Päätöslauselmaesitys - B7-0334/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0334/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Irlannin puheenjohtajakauden ja monivuotista rahoituskehystä koskevan sopimuksen arvioinnista

1.7.2013 - (2012/2799(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0334/2013

Menettely : 2012/2799(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0334/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0334/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0334/2013

Irlannin puheenjohtajakauden ja monivuotista rahoituskehystä koskevan sopimuksen arvioinnista

(2012/2799(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 annetun komission ehdotuksen ja 6. heinäkuuta 2012 annetun komission muutetun ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta,

–   ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista sekä 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman 2013 Eurooppa-neuvoston 7.–8. helmikuuta antamista monivuotista rahoituskehystä koskevista päätelmistä,

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman myönteisen tuloksen saavuttamisesta vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 7./8. helmikuuta 2013 antamat päätelmät monivuotisesta rahoituskehyksestä,

–   ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 27. kesäkuuta 2013 tekemän monivuotista rahoituskehystä koskevan sopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

1.  panee merkille neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen rahoituskauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevan poliittisen sopimuksen ja pitää saavutettua edistymistä myönteisenä;

2.  katsoo, että 27. kesäkuuta tehty sopimus on parempi versio aikaisemmista ehdotuksista;

3.  katsoo, että maksujen joustavuutta koskevat uudet ohjeet ovat merkittävä edistysaskel, joka varmistaa käyttämättömien varojen uudelleenjärjestelyn eri vuosina ja eri tarkoituksiin;

4.  antaa lopullisen hyväksyntänsä rahoituskehysasetukselle, josta äänestetään syyskuussa, tutkittuaan lopullisesti edistymistä, selventämistä ja annettuja sitoumuksia seuraavien vaatimusten osalta:

–   monivuotisten ohjelmien oikeusperustaa koskevat neuvottelut on saatettava päätökseen ennakolta, ja siinä yhteydessä on täydellisesti kunnioitettava Lissabonin sopimukseen perustuvia parlamentin lainsäädäntövaltuuksia;

–   nuorison työllisyyttä ja tutkimuspolitiikkaa koskevien varojen etupainottuminen on erityisen tärkeää; edellä mainitusta riippumatta lisärahoitusta on ehdottomasti myönnettävä myös digitaalistrategian toteuttamiseen;

–   neuvoston on varmistettava, että mitään vajeita ei siirretä vuodelta 2013 vuodelle 2014; kehottaa komissiota ehdottoman kiireellisesti toista lisätalousarviota, jotta neuvosto voi hyväksyä sen mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa ennen monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä;

–   seuraavalla toimikaudella parlamentilla on oltava oikeus yleisen talousarviokehyksen tarkastamiseen; vaatii näin olleen sanan ”tarvittaessa” poistamista monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta ja vaatii, että tarkastaminen kattaa menojen – maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran enimmäismäärän, joka poistetaan tämän tarkistamisen yhteydessä – lisäksi myös tulot, omien resurssien järjestelmän uudistamista koskevat säädösehdotukset mukaan lukien;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä muille toimielimille ja elimille, joita asia koskee.