Предложение за резолюция - B7-0336/2013Предложение за резолюция
B7-0336/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите и програмите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Ребека Хармс, Даниел Кон-Бедит, Ян Филип Албрехт, Юдит Саргентини, Райнхард Бютикофер, Карл Шлютер, Яник Жадо, Раул Ромева и Руеда, Ана Миранда, Барт Стас, Катрин Грез, Малика Бенараб-Ату от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0336/2013

Процедура : 2013/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0336/2013
Внесени текстове :
B7-0336/2013
Приети текстове :

B7‑0336/2013

Резолюция на Европейския парламент относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите и програмите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС

(2013/2682(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека, Хартата на основните права на Европейския съюз, членове 2, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз и съдебната практика на конституционните съдилища на държавите членки, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека,

–   като взе предвид Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати[1],

–   като взе предвид Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство (CETS № 185),

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по-специално член 17 от него относно вмешателството в личния живот, семейството, дома или кореспонденцията на всяко лице,

–   като взе предвид Виенската конвенция за дипломатическите отношения, по-специално членове 24 и 27 от нея относно неприкосновеността на дипломатическите документи и съобщения,

–   като взе предвид Споразумението относно неприкосновеността на личните данни между ЕС и САЩ, и по-специално член 3 от него, както и списъка с участниците в споразумението;

–   като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2001 г. относно наличието на световна система за прихващане на частни и търговски разговори и съобщения (системата за прихващане „Ешелон“)[2] и свързания с това доклад на временната комисия относно системата за прихващане „Ешелон“ (A5-0264/2001),

–   като взе предвид разискването с члена на Комисията В. Рединг, проведено на 15 февруари 2012 г., относно законодателството на трети държави и законодателството на ЕС в областта на защитата на данните (PV 15/02/2012 – 19),

–   като взе предвид Директива 2002/58/ЕО относно правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации,

–   като взе предвид пакета относно защитата на данните, който се състои от предложенията COM(2012)0011 и COM(2012)0010,

–   като взе предвид текущите преговори относно споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на личните данни, предавани за целите на правоприлагането,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа (COM(2012)0529),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че сведения в международната преса разкриха доказателства, че чрез програми като „Призма“ органите на САЩ получават широкомащабен достъп до личните данни на гражданите и жителите на ЕС, използващи доставчици на онлайн услуги от САЩ, и обработват тези данни;

Б.  като има предвид, че членът на Европейската комисия В. Рединг е отправила писмо до главния прокурор на САЩ, Ерик Холдър, в което изтъква загрижеността на Европа и отправя искане за разяснения и обяснения относно програмата „Призма“ и други подобни програми, предполагащи събирането и търсенето на данни, както и относно законите, съгласно които може да се получи разрешение за използване на подобни програми;

В.  като има предвид, че все още не е получен цялостен отговор от органите на САЩ, въпреки разискванията по време на заседанието на министрите на правосъдието на ЕС и САЩ, проведено в Дъблин на 14 юни 2013 г.;

Г.  като има предвид, че трансатлантическото партньорство между ЕС и САЩ се основава на зачитането на основните права, на принципите на правовата държава, както и на лоялното и равноправно сътрудничество;

Д. като има предвид, че по реда на Споразумението относно неприкосновеността на личните данни, на държавите членки и на Комисията е вменено задължението да гарантират сигурността и неприкосновеността на личните данни; като има предвид, че съгласно член 3 Комисията има задължението, в случай на неспазване на разпоредбите на споразумението, да отмени или да прекрати неговото действие;

Е.  като има предвид, че всички дружества, които са замесени в програмата „Призма“, както се съобщава в международната преса, са страни по Споразумението относно неприкосновеността на личните данни;

Ж. като има предвид, че САЩ подписаха и ратифицираха Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство, която влезе в сила през 2007 г., и по този начин нейните принципи станаха част от националното законодателство на САЩ;

З.  като има предвид, че съгласно Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство всички мерки за „събирането на доказателства в електронна форма за всяко наказателно престъпление“ (член 14) трябва да осигуряват адекватна защита на основните права на човека, и по-специално посочените в ЕКПЧ (член 8, Право на зачитане на личния и семейния живот), трябва да осигуряват съответствие с „принципа на пропорционалността“ и да бъдат предмет на предпазни мерки, които включват, наред с другото, съдебен контрол или други форми на независим контрол на основанията, оправдаващи прилагането, както и ограничаването на приложното поле и продължителността на тези производства (член 15);

И. като има предвид, че Споразумението за правна взаимопомощ между ЕС и САЩ, ратифицирано от Съюза и Конгреса, определя условията и реда за събиране и обмен на информация, както и за изискване и предоставяне на помощ при събиране на доказателства, намиращи се в дадена държава, в подкрепа на наказателни разследвания или съдебни производства в друга държава;

Й. като има предвид, че Комисията съобщи, че скоро ще бъде свикана експертна група ЕС-САЩ, за да обсъди въпроса, свързан с „Призма“, както от гледна точка на защитата на данните, така и от гледна точка на сигурността;

K. като има предвид, че в международната преса бяха публикувани също така твърдения за сътрудничеството и участието на държави — членки на ЕС в програмата „Призма“ и други подобни програми или придобиването на достъп от тяхна страна до създадените бази данни;

Л. като има предвид, че различни държави членки имат подобни програми за наблюдение или обсъждат въвеждането на такива програми;

M. като има предвид, че в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека всяка такава програма трябва да е доказуемо пропорционална и необходима в едно демократично общество; като има предвид, че Европейският съд по правата на човека с основание предупреди, че една система на тайно наблюдение за целите на защитата на националната сигурност „може да накърни или дори да разруши демокрацията под прикритието на това, че я защитава“, както и че „самото съществуване на законодателство, което позволява система за тайно наблюдение на разговорите и съобщенията, води до заплахата на наблюдение да бъдат подложени всички лица, към които законодателството може да бъде приложено“;

Н. като има предвид, че на равнището на ЕС се провежда реформа в областта на защитата на личните данни, чрез преразглеждане на Директива 95/46/ЕО и замяната й с предложения общ Регламент за защита на личните данни и Директивата за защита на личните данни относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни; като има предвид, че проектът на Регламент за защита на данните, изпратен през ноември 2011 г. от члена на Комисията, отговарящ за правосъдието, Вивиан Рединг до колегите й, съдържа разпоредба, с която като условие за разкриването на потребителски данни към органи на трети държави се въвежда наличието на правно основание, като например споразумение за правна взаимопомощ и разрешение от компетентния орган по защита на данните; като има предвид, че този член беше отстранен след проведено силно лобиране от страна на администрацията на САЩ, и като има предвид, че единствено остана едно съображение със слабо действие;

O. има предвид, че държавите членки са длъжни да зачитат основните ценности, залегнали в член 2 от ДЕС и в Хартата на основните права;

П. като има предвид, че сведения в международната преса разкриха че органите на САЩ системно са подслушвали представителствата на ЕС в САЩ и в ООН и са проникнали в компютърните им мрежи;

Р.  като има предвид, че съобщения в пресата разкриха, че в рамките на програма с кодово име „Темпора“ Правителственото управление по комуникациите на Обединеното кралство се е включило към повече от 200 фиброоптични кабели, за да получи достъп до телефонни разговори и интернет трафик, и съхранява целия този трафик в продължение на три дена, а метаданните – в продължение на 30 дена, като се позовава на раздел 8, параграф 4 от Закона за уреждане на следствените правомощия, който позволява на външния министър на Обединеното кралство да издаде разрешение за широкомащабно прихващане;

С. като има предвид, че според сведения други държави членки имат достъп до транснационални електронни комуникации без редовно издадена заповед, а въз основа на специални съдилища, като данните се споделят с други държави (Швеция), и като има предвид, че други могат да увеличат капацитета си за наблюдение (Нидерландия, Германия); като има предвид, че е изразена загриженост в други държави във връзка с правомощията на тайните служби за прихващане на информация (Полша);

Т.  като има предвид, че член 5, параграф 1 от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2002/58/ЕО) задължава държавите членки да гарантират поверителността на съобщенията и свързания трафик, и по-специално да забраняват слушане, записване, съхранение и други видове прихващане или наблюдение на съобщения и свързаните данни за трафика; като има предвид, че член 15, параграф 1 от директивата разрешава изключения за тази забрана единствено ако те представляват необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на демократично общество;

У. като има предвид, че често обществеността не познава тайните мерки за наблюдение и че лицата, които ги разкриват, могат да понесат тежки последствия и да подлежат на наказателно преследване;

1.  изразява сериозна загриженост във връзка с програмите „Призма“ и „Темпора“ и с други подобни програми, включващи събиране на данни, тъй като, ако бъде потвърдена наличната към настоящия момент информация, те биха представлявали тежко нарушение на основното право на гражданите и жителите на ЕС на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, както и на правото на личен и семеен живот, поверителността на съобщенията, презумпцията за невинност, свободата на изразяване на мнение, свободата на информацията и свободата за извършване на стопанска дейност;

2.  призовава органите на САЩ да предоставят на ЕС без ненужно забавяне пълна информация за програмата „Призма“ и други подобни програми, предполагащи събиране на данни, както беше поискано от члена на Комисията В. Рединг в нейното писмо от 10 юни 2013 г. до главния прокурор Ерик Холдър;

3.  подчертава, че всяко ограничаване на основните права трябва да е в съответствие с принципите на правовата държава и да бъде строго пропорционално, подходящо и необходимо в рамките на демократично общество в съответствие с Хартата на основните права;

4.  изисква на трансатлантическата експертна група, обявена от члена на Комисията С. Малмстрьом и с участието на Европейският парламент, да се предостави подходящо ниво на достъп до класифицирана информация и достъп до всички необходими документи, за да бъде в състояние да осъществява своята дейност надлежно и в рамките на определен срок;

5.  призовава Комисията и администрацията на САЩ да възобновят незабавно преговорите по рамковото споразумение относно защитата на личните данни при техния трансфер и обработка за целите на полицейското и съдебното сътрудничество; призовава Комисията и администрацията на САЩ да включат специални разпоредби относно достъпа на публичните органи до лични данни и информация, притежавани от частни субекти за търговски цели, и да гарантират, че гражданите на ЕС се ползват от същите законно приложими права и защита, от които се ползват и гражданите и жителите на САЩ;

6.  призовава Комисията да преразгледа цялостно Споразумението относно неприкосновеността на личните данни предвид новата информация, съгласно член 3 от споразумението;

7.  изразява сериозна загриженост предвид разкритията във връзка с твърденията за програми за наблюдение, изпълнявани от някои държави членки с помощта на Агенцията за национална сигурност на САЩ или едностранно;

8.  призовава държавите членки да гарантират, че съответните им закони и практики са в пълно съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност, ЕКПЧ и свързаната съдебна практика, а в случай че не са, да ги преразгледат;

9.  призовава Съвета, като неотложен въпрос, да ускори работата си по целия пакет относно защитата на данните, и по-специално по предложената директива за защита на данните;

10. подчертава, че всички дружества, които предлагат услуги на граждани на ЕС, трябва да спазват правото на ЕС без изключение и да носят отговорност за всички нарушения;

11. подчертава, че дружествата, които попадат в приложното поле на юрисдикцията на трета държава, следва да осигуряват на потребителите, установени в ЕС, ясно и различимо предупреждение относно възможността личните данни да бъдат обработвани от правоприлагащите органи и разузнаването вследствие на поверителни заповеди или разпореждания;

12. подчертава, че всички законодателни актове за установяване на мерки за наблюдение трябва да бъдат ясно формулирани, така че да посочват целевите категории граждани, ясните и точни цели на мярката, условията за намесата, правата на физическите лица, точните срокове за съхранение на данни и унищожаване или заличаване на данни след изтичане на сроковете, както и условията за обмен на данни с трети държави;

13. решително осъжда шпионирането на представителствата на ЕС тъй като, в случай че наличната към настоящия момент информация бъде потвърдена, това би означавало сериозно нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, в допълнение към потенциалното си въздействие върху трансатлантическите отношения;

14. подчертава необходимостта от процедури, позволяващи на лицата, които подават сигнали за нередности, да разкриват незаконни тайни схеми за наблюдение, без да трябва да се страхуват от последици в личен план; призовава държавите членки да предоставят убежище на лицето, подало сигнал за нередности, Едуард Сноудън, в духа на насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека;

15. призовава Комисията да гарантира, че стандартите на ЕС за защита на личните данни и текущите преговори по пакета на ЕС относно защитата на данните не се ограничават в резултат на трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите със САЩ, и да отложи преговорите по това партньорство, докато САЩ прекратят действията на шпиониране на институциите на ЕС; във връзка с това призовава Комисията да отмени първия кръг от преговорите, предвиден да се проведе във Вашингтон;

16. призовава Комисията незабавно да започне производство за установяване на нарушение съгласно член 259 от ДФЕС срещу държавите членки, чиито мерки за наблюдение не са съвместими с правото на ЕС;

17. счита, че са налице основателни причини да се смята, че съобщения и разговори от страна на Европейския парламент, неговите членове и служители са били прихванати от програмата „Темпора“ по начин, който нарушава задълженията на Обединеното кралство по отношение на правата на човека; поради това възлага на своята правна служба да проучи възможностите за правни действия от страна на Европейския парламент срещу правителството на Обединеното кралство, включително и чрез Европейския съд по правата на човека;

18. подчертава, че тези разкрития сериозно поставят под въпрос доверието в изчисленията в облак и другите услуги на информационното общество, особено когато доставчици са обект на юрисдикцията на трета държава;

19. отбелязва, че доставчиците в ЕС са докладвали за голямо увеличение на запитванията на клиенти в резултат на докладите за програмата „Призма“;

20. подчертава, че това би могло да се превърне в конкурентно предимство за изчисленията в облак и другите услуги на информационното общество, установени в ЕС, при условие че са въведени силни правила за защита на данните, които също така предпазват от достъп до данните от страна на органите на трети страни и от неправомерното прихващане на данните от страна на разузнавателните служби на държавите членки;

21. призовава Комисията да преразгледа своята стратегия за изчисленията в облак в светлината на разкритията и да създаде ясна и последователна инициатива в областта на изчисленията в облак, която да разглежда всички тези въпроси и да насърчава инициативи в областта на изчисленията в облак в ЕС, които в пълна степен застъпват защитата на всички гражданските свободи;

22. призовава Парламента да извърши задълбочена проверка по този въпрос, както и да се представи доклад на пленарно заседание до края на годината, въз основа на ефективни правомощия за разследване, по-специално, на мерките, предприети от институциите на ЕС и на държавите членки;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Съвета на Европа, парламентите на държавите членки, президента на САЩ, Конгреса и Сената на САЩ, както и на държавните секретари по въпросите на вътрешната сигурност и правосъдието на САЩ.