Procedura : 2012/2799(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0334/2013

Teksty złożone :

B7-0334/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 6.2
CRE 03/07/2013 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0304

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 123kWORD 70k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0334/2013
1.7.2013
PE515.878v01-00
 
B7-0334/2013

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie podsumowania irlandzkiej prezydencji, w tym porozumienia dotyczącego WRF  2012/2799 (RSP)


Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie podsumowania irlandzkiej prezydencji, w tym porozumienia dotyczącego WRF  2012/2799 (RSP)  
B7‑0334/2013

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz zmieniony wniosek Komisji z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych oraz rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego br., dotyczących wieloletnich ram finansowych,

–   uwzględniając swą rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020,

–   uwzględniając konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego br. dotyczące wieloletnich ram finansowych,

–   uwzględniając porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych osiągnięte 27 czerwca 2013 r. między przewodniczącym Rady a przewodniczącym Parlamentu Europejskiego;

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

1.  odnotowuje osiągnięte między przewodniczącym Rady a przewodniczącym Parlamentu Europejskiego porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 i z zadowoleniem przyjmuje ten rozwój wypadków;

2.  wierzy, że osiągnięte 27 czerwca br. porozumienie stanowi zmianę na lepsze w stosunku do poprzednio składanych ofert;

3.  uznaje nowe elementy dotyczące elastyczności płatności za znaczący krok naprzód, który zapewni przesuwanie niewykorzystanych środków między latami i działami;

4.  udzieli ostatecznej zgody na rozporządzenie w sprawie WRF w głosowaniu we wrześniu br. pod warunkiem uzyskania ostatecznej oceny z osiągniętych postępów w zakresie następujących elementów, ich wyjaśnienie oraz zobowiązania w zakresie:

–   negocjacje nad podstawą prawną dla wieloletnich programów muszą być uprzednio zakończone i to przy pełnym poszanowaniu uprawnień legislacyjnych Parlamentu, udzielonych mu na mocy traktatu z Lizbony;

–   ogromnie ważne jest, by wydatki na zatrudnienie młodzieży i politykę badawczą wyasygnowano już na wstępnym etapie realizacji tych programów, podstawowe znaczenie ma jednak to, by udostępniono też dalsze finansowanie na rzecz strategii cyfrowej;

–   Rada musi zapewnić, by nie przeniesiono żadnych deficytów z 2013 na 2014 r.; wzywa Komisję do pilnego zaproponowania drugiego budżetu korygującego, by Rada mogła go jak najszybciej zatwierdzić, a w każdym razie zanim zatwierdzi WRF;

–   w kolejnej kadencji Parlamentu musi dojść do wiążącego przeglądu ogólnych ram budżetowych; wzywa zatem o usunięcie ” z rozporządzenia w sprawie WRF sformułowania „jeśli to stosowne” i nalega, by przegląd ten obejmował nie tylko wydatki – w tym ograniczenie łącznego marginesu dla płatności, który zostanie usunięty w momencie tego przeglądu – ale również dochody, w tym wnioski ustawodawcze dotyczące reformy systemu zasobów własnych;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz pozostałym zainteresowanym instytucjom i organom.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności