Procedură : 2013/2682(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0336/2013

Texte depuse :

B7-0336/2013

Dezbateri :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Voturi :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0322

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 142kWORD 88k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0336/2013
1.7.2013
PE515.880v01-00
 
B7-0336/2013

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele și programele de supraveghere ale diferitelor state membre și la impactul lor asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP))


Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze, Malika Benarab-Attou în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele și programele de supraveghere ale diferitelor state membre și la impactul lor asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP))  
B7‑0336/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, articolele 2, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și jurisprudența curților constituționale ale statelor membre, a Curții de Justiție Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului,

–   având în vedere Acordul privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii(1),

–   având în vedere Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (CETS nr. 185),

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în special articolul 17 referitor la imixtiuni în viața particulară, în familia, domiciliul sau corespondenta persoanelor,

–   având în vedere Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, în special articolele 24 și 27 privind inviolabilitatea documentelor și a corespondenței diplomatice;

–   având în vedere Acordul UE-SUA privind sfera de siguranță, în special articolul 3, și lista participanților la acord,

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 septembrie 2001 referitoare la existența unui siste, global de interceptare a comunicațiilor private și comerciale (Sistemul de interceptare Echelon)(2) și Raportul pertinent al Comisiei temporare pentru mul de interceptare Echelon (A5-0264/2001),

–   având în vedere dezbaterea cu comisarul Reding din 15 februarie 2012 privind legislația țărilor terțe și legislația UE privind protecția datelor (PV 15/02/2012 - 19),

–   având în vedere Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice,

–   având în vedere pachetul de privind protecția datelor alcătuit din propunerile Comisiei COM(2012)0011 și COM(2012)0010,

–   având în vedere negocierile în curs cu privire la Acordul UE-SUA privind protecția datelor cu caracter personal transferate în scopul aplicării legii;

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind valorificarea cloud computingului în Europa (COM(2012)0529),

–   având în vedere articolul 110 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât relatările din presa internațională au scos la lumină dovezi potrivit cărora, prin intermediul unor programe cum este PRISM, autoritățile SUA accesează și prelucrează pe scară largă date cu caracter personal ale cetățenilor și rezidenților UE, recurgând la furnizori de servicii online americani;

B.  întrucât comisarul Redding a trimis o scrisoare procurorului general al SUA, Eric Holder, în care sunt exprimate preocupările europene și se solicită clarificări și explicații cu privire la Programul PRISM și alte asemenea programe care implică colectarea datelor și căutările operate în acestea, precum și legile în temeiul cărora ar putea fi autorizate astfel de programe;

C. întrucât încă nu a fost primit un răspuns complet din partea autorităților SUA, în pofida discuțiilor care purtate în cadrul reuniunii miniștrilor de justiție din UE - SUA, care a avut loc la Dublin, la 14 iunie 2013;

D. întrucât parteneriatul transatlantic dintre UE și SUA se bazează pe respectarea drepturilor fundamentale, statul de drept și cooperarea loială și în condiții de egalitate;

E.  întrucât, în temeiul Acordului privind sfera de securitate, statele membre și Comisia au sarcina de a garanta securitatea și integritatea datelor cu caracter personal; întrucât, în caz de nerespectare a prevederilor acordului, în temeiul articolului 3 Comisiei îi revine sarcina de a denunța sau suspenda acordul;

F.  întrucât, conform relatărilor din presa internațională, toate companiile implicate în Programul PRISM sunt părți ale Acordului privind sfera de securitate;

G. întrucât SUA au semnat și ratificat Convenția privind criminalitatea informatică, cu efecte din 2007, astfel încât principiile acesteia au devenit parte din dreptul intern al SUA;

H. întrucât Convenția privind criminalitatea informatică prevede că colectarea de probe în format electronic privind orice infracțiune penală (articolul 14) trebuie să asigure protecția corespunzătoare a drepturilor fundamentale ale omului, în special a acelora stipulate în CEDO (articolul 8, Viața privată), trebuie să garanteze conformitatea cu principiul proporționalității și trebuie să fie supusă unor garanții care includ, inter alia, supravegherea judiciară sau o supraveghere independentă de alt tip, motivele care justifică aplicația și o limitare a sferei de aplicare și a duratei unor astfel de proceduri (articolul 15);

I.   întrucât Acordul privind asistența judiciară reciprocă dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, astfel cum a fost ratificat e Uniune și de Congres, stipulează modalități de colectare și schimb de informații, precum și solicitarea și furnizarea de asistență în ceea ce privește probele existente într-o țară pentru a ajuta la desfășurarea cercetărilor sau procedurilor penale dintr-o altă țară;

J.   întrucât Comisia a anunțat că un grup de experți UE-SUA va fi acum convocat pentru a discuta problema PRISM atât din perspectiva protejării datelor, cât și din aceea a securității;

K. întrucât presa internațională a relatat, de asemenea, despre despre presupusa cooperare și implicare a statelor membre ale UE în Programul PRISM și alte asemenea programe sau despre accesul pe care l-ar fi avut la bazele de date create;

L.  întrucât mai multe state membre au programe de supraveghere similare sau poartă discuții despre astfel de programe;

M. întrucât, conform jurisprudenței CEDO, orice astfel de program trebuie să se dovedească a fi proporțional și necesar într-o societate democratică; întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avertizat de-a dreptul că un sistem de supraveghere secretă pentru protecția securității naționale poate submina sau chiar distruge democrația lăsând impresia că o apără și că simpla existență a unei legislații care permite unui sistem să monitorizeze în secret comunicațiile atrage după sine amenințarea supravegherii tuturor acelora cărora li s-ar putea aplica legislația;

N. întrucât reforma protecției datelor este în curs de desfășurare la nivelul UE, prin revizuirea Directivei 95/46/CE și înlocuirea ei cu două acte legislative propuse, și anume Regulamentul privind protecția datelor și Directiva privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, cercetării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale, precum și libera circulație a acestor date; întrucât proiectul de regulament privind protecția datelor trimis colegilor săi în noiembrie 2011 de către comisarul Viviane Redding cuprindea o prevedere care condiționa dezvăluirea datelor utilizatorilor unor autorități dintr-o tară terță de un fundament juridic, cum ar fi un acord de asistență reciprocă și o autorizație din partea autorității competente de protecție a datelor; întrucât acest articol a dispărut în urma unui lobby puternic din partea administrației SUA și întrucât nu a mai rămas decât un considerent cu totul lipsit de forță;

O. întrucât statele membre sunt obligate să respecte valorile fundamentale consfințite în articolul 2 din TUE și în Carta drepturilor fundamentale;

P.  întrucât relatările din presa internațională au scos la lumină faptul că autoritățile SUA au interceptat sistematic reprezentanțele UE în SUA și la ONU și au pătruns în rețelele de computere ale acestora;

Q. întrucât relatările din presă au scos la lumină că Cartierul General pentru Comunicații al Guvernului Regatului Unit (UK Government Communications Headquarters (GCHQ)) s-a conectat la peste 200 de cabluri de fibră optică pentru a accesa convorbirile telefonice și traficul pe internet și pentru a stoca traficul de pe acestea timp de trei zile și metadatele timp de 30 de zile, în cadrul unui program cu denumirea de cod TEMPORA, bazându-se pe secțiunea 8 alineatul (4) din Legea privind reglementarea atribuțiilor de cercetare (Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA)), care îi permite Ministrului de Externe al Regatului Unit să emită certificate de interceptare extinsă;

R.  întrucât se relatează că alte state membre accesează comunicațiile electronice transnaționale fără vreun mandat regulamentar, ci bazându-se pe unele instanțe speciale, în timp ce datele sunt împărtășite cu alte țări (Suedia) și întrucât altele își pot consolida capacitățile de supraveghere (Țările de Jos, Germania); în timp ce în alte țări au fost exprimate preocupări în legătură cu atribuțiile de interceptare ale serviciilor secrete (Polonia);

S.  întrucât articolul 5 alineatul (1) din Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice (2002/58/CE) obligă statele membre să asigure confidențialitatea comunicațiilor și a traficului asociat acestora și, în special, să interzică ascultarea, interceptarea, stocarea și alte tipuri de interceptare sau supraveghere a comunicațiilor și a traficului de date asociat acestora; întrucât articolul 15 alineatul (1) din această directivă permite derogări de la această interdicție numai dacă ele constituie o măsură necesară, adecvată și proporțională în cadrul unei societăți democratice;

T.  întrucât măsurile de supraveghere secretă sunt adesea necunoscute de public și întrucât cei care le divulgă se pot confrunta cu consecințe grave în termeni de urmărire penală;

1.  exprimă serioase preocupări cu privire la Programele PRISM și TEMPORA și cu alte asemenea programe care implică colectarea de date deoarece, dacă informațiile disponibile în acest moment se confirmă, aceasta ar avea ca rezultat o încălcare gravă a dreptului fundamental la viață privată și la protecția datelor cetățenilor și rezidenților UE, precum și a dreptului la viața privată și de familie, a confidențialității comunicațiilor, a prezumției de nevinovăție, a libertății de exprimare, a libertății de informare și a libertății de a desfășura o activitate comercială;

2.  invită autoritățile SUA să furnizeze fără întârzieri nejustificate informații complete cu privire la programul PRISM și alte asemenea programe care implică colectarea datelor, conform solicitării comisarului Reding cuprinsă în scrisoarea acesteia din 10 iunie 2013 transmisă procurorului general al SUA Eric Holder;

3.  subliniază că orice limitare a drepturilor fundamentale trebuie să respecte statul de drept și să fie strict proporțională, adecvată și necesară într-o societate democratică, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale;

4.  solicită ca, potrivit anunțului comisarului Malmström și cu participarea Parlamentului, grupului transatlantic de experți să i se acorde abilități de securitate de nivel corespunzător și acces la toate documentele corespunzătoare pentru a putea să-și desfășoare activitatea în mod corespunzător și în cadrul unui termen prestabilit;

5.  invită Comisia și administrația SUA să reia fără întârziere negocierile pentru încheierea unui acord-cadru privind protejarea datelor cu caracter personal atunci când sunt transferate și prelucrate pentru utilizarea în cadrul activităților specifice poliției sau pentru utilizarea în cadrul cooperării judiciare; le solicită Comisiei și administrației SUA să includă dispoziții speciale privind accesarea datelor cu caracter personal și a informațiilor deținute de entități private în scop comercial de către autoritățile publice și să garanteze că cetățenii UE beneficiază de aceleași drepturi aplicabile și de aceeași protecție ca și cetățenii și rezidenți americani;

6.  ținând seama de informațiile recente, invită Comisia să efectueze o examinare deplină a Acordului privind sfera de siguranță, în conformitate cu articolul 3 din acord;

7.  își exprimă serioasa îngrijorare legată de dezvăluirile referitoare la presupusele programe de supraveghere derulate de unele state membre, fie cu ajutorul Agenției Naționale de Securitate a SUA, fie în mod unilateral;

8.  solicită statelor membre să se asigure că legile și practicile lor în materie sunt pe deplin conforme cu principiile necesității și proporționalității, cu CEDO și cu jurisprundența relevantă și, în caz contrar, să le revizuiască în consecință;

9.  îi solicită Consiliului să-și accelereze urgent activitatea legată de Pachetul privind protecția datelor și, în mod specific, cu privire la propusa Directivă privind protecția datelor;

10. subliniază faptul că toate întreprinderile care le oferă servicii cetățenilor UE trebuie să respecte fără excepție legislația UE și sunt răspunzătoare pentru orice încălcări;

11. subliniază faptul că întreprinderile care intră sub incidența jurisdicției unei țări terțe ar trebui să furnizeze utilizatorilor situați în UE un avertisment clar privind posibilitatea ca date cu caracter personal să fie prelucrate de agenții de aplicare a legii și de informații ca urmare a unor ordine sau interdicții secrete;

12. subliniază că orice legi care instituie măsuri de supraveghere trebuie să fie elaborate clar, astfel încât să indice categoriile de cetățeni vizate, scopurile clare și exacte ale măsurii, condițiile de interferență, drepturile persoanelor, limitele stricte de timp pentru stocarea datelor și distrugerea sau ștergerea datelor după expirarea limitelor de timp, precum și condițiile de împărtășire a datelor cu țările terțe;

13. condamnă în termeni fermi activitățile de spionaj având drept țintă reprezentanțele UE, deoarece, dacă se confirmă informațiile disponibile până în acest moment, această situație ar presupune o încălcare gravă a Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, pe lângă posibilele sale consecințe asupra relațiilor transatlantice;

14. subliniază că sunt necesare proceduri care să le permită denunțătorilor să divulge sistemele secrete ilicite de supraveghere fără să se teamă de consecințe juridice; le solicită statelor membre să ofere azil demascatorului Edward Snowden, în spiritul Orientărilor Uniunii Europene privind apărătorii drepturilor omului;

15. solicită Comisiei să se asigure că standardele UE în materie de protecție a datelor și negocierile purtate pe marginea actualului pachet de măsuri privind protecția datelor nu sunt subminate ca urmare a parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) cu SUA și să amâne negocierile TTIP până când SUA pune capăt activităților de spionaj al instituțiilor UE; îi solicită Comisiei, prin urmare, să anuleze prima rundă de negocieri, planificată să aibă loc la Washington DC;

16. îi solicită Comisiei să inițieze imediat proceduri în neîndeplinirea obligațiilor, în temeiul articolului 259 din TFUE, împotriva statelor membre ale căror măsuri de supraveghere nu sunt compatibile cu legislația UE;

17. consideră că există motive întemeiate pentru a crede că corespondența Parlamentului European, a membrilor și a personalului său au fost interceptate de Programul TEMPORA într-o manieră care contravine obligațiilor în materie de drepturile omului ale Regatului Unit; prin urmare, însărcinează Serviciul său juridic să evalueze posibilitățile de care dispune Parlamentul European pentru a demara o acțiune în justiție împotriva Guvernului Regatului Unit;

18. subliniază că aceste dezvăluiri pun grav sub semnul întrebării încrederea în cloud computing și alte servicii de informare, în special atunci când prestatorii sunt supuși jurisdicției unei țări terțe;

19. remarcă faptul că prestatorii din UE au raportat o creștere însemnată a cererilor de informații din partea cetățenilor ca rezultat al relatărilor despre Programul PRISM;

20. subliniază că acest fapt s-ar putea transforma într-un avantaj competitiv pentru serviciile de informare prin cloud computing din UE, cu condiția să existe norme ferme de protecție a datelor care protejează și împotriva accesului la date al autorităților din țări terțe și a colectării datelor de către serviciile de informații ale statelor membre;

21. îi solicită Comisiei să-și revizuiască strategia în materie de cloud computing în lumina dezvăluirilor și să formuleze o inițiativă clară și consecventă privind cloud computing, care să soluționeze toate aceste aspecte și să promoveze inițiative UE referitoare la cloud care incorporează pe deplin protecția tuturor libertăților civile;

22. îi solicită Parlamentului să desfășoare o investigație aprofundată în această privință și să prezinte plenului un raport până la sfârșitul anului, bazat pe competențe efective de cercetare, în special, referitor la măsurile luate de UE și de instituțiile statelor membre;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, parlamentelor statelor membre, președintelui SUA, Congresului și Senatului SUA, Secretarului pentru Securitatea Internă și Secretarului pentru Justiție ai SUA.

 

(1)

JO L 181, 19.7.2003, p. 34.

(2)

JO C 72 E, 21.3.2002, p. 221.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate