Förfarande : 2013/2679(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0325/2013

Ingivna texter :

B7-0325/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0332

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 162kWORD 77k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.974v01-00
 
B7-0325/2013

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 35.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen


om Europaparlamentets prioriteringar inför kommissionens arbetsprogram för 2014 (2013/2679(RSP))


Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets prioriteringar inför kommissionens arbetsprogram för 2014 (2013/2679(RSP))  
B7‑0325/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram för 2013 (COM(2011)0777),

–   med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen(1), särskilt bilaga IV,

 

–   med beaktande av resultatet av den löpande dialogen mellan kommissionens samtliga ledamöter och parlamentsutskotten och av utskottsordförandekonferensens sammanfattande rapport av den 11 juni 2013 som översänts till talmanskonferensen,

–   med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2013 om att stärka den europeiska demokratin i framtidens EMU (2013/2672(RSP)),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2013 om meddelandet från kommissionen om sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet av Europeiska socialfonden 2014–2020 (2013/2607(RSP)),

–   med beaktande av artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–   med beaktande av artikel 70 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artikel 35.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europa måste gå in för modellen med en social marknadsekonomi med tryggad hållbar tillväxt, så att både den nuvarande och den kommande generationen tillförsäkras arbete och bättre livskvalitet.

B.  EU har inte klarat av att övervinna den allvarliga ekonomiska och sociala krisen, något som bland annat lett till att gemenskapsmetoden försvagats och besluten inte kunnat genomföras med detsamma, trots att beslut i frågor om tillväxt och sysselsättning omedelbart måste omsättas i handling.

C. Eftersom man inte lyckats lösa krisen har följden blivit att förtroendet för Europaprojektet i oroväckande grad minskat, så att det fått sin legitimitet undergrävd och deltagandet i det förestående Europaparlamentsvalet kommit att ifrågasättas.

D. Innan kommissionens mandatperiod löper ut förväntas kommissionen göra något för att lägga fram återstoden av de förslag som tillkännagetts, tillsammans med lämpliga och effektiva lösningar på de frågor som fortfarande väntar på sin lösning.

E.  Den ekonomiska statsskuldkrisen som drabbat Europa, framför allt länderna i euroområdet, har lett till en allvarlig ekonomisk nedgång med negativa konsekvenser för flertalet medlemsstater genom stigande arbetslöshet, framför allt bland ungdomar, samt fattigdom och social utestängning.

F.  Sammanhållning och solidaritet är grundläggande mål för EU, vilket än en gång bekräftas i artikel 174 i EUF-fördraget, och de syftar till att styra, och bör styra, EU:s insatser för att åtgärda effekterna av den ekonomiska krisen i medlemsstaterna, inbegripet de ekonomiska svårigheter som orsakas av finansmarknaderna.

1.  Europaparlamentet betonar sin fasta övertygelse om att stabilitet i den finansiella sektorn och framgång för alla finansiella strukturreformer är en förutsättning för att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europeiska unionen.

2.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s budget ska återspegla EU:s politiska prioriteringar, och betonar att EU:s budget är en investeringsbudget med stark hävstångseffekt. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att försvara EU:s budgeten som ett kraftfullt verktyg för att stimulera strategiska investeringar genom ett europeiskt mervärde, få den europeiska ekonomin tillbaka på rätt spår och motverka de långsiktiga skadeverkningarna av hög arbetslöshet och fattigdom. Parlamentet håller i detta sammanhang fast vid att hållbar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, forskning och innovation, kampen mot ungdomsarbetslösheten, finansieringen av europeiska infrastrukturer och tryggande av resurser till dem som har det sämst ställt måste ställas i centrum för EU:s budgetprioriteringar.

3.  Europaparlamentet håller dessutom fast vid att det måste uppnås en politisk överenskommelse om följande: en obligatorisk och genomgripande översyn av den fleråriga budgetramen, så att det anslås ytterligare ekonomiska medel till tillväxt, arbetstillfällen och social sammanhållning, en maximal övergripande flexibilitet så att EU kan stärka sina politiska prioriteringar, en färdplan på väg mot en reform av EU:s finansieringssystem, utgående från ett verkligt system för egna medel och från att budgetens enhetlighet tryggas. Europaparlamentet påminner om att om ingen flerårig budgetram har antagits före utgången av 2013 kommer de tak och andra bestämmelser som gäller för 2013 att fortsätta gälla tills en ny flerårig budgetram har antagits. Parlamentet understryker att det inte kommer att rösta om den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella avtalet förrän omfattande förhandlingar med rådet har slutförts på ett tillfredsställande sätt.

4.  Europaparlamentet upprepar att socialpolitiken och den ekonomiska politiken måste samordnas bättre på EU-nivå för att motsägelser ska kunna undvikas, synergier byggas upp mellan dem samt för att dessa bägge slag av politik bättre ska kunna stärka varandras syften.

5.  Europaparlamentet upprepar än en gång att alla eventuella ytterligare initiativ till förmån för en djupgående och seriös europeisk monetär union som grundar sig på stabilitet, hållbar tillväxt, solidaritet och demokrati ovillkorligen måste bygga på gemenskapsmetoden. Parlamentet framhåller att institutionerna bör samarbeta med varandra i en uppriktig anda och uppmanar med kraft kommissionen, i sina överväganden om hur den sociala dimensionen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) kan stärkas, åtgärda frågan om medlemsstaternas behov av offentliga investeringar, framför allt sådana som hänger samman med de sociala och utbildningsrelaterade målen enligt Europa 2020-strategin.

6.  Europaparlamentet erinrar rådet om att rådet inte har någon rätt att ta lagstiftningsinitiativ och att rådet måste sluta upp med att tala om för kommissionen hur lagstiftningen ska utformas och vad som ska ingå i den, samt att rådet inte heller får åsidosätta kommissionens fördragsfästa roller inom områdena samordning, verkställande och förvaltning. Parlamentet framhåller att det inte kan acceptera några ytterligare mellanstatliga inslag i fråga om EMU och att det kommer att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter ifall dessa varningar lämnas utan beaktande.

7.  Europaparlamentet varnar för att åtstramningsåtgärder kan bli till förfång för kvaliteten på sysselsättning, socialt skydd och hälso- och säkerhetsnormer och anser att budgetdisciplinen inom euroområdet inte bör mätas enbart med skattepolitiska och makroekonomiska riktmärken, utan att dessa på likvärdiga grunder bör kompletteras med sysselsättningsrelaterade och sociala riktmärken, samt med framstegsrapporter om strukturreformerna, varvid målet ska vara att trygga en lämplig och ändamålsenlig nivå på sociala investeringar och således hållbarheten för ett socialt EU.

8.  Europaparlamentet anser att systemet med trojkan hindrar både demokratisk tillsyn och ansvarsskyldighet inför Europaparlamentet och yrkar på att det avskaffas.

9.  Europaparlamentet vill att Europas näringsliv återupplivas, för att det ska skapas nya och anständiga arbetstillfällen, för att hållbar tillväxt ska stödjas och för att alla européer ska få bättre arbetsförhållanden. Parlamentet framhåller att näringslivets makroekonomiska ram måste förbättras, så att kapitalförsörjningen och infrastrukturen blir bättre, äganderättigheterna skyddas och stöd ges, framför allt till de små och medelstora företagen och den sociala ekonomin, för att de ska bli konkurrenskraftigare och få bättre tillträde till nya marknader.

10. Europaparlamentet beklagar att flera av de mål som tillkännagetts inte förverkligats, vare sig kvantitativt eller kvalitativt, trots kommissionens upprepade löften. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att tillsammans med de bägge medlagstiftarna inleda en intensiv dialog om hur löftena ska infrias och om antagandet av återstoden av lagstiftningsförslag som tillkännagetts.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

DEL 2

BILAGA TILL RESOLUTIONEN OM KOMMISSIONENS ARBETSPROGRAM FÖR 2014

Genomförande

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra systemen för övervakning, kontroll och granskning av de operativa program som står under delad förvaltning, att förbättra prestandan och att inom ramen för nästa fleråriga budgetram 2014–2020 minska nivån av regelstridigheter och felaktigheter.

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att göra sitt lagstiftningsprogram mer konsekvent, att förbättra kvaliteten på sitt lagberedningsarbete, att förstärka konsekvensbedömningarna av lagförslagen, att alltid vid behov föreslå jämförelsetabeller för att förbättra införlivandet av unionslagstiftningen och att stödja parlamentet i dess förhandlingar med rådet om användningen av delegerade akter och genomförandeakter, som riskerar att allvarligt hindra lagstiftningsarbetet, såsom fallet var med finansieringsinstrumenten för externa åtgärder under perioden 2014–2020. Parlamentet upprepar sitt flera gånger framförda krav på att det interinstitutionella avtalet från 2003 om bättre lagstiftning ska omförhandlas.

En inre social marknad med hållbar ekonomisk tillväxt med plats för alla

14. Europaparlament erinrar om att den inre marknaden är en viktig drivkraft för integration inom EU, ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som stöttepelare för EU:s realekonomi genom att främja tillnärmning mellan euroländer och icke-euroländer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att koncentrera sig på styrningen av den inre marknaden för att effektivera arbetet med att anta och genomdriva prioriteringar inom lagstiftning och politik och att, inom ramen för den europeiska planeringsterminen, utveckla en regelbunden bedömning av integrationen på den inre marknaden, utgående från den årliga rapporten om integrationen av den inre marknaden, som åtföljer de årliga tillväxtöversikterna, och utgående från de landsspecifika rekommendationerna.

15. Europaparlamentet ber kommissionen att sträva efter ett konsekvent genomförande av den inre marknaden I och II genom att lägga fram förslag för att utveckla, slutföra och genomföra den digitala inre marknaden, såsom en ny strategisk ram om att digitalt innehåll ska vara tillgängligt och kunna överföras över EU:s inre gränser. Parlamentet betonar att alla måste garanteras rätten att få tillgång till internet.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att noggrant och rigoröst övervaka genomförandet, genomdrivandet och utvidgandet av strategin för konsumentpolitiken, framför allt i fråga om EU:s nya upplägg för konsumenters tillgång till tvistlösning, samt för konsumentskydd och förtroende för den inre marknaden. Parlamentet påpekar i det här sammanhanget att det måste utvecklas, antas och genomföras särskilda lagstiftningsverktyg mot vilseledande reklam och marknadsföringspraxis, samt för insyn i och jämförbara priser på banktjänster, för byte av bankkonton och för alla konsumenters rätt till ett grundläggande bankkonto. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram det länge efterlängtade lagstiftningsförslaget om paketresor och semestrar.

17. Europaparlamentet uppmanar därför till ett förnyat grepp på politiken för att alla konsumenter ska ha tillgång till allmännyttiga tjänster (vatten, energi, transporter, gas, el och posttjänster), på basis av kvalitet, allmän tillgänglighet och överkomliga priser, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas den allt större gruppen av sårbara konsumenter. Parlamentet framhåller att energifattigdomen kräver konkreta och ändamålsenliga åtgärder och uppmanar därför kommissionen att se efter om det skulle gå att utveckla ett system för att konsumenter och hushåll kan göra konkurs, samt lägga fram ett särskilt lagstiftningsförslag om detta.

18. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att genomföra den moderniserade tullkodexen genom att till fullo utveckla harmoniserade rutiner för e-tull.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag till det fjortonde bolagsrättsdirektivet om gränsöverskridande överföring av bolagssäten, där arbetstagarnas medverkan säkerställs genom att överföringarna sker i enlighet med unionens regelverk och medverkan i princip styrs av värdmedlemsstatens lagstiftning, utom i sådana fall där denna lagstiftning inte föreskriver minst samma nivå av medverkan som föreskrivs i hemmedlemsstatens lagstiftning.

20. Europaparlamentet betonar att man, för att så snart som möjligt göra EU:s finansiella marknader mer effektiva och robusta, skyndsamt bör anta de utestående kommissionsförslagen om finansiella tjänster och därmed undvika förseningar i den relevanta lagstiftningens ikraftträdande.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt lägga fram sina förslag till en förordning om upprättande av en gemensam rekonstruktionsmekanism och om uppföljningen av rekommendationerna om bankstrukturreformer. Parlamentet understryker att medlagstiftarna snabbt måste behandla dessa förslag för att de snabbt ska kunna träda i kraft.

22. Europaparlamentet uppmanar till ett återupptagande av förhandlingarna om direktivet om insättningsgarantisystem, såsom det redan kommit att belysas av Cypernkrisen, jämsides med förslaget till ett direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt anta ett förslag om penningmarknadsfonder med fullt beaktande av relevanta rekommendationer från Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB).

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för den europeiska planeringsterminen lägga fram ett förslag om att anta en konvergenskod, på grundval på Europa 2020-strategin och med en stark social pelare.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar, såsom det framkastats i Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2013 (2012/2061(INI)).

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om översyn av arbetstidsdirektivet (2003/88/EG) för att alla arbetstagare ska skyddas mot långa arbetstider och för att Europeiska domstolens beslut om att jourtid ska erkännas som arbetstid ska respekteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda arbetet med en europeisk ramförordning om skälig inkomst, antingen genom kollektivförhandlingar eller med stöd av lag, och samtidigt se till att förordningen är förenlig med och respekterar nationella traditioner och sedvänjor och arbetsmarknadens parters handlingsfrihet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se över direktivet om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för likvärdigt arbete. Parlamentet håller fast vid att kommissionen måste göra kraftigare insatser för att det åter ska börja röra på sig i frågan om direktivet om mammaledighet (2010/18/EU) samt, såsom den utlovat, följa upp sin kostnads-nyttostudie från 2010 om pappaledighet.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett ramdirektiv om sociala tjänster av allmänt intresse, utgående från artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll 26.

28. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att kommissionen ska lägga fram en ny europeisk arbetsmiljöstrategi för de kommande åren fram till 2020. Parlamentet ber kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om arbetsrelaterade muskuloskeletala störningar och en översyn av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

 

Klimat, miljö, energi och transporter

29. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen utan ytterligare dröjsmål lägger fram lagstiftningsförslag om en översyn av direktivet om nationella utsläppstak (2001/81/EG) och annan luftkvalitetslagstiftning, för att förbättra skyddet mot luftföreningarnas skadeverkningar på människors hälsa.

30. Europaparlamentet välkomnar grönboken En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, men håller fast vid att den bör uppföljas med ett lagstiftningsförslag där det ingår bindande mål för minskade koldioxidutsläpp samt för energieffektivitet och förnybar energi. Parlamentet håller fast vid att kommissionen bör lägga fram ett lagstiftningsförslag om övervakning, rapportering och kontroll av växthusgasutsläpp från sjötransporter och ber kommissionen att lägga fram ett nytt bindande mål för 2030 om upp till 45 procent förnybar energi, för att säkerheten för investeringar i tekniken på detta område ska garanteras.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påskynda sitt arbete med översynen av hygienpaketet, med tanke på den senaste tidens händelser med bedrägerier kring köttprodukter i EU.

32. Europaparlamentet beklagar att det gått så trögt med att lägga fram ett lagstiftningsförslag om användningen av kloningsteknik inom livsmedelsproduktionen och uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram detta förslag, tillsammans med ett förslag om nya livsmedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram en lämplig politisk ram om hormonstörande ämnen.

33. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om att inrätta ett observationsorgan för energi i syfte att förbättra kännedomen om importmarknaderna för energi och möjliggöra en förbättrad analys av exportmarknaderna. Kommissionen uppmanas att undersöka genomförbarheten och effektiviteten hos de åtgärder som EU förfogar över för att upprätta och genomföra en ny europeisk energigemenskap.

34. Europaparlamentet begär att kommissionen utarbetar en strategi om energifattigdom, och även lämpliga förslag i detta hänseende, bl.a. en EU-omfattande definition av begreppet energifattigdom.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge Europeiska järnvägsbyrån utökade befogenheter inom områden säkerhet, certifiering och den rullande materielens överensstämmelse.

36. Europaparlamentet förväntar sig fortsatta insatser från kommissionens sida för att det gemensamma europeiska luftrummet fullständigt ska genomföras, bland annat i form av att både de funktionella luftrumsblocken och Sesar (det europeiska systemet för flygledningstjänsten) inrättas, för att tillgodose framtida behov av luftrumskapacitet och flygsäkerhet.

 

Jordbruk och fiske

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att övergångsperioden under 2014 förlöper friktionsfritt, inför den nya gemensamma jordbrukspolitikens ikraftträdande 2015. Parlamentet uppmanar ytterligare kommissionen att lägga fram den lagstiftningsram om säljfrämjande som redan tillkännagetts, samt översynen av förordningarna om frukt, grönsaker och ekologiskt jordbruk.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna med genomförandet av den nyligen antagna gemensamma fiskeripolitiken, på ett sätt som överensstämmer med den kommande europeiska havs- och fiskerifonden. Parlamentet förväntar sig att kommissionen ser till att artikel 43.2 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för kommissionens förslag, samt att kommissionen inskränker användningen av artikel 43.3 till förslag som strikt hör samman med fastställandet och fördelningen av fiskemöjligheter. Parlamentet förväntar sig att kommissionen med tanke på detta bidrar till att det inrättas en interinstitutionell arbetsgrupp med företrädare för alla tre institutionerna, för att kartlägga de lämpligaste tillvägagångssätten.

 

Ett sammanhållet samhälle för alla – Medborgarnas Europa

39. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är det viktigaste investeringsredskapet för uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att garantera en start i rätt tid, samt att fastställa tydliga villkor för att de operativa programmen för perioden 2014–2020 ska kunna genomföras i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att omedelbart lägga fram ett reviderat förslag till förordning (EG) nr 2012/2002 om Europeiska unionens solidaritetsfond.

40. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om villkor för inresa och vistelse för forskare, studenter, utbyteselever, praktikanter och frivilligarbetare och efterlyser ytterligare omfattande förslag om laglig invandring. Parlamentet förväntar sig i detta hänseende att kommissionen ska fortsätta uppmuntra arbetsmarknadens parter för att en överenskommelse ska nås om en kvalitetsram för praktikanttjänstgöring, i enlighet med artikel 155 i EUF-fördraget. I annat fall bör kommissionen lägga fram ett förslag till ett direktiv med kvalitetsnormer och skäliga minimiarbetsvillkor för praktikanter och lärlingar.

41. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av ett lagstiftningsförslag för stärkt solidaritet inom EU på asylområdet, trots att parlamentet vid upprepade tillfällen efterfrågat ett sådant förslag, med tanke på att EU utlovat en fungerande gemensam asylpolitik till 2012 som garanterar en hög skyddsnivå och full respekt för de grundläggande rättigheterna.

42. Europaparlamentet stöder förslaget om att ändra förordning (EG) nr 168/2007 om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och uppmanar kommissionen att utarbeta ett ingående förslag om en övervakningsmekanism och ett system för tidig varning, utgående från föreskrifterna i artiklarna 7 och 258 i EUF-fördraget.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slutföra färdplanen för processuella rättigheter och att övervaka införlivandet av de antagna direktiven, för att se till att misstänkta och tilltalade personers grundläggande rättigheter skyddas tillräckligt genom gemensamma miniminormer för processuella rättigheter i brottmål, så att principen om ömsesidigt erkännande verkligen tillämpas.

44. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska fortsätta sitt arbete med att utveckla ett EU-grepp på frågan om straffrätt och välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett lagstiftningsförslag om en europeisk åklagarmyndighet som ska vara för att undersöka, åtala och ställa inför rätta personer som anställer skada på tillgångar som förvaltas av EU eller för EU:s räkning.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en EU-färdplan för jämlikhet på grundval av sexuell läggning och könsidentitet för att den ska antas senast 2014. Parlamentet efterlyser en omarbetning av rådets rambeslut om bekämpning av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet genom en strafflagstiftning som omfattar hatbrott på andra grunder såsom sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om utrotande av våld mot kvinnor, samt att underteckna eller ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet och på det sättet gå ut med en stark signal till de medlemsstater som ännu inte undertecknat eller ratificerat den.

47. Europaparlamentet håller fast vid att kommissionen ska lägga fram sin genomgripande översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter, tillsammans med ett förslag för att åtgärda bristerna i det.

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i brådskande ordning fortsätta sitt arbete med avtalet mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott, inklusive terrorism, inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att detta arbete snabbt slutförs.

49. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta med sin reform av upphovsrätten, för att säkerställa att den lämpar sig för den miljö som internet erbjuder och bygger på social legitimitet. Parlamentet erinrar om behovet att slutföra reformen av systemet för den industriella äganderätten för att främja Europas tillväxt och skapandet av arbetstillfällen.

50. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram nya förslag eller fortsätter att behandla översynen av den befintliga civilrättsliga och processrättsliga lagstiftningen, särskilt Rom II och Bryssel II. Parlamentet beklagar att det inte tagits tillräcklig hänsyn till frågor med anknytning till arbetslagstiftningen då Bryssel I omarbetade och uppmanar kommissionen att överväga att inrätta ett forum med exklusiv behörighet för stridsåtgärder i arbetslivet, i enlighet med Rom II-förordningen.

51. Europaparlamentet ber kommissionen att lägga fram ett förslag till en förordning om en europeisk lag om förvaltningsförfaranden, för att utveckla en konsekvent och heltäckande uppsättning kodifierade bestämmelser om förvaltningslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om ömsesidigt erkännande av verkningarna av registerutdrag angående civilstånd.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma genomförandet av förordningen om europeiskt medborgarinitiativ och vid behov ändra den.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att programmet ”Samarbete för kommunikation om Europa” får minst lika stora anslag som 2013, inför det förestående Europaparlamentsvalet.

 

Utrikespolitiken och utvecklingspolitiken

54. Europaparlamentet betonar att man än en gång, med större beslutsamhet, måste bekräfta att länderna i västra Balkan har utsikter att delta i en utvidgning av EU och instämmer med kommissionens rekommendation om att inleda anslutningsförhandlingar med Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom). Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med Turkiet, eftersom det landet är ett kandidatland som måste sträva efter högsta möjliga demokratiska normer och demokratisk praxis och föreslår att man tar under övervägande att öppna anslutningskapitel 22 om regionpolitik och kapitlen 23 och 24 om grundläggande rättigheter och om rättsväsendet.

55. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kvantitativt öka EU:s humanitära bistånd och göra så att det effektivare når ut till de människor i Syrien som behöver basvaror och grundläggande tjänster, liksom också till syriska flyktingar i Syriens grannländer.

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå inrättandet av en mekanism, som ska finansieras genom det relevanta finansieringsinstrumentet för EU:s externa åtgärder och bestå av ett arbetslag av nationella och internationella utredare, åklagare, jurister och andra experter både från EU:s medlemsstater och från andra berörda länder (Schweiz, Kanada och Förenta staterna) och ha som syfte att stå myndigheterna i den arabiska vårens länder till tjänst med juridisk och teknisk rådgivning och hjälp med att få tillbaka tillgångar som stulits av de tidigare diktatorerna, deras familjer och regimer.

57. Europaparlamentet påminner kommissionen om att den bättre måste utvärdera hur samförståndet om humanitärt bistånd genomförs och få biståndet att bättre komplettera stödet från EU:s medlemsstater och givarna, och att rådets förordning (EG) nr 1257/1996 måste ses över.

 

Handel

58. Europaparlamentet stöder kommissionens insatser i alla pågående bilaterala handelsförhandlingar, men uppmanar kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till parlamentets åsikter i fråga om Japan och det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. Parlamentet erinrar om att det yrkat på att bindande sociala normer och miljönormer och normer för företagens sociala ansvar ska tas med i alla bilaterala handelsavtal.

59. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag om arbete för att åstadkomma en ”ansvarsmedveten leverantörskedja” och med hjälp av handelsinstrument bekämpa de värsta formerna av barnarbete.

60. Europaparlamentet beklagar bristen på ambition i kommissionens förslag om modernisering av de handelspolitiska skyddsåtgärderna och uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om reform av förordning (EG) nr 428/2009 om produkter med dubbla användningsområden.

(1)

EUT L 304, 20.11.2002, s. 47.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy