiems su EPS, ir kad pagal savo prerogatyvas imsis visų būtinų ir tinkamų priemonių, jei šių perspėjimų būtų nepaisoma;

  7.  perspėja, kad taikant tik griežtas taupymo priemones gali būtų kenkiama užimtumo, socialinės apsaugos ir sveikatos ir saugos standartų kokybei ir mano, kad biudžetinė drausmė euro zonoje neturėtų būti matuojama tik fiskaliniais ir makroekonominiais kriterijais, bet turėtų būti papildyta tokios pat svarbos užimtumo ir socialiniais kriterijais, taip pat struktūrinių reformų pažangos ataskaitomis, siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą socialinių investicijų lygį, taigi ir socialinės ES tvarumą;

  8.  mano, kad trejeto sistema trukdo vykdyti demokratinę priežiūrą ir atsiskaityti Parlamentui ir ragina ją panaikinti;

  9.  ragina atgaivinti Europos pramonę, siekiant kurti naujas deramas darbo vietas, remiant tvarų augimą ir gerinant visų Europos gyventojų darbo sąlygas; pabrėžia, kad reikia gerinti pramonės makroekonomines sąlygas gerinant galimybes gauti kapitalo, sukuriant geresnę infrastruktūrą, saugant nuosavybės teises ir ypač remiant MVĮ ir socialinę ekonomiką norint, kad didėtų konkurencingumas ir daugėtų galimybių patekti į naujas rinkas;

  10. apgailestauja, kad nepaisant kelių Komisijos pažadų nepavyko nei kiekybiškai, nei kokybiškai įgyvendinti kelių skelbtų tikslų; ragina Komisiją pradėti aktyvų dialogą su dviem teisės aktų leidybos institucijomis dėl likusių paskelbtų teisės aktų pasiūlymų pateikimo ir tvirtinimo;

  11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams;

   

  2 DALIS

  REZOLIUCIJOS DĖL 2014 M. KOMISIJOS DARBO PROGRAMOS PRIEDAS

  Įgyvendinimas

  12. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis gerinti veiksmų programų, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, priežiūros, kontrolės ir audito sistemas norint gerinti jų veiklos rezultatus ir mažinti pažeidimų ir klaidų lygį, vykdant kitą 2014–2020 m. DFP;

  13. ragina Komisiją gerinti savo teisėkūros programos nuoseklumą, didinti teisės aktų rengimo kokybę, stiprinti teisės aktų projektų poveikio vertinimą, pasiūlyti, jei reikia, naudoti koreliacijos lenteles, kad ES teisės aktai būtų geriau perkeliami į nacionalinę teisę, ir paremti Parlamentą derybose su Taryba dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų naudojimo, dėl kurio gali atsirasti didelių teisėkūros proceso sutrikimų, kaip buvo 2014–2020 m. išorės veiksmų finansavimo priemonių atveju; pakartoja savo ne kartą pareikštą raginimą iš naujo derėtis dėl 2003 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros;

  Bendroji socialinė rinka, skatinanti tvarų ir įtraukų ekonomikos augimą

  14. primena itin svarbų bendrosios rinkos vaidmenį skatinant ES integraciją, ekonomikos augimą ir užimtumą, taip pat suteikiant pagrindą ES realiajai ekonomikai, kuri skatina euro zonos ir jai nepriklausančių šalių suartėjimą; todėl ragina Komisiją, įgyvendinant Europos semestrą, didelį dėmesį skirti bendrosios rinkos valdymui siekiant modernizuoti teisės aktų leidybos ir politikos prioritetų priėmimą ir vykdymą ir atlikti reguliarų bendrosios rinkos integracijos vertinimą – tai daryti remiantis bendrosios rinkos integracijos ataskaita, pateikiama kartu su metinėmis augimo apžvalgomis, ir konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis;

  15. prašo Komisijos tęsti nuoseklų I ir II bendrosios rinkos aktų įgyvendinimą ir pateikti pasiūlymus, skirtus bendrajai skaitmeninei rinkai kurti, jos kūrimui užbaigti ir su tuo susijusioms nuostatoms vykdyti, pvz., parengti naują strateginę programą, apimančią skaitmeninio turinio prieinamumą ir jo perkeliamumą tarpvalstybiniu lygmeniu ES viduje; pabrėžia, kad būtina užtikrinti visuotinės prieigos prie interneto teisę;

  16. ragina Komisiją rūpestingai ir atidžiai stebėti vartotojų darbotvarkės įgyvendinimą, vykdymo užtikrinimą ir išplėtimą, ypač atsižvelgiant į naujas ES žalos atlyginimo vartotojams, vartotojų apsaugos ir pasitikėjimo bendrojoje rinkoje programas; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia rengti specifines teisėkūros priemones, jas tvirtinti ir įgyvendinti, taip sprendžiant klaidinančios reklamos ir rinkodaros taktikos, banko paslaugų mokesčių skaidrumo ir palyginamumo, banko sąskaitų perkėlimo į kitą banką ir visų vartotojų teisės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita klausimus; ragina Komisiją pateikti ilgai lauktą teisės akto dėl kelionių ir atostogų paketų pasiūlymą;

  17. taigi ragina atnaujinti visų vartotojų galimybių naudotis komunalinėmis paslaugomis (vandens, energijos, transporto, dujų, elektros ir pašto paslaugomis) politiką, jos pagrindu pasirenkant kokybę, universalumą ir prieinamumą, ypatingą dėmesį skiriant didėjančioms pažeidžiamoms vartotojų grupėms; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina konkrečiai ir veiksmingai spręsti vartotojų energijos nepritekliaus klausimą; todėl ragina Komisiją įvertinti, ar yra galimybių parengti projektą, skirtą vartotojų ir namų ūkių nemokumo klausimui spręsti, ir pateikti konkretų teisėkūros pasiūlymą;

  18. ragina Komisiją įgyvendinti Modernizuotą muitinės kodeksą visapusiškai parengiant suderintą el. muitų (e-Custom) tvarką;

  19. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Keturioliktosios įmonių teisės direktyvos dėl bendrovių būstinių perkėlimo į kitą valstybę narę, užtikrinant, kad bus išsaugota darbuotojų teisė dalyvauti perkėlime pagal acquis, iš esmės taikant priimančiosios valstybės narės teisės aktus, išskyrus tuos atvejus, kai priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nenumatytas bent tokio pat lygio, koks taikomas buveinės valstybėje narėje, dalyvavimas;

  20. pabrėžia, kad siekiant kuo skubiau didinti ES finansų rinkų veiksmingumą ir tvirtumą reikia skubiai priimti trūkstamus Komisijos pasiūlymus dėl finansinių paslaugų, taip išvengiant pavėluoto atitinkamo teisės akto įsigaliojimo;

  21. ragina Komisiją kiek galima greičiau patvirtinti savo pasiūlymus dėl reglamento, įsteigiančio bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą, projekto ir dėl Likaneno aukšto lygio ekspertų grupės bankų struktūrinės reformos klausimais rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų; pabrėžia, kad svarbu, jog teisėkūros institucijos skubiai apsvarstytų šiuos pasiūlymus, sudarydamos galimybes jiems nedelsiant įsigalioti;

  22. ragina atnaujinti derybas dėl Indėlių garantijų sistemų direktyvos, į kurią dėl Kipro krizės vėl atkreiptas dėmesys, ir kartu derėtis dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema;

  23. ragina Komisiją kuo skubiau priimti pasiūlymą dėl pinigų rinkos fondų, visapusiškai atsižvelgiant į Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijas;

  24. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą per ES semestrą priimti konvergencijos kodeksą, kuris būtų paremtas strategija „ES 2020“ ir kuriame būtų numatytas tvirtas socialinis ramstis;

  25. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo, restruktūrizacijos numatymo ir valdymo, kaip pabrėžta 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucijoje (2012/2061(INI));

  26. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą persvarstyti Darbo laiko direktyvą (2003/88/EC), užtikrinant visų darbuotojų apsaugą nuo ilgų darbo valandų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų dėl budėjimo laiko pripažinimo darbo laiku laikymąsi; ragina Komisiją pradėti rengti ES pagrindų reglamentą dėl tinkamų pajamų užtikrinimo arba vedant kolektyvines derybas, arba teisės aktais, kartu užtikrinant suderinamumą su nacionalinėmis tradicijomis ir praktika bei pagarbą šioms tradicijoms ir praktikai ir socialinių partnerių autonomiją; ragina Komisiją persvarstyti direktyvą dėl vienodo užmokesčio mokėjimo už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principo taikymo; primygtinai ragina Komisiją dėti didesnes pastangas siekiant atnaujinti Direktyvos dėl motinystės atostogų (2010/18/ES) svarstymą ir vykdyti veiksmus, pažadėtus po 2010 m. Komisijos atlikto ekonominės naudos tyrimo, susijusio su tėvystės atostogų taikymu;

  27. prašo Komisijos pateikti pagrindų direktyvą dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų remiantis SESV 14 straipsniu ir protokolu Nr. 26;

  28. primena savo prašymą Komisijai pateikti naują ateinančiais metais (iki 2020 m.) taikytiną ES sveikatos ir saugos darbe strategiją; prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl su darbu susijusių raumenų ir kaulų ligų ir persvarstyti Direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe;

   

  Klimatas, aplinka, energija ir transportas

  29. tikisi, kad Komisija toliau nedelsdama pateiks teisėkūros pasiūlymą dėl teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvos (2001/81/EB) ir kitų oro kokybės teisės aktų persvarstymo siekiant geriau apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamų oro taršos pasekmių;

  30. palankiai vertina žaliąją knygą „2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“, tačiau primygtinai reikalauja, kad po jos būtų pateiktas teisėkūros pasiūlymas, įskaitant privalomus išmetamo CO2 kiekio mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslus; primygtinai reikalauja, kad Komisiją pateiktų teisėkūros pasiūlymą dėl jūrų transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, šios srities ataskaitų teikimo ir tikrinimo; reikalauja, kad Komisija 2030 metams pasiūlytų naują privalomą iki 45 proc. atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslą siekiant užtikrinti teisinį tikrumą į atitinkamas technologijas investuojantiems investuotojams;

  31. ragina Komisiją greičiau atlikti higienos dokumentų paketo persvarstymą, atsižvelgiant į nesenus įvykius, susijusius su nesąžininga veikla ES mėsos produktų sektoriuje;

  32. apgailestauja dėl lėtos pažangos siekiant pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl klonavimo technologijų naudojimo gaminant maistą ir ragina Komisiją pateikti šį pasiūlymą kartu su pasiūlymu dėl naujų maisto produktų; ragina Komisiją kiek įmanoma greičiau pristatyti tinkamą politikos strategiją endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų srityje;

  33. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Energijos observatorijos sukūrimo siekiant pagerinti informaciją apie energijos importo rinkas ir atlikti išsamesnę eksporto rinkų analizę; prašo Komisijos išnagrinėti ES turimų priemonių tinkamumą ir veiksmingumą, siekiant steigti naują Europos energetikos bendriją ir vykdyti jos veiklą;

  34. prašo Komisijos parengti energijos nepritekliaus strategiją, kartu pateikti atitinkamus pasiūlymus, įskaitant visai ES bendrą energijos nepritekliaus apibrėžtį;

  35. ragina Komisiją išplėsti Europos geležinkelio agentūros įgaliojimus riedmenų saugumo, sertifikavimo ir patvirtinimo srityse;

  36. tikisi, kad Komisija dės tolesnes pastangas siekdama visapusiškai įgyvendinti Bendro Europos dangaus sistemą, įskaitant funkcinių oro erdvės blokų ir Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos mokslinių tyrimų programos (SESAR) sukūrimą, siekiant patenkinti būsimų oro erdvės pajėgumų ir saugumo poreikius;

   

  Žemės ūkis ir žuvininkystė

  37. ragina Komisiją užtikrinti, kad 2014 m. pereinamasis laikotarpis būtų sklandus, atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. įsigalios nauja žemės ūkio politika; be to, prašo Komisijos pristatyti jau paskelbtą skatinimo politikos teisinę sistemą, taip pat persvarstyti vaisių ir daržovių ir ekologinio žemės ūkio reglamentus;

  38. ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinti naujai patvirtintą bendrą žuvininkystės politiką, laikantis būsimojo Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatų; tikisi, kad Komisija užtikrins, jog SESV 43 straipsnio 2 dalis būtų patvirtinta kaip jos pasiūlymo teisinis pagrindas, o 43 straipsnio 3 dalį ji naudos tik tiems pasiūlymams, kurie bus susiję su žvejybos galimybių nustatymu ir skyrimu; taigi tikisi, kad Komisija padės įsteigti tarpinstitucinį darbo grupę, sudarytą iš visų trijų institucijų atstovų, ir kad šį grupė galės nustatyti tinkamiausius veiklos būdus, taikytinus ateityje;

   

  Darni ir įtrauki visuomenė. Piliečių Europa

  39. primena, kad sanglaudos politika – tai pagrindinė investicijų priemonė siekiant strategijos „ES 2020“ tikslų; taigi ragina Komisiją skubiai imtis tinkamų veiksmų ir nustatyti aiškias sąlygas, kad būtų laiku pradėtas 2014–2020 m. veiklos programų įgyvendinimas valstybėse narėse; ragina Komisiją nedelsiant pateikti Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo persvarstymo projektą;

  40. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl mokslininkų, studentų, moksleivių, stažuotojų ir savanorių atvykimo ir gyvenimo kitoje šalyje; ragina pateikti tolesnius esminius pasiūlymus legalios migracijos klausimu; atsižvelgdamas į tai, tikisi, kad Komisija ir toliau rems socialinius partnerius, norėdama pasiekti susitarimą dėl stažuočių kokybės sistemos pagal SESV 155 straipsnį; jei tai nebūtų padaryta, Komisija turėtų pasiūlyti direktyvą, nustatančią kokybės standartus ir minimalias deramas darbo sąlygas atliekant stažuotes ir gamybinę praktiką;

  41. apgailestauja, kad nepateiktas teisės akto pasiūlymas dėl tvirtesnio ES vidaus solidarumo prieglobsčio srityje, kurio jau ne kartą reikalavo Parlamentas, atsižvelgiant į tai, kad ES įsipareigojusi iki 2012 m. sukurti veikiančią bendrą prieglobsčio politiką, pagal kurią būtų užtikrintas aukštas apsaugos lygis ir visiška pagarba pagrindinėms teisėms;

  42. remia pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 168/2007 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir ragina Komisiją pateikti išsamų pasiūlymą dėl stebėsenos mechanizmo ir ankstyvo perspėjimo sistemos, remiantis ES sutarties 7 straipsniu ir SESV 258 straipsniu;

  43. ragina Komisiją pabaigti procesinių teisių veiksmų planą ir stebėti priimtų direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę užtikrinant, kad įtariamųjų ir kaltinamųjų pagrindinės teisės būtų pakankamai saugomos taikant bendrus minimalius procesinių teisių baudžiamajame procese standartus ir veiksmingai užtikrinant tarpusavio pripažinimo principo laikymąsi;

  44. tikisi, kad Komisija toliau dirbs plėtodama ES požiūrį į baudžiamąją teisę, ir teigiamai vertina Komisijos ketinimą pateikti teisėkūros pasiūlymą, pagal kurį Europos prokuratūra būtų atsakinga už tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn tų asmenų, kurie daro žalą ES arba jos vardu valdomam turtui;

  45. ragina Komisiją parengti ES lygybės neatsižvelgiant į lytinę orientaciją ir lytinę tapatybę gaires, siekiant jas patvirtinti iki 2014 m.; ragina nauja redakcija išdėstyti Tarybos pagrindų sprendimą dėl kovos baudžiamosios teisės priemonėmis su tam tikrų formų rasizmu ir ksenofobija ir jų apraiškomis, į jį įtraukiant kitų formų neapykantos nusikaltimus, įskaitant nusikaltimus dėl lytinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lytinės išraiškos;

  46. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl smurto prieš moteris panaikinimo ir pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo arba šią konvenciją ratifikuoti, taip suteikiant paskatinant likusias valstybes nares, kurios dar to nepadarė;

  47. primygtinai ragina Komisiją pradėti išsamią Europos Parlamento ir Tarybos duomenų saugojimo direktyvos (2006/24/EB) peržiūrą ir pateikti pasiūlymą, kaip pašalinti trūkumus;

  48. ragina Komisiją skubiai tęsti savo darbą, rengiant ES ir JAV susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose; dar kartą primena, kad svarbu skubiai sudaryti šį susitarimą;

  49. ragina Komisiją tęsti savo autorių teisių reformą ir užtikrinti, kad ji būtų pritaikyta prie internetinės aplinkos ir paremta socialiniu teisėtumu; kartoja, kad siekiant skatinti Europos augimą ir darbo vietų kūrimą reikia baigti pramoninės nuosavybės teisių reformą;

  50. tikisi, kad Komisija rengs naujus pasiūlymus arba toliau nagrinės galiojančius teisės aktus civilinės ir procesinės teisės srityse (ypač reglamentus „Roma II“ ir „Briuselis II“); apgailestauja dėl to, kad rengiant naują Briuselio I reglamento redakciją nepakankamai atsižvelgta į užimtumo teisės klausimus ir ragina Komisiją apsvarstyti atskiro diskusijų dėl kolektyvinių veiksmų forumo sukūrimo klausimą, laikantis reglamento „Roma II“;

  51. reikalauja, kad Komisija pateiktų pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos administracinio proceso teisės, siekiant parengti nuoseklų ir išsamų kodifikuotų administracinės teisės taisyklių sąvadą; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl civilinės būklės aktų galiojimo tarpusavio pripažinimo;

  52. ragina Komisiją įvertinti reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimą ir prireikus jį iš dalies pakeisti;

  53. ragina Komisiją, artėjant Europos Parlamento rinkimams, užtikrinti bent tokį pat, koks buvo 2013 m., asignavimų, skiriamų programai „Europos komunikacinė parterystė“, lygį;

   

  Užsienio ir vystymosi politika

  54. pabrėžia, kad svarbu dar kartą ryžtingiau patvirtinti plėtros perspektyvas Vakarų Balkanų šalims ir pritaria Komisijos rekomendacijai pradėti stojimo į ES derybas su Serbija ir buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM); ragina Komisiją pradėti derybas su Turkija, kaip šalimi kandidate, reikalaujant siekti aukščiausių galimų demokratinių standartų ir juos taikyti praktikoje, ir siūlo apsvarstyti, ar nederėtų pradėti derybų dėl 22 skyriaus, susijusio su regionine politika, ir 23–24 skyrių dėl pagrindinių teisių ir teisminių institucijų;

  55. ragina Komisiją veiksmingai didinti ES humanitarinę pagalbą ir geriau teikti pagalbą Sirijos žmonėms, kuriems trūksta pagrindinių prekių ir paslaugų, ir iš Sirijos į kaimynines šalis pabėgusiems asmenims;

  56. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą sukurti sistemą, finansuojamą naudojant atitinkamas ES išorės veiksmų finansines priemones ir suburiančią darbo grupę iš nacionalinių ir tarptautinių tardytojų, prokurorų, advokatų ir ES valstybių narių ir kitų atitinkamų šalių (Šveicarijos, Kanados ir Jungtinių Valstijų) ekspertų, siekiant teikti teisinius ir techninius patarimus ir pagalbą Arabų pavasario šalių valdžios institucijoms buvusių diktatorių, jų šeimos narių ir režimų pasisavinto turto atgavimo klausimu;

  57. primena Komisijai, kad reikia gerinti konsensuso dėl humanitarinės pagalbos vykdymo vertinimą, jo ir valstybių narių ir donorų teikiamos pagalbos papildomumą ir persvarstyti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/1996;

   

  Prekyba

  58. remia Komisijos pastangas, kurias ji deda šiuo metu vesdama visas dvišales prekybos derybas, tačiau ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į Parlamento nuomonę dėl derybų su Japonija ir dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės; primena savo prašymą į visus dvišalius prekybos susitarimus įtraukti privalomus socialinius ir aplinkosaugos standartus, taip pat įmonių socialinės atsakomybės standartus;

  59. laukia Komisijos pasiūlymų dėl to, kaip, pasitelkiant prekybos dokumentus, siekti atsakingo tiekimo grandinės valdymo ir kovoti su nepriimtinu vaikų darbu;

  60. apgailestauja dėl to, kad Komisijos pasiūlymas dėl ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimo nėra pakankamai plataus užmojo ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymą persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 428/2009 dėl dvejopo naudojimo prekių.