Päätöslauselmaesitys - B7-0335/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0335/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Irlannin puheenjohtajakauden uudelleen arvioinnista ja monivuotista rahoituskehystä koskevasta sopimuksesta – neuvoston ja komission julkilausuma

1.7.2013 - (2012/2799(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2799(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0335/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0335/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0335/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irlannin puheenjohtajakauden uudelleen arvioinnista ja monivuotista rahoituskehystä koskevasta sopimuksesta – neuvoston ja komission julkilausuma

(2012/2799(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 310, 311, 312 ja 323 artiklan,

–   ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon Eurooppa 2020 ‑strategiaa tukevasta talousarviosta (COM(2011)0500),

–   ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (COM(2011)0403),

–   ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 annetun komission ehdotuksen ja 6. heinäkuuta 2012 annetun komission muutetun ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (COM(2011)0398 ja COM(2012)0388),

–   ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”[1],

–   ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista[2],

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman myönteisen tuloksen saavuttamisesta vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä[3],

–   ottaa huomioon 8. helmikuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

1.  pitää valitettavina Eurooppa-neuvoston päätelmiä, jotka koskevat monivuotista rahoituskehystä ja joissa sivuutetaan parlamentin 23. lokakuuta 2012 ja 13. maaliskuuta 2013 antamat päätöslauselmat; tuomitsee jyrkästi salailevan ja epädemokraattisen menettelyn, joka johti siihen, että parlamentin puhemies antoi 27. kesäkuuta lausuntoja kuulematta ensin parlamentin kaikkia poliittisia ryhmiä; pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvosto sivuuttaa parlamentin roolin ja toimivallan sellaisina kuin ne ovat määritettyinä Lissabonin sopimuksessa;

2.  tuomitsee tässä yhteydessä myös puheenjohtajavaltiona toimineen Irlannin epädemokraattiset menetelmät monivuotista rahoituskehystä koskevasta sopimuksesta neuvoteltaessa; katsoo, että puheenjohtajavaltio Irlanti pyrki pikemminkin saamaan kuudessa kuukaudessa aikaan millaisen tahansa ratkaisun, joka sopi sen omaan poliittiseen ohjelmaan; toteaa tämän käyneen ilmi, kun puheenjohtajavaltio ilmoitti sovusta jo ennen kuin mitään sopimusta oli tehty ja sivuutti näin parlamentin neuvottelijoiden huolenaiheet; toteaa, että puheenjohtajavaltio Irlannin teema työpaikoista, kasvusta ja vakaudesta ei näy millään tavoin monivuotista rahoituskehystä koskevassa sopimuksessa, joka vastaa sen sijaan Irlannin hallituksen kotimaassaan harjoittamaa talouden kiristämispolitiikkaa;

3.  hylkää kyseisen sopimuksen, koska siinä ei oteta huomioon päätavoitteita ja huolenaiheita, joihin paneutuminen saattaisi merkitä nykyisen sosiaalisen kriisin ja talous- ja finanssikriisin käännekohtaa, jonka avulla monessa unionin jäsenvaltiossa vallitseva sosiaalinen ahdinko saataisiin päättymään; pitää valitettavana, että yhtään konkreettista tavoitetta ei saavutettu;

 

4.  katsoo, että tämä unionia seuraavan seitsemän vuoden ajan sitova sopimus sekä toimenpiteet, joita Eurooppa-neuvosto, komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto toteuttavat sosiaalisen kriisin ja talous- ja finanssikriisin torjumiseksi, lisäävät työttömyyttä jyrkästi ja johtavat palkkojen tuntuvaan leikkaamiseen, eläkeiän nostamiseen ja julkisten menojen supistamiseen tutkimuksen, innovoinnin, koulutuksen ja terveydenhuollon kaltaisilla aloilla;

5.  korostaa, että neuvoston kanssa käytävät neuvottelut kaikista rahoituskehysasetuksen säännöksistä ja toimielinten sopimuksen määräyksistä kariutuivat, vaikka niillä oli tarkoitus varmistaa, että unioni saa nykyaikaisen, tulevaisuuteen suuntautuvan, joustavan ja avoimen talousarvion, joka lisää kasvua ja luo kunnollisia työpaikkoja sekä kaventaa unionin poliittisten sitoumusten ja talousarviovarojen välistä kuilua; tähdentää aikovansa äänestää sekä monivuotista rahoituskehystä koskevaa asetusta että toimielinten sopimusta vastaan;

6.  katsoo, että vuosien 2014–2020 monivuotisella rahoituskehyksellä olisi varmistettava koheesio- ja yhdentymispolitiikan menestyksekäs harjoittaminen soveltamatta mitään makrotalouden ehtoja, kasvun ja kunnollisen työllisyyden edistäminen sekä tarvittavien varojen hankkiminen EU:lle, jotta se voi toipua kriisistä ja siitä voi tulla entistä vahvempi; korostaa sen vuoksi, että on tärkeää lisätä huomattavasti investointeja innovointiin, tutkimukseen ja kehittämiseen, infrastruktuuriin ja nuorisoon, saavuttaa ilmastonmuutosta ja energiaa koskevat unionin tavoitteet, parantaa koulutustasoa ja edistää sosiaalista osallisuutta;

7.  on erittäin pettynyt siihen, että Eurooppa-neuvoston poliittista sopimusta monivuotisen rahoituskehyksen meno- ja tulopuolesta ei tehty riittävän avoimesti; korostaa, että parlamentin on saatava kaikki asiaankuuluvat komissiolla olevat tiedot koheesio- ja maatalouspolitiikan määrärahojen kansallisten osuuksien sovitusta tasosta, myös poikkeuksista ja kunkin jäsenvaltion erityisistä osuuksista; pyytää myös asiaankuuluvia tietoja monivuotisen rahoituskehyksen tulopuolesta tehtyjen päätösten vaikutuksista kuhunkin jäsenvaltioon;

8.  vastustaa ankarasti unionin talousarvioon sisältyvien maksattamatta olevien maksupyyntöjen kasaantumista ja pitkittämistä ja vastustaa vankkumattomasti sellaista rahoituskehystä, joka voisi synnyttää unionin talousarvioon rakenteellisen alijäämän vastoin perussopimuksen määräyksiä (SEUT-sopimuksen 310 ja 323 artikla); palauttaa mieliin unionin vuoden 2013 talousarvioon liitetyn lausuman, jossa kehotetaan komissiota tekemään vuoden 2013 alkupuolella lisätalousarvioesitys, jonka ainoana tarkoituksena on kattaa kaikki vuodelta 2012 maksattamatta jääneet maksupyynnöt; pitää hyvin valitettavana, että monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävät neuvottelut päättyvät ennen kuin neuvosto ja parlamentti hyväksyvät lopullisesti tämän lisätalousarvion; muistuttaa edellyttävänsä neuvostolta poliittista sitoumusta siitä, että kaikki vuonna 2013 täytettävät oikeudelliset velvoitteet maksetaan kyseisen vuoden loppuun mennessä;

9.  muistuttaa, että jos monivuotista rahoituskehystä ei hyväksytä vuoden 2013 loppuun mennessä, jatketaan vuotta 2013 koskevien enimmäismäärien ja muiden toimenpiteiden voimassaoloa, kunnes uusi monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty; toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti olisi valmis pyrkimään pikaisesti yhteisymmärrykseen neuvoston ja komission kanssa monivuotisen rahoituskehyksen sisäisen rakenteen mukauttamisesta siten, että siinä otetaan huomioon unionin poliittiset painopisteet, ja varmistamaan, että asianmukaiset oikeusperustat ovat käytössä kaikkia unionin toimintalinjoja ja ohjelmia varten vuoteen 2014 mennessä;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä muille toimielimille ja elimille, joita asia koskee.