Návrh usnesení - B7-0337/2013Návrh usnesení
B7-0337/2013

NÁVRH USNESENÍ o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských státech a jejich dopadu na soukromí občanů EU

1. 7. 2013 - (2013/2682(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0336/2013

Postup : 2013/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0337/2013

B7‑0337/2013

Usnesení Evropského parlamentu o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských a jejich dopadu na soukromí občanů EU

(2013/2682(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

–   s ohledem na Dohodu o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými[1],

–   s ohledem na dohodu o bezpečném přístavu (Safe Harbour) (2000/520/EC), kterou uzavřely USA a EU, především na její článek 3, a na seznam jejích smluvních stran,

–   s ohledem na americký zákon o vlastenectví a zákon o zpravodajském sledování cizinců (FISA) a na jejich následné změny,

–   s ohledem na probíhající jednání o rámcové dohodě mezi EU a USA týkající se ochrany osobních údajů při jejich předávání a zpracování pro účely policejní a soudní spolupráce,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v červnu 2013 přinesly články v mezinárodním tisku důkazy o tom, že pomocí programů, jako je PRISM, mají orgány USA přístup k osobním údajům občanů EU a zpracovávají je ve velkém rozsahu v případě, že tyto osoby využívají služeb amerických poskytovatelů internetových služeb;

B.  vzhledem k tomu, že komisařka Redingová zaslala ministru spravedlnosti USA Eriku Holderovi dopis, v němž hovoří o znepokojení, které toto odhalení vyvolalo v Evropě, a požaduje objasnění a vysvětlení ohledně programu PRISM a jiných podobných programů, v jejichž rámci probíhá shromažďování a vyhledávání údajů, jakož i informace o zákonech, podle nichž může být používání těchto programů povoleno;

C. vzhledem k tomu, že dosud orgány Spojených států neposkytly plné vysvětlení, přestože se o této otázce diskutovalo dne 14. června 2013 na setkání ministrů spravedlnosti EU a USA v Dublinu;

D. vzhledem k tomu, že transatlantické partnerství mezi EU a USA se zakládá na dodržování základních práv a zásad právního státu a na loajální a rovnocenné spolupráci;

E.  vzhledem k tomu, že na základě dohody o bezpečném přístavu je členským státům a Komisi uložena povinnost zajistit bezpečnost a integritu osobních údajů;

F.  vzhledem k tomu, že společnosti, které se podle mezinárodního tisku podílejí na programu PRISM, jsou všechny stranami dohody o bezpečném přístavu;

G. vzhledem k tomu, že dohoda mezi EU a USA o vzájemné právní pomoci, ratifikovaná Evropskou unií a Kongresem, stanoví postupy pro shromažďování a výměnu informací a pro podávání žádostí o pomoc a poskytování pomoci při získávání důkazů nacházejících se v jedné zemi za účelem poskytnutí pomoci při trestním vyšetřování nebo řízení ve druhé zemi;

H. vzhledem k tomu, že dne 14. června 2013 komisařka Malmströmová oznámila vytvoření transatlantické skupiny odborníků;

I.   vzhledem k tomu, že se v mezinárodním tisku objevily rovněž zprávy o údajné spolupráci členských států EU a jejich zapojení do programu PRISM a dalších podobných programů nebo o tom, že získaly přístup do vytvořených databází;

J.   vzhledem k tomu, že řada členských států provozuje programy sledování podobné programu PRISM nebo o zřízení takovýchto programů uvažují;

K. vzhledem k tomu, že na úrovni EU probíhá reforma ochrany údajů prostřednictvím revize směrnice 95/46/ES;

L.  vzhledem k tomu, že členské státy mají povinnost chránit základní hodnoty zakotvené v článku 2 SEU a v Listině základních práv;

1.  zdůrazňuje své pevné odhodlání, pokud jde o společné transantlantické úsilí v oblasti boje proti terorismu a závažné a organizované trestné činnosti;

2.  vnímá také úzkou transatlantickou spolupráci v oblasti sdílení údajů jakožto základní prvek tohoto úsilí;

3.  současně však zdůrazňuje svůj jednoznačný závazek k ochraně práva občanů EU na soukromí, dodržování zásad právního států, silné ochraně osobních údajů občanů EU, fungování bezpečného internetu a volného přístupu k němu a zajištění právní jistoty pro občany EU;

4.  vyjadřuje proto vážné obavy v souvislosti s programem PRISM a dalšími obdobnými programy, které by, pokud se potvrdí dosud získané informace, mohly představovat závažné porušení základního práva občanů EU na soukromí a ochranu údajů;

5.  vyzývá orgány USA, aby okamžitě poskytly EU veškeré informace o programu PRISM a dalších podobných programech, které jsou zaměřeny na shromažďování údajů, jak požádala amerického ministra spravedlnosti Erica Holdera komisařka Redingová ve svém dopisu ze dne 10. června 2013;

6.  vyzývá orgány USA, aby prověřily zákonnost programu PRISM a všech podobných programů, které se zabývají sběrem údajů, a aby prokázaly, že tyto programy jsou přinejmenším v souladu s právními předpisy USA a transatlantickými dohodami;

7.  požaduje, aby transatlantická skupina odborníků, jejíž vytvoření oznámila komisařka Malmströmová a do níž bude zapojen i Parlament, získala odpovídající stupeň bezpečnostní prověrky a měla přístup k veškerým příslušným dokumentům a mohla tak vykonat svou práci řádným způsobem a ve stanoveném termínu; dále požaduje, aby byl Parlament v této skupině odborníků odpovídajícím způsobem zastoupen;

8.  vyzývá Komisi a orgány USA, aby bezodkladně zahájily jednání o rámcové dohodě mezi EU a USA týkající se ochrany osobních údajů při jejich předávání a zpracování pro účely policejní a soudní spolupráce;

9.  vyzývá Komisi, aby v rámci těchto jednání zajistila, aby tato dohoda splňovala přinejmenším následující kritérií:

a) zajištění práva občanů EU na to, aby byli informováni, jestliže jsou jejich údaje zpracovávány v USA;

b) zajištění práva občanů EU na to, aby měli stejný přístup k soudnímu systému USA jako občané USA;

c)  zajištění práva na nápravu;

10. vyzývá Komisi, aby provedla celkový přezkum dohody o bezpečném přístavu s ohledem na informace získané v poslední době, a to na základě článku 3 této dohody;

11. vyjadřuje silné obavy nad odhaleními, která se týkají údajných programů sledování provozovaných členskými státy, ať už za pomoci Národní bezpečnostní agentury USA nebo samostatně;

12. zdůrazňuje, že veškeré společnosti poskytující služby v EU musí bez výjimky dodržovat právní předpisy EU a nesou odpovědnost za jakákoli jejich porušení;

13. zdůrazňuje, že společnosti provozující činnost v rámci jurisdikce třetích zemí by měly uživatelům ze zemí EU poskytovat jednoznačné a výrazné varování týkající se možnosti, že jejich osobní údaje mohou být na základě tajných a soudních příkazů zpracovávány donucovacími orgány a výzvědnými službami;

14. pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby se odpovídajícím způsobem touto otázkou dále zabýval;

15. je odhodlán zvážit vytvoření příslušného orgánu v rámci Parlamentu, který by byl zaměřen na styky a jednání s výzvědnými službami a související záležitosti, a to v míře vymezené jeho pravomocemi nebo v důsledku jiných pravomocí;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a vládám a parlamentům členských států.