Návrh uznesenia - B7-0327/2013Návrh uznesenia
B7-0327/2013

NÁVRH UZNESENIA o zvýšení nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky

26.6.2013 - (2013/2547(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0210/2013
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Vital Moreira, Christofer Fjellner v mene Výboru pre medzinárodný obchod


Postup : 2013/2547(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0327/2013
Predkladané texty :
B7-0327/2013
Prijaté texty :

B7‑0327/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o zvýšení nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky

(2013/2547(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP),

–   so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (dvojstranná dohoda)[1],

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. septembra 2011 týkajúce sa rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore[2],

–   so zreteľom na list nórskeho ministra obchodu a priemyslu z 9. marca 2011 adresovaný členovi Európskej komisie pre vnútorný trh a služby a týkajúci sa Aktu o jednotnom trhu,

–   so zreteľom na závery 38. zasadnutia Rady EHP z 26. novembra 2012,

–   so zreteľom na otázku adresovanú Komisii o výraznom zvýšení nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (O-000048/2013 – B7‑0210/2013),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa článku 19 Dohody o EHP „sa zmluvné strany zaväzujú, že bude naďalej vyvíjať úsilie o dosiahnutie postupnej liberalizácie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami“;

B.  keďže Dohoda o EHP určuje základ pre rovnocenný prístup Nórska na vnútorný trh a keďže zmluvné strany Dohody považujú túto dohodu za obojstranne prospešnú;

C. keďže vo všeobecnosti sú hospodárske a politické vzťahy medzi EÚ a Nórskom na vynikajúcej úrovni; keďže vznikajúce rozdiely medzi partnermi by sa mali riešiť formou dialógu;

D. keďže dvojstrannou dohodou, ktorá je v účinnosti od januára 2012, sa obnovil preferenčný, recipročný a vzájomne prospešný právny rámec pre obchodné preferencie v oblasti poľnohospodárskych výrobkov, a to vrátane mäsa a mliečnych výrobkov;

E.  keďže touto dohodou EÚ a Nórske kráľovstvo rozšírili vzájomnú liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, pričom udelili bezcolný prístup, ustanovili tarifné kvóty a znížili dovozné clá na širokú škálu poľnohospodárskych výrobkov;

F.  keďže od 1. januára 2013 sú európski vývozcovia nútení pri vývoze na nórsky trh hradiť clá ad valorem, ktoré predstavujú 277 % v prípade niektorých syrov, 429 % v prípade jahňacieho a 344 % v prípade hovädzieho mäsa; keďže tomuto opatreniu predchádzalo uloženie nového dovozného cla vo výške 72 % na kvety hortenzie;

G. keďže tieto opatrenia, hoci sú v rámci Listiny koncesií a záväzkov Svetovej obchodnej organizácie pre Nórsko povolené, odporujú duchu a litere dvojstrannej dohody, najmä jej článku 10, v ktorom sa uvádza, že „strany prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby výhody, ktoré si navzájom poskytujú, neboli ohrozené inými obmedzujúcimi dovoznými opatreniami”;

H. keďže podľa ukazovateľov hospodárskeho rastu, zamestnanosti a inflácie nejaví nórske hospodárstvo žiadne známky negatívneho dosahu svetovej hospodárskej a finančnej krízy;

1.  vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi opatreniami nórskej vlády, ktoré považuje za protekcionistické a za prekážku brániacu obchodu a ktoré sú jednoznačne v rozpore s literou a duchom dvojstrannej dohody;

2.  zdôrazňuje, že tieto opatrenia navrhla nórska vláda bez toho, že by to vopred konzultovala s partnermi z EÚ, ako by bolo vhodné v rámci existujúcich pevných dvojstranných vzťahov medzi EÚ a Nórskom;

3.  vyjadruje pochybnosti o hospodárskej logike týchto opatrení, ktoré by mohli mať obmedzujúci dosah na obchod, mohli by poškodiť všetky zúčastnené strany, najmä nórskych spotrebiteľov a z dlhodobého hľadiska aj nórskych poľnohospodárov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala prípadné negatívne vplyvy zvýšených ciel na vývozcov a poľnohospodárov EÚ;

4.  naliehavo žiada nórsku vládu a parlament, aby tieto opatrenia zrušili;

5.  vyzýva nórsku vládu a Komisiu, aby vzali na vedomie nedávne ambiciózne opatrenia Islandu, ktorých zámerom je liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami s Úniou; naliehavo žiada nórsku vládu, aby nasledovala tento príklad;

6.  žiada nórsku vládu, aby súhlasila s revíziou protokolu č. 3 k Dohode o EHP týkajúceho sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, s cieľom zhodnotiť, či sú clá na vyššie uvedené výrobky spravodlivé a opodstatnené;

7.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne otvorila rokovania s nórskymi orgánmi s cieľom vypracovať vzájomne uspokojujúce riešenie otázky dovozu i vývozu poľnohospodárskych výrobkov;

8.  žiada Komisiu, aby uviedla podrobnosti o opatreniach, ktoré plánuje prijať v prípade, že Nórsko odmietne zmeniť svoje rozhodnutie, a to najmä s cieľom chrániť v prípade potreby pracovné miesta a výrobu v Únii v sektore poľnohospodárstva;

9.  vyzýva Komisiu, aby v prípade nedostatočnej spolupráce vzala do úvahy možnosť navrhnutia ďalších krokov zameraných na stiahnutie opatrení;

10. pripomína záväzok Nórska vo vzťahu k vnútornému trhu, najmä čo sa týka nedávnych iniciatív ako Akt o jednotnom trhu I a II; poukazuje na to, že samotná nórska vláda uznala, že efektívny jednotný trh je základom pre budúci rast a tvorbu pracovných miest a že súčasná kríza by sa nemala používať ako zámienka na priklonenie sa k ochranárskym a obchod narúšajúcim opatreniam;

11. vyjadruje nádej, že Nórsko zostane neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu a nebude siahať po ďalších dezintegračných jednostranných opatreniach;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vláde a parlamentu Nórska a inštitúciám Európskeho hospodárskeho priestoru.