Návrh uznesenia - B7-0325/2013Návrh uznesenia
B7-0325/2013

  NÁVRH UZNESENIA o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2014

  26.6.2013 - (2013/2679(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 35 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou

  Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0315/2013

  Postup : 2013/2679(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0325/2013
  Predkladané texty :
  B7-0325/2013
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0325/2013

  Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2014

  (2013/2679(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie o pracovnom programe Komisie na rok 2013 (KOM(2011)0777),

  –   so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou[1], predovšetkým jej prílohu IV,

  –   so zreteľom na výsledok pravidelného dialógu všetkých komisárov a parlamentných výborov a na súhrnnú správu Konferencie predsedov výborov z 11. júna 2013, postúpenú Konferencii predsedov,

  –   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o posilnení európskej demokracie v budúcej HMÚ (2013/2672 (INI)),

  –   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o oznámení Komisie s názvom K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane realizácie Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020 (2013/2607(RSP)),

  –   so zreteľom na článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

  –   so zreteľom na článok 70 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na článok 35 ods. 3 rokovacieho poriadku,

  A. keďže Európa musí zostať verná modelu sociálneho trhového hospodárstva zaručujúceho udržateľný rast, aby zabezpečila pracovné miesta a lepšiu kvalitu života pre súčasnú aj budúce generácie;

  B.  keďže EÚ nie je schopná prekonať vážnu hospodársku a sociálnu krízu, čo okrem iného vedie k oslabeniu metódy Spoločenstva a k neschopnosti rýchlo vykonávať rozhodnutia, pričom rozhodnutia týkajúce sa rastu a zamestnanosti si vyžadujú rýchle konanie;

  C. keďže neschopnosť vyriešiť krízu vedie k znepokojujúcemu zníženiu dôvery v európsky projekt, znižuje jeho legitímnosť a ohrozuje účasť na nadchádzajúcich európskych voľbách;

  D. keďže sa očakáva, že Komisia začne konať pred koncom jej mandátu s cieľom predstaviť ostávajúce ohlásené návrhy a predložiť riešenia nevyriešených otázok primeraným a účinným spôsobom;

  E.  keďže kríza štátneho dlhu, ktorá zasiahla Európu, najmä krajiny eurozóny, viedla k závažnému hospodárskemu poklesu s negatívnymi sociálnymi dôsledkami pre väčšinu členských štátov v podobe zvyšovania nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých, miery chudoby a sociálneho vylúčenia;

  F.  keďže súdržnosť a solidarita patria medzi hlavné ciele EÚ, ako to potvrdzuje článok 174 ZFEÚ, a keďže sa zameriavajú, a mali by sa zameriavať na usmernenie úsilia EÚ o riešenie dôsledkov hospodárskej krízy v členských štátoch vrátane tých, ktoré sú zasiahnuté ekonomickými ťažkosťami spôsobenými finančnými trhmi;

  1.  zdôrazňuje svoje hlboké presvedčenie o tom, že stabilita vo finančnom sektore a úspešné vykonanie všetkých finančných štrukturálnych reforiem sú podmienkou pre dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Európskej únii;

  2.  pripomína, že rozpočet EÚ musí odrážať priority politiky EÚ; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je investičným rozpočtom so silným pákovým efektom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby hájila rozpočet EÚ ako mocný nástroj na podporu strategického investovania prostredníctvom európskej pridanej hodnoty, na obnovenie výkonnosti európskeho hospodárstva a zvrátenie dlhodobých negatívnych účinkov vysokej nezamestnanosti a chudoby; v tejto súvislosti trvá na potrebe zaradiť medzi hlavné priority rozpočtu EÚ udržateľný hospodársky rast, konkurencieschopnosť, výskum a inováciu, boj proti nezamestnanosti mladých, financovanie európskej infraštruktúry a zabezpečenie zdrojov pre najodkázanejšie osoby;

  3.  trvá tiež na dosiahnutí politickej dohody: o povinnej a komplexnej revízii viacročného finančného rámca (VFR), pridelení mimoriadnych finančných prostriedkov na rast, pracovné miesta a sociálnu súdržnosť; maximálnej celkovej flexibilite, ktorá umožní posilnenie politických priorít EÚ; pláne reformy systému financovania EÚ na základe systému skutočných vlastných zdrojov a zabezpečení jednotnosti rozpočtu; pripomína, že ak VFR nebude schválený do konca roka 2013, stropy a iné ustanovenia týkajúce sa roku 2013 sa predĺžia až do prijatia nového VFR; zdôrazňuje, že o nariadení o VFR a medziinštitucionálnej dohode bude hlasovať len po úspešnom ukončení obsiahlych rokovaní s Radou;

  4.  opakuje potrebu zlepšiť koordináciu sociálnych a hospodárskych politík na úrovni EÚ, aby sa zabránilo nezrovnalostiam, aby sa medzi týmito politikami vytvárala súčinnosť a aby mohli vzájomne posilňovať svoje ciele;

  5.  zdôrazňuje opäť, že akákoľvek ďalšia iniciatíva za hlbokú a skutočnú HMÚ na základe stability, udržateľného rastu, solidarity a demokracie musí nevyhnutne vychádzať z metódy Spoločenstva; zdôrazňuje, že inštitúcie by mali skutočne vzájomne spolupracovať; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa pri uvažovaní o tom, ako možno posilniť sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie, zaoberala potrebami verejných investícií v členských štátoch, najmä tých, ktoré súvisia s cieľmi v sociálnej oblasti a v oblasti vzdelávania v rámci stratégie Európa 2020;

  6.  pripomína Európskej rade, že nemá právomoc legislatívnej iniciatívy a že musí prestať dávať pokyny Komisii týkajúce sa formy a/alebo obsahu právnych predpisov a nesmie obchádzať koordinačnú/výkonnú a riadiacu úlohu Komisie, ako je stanovená v zmluvách; znova potvrdzuje, že nemôže akceptovať žiadne ďalšie medzivládne prvky v súvislosti s HMÚ a že prijme v rámci svojich právomocí všetky potrebné a primerané korky, ak nebudú tieto upozornenia rešpektované;

  7.  upozorňuje, že samotné úsporné opatrenia môžu ohroziť kvalitu zamestnania, sociálnej ochrany a noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti, a domnieva sa, že rozpočtová disciplína v eurozóne by sa nemala merať len na základe fiškálnych a makroekonomických kritérií, ale že by mala byť doplnená rovnako o kritériá v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, ako aj o správy o pokroku v štrukturálnych reformách, pričom cieľom je zabezpečiť primeranú a efektívnu úroveň sociálnych investícií, a tým udržateľnosť sociálnej EÚ;

  8.  domnieva sa, že systém trojky bráni demokratickej kontrole a zodpovednosti Parlamentu a požaduje jej zrušenie;

  9.  požaduje revitalizáciu európskeho priemyslu s cieľom vytvoriť nové a slušné pracovné miesta, podporiť udržateľný rast a zlepšiť pracovné podmienky pre všetkých Európanov; upozorňuje na potrebu zlepšenia makroekonomického rámca pre priemysel, zlepšenia prístupu ku kapitálu, zabezpečenia lepšej infraštruktúry, ochrany vlastníckych práv a podporu najmä MSP a sociálneho hospodárstva, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť a prístup k novým trhom;

  10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek viacerým prísľubom Komisie nedošlo k premene viacerých ohlásených cieľov na skutočnosť, a to tak z hľadiska množstva, ako aj z hľadiska kvality; nalieha na Komisiu, aby spolu s dvoma spoluzákonodarnými orgánmi viedla intenzívny dialóg o predložení a prijatí ostávajúcich ohlásených legislatívnych návrhov;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

   

  ČASŤ 2

  PRÍLOHA K UZNESENIU O PRACOVNOM PROGRAME KOMISIE NA ROK 2014

  Vykonávanie

  12. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi zlepšila systémy monitorovania, kontroly a auditu operačných programov, ktoré podliehajú zdieľanému hospodáreniu, aby sa v rámci budúceho VFR na roky 2014 – 2020 zlepšila výkonnosť a znížila úroveň nezrovnalostí a chýb ;

  13. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila súdržnosť legislatívneho programu, zvýšila kvalitu legislatívnych návrhov, aby posilnila hodnotenie vplyvu návrhov zákonov, podľa potreby navrhla využívanie porovnávacích tabuliek na lepšiu transpozíciu právnych predpisov EÚ, a aby podporila Parlament v rokovaniach s Radou o využívaní delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré môžu spôsobiť významné zablokovanie legislatívneho procesu, ako v prípade nástrojov vonkajšej finančnej pomoci na obdobie 2014 – 2020; pripomína svoje opakované požiadavky na opätovné prerokovania medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe právna z roku 2003;

  Jednotný sociálny trh prinášajúci udržateľný a inkluzívny hospodársky rast

  14. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú zohráva jednotný trh ako motor integrácie, hospodárskeho rastu a zamestnanosti EÚ a ako pilier skutočného európskeho hospodárstva podporujúci konvergenciu medzi krajinami eurozóny a ostatnými krajinami; vyzýva preto Komisiu, aby sa zamerala na správu jednotného trhu s cieľom zjednodušiť prijímanie a presadzovanie legislatívnych a politických priorít a vypracúvať pravidelné hodnotenie integrácie jednotného trhu – na základe správy o integrácii jednotného trhu prikladanej k ročným prieskumom rastu a odporúčaniam pre jednotlivé krajiny – v rámci európskeho semestra;

  15. žiada Komisiu, aby presadzovala konzistentné vykonávanie jednotného trhu I a II predkladaním návrhov na vývoj, dokončenie a vykonávanie jednotného digitálneho trhu, ako sú nový strategický rámec zahŕňajúci dostupnosť a cezhraničnú prenosnosť digitálneho obsahu v EÚ; zdôrazňuje potrebu zaručiť právo na univerzálny prístup k internetu;

  16. vyzýva Komisiu, aby obozretne a dôsledne monitorovala vykonávanie, presadzovanie a rozširovanie programu pre spotrebiteľov, a to najmä vo vzťahu k novým schémam EÚ v oblasti odškodňovania spotrebiteľov, ochrany spotrebiteľa a dôvery v jednotný trh; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu vypracovania, prijatia a zavádzania špecifických legislatívnych nástrojov zameraných na riešenie problematiky zavádzajúcej reklamy a marketingových postupov, transparentnosti a porovnateľnosti poplatkov v bankových službách, presunov bankových účtov a práva na prístup k základnému bankovému účtu pre všetkých spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby predložila dlho očakávaný legislatívny návrh týkajúci sa zájazdov a dovolenkových pobytov;

  17. preto požaduje obnovenie politického prístupu k univerzálnemu prístupu spotrebiteľov k sektorom služieb (voda, energia, doprava, plyn a elektrická energia, poštové služby) na základe kvality, univerzálnosti a dostupnosti, s osobitným dôrazom na zväčšujúce sa skupiny zraniteľných spotrebiteľov; upozorňuje na potrebu konkrétnym a efektívnym spôsobom riešiť otázku energetickej chudoby spotrebiteľov; vyzýva preto Komisiu, aby posúdila uskutočniteľnosť vypracovania schémy pre insolventných spotrebiteľov a domácnosti a predložila špecifický legislatívny návrh;

  18. nalieha na Komisiu, aby zaviedla modernizovaný Colný kódex riadnym vypracovaním harmonizovaných postupov elektronickej colnej správy;

  19. nalieha na Komisiu, aby predložila návrh 14. smernice o práve obchodných spoločností o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností, ktorou sa zabezpečí ochranu účasti zamestnanca pri premiestňovaní v súlade s acquis, ktorá sa v zásade riadi právnymi predpismi hostiteľského členského štátu, okrem tých prípadov, v ktorých právny predpis hostiteľského členského štátu neumožňuje aspoň rovnakú úroveň účasti, aká sa uplatňuje v domovskom členskom štáte;

  20. zdôrazňuje, že v záujme čo najskoršieho ďalšieho posilnenia efektívnosti a odolnosti finančných trhov EÚ sa musia okamžite prijať predložené návrhy Komisie o finančných službách, aby sa predišlo oneskorenému nadobudnutiu účinnosti príslušných právnych predpisov;

  21. vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejšie prijala návrhy nariadenia o vytvorení jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií a o následných opatreniach nadväzujúcich na odporúčania k štrukturálnej reforme bánk; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa spoluzákonodarcovia urýchlene zaoberali týmito návrhmi, aby umožnili ich urýchlené nadobudnutie účinnosti;

  22. požaduje opätovné otvorenie rokovaní o smernici o systémoch ochrany vkladov, na čo poukázala nedávna cyperská kríza, súbežne s návrhom smernice stanovujúcej rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností;

  23. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr prijala návrh o fondoch peňažného trhu, v ktorom v plnej miere zohľadní príslušné odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB);

  24. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na schválenie konvergenčného kódu v rámci semestra EÚ, ktorý bude založený na stratégii Európa 2020 a bude zahŕňať silný sociálny pilier;

  25. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh o informovaní pracovníkov a konzultáciách s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 15. januára 2013 (2012/2061(INI));

  26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na revíziu smernice o pracovnom čase (2003/88/ES), čím sa zabezpečí ochrana všetkých pracovníkov pred dlhým pracovným časom a dodržiavanie rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie o uznaní pracovnej pohotovosti ako pracovného času; vyzýva Komisiu, aby začala pracovať na európskej rámcovej regulácii v oblasti dôstojného príjmu, a to buď prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, alebo právneho predpisu, a aby pritom zabezpečila zlučiteľnosť s národnými tradíciami a praxou a ich rešpektovanie, ako aj autonómiu sociálnych partnerov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala smernicu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty; trvá na tom, aby Komisia vynakladala väčšie úsilie o odblokovanie smernice o materskej dovolenke (2010/18/EÚ) a v nadväznosti na svoju štúdiu nákladov a prínosov týkajúcich sa zavedenia otcovskej dovolenky z roku 2010 vykonala prisľúbené opatrenia;

  27. žiada Komisiu, aby predložila rámcovú smernicu o sociálnych službách vo verejnom záujme, a to na základe článku 14 ZFEÚ a protokolu č. 26;

  28. opakuje svoju žiadosť Komisii, aby predložila novú európsku stratégiu o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci na nadchádzajúce roky až do roku 2020; žiada Komisiu, aby predložila návrh smernice o muskuloskeletálnych poruchách súvisiacich s výkonom povolania a zrevidovala smernicu 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci;

   

  Klíma, životné prostredie, energetika a doprava

  29. očakáva, že Komisia bezodkladne predloží legislatívne návrhy na revíziu smernice o národných emisných stropoch (2001/81/ES) a ďalších právnych predpisov o kvalite ovzdušia, aby sa tak zabezpečila lepšia ochrana pred negatívnymi vplyvmi znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie;

  30. víta zelenú knihu o rámci politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2013, trvá však na tom, aby na ňu nadviazal legislatívny návrh vrátane záväzných cieľov v oblasti znižovania emisií CO2, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie; trvá na tom, že Komisia by mala predložiť legislatívny návrh na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií skleníkových plynov z námornej dopravy; žiada, aby Komisia predložila nový záväzný cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 až vo výške 45 %, a to s cieľom zaručiť istotu subjektov investujúcich do súvisiacich technológií;

  31. naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila prácu na revízii balíka predpisov v oblasti hygieny, a to vzhľadom na nedávne udalosti súvisiace s podvodnými praktikami týkajúcimi sa mäsových výrobkov v EÚ;

  32. vyjadruje poľutovanie nad pomalým pokrokom, pokiaľ ide o predloženie legislatívneho návrhu o používaní techník klonovania v potravinárskej výrobe, a naliehavo Komisiu vyzýva, aby tento návrh predložila spolu s návrhom o nových potravinách; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila náležitý návrh politiky v oblasti endokrinných disruptorov;

  33. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na vytvorenie energetického observatória s cieľom lepšie porozumieť dovozným trhom s energiou a lepšie analyzovať vývozné trhy; žiada Komisiu, aby preskúmala životaschopnosť a účinnosť opatrení, ktoré má EÚ k dispozícii na zriadenie a fungovanie nového európskeho energetického spoločenstva;

  34. žiada, aby Komisia vypracovala stratégiu v oblasti energetickej chudoby, ktorú budú dopĺňať vhodné návrhy vrátane celoeurópskeho vymedzenia energetickej chudoby;

  35. vyzýva Komisiu, aby rozšírila právomoci Európskej železničnej agentúry v oblasti bezpečnosti, certifikácie a homologizácie železničných koľajových vozidiel;

  36. očakáva, že Komisia bude vyvíjať ďalšie úsilie o úplnú implementáciu jednotného európskeho neba vrátane zriadenia funkčných blokov vzdušného priestoru a programu SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba) s cieľom naplniť budúce kapacity vzdušného priestoru a potreby bezpečnosti;

   

  Poľnohospodárstvo a rybárstvo

  37. vyzýva Komisiu, aby v roku 2014 zabezpečila hladké prechodné obdobie, keďže v roku 2015 vstúpi do platnosti nová spoločná poľnohospodárska politika; okrem toho žiada Komisiu, aby predložila právny rámec politiky podpory, o ktorom už informovala, ako aj revíziu právnych predpisov a ovocí a zelenine a ekologickom poľnohospodárstve;

  38. vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné kroky, ktorými sa členským štátom pomôže pri zavádzaní novo prijatej spoločnej rybárskej politiky v súlade s budúcim Európskym námorným a rybárskym fondom; očakáva, že Komisia zabezpečí, aby článok 43 ods. 2 ZFEÚ tvoril právny základ jej návrhov, a že obmedzí používanie článku 43 ods. 3 na návrhy prísne spojené so stanovovaním a prideľovaním rybolovných možností; očakáva, že Komisia na tento účel pomôže vytvoriť medziinštitucionálnu pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých troch inštitúcií s cieľom určiť najvhodnejšiu cestu napredovania;

   

  Súdržné a inkluzívne spoločnosti – Európa občanov

  39. pripomína, že politika súdržnosti je hlavným investičným nástrojom na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020; vyzýva preto Komisiu, aby promptne prijala vhodné opatrenia s cieľom zaručiť včasné začatie a stanovila jasné podmienky, ktoré umožnia realizáciu operačných programov na obdobie 2014 – 2020 v členských štátoch; naliehavo vyzýva Komisiu, aby okamžite predložila revidovaný návrh nariadenia (ES) č 2012/2002 o Fonde solidarity EÚ;

  40. víta návrh Komisie týkajúci sa podmienok vstupu a pobytu výskumných pracovníkov, študentov, výmen žiakov, stážistov a dobrovoľníkov; žiada ďalšie zásadné návrhy týkajúce sa legálnej migrácie; v tejto súvislosti očakáva, že Komisia bude aj naďalej podnecovať sociálnych partnerov tak, aby sa na základe článku 155 ZFEÚ dosiahla dohoda o rámci kvality pre stáže; inak by Komisia mala navrhnúť smernicu stanovujúcu normy kvality a minimálne dôstojné pracovné podmienky pre stáže a učňovskú prípravu;

  41. vyjadruje poľutovanie nad absenciou legislatívneho návrhu o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azylu, ktorý Parlament opakovane žiadal, keďže EÚ sa zaviazala, že do roku 2012 bude mať fungujúcu spoločnú azylovú politiku, ktorá zaručí vysokú úroveň ochrany a úplné dodržiavanie základných práv;

  42. podporuje návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 168/2007 o Agentúre Európskej únie pre základné práva a vyzýva Komisiu, aby predložila podrobný návrh monitorovacieho mechanizmu a systému včasného varovania a aby pritom vychádzala z ustanovení článku 7 ZEÚ a článku 258 ZFEÚ;

  43. vyzýva Komisiu, aby dokončila plán procesných práv a monitorovala transpozíciu prijatých smerníc s cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu základných práv podozrivých a obvinených osôb prostredníctvom spoločných minimálnych noriem týkajúcich sa procesných práv v trestnom konaní a zefektívniť zásadu vzájomného uznávania;

  44. očakáva, že Komisia bude pokračovať v práci na rozvoji prístupu EÚ k trestnému právu, a víta zámer Komisie predložiť legislatívny návrh týkajúci sa Európskej prokuratúry, ktorá by mala zodpovedať za prešetrovanie, stíhanie a postavenie pred súd tých, ktorí poškodzujú majetok spravovaný EÚ alebo v jej mene;

  45. vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán EÚ pre rovnosť bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, keďže má byť prijatý do roku 2014; žiada prepracovanie rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva vrátane iných foriem trestných činov súvisiacich s predsudkami, napríklad na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodového prejavu;

  46. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh smernice o odstránení násilia na ženách a podpísala alebo ratifikovala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, čím poskytne silný impulz zostávajúcim členským štátom, ktoré tak ešte neurobili;

  47. trvá na tom, aby Komisia predložila komplexnú revíziu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov (2006/24/ES), ako aj návrh na riešenie nedostatkov;

  48. vyzýva Komisiu, aby naliehavo pokračovala vo svojej práci na dohode EÚ a USA o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracúvaní na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu a ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach; opakuje naliehavú potrebu jej skorého uzatvorenia;

  49. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v reforme oblasti autorských práv s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedala prostrediu internetu a zakladala sa na sociálnej legitimite; pripomína, že v záujme posilnenia rastu a tvorby pracovných miest v Európe je potrebné dokončiť reformu v oblasti práv priemyselného vlastníctva;

  50. očakáva, že Komisia predloží nové návrhy alebo preskúma ďalšie možnosti revízie existujúcich právnych predpisov v oblasti občianskeho a procesného práva, najmä Rím II a Brusel II; vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázky pracovného práva neboli dostatočne zohľadnené pri prepracúvaní nariadenia Brusel I, a vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie výhradného fóra pre spory týkajúce sa protestných pracovných opatrení kolektívneho vyjednávania v súlade s nariadením Rím II;

  51. žiada Komisiu, aby predložila návrh nariadenia o európskom správnom práve procesnom s cieľom vytvoriť ucelený a komplexný súbor kodifikovaných pravidiel správneho práva; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na vzájomné uznávanie účinkov dokladov o občianskom stave;

  52. vyzýva Komisiu, aby posúdila vykonávanie nariadenia o Európskej občianskej iniciatíve a zmenila ho v prípadoch, keď je to vhodné;

  53. vyzýva Komisiu, aby pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu zabezpečila aspoň takú úroveň rozpočtových prostriedkov pridelených na program Komunikovanie o Európe v partnerstve ako v roku 2013;

   

  Zahraničná a rozvojová politika

  54. zdôrazňuje, že je dôležité s väčšou rozhodnosťou opätovne potvrdiť perspektívu rozšírenia pre krajiny západného Balkánu, a vyjadruje súhlas s odporúčaním Komisie, pokiaľ ide o začatie prístupových rokovaní EÚ so Srbskom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (FYROM); vyzýva Komisiu, aby komunikovala s Tureckom, ktoré sa ako kandidátska krajina musí usilovať o dosiahnutie čo najdemokratickejších noriem a postupov, a navrhuje zvážiť otvorenie prístupovej kapitoly 22 o regionálnej politike a kapitol 23 a 24 o základných právach a súdnictve;

  55. vyzýva Komisiu, aby zvýšila objem a efektívnosť humanitárnej pomoci EÚ poskytovanej ľuďom bez základného tovaru a služieb v Sýrii a sýrskym utečencom v susedných krajinách;

  56. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na vytvorenie mechanizmu, ktorý bude financovaný z príslušného finančného nástroja vonkajšej činnosti EÚ a zložený z tímu národných a medzinárodných vyšetrovateľov, prokurátorov, právnikov a ďalších odborníkov z členských štátov EÚ, ako aj z iných dotknutých krajín (Švajčiarsko, Kanada a Spojené štáty), s cieľom poskytnúť právne a technické poradenstvo a pomoc orgánom krajín Arabskej jari, pokiaľ ide o vymáhanie sprenevereného majetku ukradnutého bývalými diktátormi, ich rodinami a režimami;

  57. pripomína Komisii, že je potrebné zlepšiť hodnotenie uplatňovania konsenzu o humanitárnej pomoci a jeho komplementaritu s členskými štátmi a darcami a že je potrebné preskúmať nariadenie Rady (ES) č 1257/1996;

   

  Obchod

  58. podporuje úsilie Komisie vynakladané vo všetkých prebiehajúcich dvojstranných obchodných rokovaniach, vyzýva ju však, aby náležite zohľadnila názory Parlamentu, pokiaľ ide o Japonsko a transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií; pripomína svoju požiadavku zahrnutia záväzných sociálnych a environmentálnych noriem do všetkých dvojstranných obchodných dohôd a noriem v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

  59. očakáva návrhy Komisie týkajúce sa úsilia o dosiahnutie zodpovedného dodávateľského reťazca a boja proti najhorším formám detskej práce prostredníctvom nástrojov obchodu;

  60. vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Komisie na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu nie je dostatočne ambiciózny, a vyzýva ju, aby predložila návrh na reformu nariadenia (ES) č. 428/2009 o tovare dvojakého použitia.