Предложение за резолюция - B7-0332/2013Предложение за резолюция
B7-0332/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно прегледа на ирландското председателство, включително споразумението за МФР

1.7.2013 - (2012/2799(RSP))

за приключване на разисквания по изявленията на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Ребека Хармс, Даниел Кон-Бендит, Хелга Трюпел, Изабел Дюран, Франсоа Алфонси от името на групата Verts/ALE


Процедура : 2012/2799(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0332/2013
Внесени текстове :
B7-0332/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0332/2013

Резолюция на Европейския парламент относно прегледа на ирландското председателство, включително споразумението за МФР

(2012/2799(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 295, 310, 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г. относно бюджет за стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0500),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 29 юни 2011 г. за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление (COM(2011)0403),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 29 юни 2011 г. и измененото предложение на Комисията от 6 юли 2012 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2011)0398 и COM(2012)0388),

–   като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз,

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2012 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси[2],

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.[3],

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 8 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., както беше предложен от ирландското председателство на срещата на високо равнище, проведена на 27 юни 2013 г.

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че съгласно член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, приема регламент за определяне на многогодишната финансова рамка (МФР), както и че той действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент; като има предвид, че съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС Европейският съвет може с единодушие да приеме решение, с което на Съвета се разрешава да действа с квалифицирано мнозинство при приемането на регламента за определяне на МФР;

Б.  като има предвид, че съгласно член 310, параграф 1 от ДФЕС, всички източници на приходи и разходи в рамките на Съюза трябва да бъдат отразени в бюджета;

В.  като има предвид, че съгласно член 295 от ДФЕС Европейският парламент, Съветът и Комисията се консултират взаимно и организират по общо съгласие реда и условията за сътрудничество помежду си и че за тази цел следва да се приеме междуинституционално споразумение за подобряване на годишната бюджетна процедура и сътрудничеството между институциите във връзка с бюджета;

Г.  като има предвид, че съгласно член 311 от ДФЕС Съюзът трябва да си осигури средствата, необходими за постигане на своите цели и успешното изпълнение на своите политики и трябва да се финансира изцяло от собствени ресурси; като има предвид, че Съветът трябва да се консултира с Парламента, преди да приеме ново решение относно реформата на собствените ресурси, и че освен това Съветът трябва да получи одобрението на Парламента, преди да приеме регламент относно мерките за прилагането на системата на собствените ресурси;

Д. като има предвид, че за първи път ще бъде приет регламент относно МФР съгласно новите разпоредби на Договора от Лисабон, вследствие на което ще трябва да се сключат нови споразумения за сътрудничество между институциите, насочени към съчетаване на ефикасно вземане на решения със зачитане на прерогативите на Договора;

Е.  като има предвид, че Договорът от Лисабон предоставя съществени нови прерогативи на Европейския съюз, като например в областта на външната дейност (член 27, параграф 3 от ДЕС), спорта (член 165 от ДФЕС), космическото пространство (член 189 от ДФЕС), изменението на климата (член 191 от ДФЕС), енергетиката (член 194 от ДФЕС), туризма (член 195 от ДФЕС) и гражданската защита (член 196 от ДФЕС);

Ж. като има предвид, че в своята резолюция от 8 юни 2011 г., приета с преобладаващо мнозинство, Парламентът определи своите общи политически приоритети за следващата МФР, както в законодателен, така и в бюджетен аспект;

З.  като има предвид, че в своята резолюция от 13 юни 2012 г., приета с преобладаващо мнозинство, Парламентът изрази своите общи политически приоритети за следващата МФР от гледна точка на бюджета както по отношение на разходите, така и по отношение на приходите;

И. като има предвид, че в своята резолюция от 23 октомври 2012 г., приета с преобладаващо мнозинство, Парламентът обнови общите си политически приоритети в интерес на постигането на положителен резултат от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. от гледна точка на бюджета както по отношение на разходите, така и по отношение на приходите;

Й. като има предвид, че в своята резолюция от 13 март 2013 г., приета с преобладаващо мнозинство, Парламентът изрази своите предварителни условия и условия, за да одобри МФР;

Общи съображения

Резултат

1.  отхвърля окончателното политическо споразумение относно многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. във вида, предложен от ирландското председателство и одобрен от председателя на Европейския парламент по време на заседанието от 27 юни 2013 г. съгласно член 324 от ДФЕС; изразява твърдо убеждение, че политическото споразумение не позволява на Съюза да изпълни своите задължения както на политическо, така и на бюджетно равнище;

2.  счита, че общият пакет по отношение както на многогодишната финансова рамка (МФР), така и на Междуинституционалното споразумение (МИС), е далеч от първоначалната преговорна позиция на ЕП и не отговоря на нито едно от основните изисквания на ЕП, изложени в резолюцията му, приета с преобладаващо мнозинство на 13 март 2013 г., като например значително увеличаване на ориентирани към бъдещето политики, задължително и всеобхватно преразглеждане, максимална цялостна гъвкавост и споразумение относно собствените ресурси;

3.  призовава за продължаване на преговорите по МФР; следователно припомня, че ако до края на 2013 г. не бъде приета МФР, таваните и другите разпоредби, приложими за 2013 г., ще бъдат удължени за времето, докато бъде приета нова МФР; отбелязва, че ако това се случи, Парламентът ще бъде готов за постигане на бързо споразумение със Съвета и Комисията за адаптиране на вътрешната структура на МФР към новите политически приоритети, както и за приемане на цялата законодателна основа;

Процес на преговори

4.  припомня, че преговорите се водиха от трите големи групи, особено по време на тристранните срещи, като фактически бяха изключени другите четири групи в Европейския парламент;

5.  подчертава, че преговарящият екип непрекъснато отказваше да преговаря правилно относно таваните на МФР по функция и по година, докато резолюцията, приета с преобладаващо мнозинство от Парламента на 13 март 2013 г., посочва, че таваните на МФР, както бяха договорени от Европейския съвет, се отхвърлят, и отхвърля споразумението;

6.  заявява своята решимост да упражнява изцяло своите законодателни прерогативи, както са посочени в Договора от Лисабон; отново заявява, че преговорите по елементи, които попадат в обхвата на обикновената законодателна процедура, не могат да се предопределят от заключенията на Европейския съвет относно МФР, които трябва да се възприемат единствено като политически препоръки към Съвета; предупреждава Съвета срещу всеки опит да се намалят законодателните правомощия на Европейския парламент, особено по отношение на реформите на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика (ОСП);

7.  счита, че процесът, чрез който е постигнато окончателното политическо споразумение между трите институции на ЕС, особено по отношение на представителя на Европейския парламент, е неприемлив и представлява нарушение на доверие, тъй като е проведен при закрити врата и по непрозрачен начин;

Предварителни условия

8.  отново се противопоставя решително на настоящото натрупване и пренос на неизпълнените искания за плащания в бюджета на ЕС и изразява твърдото си противопоставяне на една финансова рамка, която би могла да доведе бюджета на ЕС до структурен дефицит, в противоречие с разпоредбите на Договора (членове 310 и 323 от ДФЕС);

9.  поради тази причина е решен да предотврати всички допълнителни трансфери на плащания от 2013 г. към следващата МФР; припомня изявлението, приложено към бюджета на ЕС за 2013 г., в което Комисията се призовава да представи на ранен етап през 2013 г. проект на коригиращ бюджет с единственото предназначение да се покрият всички неизпълнени искания за плащания за 2012 г.; подчертава, че няма да приключи тези преговори преди окончателното приемане на коригиращия бюджет от Съвета и Парламента;

 

Конкретни съображения

Обща сума

10. отхвърля категорично общата сума на таваните на МФР, както по отношение на поетите задължения, така и на плащанията, както беше договорено в политическото споразумение, тъй като това ще означава още по-строги бюджетни ограничения на равнище ЕС, които ще се добавят към бюджетните ограничения, които вече се прилагат на равнището на държавите членки, докато спешно е необходим план за устойчиво екологосъобразно развитие с цел справяне с кризите;

11. изразява твърдо убеждение, че равнището на бюджетните кредити за поети задължения (960 милиарда евро), предвидено в политическото споразумение относно многогодишната финансова рамка, което е пълно копие на заключенията на Европейския съвет, е твърде ниско, за да може Съюзът да изпълнява своите задължения, предвидени в Договора, за надлежно финансиране на новите си задачи и правомощия, предоставени с Договора от Лисабон, и за изпълнение на целите на стратегията „ЕС 2020“;

12. следователно подчертава, че това равнище относно поетите задължения представлява само 1,00 % от БНД на ЕС, докато в настоящите финансови перспективи то е 1,12 % от БНД на ЕС; припомня, че таванът на собствените ресурси позволява на Съюза да разполага с бюджет за поети задължения, представляващи до 1,29 % от БНД на ЕС;

13. припомня, че общата сума на бюджетните кредити за поети задължения за МФР за периода 2014–2020 г. е с 85 милиарда евро по-малка в сравнение с първоначалното предложение на Комисията, в което вече беше налице замразяване на равнището от 2013 г. за следващите седем години;

14. подчертава, че в съответствие с политическото споразумение по МФР, бюджетът на Съюза по многогодишната финансова рамка за първи път ще намалее с 8 % в сравнение с равнището от 2013 г., докато неговите компетентност, цели и задачи постоянно нарастват през последните години;

15. изразява абсолютно убеждение, че равнището на бюджетните кредити за плащания (908,4 милиарда евро), предвидено в политическото споразумение относно многогодишната финансова рамка, което е пълно копие на заключенията на Европейския съвет, е твърде ниско, за да може Съюзът да изпълнява своите задължения, предвидени в член 323 от ДФЕС; изтъква следователно, че равнището на неизпълнените поети задължения до края на 2020 г. ще бъде още по-високо от това в края на настоящата МФР;

16. подчертава, че общата сума на бюджетните кредити за плащания за МФР за периода 2014–2020 г. е с 91 милиарда евро по-малка в сравнение с първоначалното предложение на Комисията, в което вече беше налице замразяване на равнището от 2013 г. за следващите седем години;

17. следователно подчертава, че това равнище относно плащанията представлява само 0,95 % от БНД на ЕС, докато в настоящите финансови перспективи то е 1,06 % от БНД на ЕС; припомня, че таванът на собствените ресурси позволява на Съюза да разполага с бюджет за плащания, представляващи до 1,23 % от БНД на ЕС;

18. подчертава, че равнището на неизпълнените поети задължения до края на 2012 г., което се оценява на 217 милиарда евро, ще продължи да нараства в съответствие с политическото споразумение относно МФР; предупреждава ЕП, че с приемането на политическо споразумение относно МФР ще подкрепи продължаването на нарастващата тенденция на неизпълнените поети задължения и ще поеме отговорност относно проблеми с бъдещи плащания;

Собствени средства

19. счита, че политическото споразумение относно МФР по отношение на собствените ресурси е неприемливо; посочва, че споразумението относно собствените ресурси се основава на необвързваща писмена декларация, в която не се споменава нито една политическа пътна карта, нито една цел или задача;

20. припомня следователно своята преговорна позиция, която е изразена в резолюцията, гласувана на 13 юни 2012 г., и е повторена в междинния му доклад, приет на 23 октомври 2012 г., съгласно която той не е готов да одобри следващия регламент относно МФР, без да се извърши реформа на системата на собствените ресурси;

21. призовава за бюджет на ЕС, изцяло финансиран от системата на собствените ресурси, както е посочено в член 311 от ДФЕС, като се сложи край на отстъпките и механизмите за корекция и постепенно се премахне вноската на база БНД; настоява за намаляване на вноската на база БНД чрез увеличаване на приходите от истински собствени ресурси, като по този начин се улесняват годишните бюджетни процедури на равнище ЕС, както и фискалната консолидация на национално равнище;

22. приветства отново законодателните предложения, внесени от Европейската комисия, относно собствените ресурси, по-специално относно данък върху финансовите сделки, който да бъде основата за истинска реформа на системата на собствените ресурси; призовава Комисията да изготви възможно най-скоро допълнителни предложения за собствени ресурси, като вземе предвид резултатите от изборите за Европейски парламент;

Следизборно преразглеждане

23. счита, че преразглеждането, предвидено в политическото споразумение, има незадължителен характер, тъй като Европейската комисия не е принудена да представи преразглеждане на регламента относно МФР след европейските избори; подчертава следователно, че в случай че новата Европейска комисия реши да внесе преразглеждане на МФР, клаузата за единодушие прави почти невъзможна възможността да се реагира на новата политическа, икономическа, социална ситуация и ситуация в областта на околната среда;

24. изразява твърдо убеждение, че с цел гарантиране на пълна демократична легитимност следващият състав на Европейския парламент и на Комисията – който ще встъпи в длъжност след европейските избори през 2014 г. – следва да бъде в състояние да извърши преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.; следователно подчертава своята позиция в подкрепа на задължително и всеобхватно преразглеждане на МФР или евентуално на клауза за изтичане на срока на действие; счита, че преразглеждането следва да бъде правно обвързващо, залегнало в регламента относно МФР и решено с квалифицирано мнозинство в Съвета, като се използва в пълна степен клаузата за преход в член 312, параграф 2 от ДФЕС;

Гъвкавост

25. изразява убеждение, че политическото споразумение относно МФР не покрива максималната обща гъвкавост, както беше поискано от Европейския парламент в неговата резолюция, приета на 13 март 2013 г., както и в неговата резолюция, приета на 23 октомври 2012 г., в която се посочва, че „за една жизнеспособна и ефективна МФР, срок на действие от седем години изисква максимално равнище на гъвкавост“;

26. посочва, че гъвкавостта по отношение на плащанията, предложена в политическото споразумение относно МФР, не е максималната обща гъвкавост, тъй като тя предвижда определяне на таван за автоматичен пренос на неусвоени бюджетни кредити за плащания от N-1, считано от 2018 г.; счита че подобно определяне на таван създава потенциален риск от това, неусвоените бюджетни кредити за плащания да не могат да бъдат пренесени към следващата бюджетна година, като по този начин се застрашава пълната мобилизация на таваните за плащания на МФР;

27. счита, че всяко определяне на таван за автоматичен пренос на неусвоени бюджетни кредити за плащания само по себе си ограничава принципа на максимална обща гъвкавост, както и създава стимул за някои държави членки да финансират в по-нисък размер бюджета на ЕС по отношение на плащанията, за да се избегне използването на таваните за плащанията в пълна степен;

28. посочва, че гъвкавостта по отношение на поетите задължения, предложена в политическото споразумение относно МФР, не е максималната обща гъвкавост, тъй като тя предвижда ограничаване във времето, като не разрешава автоматичния пренос на неусвоени бюджетни кредити за поети задължения към бюджета за следващата година, считано от 2017 г.;

29. счита, че всяко ограничаване на автоматичния пренос на неусвоени бюджетни кредити за поети задължения само по себе си ограничава принципа на максимална обща гъвкавост, както и създава сигурност по отношение на това, че таваните на МФР за поетите задължения никога няма да могат да бъдат мобилизирани в пълна степен;

30. изтъква, че мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства, който е предвиден като крайно средство за надхвърляне, с квалифицирано мнозинство, на таваните на МФР с максимално 0,03 % от БНД на ЕС, ще бъде отслабено от политическото споразумение относно МФР, тъй като то ще въведе принципа на задължителното редовно пълно компенсиране с настоящите и бъдещите финансови години; следователно изразява убеждението, че ЕП ще намали общата гъвкавост на МФР, като приеме разводняването на употребата и обхвата на маржа за непредвидени обстоятелства;

31. подчертава, че специалните инструменти, които надхвърлят таваните на МФР, са специфични инструменти, които улесняват годишната бюджетна процедура, като не представляват обвързващ ангажимент, тъй като са предвидени за непредвидени събития; следователно изразява убеждение, че поради тази особеност пакетът на специалните инструменти не следва да се намалява в сравнение с първоначалното предложение на Комисията, а тяхната гъвкавост следва да се разшири, за да прехвърли неизползваните бюджетни кредити към останалата част на МФР;

Предварително финансиране на програми

32. подчертава, че предварителното финансиране не означава повече разходи, а извършване на разходите на по-ранен етап; настоява следователно, че всяко предварително финансиране, освен че има важно политическо въздействие, не трябва да се разглежда като цялостно увеличение на настоящия бюджет, а по-скоро като начин за извършване на разходи на по-ранен етап от предвиденото;

33. счита, че гъвкавостта в бюджетните кредити за поети ангажименти позволява на Съюза да захранва бюджетните редове, които би могло да бъдат предварително финансирани по политически причини; посочва обаче, че поради ограничения резерв на разположение под таваните на МФР за поети ангажименти е налице опасност след 2015 г. да не се прехвърли нищо, освен ако бюджетните органи решат да намалят още повече бюджета на ЕС, за да се позволи прехвърлянето на неизползвани кредити за поети задължения;

34. подчертава, че отказвайки да промени профила на таваните на МФР по години и по функции Съветът принуждава Комисията да отлага изплащането на някои средства, за да осигури предварителното финансиране, като поради тази причина изисква Комисията публично да посочи бюджетните редове, за които ще бъде отложено изплащането, за да се компенсира предварителното финансиране на други бюджетни редове;

35. приветства предварителното финансиране на фонда за инициативата за младежка заетост за бюджетите за 2014 и 2015 г.; подчертава обаче опасността от цялостно изразходване на бюджета за инициативата за младежка заетост (6 милиарда евро, от които 3 милиарда от ЕСФ) до 2015 г.; призовава настоятелно Европейската комисия да представи нов регламент за инициативата за младежка заетост с цел увеличаване на финансовия пакет за тази инициатива, така че тя да бъде ефикасна и да придобие постоянен характер;

36. посочва, че 6 милиарда евро за първите две години от МФР далеч не са достатъчни за справяне със стремглавото увеличение на процента на безработните младежи в целия Съюз;

37. оценява възможността за предварително финансиране на бюджета за програма „Хоризонт 2020“; счита обаче за нерелевантна сумата, определена за предварително финансиране (200 милиона евро за 2014 и 2015 г. от общо 70,2 милиарда евро), което няма да попречи на намаляването на бюджета на Съюза за научни изследвания и развойна дейност за 2014 и 2015 г. в сравнение с 2013 г., при все че държавните и правителствени глави се договориха на 8 февруари 2013 г. да гарантират, че в бюджета на програма „Хоризонт 2020“ ще има действителен ръст в сравнение с равнището от 2013 г.; посочва още, че това няма да попречи на орязването на програмата от страна на държавните и правителствени глави, посочено в индикативната разбивка на МФР, изготвена от Комисията (-12%);

38. приветства предварителното финансиране за бюджета на програма Еразъм +; счита обаче, че предварителното финансиране е козметична промяна (150 милиона евро за 2014 и 2015 г. от общо 13 милиарда евро) в сравнение с общия пакет на програмата; посочва обаче, че това няма да попречи на орязването на програмата от страна на държавните и правителствени глави, посочено в индикативната разбивка на МФР, изготвена от Комисията (-14%);

39. оценява предварителното финансиране на програма COSME; счита обаче, че предварителното финансиране е символична промяна (50 милиона евро за 2014 и 2015 г. от общо 2 милиарда евро) в сравнение с общия пакет на програмата; посочва обаче, че това няма да попречи на орязването на програмата от страна на държавните и правителствени глави, посочено в индикативната разбивка на МФР, изготвена от Комисията (-15%);

Финансиране за най-нуждаещите се лица

40. оценява увеличението с 1 милиард евро на фонда за най-нуждаещите се лица, с което финансовият пакет се задържа на равнищата от 2013 г.; подчертава обаче, че увеличението ще бъде извършено на доброволна основа, което го прави хипотетично, и че то впоследствие ще доведе до намаляване на финансирането за други проекти, финансирани от Европейския социален фонд; подчертава освен това, че интензивността на помощта за най-нуждаещите се лица ще бъде намалена поради факта, че фондът ще бъде достъпен за всички държави членки, считано от 2014 г.;

Срок на действие

41. заявява отново своята позиция, че срокът на действие на МФР следва да се съгласува с мандата на институциите, който е пет години, което ще засили демократичната отчетност и отговорност; счита следователно, че Европейският парламент, чийто мандат изтича, не трябва да обвързва следващия Парламент и следващата Комисия със 7-годишна МФР, освен ако е налице обвързваща клауза за преразглеждане след изборите с гласуване с квалифицирано мнозинство;

42. е убеден, че непостигането на споразумение по МФР ще позволи на гражданите на ЕС да подемат политическия дебат по време на следващите избори за Европейски парламент и следващата финансова перспектива да бъде приведена в по-голяма степен в съответствие до края на десетилетието и на политическия цикъл;

 

Тавани на МФР

Стратегия „ЕС 2020“

43. е убеден, че добавената стойност на таваните на МФР е да се финансира политически проект, предоставящ предвидимост и сигурност за институциите и засегнатите лица; счита, че стратегията „ЕС 2020” беше приета от всички институции на ЕС като стратегия на Съюза до края на десетилетието и поради тази причина ангажира всички институции на ЕС и държавите членки да финансират подобаващо общо договорения политически график; поради тази причина изразява съжаление във връзка с липсата на амбиция в стратегията „ЕС 2020”, като обаче счита нейните цели като абсолютен минимум; счита все пак, че намаляването на тавана на МФР с 85 милиарда евро в сравнение с предложението на Комисията, което беше замразяване на равнището от 2013 г., е в пълно противоречие с графика на стратегията „ЕС 2020”;

44. припомня социалната цел на стратегията „ЕС 2020”, която е до 2020 г. 75% от населението между 20 и 64-годишна възраст да бъде трудово заето; изразява тревога, че наличните средства в рамките на таваните по МФР може да не бъдат достатъчни за преодоляване на кризата и за достатъчно намаляване на процента на безработни до 2020 г.;

45. припомня целта на стратегията „ЕС 2020” за инвестиране на поне 3% от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност; е твърдо убеден, че значителното намаление в програмите за научноизследователска и развойна дейност и за МСП е в противоречие с договорените цели;

46. счита, че бюджетът на ЕС следва да играе ключова роля за финансирането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката (т. нар. цел 20 – 20 - 20); изразява съжаление, че целите на стратегията „ЕС 2020” в областта на климата и енергетиката не са достатъчно амбициозни и не са задължително обвързващи; счита следователно, че следва да се цели ефект на лоста на МФР за допълнителни мерки, свързани с интегрирането на климата;

47. изразява съгласие действията в областта на климата да бъдат интегрирани в съответни инструменти. Чрез това интегриране в различни политики най-малко 20% от следващата МФР следва да съставляват разходи, свързани с климата; изразява съжаление обаче, че интегрирането на действията в областта на климата не е по-голямо;

48. е твърдо убеден, че целите в областта на образованието, посочени в стратегията „ЕС 2020”, са от изключително значение за гарантирането на справедливи и равни възможности за всички граждани на ЕС; твърдо отхвърля намалението в МФР по отношение на програмите, свързани с културата и образованието; счита, че това ще отслаби ЕС;

49. е твърдо убеден, че солидарността в ЕС трябва да бъде насочена на първо място към най-бедните; счита, че бюджетното измерение на борбата срещу бедността и социалната изолация следва да бъде засилено във всички релевантни секторни политики, за да се гарантира изпълнението на целите на стратегията „ЕС 2020” по отношение на бедността;

Функция 1а

50. посочва, че функция 1а, която е съсредоточена върху научните изследвания и иновациите, МСП, младежта, образованието и големите инфраструктури, беше най-сериозно орязана (-24% в сравнение с предложението на Комисията) от политическото споразумение по МФР;

51. счита тази функция за основен приоритет за един далновиден и модерен бюджет; е дълбоко убеден, че е налице сериозна опасност стратегията „ЕС 2020” да не успее, какъвто беше случаят с Лисабонската стратегия, ако таваните на МФР за функция 1а не бъдат увеличени значително;

52. посочва, че широкомащабните проекти, по които има голямо превишаване на бюджета, и по-специално ITER и КОПЕРНИК, бяха включени във функция 1а, което добави потенциални рискове за други програми от функция 1а в случай на превишаване; изразява отново своята подкрепа за предложението на Комисията за поставяне на широкомащабните проекти извън таваните на МФР, за да се избегнат рискове в случай на превишаване на бюджета;

 

Функция 1б

53. посочва, че функция 1б, която финансира политиката на сближаване и инициативата за младежка заетост, беше намалена с 4% в сравнение с предложението на Комисията, при все че то вече съставляваше значително намаление на функцията поради реформата на структурните фондове;

54. подчертава, че 50% от инициативата за младежка заетост ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ), а останалите 50% – от отделен бюджетен ред; приветства още веднъж предварителното финансиране на инициативата за младежка заетост, но заявява повторно своята загриженост относно финансирането и вероятността средствата по бюджетния ред да бъдат изцяло изразходвани до края на 2015 г.;

55. заявява повторно своята загриженост във връзка с отлагането на плащанията за някои програми в рамките на функция 1б; изисква от Комисията да разясни за кои програми ще се прилага отлагане на плащанията с цел да се компенсира предварителното финансиране;

Заглавие 2

56. посочва, че функция 2, която финансира основно ОСП, Общата политика в областта на рибарството и програма LIFE +, беше орязана с 4% в сравнение с предложението на Комисията, въпреки че то вече представляваше съществено намаление на функцията поради реформата на ОСП;

57. заявява повторно своята загриженост относно факта, че Съветът се опитва да ограничи законодателните правомощия на ЕП чрез отказ да преговаря по глава, която вече беше обхваната от заключенията на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г., по-специално по отношение на гъвкавостта между отделните стълбове и определянето на таван за преките плащания;

Заглавие 3

58. подчертава, че функция 3, която е съсредоточена върху сигурността, вътрешните работи и гражданството, беше съкратена със 17% в сравнение с предложението на Комисията, което прави почти невъзможно подобаващото финансиране на някои програми като „Творческа Европа“ и Фонд „ Убежище и миграция“; заявява повторно своята позиция за подобаващо финансиране на програмите относно гражданството, които са показали своята съществена европейска добавена стойност;

Заглавие 4

59. посочва, че функция 4, която финансира външната дейност на Съюза, беше тежко орязана с 16% в сравнение с предложението на Комисията, което прави почти невъзможна целта на Съюза да се превърне в световен фактор;

60. посочва, че значителното намаление на функция 4, както и на Европейския фонд за развитие (ЕФР), поставят под заплаха целта на хилядолетие за развитие за изразходване на 0,7% от БВП на ЕС до 2015 г.; заявява повторно своето убеждение, че европейската политика на развитие носи със себе си важна европейска добавена стойност и прави от Съюза най-важното действащо лице в международен план в областта на помощта за развитие; счита следователно, че значителното намаление на функция 4 е в пълно противоречие с международните ангажименти на ЕС;

Заглавие 5

61. посочва, че функция 5, която финансира администрацията на ЕС, беше намалена с 2% в сравнение с предложението на Комисията; счита, че във времена на икономически трудности в ЕС институциите трябва да действат отговорно и да покажат известно разбиране към гражданите на ЕС; поради тази причина счита, че по функция 5 биха могли да се направят някои допълнителни икономии без да се застрашава качеството на публичната администрация на ЕС, намалявайки екологичния отпечатък и зачитайки социална и устойчива справедливост сред служителите на ЕС;

Европейски фонд за развитие (ЕФР)

62. посочва, че ЕФР, който финансира програмите за развитие в най-бедните държави по света, беше намален с 11% в сравнение с предложението на Комисията; заявява повторно своята загриженост относно опасността целта на хилядолетието за развитие за изразходване на 0,5% от БВП на ЕС до 2015 г. да не бъде постигната с приемането на такова намаление;

63. изисква от Комисията възможно най-скоро и не по-късно от 2021 г. да бюджетира ЕФР в рамките на таваните на МФР, като коригира съответно таваните;

°

 

°         °

64. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.