Päätöslauselmaesitys - B7-0336/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0336/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, valvontaelimistä ja -ohjelmista eri jäsenvaltioissa ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyyteen

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0336/2013

Menettely : 2013/2682(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0336/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0336/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0336/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, valvontaelimistä ja -ohjelmista eri jäsenvaltioissa ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyyteen

(2013/2682(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan unionin perusoikeuskirjan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 6 ja 7 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan sekä jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten, Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

–   ottaa huomioon sopimuksen keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä[1],

–   ottaa huomioon tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen (CETS nro 185),

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja erityisesti sen 17 artiklan jokaisen yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon puuttumisesta,

–   ottaa huomioon diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen ja erityisesti sen 24 ja 27 artiklan diplomaattisten asiakirjojen ja yhteydenpidon loukkaamattomuudesta,

–   ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen safe harbor -sopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan sekä sopimukseen osallistuvien luettelon,

–   ottaa huomioon 5. syyskuuta 2001 antamansa päätöslauselman yksityistä ja talouselämän viestintää sieppaavan maailmanlaajuisen järjestelmän (Echelon-sieppausjärjestelmän) olemassaolosta[2] sekä Echelon-tiedonsieppausjärjestelmää käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kertomuksen (A5-0264/2001),

–   ottaa huomioon 15. helmikuuta 2012 komission jäsen Redingin kanssa käydyn keskustelun kolmannen maan lainsäädännöstä ja EU:n tietosuojalaeista (PV 15.2.2012, kohta 19),

–   ottaa huomioon sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 2002/58/EY,

–   ottaa huomioon tietosuojapaketin, joka sisältää ehdotukset COM(2012)0011 ja COM(2012)0010,

–   ottaa huomioon neuvottelut, joita EU ja Yhdysvallat käyvät sopimuksesta, joka koskee lainvalvontatarkoituksiin vaihdettujen henkilötietojen suojelua,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (COM(2012)0529),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kansainvälisessä lehdistössä on esitetty todisteita siitä, että Yhdysvaltojen viranomaiset seuraavat ja käsittelevät laajasti Prism-ohjelman kaltaisten ohjelmien avulla Yhdysvaltojen verkkopalveluja käyttävien EU:n kansalaisten ja asukkaiden henkilötietoja;

B.  toteaa, että komission jäsen Reding on lähettänyt Yhdysvaltojen oikeusministerille Eric Holderille kirjeen, jossa kuvataan EU:n huolenaiheita ja pyydetään selvennystä ja selitystä Prism-ohjelmasta ja muista vastaavista ohjelmista, joihin liittyy tietojen kerääminen ja hankinta, sekä laeista, joiden perusteella tällaisille ohjelmille voidaan myöntää lupa;

C. ottaa huomioon, että täydellinen vastaus Yhdysvaltojen viranomaisilta on vielä saamatta huolimatta keskusteluista, jotka käytiin Dublinissa 14. kesäkuuta 2013 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen oikeusministerien kokouksessa;

D. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttinen kumppanuus perustuu perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen sekä lojaaliin ja yhdenvertaiseen yhteistyöhön;

E.  toteaa, että jäsenvaltioilla ja komissiolla on safe harbor -sopimuksen mukaisesti velvoite taata henkilötietojen turvallisuus ja eheys; toteaa, että komissiolla on sopimuksen 3 artiklan nojalla velvoite kumota sopimus tai keskeyttää sen soveltaminen, jos sopimuksen määräyksiä ei noudateta;

F.  toteaa, että kansainvälisen lehdistön mukaan Prism-ohjelmassa mukana olevat yhtiöt ovat kaikki safe harbor ‑sopimuksen osapuolia;

G. toteaa, että Yhdysvallat on allekirjoittanut ja ratifioinut tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen, joka tuli voimaan Yhdysvalloissa vuonna 2007 ja joka on siten osa maan omaa oikeutta;

H. toteaa, että yleissopimuksessa määrätään, että ”rikokseen liittyvän sähköisessä muodossa olevan todistusaineiston” keräämiseksi (14 artikla) toteutettavissa toimenpiteissä on huolehdittava ihmisoikeuksien ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien (8 artikla, yksityisyys) asianmukaisesta suojelemisesta ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta ja niihin on liitettävä turvatoimia, kuten tuomioistuimen tai muun riippumattoman tahon suorittama valvonta, soveltamiseen oikeuttavat perusteet sekä tällaisten menettelyjen asiallinen ja ajallinen rajaus (15 artikla);

I.   ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä vastavuoroista oikeusapua koskevassa sopimuksessa, sellaisena kuin unioni ja kongressi ovat sen ratifioineet, on yksityiskohtaisia määräyksiä tietojen keräämisestä ja vaihtamisesta sekä avun pyytämisestä ja antamisesta yhdessä maassa olevan todistusaineiston hankkimiseksi, jotta voidaan edistää rikostutkintaa tai rikosoikeudellisia menettelyjä toisessa maassa;

J.   toteaa, että komissio on ilmoittanut, että EU:n ja Yhdysvaltojen välinen asiantuntijaryhmä kutsutaan nyt koolle keskustelemaan Prism-kysymyksestä tietosuoja- ja turvallisuusnäkökulmista;

K. ottaa huomioon, että kansainvälisessä lehdistössä on myös väitetty, että EU:n jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä Prism-ohjelman kanssa ja osallistuvat siihen sekä muihin vastaaviin ohjelmiin tai että niillä on pääsy luotuihin tietokantoihin;

L.  ottaa huomioon, että monilla jäsenvaltioilla on samanlaisia valvontaohjelmia tai että ne keskustelevat tällaisista ohjelmista;

M. toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikkien tällaisten ohjelmien on oltava todistettavasti oikeasuhteisia ja välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on asianmukaisesti varoittanut, että kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi kehitetty salainen valvontajärjestelmä voi heikentää demokratiaa tai jopa tuhota sen sillä verukkeella, että kyse on demokratian puolustamisesta, ja että pelkkä viestinnän salaista valvontaa koskevan järjestelmän mahdollistavan lainsäädännön olemassaolo tarkoittaa, että valvontaa voidaan toteuttaa kaikkiin sellaisiin henkilöihin, joihin lainsäädäntöä voidaan soveltaa;

N. ottaa huomioon, että tietosuojauudistus on käynnissä EU:n tasolla, sillä direktiivi 95/46/EY tarkistetaan ja korvataan ehdotetulla yleisellä tietosuoja-asetuksella ja tietosuojadirektiivillä yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta; toteaa, että komission jäsen Viviane Redingin marraskuussa 2011 kollegoilleen lähettämä tietosuojaa koskeva asetusluonnos sisälsi säännöksen, jonka mukaan käyttäjätietojen paljastaminen kolmansien maiden viranomaisille edellyttää oikeudellista perustelua, kuten keskinäistä oikeusapua koskevaa sopimusta ja toimivaltaiselta tietosuojavaltuutetulta saatua lupaa; toteaa, että Yhdysvaltojen hallinnon vahvan lobbaamisen jälkeen tämä artikla poistui ja että jäljelle jäi vain hyvin heikko johdanto-osan kappale;

O. toteaa, että jäsenvaltioiden velvollisuutena on kunnioittaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa ja perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusarvoja;

P.  toteaa, että kansainvälisen lehdistön mukaan Yhdysvaltojen viranomaiset ovat järjestelmällisesti salakuunnelleet EU:n edustustoja Yhdysvalloissa ja YK:n tiloissa ja tunkeutuneet niiden tietoverkkoihin;

Q. toteaa, että tiedotusvälineiden mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan tiedusteluviranomainen GCHQ on salakuunnellut yli kahtasataa valokuitukaapelia seuratakseen puhelinkeskusteluja ja verkkoliikennettä ja tallentanut niiden kaiken liikenteen kolmeksi päiväksi ja metatiedot 30 päiväksi koodinimellä Tempora kulkevan ohjelman alla; toteaa, että Tempora perustuu tutkintavaltuuksia koskevan lain (Regulation of Investigatory Powers Act, RIPA) 8 pykälän 4 momenttiin, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeri voi antaa luvan aineiston sieppaamiseen;

R.  toteaa, että tietojen mukaan muut jäsenvaltiot seuraavat rajat ylittävää sähköistä viestintää ilman sääntömääräistä lupaa erityistuomioistuinten päätösten perusteella ja jakavat tietoja (Ruotsi) muiden maiden kanssa ja että muut jäsenvaltiot voivat lisätä valvontavalmiuksiaan (Alankomaat ja Saksa); toteaa, että muissa maissa ollaan huolissaan tiedustelupalvelujen tiedonsieppausvaltuuksista (Puola);

S.  ottaa huomioon, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58/EY) 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuus ja erityisesti kiellettävä viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen kuuntelu, salakuuntelu, tallennus tai sieppaaminen muulla tavalla; toteaa, että direktiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaan kiellosta voidaan tehdä poikkeuksia, jos ne ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä;

T.  toteaa, että yleisö ei usein ole tietoinen salaisista valvontatoimenpiteistä ja että henkilöt, jotka paljastavat ne, voivat saada vakavia rikosoikeudellisia seuraamuksia;

1.  on erittäin huolissaan Prism- ja Tempora-ohjelmista ja muista vastaavista tiedonkeruuohjelmista, koska jos nyt saatavilla olevat tiedot vahvistetaan, kyse on EU:n kansalaisten ja asukkaiden yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevan perusoikeuden, yksityis- ja perhe-elämää koskevan oikeuden, viestinnän luottamuksellisuuden, syyttömyysolettaman, ilmaisunvapauden, tiedonvapauden ja elinkeinovapauden vakavasta rikkomisesta;

2.  kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia antamaan EU:lle ilman aiheetonta viivästystä kaikki tiedot Prism-ohjelmasta ja muista vastaavista tiedonkeruuohjelmista komission jäsenen Redingin Yhdysvaltojen oikeusministerille Eric Holderille 10. kesäkuuta 2013 lähettämän kirjeen mukaisesti;

3.  korostaa, että kaikkien perusoikeuksien rajoitusten on oltava oikeusvaltioperiaatteen mukaisia ja ehdottoman oikeasuhteisia, asianmukaisia ja välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa perusoikeuskirjan mukaisesti;

4.  vaatii, että transatlanttiselle asiantuntijaryhmälle, josta komission jäsen Malmström ilmoitti ja johon parlamentti osallistuu, annetaan riittävä turvallisuusselvitys ja pääsy kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin, jotta se voi suorittaa työnsä asianmukaisesti ja vahvistetun määräajan kuluessa;

5.  kehottaa komissiota ja Yhdysvaltojen hallintoa käynnistämään viipymättä neuvottelut puitesopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojelua tilanteessa, jossa niitä siirretään ja käsitellään poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä varten; kehottaa komissiota ja Yhdysvaltojen hallintoa sisällyttämään sopimukseen erityismääräyksiä, jotka koskevat viranomaisten pääsyä yksityisten tahojen kaupallisiin tarkoituksiin hallussaan pitämiin henkilötietoihin ja tietoihin, ja varmistamaan, että EU:n kansalaiset nauttivat samoista täytäntöönpanokelpoisista oikeuksista ja suojasta kuin Yhdysvaltojen kansalaiset ja asukkaat;

6.  kehottaa komissiota tarkistamaan viimeaikaisten tietojen valossa perusteellisesti safe harbour -sopimuksen sen 3 artiklan nojalla;

7.  on erittäin huolissaan paljastuksista, jotka liittyvät valvontaohjelmiin, joita jäsenvaltioiden väitetään käyttävän joko Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston avulla tai itsenäisesti;

8.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden lainsäädäntö ja käytäntö noudattaa täysin välttämättömyyden ja oikeasuhteisuuden periaatteita sekä eurooppalaista yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä, ja tarkistamaan lainsäädäntöä ja käytäntöä, jos asia on toisin;

9.  kehottaa neuvostoa vauhdittamaan kiireellisesti koko tietosuojapaketin ja etenkin tietosuojadirektiivin käsittelyä;

10. korostaa, että kaikkien EU-kansalaisille palveluja tarjoavien yritysten on noudatettava poikkeuksetta EU:n lainsäädäntöä ja että ne ovat vastuussa rikkomuksista;

11. korostaa, että kolmannen maan oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvien yritysten olisi varoitettava EU:hun sijoittautuneita käyttäjiä selkeästi ja erotettavissa olevalla tavalla mahdollisuudesta, että lainvalvonta- ja tiedustelupalvelut käsittelevät henkilötietoja salaisten käskyjen tai määräysten takia;

12. painottaa, että valvontatoimenpiteitä vahvistava lainsäädäntö on laadittava selkeästi niin, että siitä käy ilmi kohteena olevat kansalaisryhmät, toimenpiteen selkeä ja tarkka tarkoitus, puuttumisen ehdot, yksilöiden oikeudet, tiedon tallentamisen tiukat aikarajat ja tiedon tuhoaminen tai poistaminen aikarajojen päättymisen jälkeen sekä ehdot tiedon jakamiselle kolmansien maiden kanssa;

13. pitää erittäin valitettavana EU:n edustustojen vakoilemista, koska jos nyt saatavilla oleva tiedot vahvistetaan, merkitsee se vakavaa rikkomusta diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin yleissopimusta kohtaan ja vaikuttaa mahdollisesti transatlanttisiin suhteisiin;

14. korostaa, että tarvitaan menettelyjä, joiden avulla ilmiantajat voivat paljastaa laittomat salaiset valvontajärjestelyt ilman, että heidän on pelättävä henkilökohtaisia seurauksia; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan turvapaikan ilmiantaja Edward Snowdenille ihmisoikeuksien puolustajia koskevien Euroopan unionin suuntaviivojen hengessä;

15. kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n tietosuojavaatimuksia ja neuvotteluja EU:n nykyisestä tietosuojapaketista ei vesitetä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) vuoksi, ja lykkäämään TTIP-neuvottelut siihen saakka kunnes Yhdysvallat on lopettanut EU:n toimielinten vakoilun; pyytää siksi komissiota peruuttamaan Yhdysvaltojen kanssa suunniteltujen neuvottelujen ensimmäisen kierroksen;

16. kehottaa komissiota käynnistämään välittömästi SEUT-sopimuksen 259 artiklan mukaiset rikkomusmenettelyt niitä jäsenvaltioita kohtaan, joiden valvontatoimenpiteet eivät sovi yhteen EU:n säännöstön kanssa;

17. katsoo, että on perusteltua syytä uskoa, että Tempora‑ohjelmalla on siepattu Euroopan parlamentin, sen jäsenten ja henkilöstön viestintää tavalla, joka rikkoo Yhdistyneen kuningaskunnan ihmisoikeusvelvoitteita; kehottaa oikeudellista yksikköään tarkastelemaan siksi Euroopan parlamentin mahdollisuuksia ryhtyä oikeustoimiin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta vastaan muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kautta;

18. korostaa, että nämä paljastukset asettavat selkeästi kyseenalaiseksi luottamuksen pilvipalveluihin ja muihin tietoyhteiskunnan palveluihin varsinkin silloin, kun palveluntarjoajat kuuluvat kolmannen maan oikeudenkäyttövallan piiriin;

19. huomauttaa, että EU:n palveluntarjoajat ovat ilmoittaneet, että Prism-ohjelmaa koskevien raporttien jälkeen asiakkaiden kyselyt ovat lisääntyneet huomattavasti;

20. korostaa, että tämä voitaisiin muuttaa kilpailueduksi EU-pohjaiselle pilvipalvelulle ja muille tietoyhteiskunnan palveluille edellyttäen, että on vahvistettu vahvoja tietosuojasääntöjä, joilla varmistetaan myös, että kolmannen maan viranomaiset eivät pääase käsiksi tietoihin ja että jäsenvaltioiden tiedustelupalvelut eivät sieppaa tietoja;

21. kehottaa komissiota tarkistamaan pilvipalvelustrategiaansa paljastusten valossa ja laatimaan selkeän ja johdonmukaisen pilvipalvelustrategia-aloitteen, jossa otetaan huomioon kaikki nämä kysymykset ja edistetään EU:n pilvipalvelualoitteita, joihin sisältyy täysin kaikkien kansalaisvapauksien suojelu;

22. kehottaa parlamenttia tutkimaan asiaa perusteellisesti ja esittämään täysistunnolle mietinnön vuoden loppuun mennessä etenkin EU:n ja jäsenvaltioiden elinten toimenpiteiden tutkimista koskevien tehokkaiden toimivaltuuksien perusteella;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Euroopan neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, Yhdysvaltojen presidentille, Yhdysvaltojen kongressille ja senaatille sekä Yhdysvaltojen turvallisuusministerille ja oikeusministerille.