Návrh uznesenia - B7-0336/2013Návrh uznesenia
B7-0336/2013

NÁVRH UZNESENIA o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch a programoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze, Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0336/2013

Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0336/2013

B7‑0336/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch a programoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

(2013/2682(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Chartu základných práv Európskej únie, články 2, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na judikatúru ústavných súdov členských štátov, Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva,

–   so zreteľom na Dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými[1],

–   so zreteľom na Dohovor o počítačovej kriminalite (CETS č. 185),

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, najmä na jeho článok 17 o zasahovaní do súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie,

–   so zreteľom na Viedenský dohovor o diplomatických stykoch, najmä na jeho články 24 a 27 o nedotknuteľnosti diplomatických písomností a oznámení,

–   so zreteľom na dohodu medzi EÚ a USA o bezpečnom uchovávaní údajov , najmä na jej článok 3, a na zoznam účastníkov dohody,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2001 o existencii celosvetového systému na odpočúvanie súkromnej a obchodnej komunikácie (odpočúvací systém Echelon)[2] a na príslušnú správu dočasného výboru EP pre odpočúvací systém Echelon (A5-0264/2001),

–   so zreteľom na diskusiu s členkou Komisie Redingovou o právnych predpisoch tretích krajín a právnych predpisoch EÚ o ochrane údajov, ktorá sa uskutočnila 15. februára 2012 (PV 15/02/2012 - 19),

–   so zreteľom na smernicu 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách,

–   so zreteľom na balík právnych predpisov o ochrane údajov pozostávajúci z návrhov COM(2012)0011 a COM(2012)0010,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov vymieňaných na účely presadzovania práva,

–   so zreteľom na oznámenie Európskej komisie o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe (COM(2012)0529),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže správy v medzinárodnej tlači priniesli dôkazy o tom, že prostredníctvom programov, ako napríklad PRISM, orgány USA získavajú a spracúvajú rozsiahle objemy osobných údajov občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ, ktorí využívajú služby poskytovateľov internetových služieb z USA;

B.  keďže členka Komisie Reding zaslala list ministrovi spravodlivosti USA Ericovi Holderovi, v ktorom predostrela európske obavy a požiadala o objasnenie a vysvetlenie, pokiaľ ide o program PRISM a ďalšie podobné programy týkajúce sa zberu a vyhľadávania údajov a právnych predpisov, podľa ktorých možno povoliť využívanie takýchto programov;

C. keďže ešte nebola doručená úplná odpoveď orgánov USA napriek diskusiám, ktoré prebehli na stretnutí ministrov spravodlivosti EÚ a USA v Dubline 14. júna 2013;

D. keďže transatlantické partnerstvo medzi EÚ a USA je založené na dodržiavaní základných práv, zásad právneho štátu a lojálnej a rovnocennej spolupráci;

E.  keďže podľa dohody o bezpečnom uchovávaní údajov majú členské štáty a Komisia povinnosť zachovávať bezpečnosť a neporušenosť osobných údajov; keďže podľa článku 3 má Komisia v prípade nedodržiavania ustanovení dohody povinnosť zrušiť dohodu alebo pozastaviť jej platnosť;

F.  keďže podľa údajov medzinárodnej tlače sú všetky spoločnosti zapojené do programu PRISM zmluvnými stranami dohody o bezpečnom uchovávaní údajov;

G. keďže USA podpísali a ratifikovali Dohovor o počítačovej kriminalite, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2007, čím sa jeho zásady stali súčasťou vnútroštátneho práva USA;

H. keďže v Dohovore o počítačovej kriminalite sa stanovuje, že všetky opatrenia na „zhromažďovanie dôkazov v elektronickej forme“ týkajúce sa akéhokoľvek trestného činu (článok 14) musia byť v súlade s primeranou ochranou základných ľudských práv, najmä s tými, ktoré sa ukladajú v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP, článok 8, ochrana údajov), musia byť v súlade so zásadou proporcionality a musia byť zaručené okrem iného justičným a iným nezávislým dohľadom, zdôvodnením príčin a obmedzením rozsahu a trvania takýchto postupov (článok 15);

I.   keďže v Dohode o vzájomnej právnej pomoci medzi EÚ a USA v podobe, ako ju ratifikovala EÚ a americký Kongres, sa uvádzajú podmienky zberu a výmeny informácií a vyžadovania a poskytovania pomoci pri získavaní dôkazov z jedného štátu na účely pomoci pri vyšetrovaní alebo súdnom konaní týkajúcom sa trestného činu v inom štáte;

J.   keďže Komisia vyhlásila, že bude zvolaná skupina odborníkov z EÚ a USA, ktorá bude rokovať vo veci PRISM tak z pohľadu ochrany údajov, ako aj z pohľadu bezpečnosti;

K. keďže medzinárodná tlač takisto informovala o údajnej spolupráci členských štátov EÚ a ich zapojení do programu PRISM a iných podobných programov alebo o ich prístupe k vytvoreným databázam;

L.  keďže vo viacerých členských štátoch existujú podobné programy sledovania alebo sa v nich o takýchto programoch diskutuje;

M. keďže podľa judikatúry ESĽP musí byť v demokratickej spoločnosti preukázaná primeranosť a potrebnosť akéhokoľvek takéhoto programu; keďže Európsky súd pre ľudské práva správne varoval, že systém tajného sledovania na ochranu národnej bezpečnosti „môže narušiť či dokonca zničiť demokraciu pod rúškom jej ochrany“ a že „samotná existencia právnych predpisov, ktoré umožňujú systémy tajného monitorovania komunikácie prináša hrozbu sledovania všetkým, na ktorých sa tieto právne predpisy môžu uplatňovať“;

N. keďže sa plánuje reforma ochrany údajov na úrovni EÚ prostredníctvom revízie smernice 95/46/ES a jej nahradenia navrhovaným všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o ochrane údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov; keďže návrh nariadenia o ochrane údajov, ktorý v novembri 2011 členka Komisie pre spravodlivosť Reding zaslala svojim kolegom, obsahoval ustanovenie, podľa ktorého by sa poskytovanie údajov užívateľov orgánom tretích krajín podmienilo právnym základom, ako napríklad dohodou o vzájomnej právnej pomoci a povolením od príslušného orgánu na ochranu údajov; keďže tejto článok bol po silnom lobovaní vlády USA vypustený a keďže sa zachovalo iba nepresvedčivé odôvodnenie;

O. keďže členské štáty sú povinné dodržiavať základné hodnoty zakotvené v článku 2 ZEÚ a v Charte základných práv;

P.  keďže správy medzinárodnej tlače odhalili, že orgány USA systematicky odpočúvali zastúpenia EÚ v USA a pri OSN a prenikli do ich počítačových sietí;

Q. keďže tlačové správy odhalili, že bezpečnostný orgán vlády Spojeného kráľovstva Government Communications Headquarters sleduje viac než 200 optických káblov s cieľom získať prístup k telefonickým rozhovorom a internetovej komunikácii a v rámci programu nazvaného TEMPORA uchováva všetky získané informácie po dobu troch dní a metaúdaje po dobu 30 dní opierajúc sa pritom o ods. 4 oddielu 8 zákona o vyšetrovacích právomociach (RIPA), ktorý umožňuje ministrovi zahraničných vecí Spojeného kráľovstva vydávať povolenia na rozsiahle odpočúvanie;

R.  keďže ďalšie členské štáty mali údajne prístup k nadnárodnej elektronickej komunikácii bez riadneho povolenia ale na základe osobitných súdov, pričom údaje boli vymieňané s inými krajinami (Švédsko), a keďže ďalšie štáty možno posilnili svoje možnosti sledovania (Holandsko, Nemecko); keďže v iných krajinách boli vyjadrené obavy v súvislosti s právomocami tajných služieb na odpočúvanie (Poľsko);

S.  keďže článok 5 ods. 1 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (2002/58/ES) zaväzuje členské štáty, aby zaručili dôvernosť rozhovorov a súvisiacej komunikácie, a najmä aby zakázali odpočúvanie, uchovávanie a ďalšie formy odpočúvania či sledovania komunikácie a súvisiacich vymieňaných údajov; keďže podľa článku 15 ods. 1 tejto smernice sa umožňujú výnimky z tohto zákazu iba v prípade, že sú potrebným, vhodným a primeraným opatrením v rámci demokratickej spoločnosti;

T.  keďže o opatreniach tajného sledovania verejnosť často nevie a keďže osoby, ktoré toto sledovanie odhalia, často môžu čeliť vážnym následkom, keď sú trestne stíhané;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad programami PRISM a TEMPORA a inými podobnými programami, ktorých súčasťou je zber údajov, pretože ak sa potvrdia doteraz dostupné informácie, predstavovalo by to vážne porušenie základného práva na ochranu súkromia a ochranu údajov občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ, ako aj práva na súkromie a rodinný život, dôvernosti komunikácie, prezumpcie neviny, slobody prejavu, slobody informácií a slobody podnikania;

2.  vyzýva orgány USA, aby bezodkladne poskytli EÚ všetky informácie o programe PRISM a iných podobných programoch zahŕňajúcich zber údajov, ako požiadala členka Komisie Reding v liste z 10. júna 2013 adresovanom ministrovi spravodlivosti Ericovi Holderovi;

3.  zdôrazňuje, že všetky obmedzenia základných práv musia byť v súlade so zásadami právneho štátu a musia byť výhradne primerané, vhodné a potrebné v demokratickej spoločnosti v súlade s Chartou základných práv;

4.  požaduje, aby transatlantická skupina expertov, podľa vyhlásenia členky Komisie Malmströmovej a za účasti Parlamentu, mala potrebnú úroveň bezpečnostného oprávnenia a prístupu ku všetkým príslušným dokumentom, aby mohla svoju činnosť riadne vykonávať v rámci stanoveného termínu;

5.  vyzýva Komisiu a vládu USA, aby bezodkladne obnovili rokovania o rámcovej dohode o ochrane osobných údajov vymieňaných a spracúvaných na účely policajnej a justičnej spolupráce, vyzýva Komisiu a vládu USA, aby začlenili aj osobitné ustanovenia o prístupe verejných orgánov k osobným údajom a informáciám, ktoré súkromné subjekty uchovávajú na obchodné účely, a aby zaručili, že občania EÚ budú mať rovnaké vykonateľné práva a ochranu, ako občania USA a osoby s pobytom v USA;

6.  vyzýva Komisiu, aby vykonala úplnú revíziu dohody o bezpečnom uchovávaní údajov vzhľadom na nedávne informácie, na základe článku 3 dohody;

7.  vyjadruje vážne znepokojenie nad odhaleniami súvisiacimi s údajnými programami sledovania zo strany členských štátov či už za pomoci Národnej bezpečnostnej agentúry USA alebo jednostranne;

8.  vyzýva členské štáty, aby zaručili, že ich príslušné zákony a postupy budú v súlade so zásadami potrebnosti a primeranosti, v súlade s EDĽP a súvisiacou judikatúrou, a v prípade, že tomu tak nie je, aby ich primerane podrobili revízii;

9.  vyzýva Radu, aby naliehavo zrýchlila prácu na celom balíku o ochrane údajov, a konkrétne na navrhovanej smernici o ochrane údajov;

10. zdôrazňuje, že všetky spoločnosti poskytujúce služby občanom EÚ musia bez výnimky dodržiavať zákony EÚ a nesú zodpovednosť za akékoľvek ich porušenia;

11. zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré spadajú do jurisdikcie tretích krajín by mali poskytovať používateľom z EÚ jasné a zreteľné varovanie o možnosti spracúvania osobných údajov orgánmi presadzovania práva a spravodajskými službami v nadväznosti na tajné alebo súdne príkazy;

12. zdôrazňuje, že akékoľvek právne predpisy stanovujúce opatrenia sledovania musia byť jasne navrhnuté, aby uvádzali kategórie cieľových občanov, jasný a presný účel opatrenia, podmienky zasahovania, práva jednotlivcov, prísne časové lehoty uchovávania údajov a zničenie alebo vymazanie údajov po ich uplynutí, ako aj podmienky výmeny údajov s tretími krajinami;

13. rozhodne odsudzuje špionáž zástupcov EÚ, pretože ak by sa potvrdili informácie, ktoré sú doposiaľ k dispozícii, bolo by to vážnym porušením Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch na dôvažok k prípadným dôsledkom na transatlantické vzťahy;

14. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby postupy umožňovali informátorom odhaľovať nezákonné systémy tajného sledovania bez toho, aby mali obavy o následky na svoju osobu; vyzýva členské štáty, aby poskytli azyl informátorovi Edwardovi Snowdenovi v duchu usmernení Európskej únie o ochrancoch ľudských práv;

15. vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby normy EÚ v oblasti ochrany údajov rokovaní a rokovania o súčasnom balíku EÚ o ochrane údajov neboli narušené v dôsledku partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP) s USA a aby odložila rokovania o TTIP pokým USA zastavia svoje špionážne aktivity inštitúcií EÚ; žiada preto Komisiu, aby zrušila prvé kolo rokovaní naplánované vo Washingtone;

16. vyzýva Komisiu, aby okamžite začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov podľa článku 259 ZFEÚ voči členským štátom, ktorých opatrenia sledovania nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ;

17. je presvedčený, že jestvujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že komunikácia Európskeho parlamentu, jeho poslancov a zamestnancov bola v rámci programu TEMPORA odpočúvaná spôsobom, ktorý je v rozpore so záväzkami Spojeného kráľovstva v oblasti ľudských práv; poveruje preto svoju právnu službu, aby preskúmala možnosti začatia konania Európskeho parlamentu voči vláde Spojeného kráľovstva, a to aj prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva;

18. zdôrazňuje, že tieto odhalenia vážne spochybňujú dôveru v cloud computing a iné služby informačnej spoločnosti, najmä ak poskytovateľ podlieha jurisdikcii tretej krajiny;

19. konštatuje, že poskytovatelia z EÚ hlásia výrazné zvýšenie otázok zákazníkov v dôsledku správ o programe PRISM;

20. zdôrazňuje, že by sa to mohlo pre služby cloud computingu a ostatné služby informačnej spoločnosti so sídlom v EÚ stať konkurenčnou príležitosťou za podmienky, že budú zavedené prísne pravidlá ochrany údajov, ktoré budú chrániť aj pred prístupom k údajom zo strany orgánov tretích krajín a získavaním údajov zo strany spravodajských agentúr členských štátov;

21. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na odhalenia prehodnotila svoju stratégiu v oblasti cloud computingu a aby vytvorila jasnú a súdržnú iniciatívu v oblasti cloud computingu, ktorou sa budú riešiť všetky tieto problémy a podporovať iniciatívy EÚ v oblasti cloud computingu, ktoré budú plne zohľadňovať ochranu všetkých občianskych slobôd;

22. vyzýva Parlament, aby uskutočnil hĺbkové vyšetrovanie v tejto veci a aby do konca roka predložil plénu správu na základe účinných právomocí na vyšetrovanie, najmä opatrení, ktoré prijali EÚ a členské štáty;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Rade Európy, parlamentom členských štátov, americkému prezidentovi, americkému kongresu a senátu a ministerke USA pre vnútornú bezpečnosť a ministrovi USA pre spravodlivosť.