Предложение за резолюция - B7-0337/2013Предложение за резолюция
B7-0337/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Аксел Фос, Манфред Вебер, Вероник Матийо Уйон от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0336/2013

Процедура : 2013/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0337/2013
Внесени текстове :
B7-0337/2013
Приети текстове :

B7‑0337/2013

Резолюция на Европейския парламент относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС

(2013/2682(RSP))

Европейският парламент,

–    като взе предвид членове 2 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека,

–   като взе предвид Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати[1],

–   като взе предвид споразумението между ЕС и САЩ относно сферата на неприкосновеност (2000/520/EC), и по-специално член 3 от него, както и списъка с участниците в споразумението;

–   като взе предвид Закона за обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи инструменти за разкриване и противодействие на тероризма (Patriot Act) и Закона за наблюдение на чуждите разузнавателни служби (FISA) на САЩ, както и последващите изменения към тях,

–   като взе предвид текущите преговори за постигането на рамково споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на личните данни при техния трансфер и обработка за целите на полицейското и съдебното сътрудничество,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че сведения в международната преса разкриха през юни 2013 г. доказателства, че чрез програми като „Призма“ (PRISM) органите на САЩ получават широкомащабен достъп до личните данни на гражданите на ЕС, когато тези лица използват доставчиците на онлайн услуги от САЩ, и обработват тези данни;

Б.  като има предвид, че членът на Европейската комисия В. Рединг е отправила писмо до главния прокурор на САЩ, Ерик Холдър, в което изтъква загрижеността на Европа, и отправя искане за разяснения и обяснения относно програмата „Призма“ (PRISM) и други подобни програми, предполагащи набирането и търсенето на данни, както и относно законите, съгласно които може да се получи разрешение за подобни програми;

В.  като има предвид, че все още няма изчерпателен отговор от страна на органите на САЩ, въпреки разискванията по време на заседанието на министрите на правосъдието ЕС – САЩ, проведено в Дъблин на 14 юни 2013 г.;

Г.  като има предвид, че трансатлантическото партньорство между ЕС и САЩ се основава на зачитането на основните права и върховенството на закона, както и на лоялното и равноправно сътрудничество;

Д. като има предвид, че по реда на Споразумението относно неприкосновеността на държавите членки и на Комисията е вменено задължението да гарантират сигурността и неприкосновеността на личните данни;

Е.  като има предвид, че всички дружества, които са замесени в случая „Призма“ (PRISM), както се съобщава в международната преса, са страни по Споразумението относно неприкосновеността;

Ж. като има предвид, че Споразумението за правна взаимопомощ между ЕС и САЩ, ратифицирано от Съюза и Конгреса, определя условията и реда за събиране и обмен на информация, както и за изискване и предоставяне на помощ при събиране на доказателства, намиращи се в дадена държава в подкрепа на наказателни разследвания или съдебни производства в друга държава;

З.  като има предвид, че на 14 юни 2013 г. членът на Комисията С. Малмстрьом обяви създаването на трансатлантическа експертна група;

И. като има предвид, че в международната преса бяха публикувани също така твърдения за сътрудничеството и участието на държави — членки на ЕС в програмата „Призма“ и други подобни програми или придобиването на достъп до създадените бази данни;

Й. като има предвид, че няколко държави членки имат програми за наблюдение, сходни с естеството на програмата „Призма” (PRISM) или обсъждат въвеждането на такива програми;

K. като има предвид, че на равнище ЕС се провежда реформа в областта на защитата на личните данни, чрез преразглеждането на Директива 95/46/ЕО;

Л. има предвид, че държавите членки са длъжни да зачитат основните ценности, залегнали в член 2 от ДЕС и в Хартата на основните права;

1.  подчертава твърдия си ангажимент по отношение на съвместните трансатлантически усилия за борба срещу тероризма и сериозната и организирана престъпност;

2.  счита също така, че тясното трансатлантическо сътрудничество в областта на споделянето на данни е съществен елемент от тези усилия;

3.  подчертава също така обаче своя сериозен ангажимент по отношение на правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС, зачитането на върховенството на закона, силна защита на личните данни на гражданите на ЕС, функционирането на свободен и безопасен интернет и правната сигурност за гражданите на ЕС;

4.  изразява следователно сериозна загриженост във връзка с програмата „Призма“ (PRISM) и други подобни програми, които, ако бъде потвърдена наличната досега информация, биха представлявали тежко нарушение на основното право на гражданите на ЕС на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни;

5.  призовава органите на САЩ незабавно да предоставят на ЕС пълна информация за програмата „Призма“ и други подобни програми, предполагащи събиране на данни, както беше поискано от члена на Комисията В. Рединг в нейното писмо от 10 юни 2013 г. до главния прокурор Ерик Холдър;

6.  призовава органите на САЩ да проверят законността на програма „Призма“ (PRISM) и други подобни програми, предполагащи събиране на данни, както и да докажат, че те са най-малко в съответствие с правото на САЩ и трансатлантическите споразумения;

7.  изисква на трансатлантическата експертна група, както обяви членът на Комисията С. Малмстрьом и в които ще участва Европейският парламент, да се предостави подходящо ниво на достъп до класифицирана информация и достъп до всички съответни документи, за да бъде в състояние да осъществява своята дейност надлежно и в рамките на определен срок; освен това призовава Парламентът да бъде адекватно представляван в тази експертна група;

8.  призовава Комисията и органите на САЩ да възобновят незабавно преговорите по рамковото споразумение относно защитата на личните данни при техния трансфер и обработка за целите на полицейското и съдебното сътрудничество;

9.  призовава Комисията да гарантира, по време на тези преговори, че споразумението отговоря поне на един от следните критерии:

а)  предоставяне на гражданите на ЕС на правото на информация, когато техните лични данни се обработват в САЩ;

б)  гарантиране на това, че достъпът на гражданите на ЕС до съдебната система на САЩ е еднакъв с този, от който се ползват гражданите на САЩ;

в)  гарантиране по-специално на правото на компенсация;

10. призовава Комисията да преразгледа цялостно Споразумението относно неприкосновеността предвид новата информация, съгласно член 3 от споразумението;

11. изразява сериозна загриженост предвид разкритията във връзка с твърденията за програми за наблюдение, изпълнявани от някои държави членки, с помощта на Агенцията за национална сигурност на САЩ или едностранно;

12. подчертава, че всички дружества, които предоставят услуги в ЕС, трябва да спазват правото на ЕС без изключение и да носят отговорност за всички нарушения;

13. подчертава, че дружествата, които действат в рамките на юрисдикцията на трета държава, следва да осигуряват на потребителите, установени в ЕС, ясно и различимо предупреждение относно възможността на лични данни да бъдат обработвани от правоприлагащите органи и разузнаването вследствие на поверителни заповеди или разпореждания;

14. възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да проследи адекватно този въпрос;

15. решава да обмисли създаването на компетентен орган в рамките на Парламента, който да се ангажира с общността на работещите в разузнаването и да разгледа въпросите, свързани с нея, както и свързаните с това въпроси, доколкото това попада в рамките на неговите правомощия или като произтичащо от други правомощия;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета на Европа и правителствата и парламентите на държавите членки.