Procedūra : 2012/2799(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0335/2013

Pateikti tekstai :

B7-0335/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 6.2
CRE 03/07/2013 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 61k
1.7.2013
PE515.879v01-00
 
B7-0335/2013

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Airijos pirmininkavimo apžvalgos, įskaitant susitarimą dėl DFP. Tarybos ir Komisijos pareiškimas (2012/2799(RSP))


Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Airijos pirmininkavimo apžvalgos, įskaitant susitarimą dėl DFP. Tarybos ir Komisijos pareiškimas (2012/2799(RSP))  
B7‑0335/2013

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 310, 311, 312 ir 323 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ (COM(2011) 0500),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto ir patikimo finansų valdymo klausimais (COM(2011) 0403),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymą ir 2012 m. liepos 6 d. iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2011) 0398 ir COM(2012) 0388),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 8 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos išvadas, priimtas 2013 m. birželio 27 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

1.  apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos išvadų dėl DFP, kuriose neatsižvelgiama į Europos Parlamento 2012 m. spalio 23 d. ir 2013 m. kovo 13 d. rezoliucijas, ir griežtai nepritaria uždarai, nedemokratiškai procedūrai, dėl kurios Europos Parlamento pirmininkas paskelbė pareiškimus birželio 27 d., iš anksto nepasikonsultavęs su visomis Europos Parlamento frakcijomis; apgailestauja, kad Europos Vadovų Taryba nepaiso Parlamento vaidmens ir įgaliojimų, nustatytų Lisabonos sutartyje;

2.  todėl pripažįsta netinkamu ir pirmininkavusios Airijos vaidmenį taikant nedemokratišką derybų dėl DFP metodą; mano, kad pirmininkavusią Airiją skatino troškimas pasiekti bet kokio susitarimo per šešis mėnesius, kuris atitiktų šios valstybės vidaus politikos darbotvarkę; tai patvirtino pirmininkavusi valstybė, kai paskelbė, kad susitarta, dar nepasiekusi jokio susitarimo ir taip nepaisiusi derybų dalyvių iš Europos Parlamento susirūpinimo; atkreipia dėmesį į išvadą, kad pirmininkaujančios Airijos tema „darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir stabilumas“ visiškai neatspindėta DFP susitarime, o minėtas susitarimas suderintas su griežto taupymo politika, kurią Airijos vyriausybė vykdo savo valstybėje;

3.  nepritaria šiam susitarimui, nes jis neatspindi jokių prioritetų ir susirūpinimą keliančių klausimų, kurie galėtų padėti įveikti dabartinę socialinę, ekonominę ir finansų krizę ir dabartinę kritišką padėtį, apimančią tiek daug ES valstybių narių; apgailestauja, kad nepasiekta nei vieno iš esminių tikslų;

4.  mano, kad šis susitarimas, kurio Sąjunga privalės laikytis ateinančius septynerius metus, ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos centrinio banko ir Tarptautinio valiutos fondo kovos su socialine, ekonomine ir finansų krize priemonės tik lems labai padidėjusį nedarbą, labai sumažintus atlyginimus, padidintą pensinį amžių ir sumažintas viešąsias išlaidas tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai, inovacijos, švietimas ir sveikata;

5.  atkreipia dėmesį į nepavykusias derybas su Taryba dėl visų DFP reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo nuostatų, kurios turėjo užtikrinti, kad Sąjungai būtų numatytas šiuolaikiškas, ateities perspektyvas atitinkantis, lankstus ir skaidrus ES biudžetas, kurį naudojant būtų pasiekta augimo ir deramo darbo vietų kūrimo ir mažinamas atotrūkis tarp ES politinių įsipareigojimų ir numatytų biudžeto lėšų; pabrėžia, kad balsuos prieš balsavimą dėl DFP reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo;

6.  pakartoja nuomonę, kad 2014–2020 m. DFP turėtų būti užtikrinamas sėkmingas sanglaudos ir integracijos politikos įgyvendinimas netaikant jokių makroekonominių sąlygų, deramas užimtumas ir ES suteikiamos reikiamos priemonės, kurios padėtų įveikti krizę ir net sustiprėti; taigi, pabrėžia, kaip svarbu gerokai padidinti investicijas į inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, infrastruktūrą ir jaunimą, kovą su skurdu, siekti tikslų ES klimato kaitos ir energetikos srityse, tobulinti švietimą ir skatinti socialinę įtrauktį;

7.  smerkia tai, kad trūko skaidrumo Europos Vadovų Tarybai siekiant politinio susitarimo dėl DFP numatytų išlaidų ir pajamų; primygtinai reikalauja, kad jam būtų pateikta visa Komisijos turima svarbi informacija apie sutartą lėšų paskirstymą valstybėms narėms pagal sanglaudos ir žemės ūkio politiką, įskaitant išimtis ir konkrečius asignavimus visoms valstybėms narėms; be to, reikalauja, kad būtų pateikta visa svarbi informacija apie priimtų sprendimų dėl DFP pajamų poveikį kiekvienai valstybei narei;

8.  griežtai prieštarauja tam, kad šiuo metu susikaupė neapmokėti mokėjimo prašymai ir jų apmokėjimas atidedamas, ir pareiškia, kad tvirtai prieštarauja tokiai finansinei programai, dėl kurios išliks struktūrinis ES biudžeto deficitas, kadangi tai prieštarautų Sutarties (SESV 310 ir 323 straipsnių) nuostatoms; primena prie 2013 m. ES biudžeto pridėtą deklaraciją, kurioje reikalaujama, jog Komisija 2013 m. pradžioje pateiktų taisomojo biudžeto projektą, skirtą vieninteliam tikslui – padengti visus 2012 m. neapmokėtus mokėjimo prašymus; labai apgailestauja, kad derybos dėl DFP baigtos Tarybai ir Parlamentui galutinai nepriėmus šio taisomojo biudžeto; todėl primena Europos Parlamento reikalavimą dėl Tarybos politinio įsipareigojimo, kad visos 2013 m. įvykdytinos teisinės prievolės būtų sumokėtos iki šių metų pabaigos;

9.  primena, kad, jei iki 2013 m. pabaigos nebus priimta DFP, 2013 m. metais taikytos viršutinės ribos ir kitos nuostatos bus taikomos tol, kol bus priimta nauja DFP; nurodo, kad tokiu atveju būtų pasirengęs skubiai pasiekti susitarimą su Taryba ir Komisija dėl DFP vidaus struktūros pritaikymo prie naujų Sąjungos politinių prioritetų ir užtikrinti, kad iki 2014 m. visoms ES politikos kryptims ir programoms būtų numatytas tinkamas teisinis pagrindas;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, taip pat kitoms atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms.

 

 

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0245.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0360.

Teisinė informacija - Privatumo politika