Forslag til beslutning - B7-0337/2013Forslag til beslutning
B7-0337/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram og overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater samt indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0336/2013

Procedure : 2013/2682(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0337/2013
Indgivne tekster :
B7-0337/2013
Vedtagne tekster :

B7‑0337/2013

Europa-Parlamentets beslutning om den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram og overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere

(2013/2682(RSP))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til artikel 2, stk. 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,‑{}‑

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–   der henviser til aftalen om gensidig retshjælp mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater[1],

–   der henviser til safe harbour-aftalen mellem EU og USA (2000/520/EF), særlig artikel 3, og til listen over aftaleparterne,

–   der henviser til USA’s “Patriot Act” og ”Foreign Intelligence Surveillance Act” (FISA) samt til de efterfølgende ændringsretsakter dertil,

–   der henviser til de igangværende forhandlinger om en rammeaftale mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger, når de overføres og behandles i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at rapporter i den internationale presse i juni 2013 afslørede beviser for, at de amerikanske myndigheder bl.a. gennem programmer som overvågningsprogrammet ”Prism” har adgang til og behandler personoplysninger om EU-borgere i stor stil i forbindelse med brug af amerikanske leverandører af onlinetjenester;

B.  der henviser til, at kommissær Viviane Reding har sendt en skrivelse til den amerikanske justitsminister, Eric Holder, hvori hun giver udtryk for bekymringerne i Europa og udbeder sig en præcisering af og en forklaring på Prism-programmet og andre tilsvarende programmer, der involverer dataindsamling og datasøgning, samt lovgivninger, som tillader sådanne programmer;

C. der henviser til, at man stadig afventer et udførligt svar fra de amerikanske myndigheder, på trods af de drøftelser, som fandt sted på justitsministermødet mellem EU og USA i Dublin den 14. juni 2013;

D. der henviser til, at det transatlantiske partnerskab mellem EU og USA er baseret på respekt for de grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet og loyalt samarbejde mellem ligeværdige parter;

E.  der henviser til, at medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til safe harbour-aftalen er forpligtet til at garantere sikkerheden og integriteten af personoplysninger;

F.  der henviser til, at de selskaber, der er involveret i Prism-sagen, alle er parter i safe harbour-aftalen, således som det er omtalt i den internationale presse;

G. der henviser til, at aftalen om gensidig retshjælp mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater som ratificeret af EU og Kongressen indeholder bestemmelser om de metoder, der skal anvendes til indsamling og udveksling af oplysninger og til anmodning om og ydelse af bistand til indhentning af oplysninger, der befinder sig i ét land, som en hjælp til strafferetlige efterforskninger eller straffesager i et andet land;

H. der henviser til, at Kommissær Malmström den 14. juni 2013 bekendtgjorde, at der vil blive nedsat ​​en transatlantisk ekspertgruppe;

I.   der henviser til, at den internationale presse også har rapporteret om EU-medlemsstaters påståede samarbejde med og indblanding i Prism-programmet og andre sådanne programmer eller deres adgang til de oprettede databaser;

J.   der henviser til, at adskillige medlemsstater har overvågningsprogrammer, der ligner Prism, eller drøfter oprettelsen af sådanne programmer;

K. der henviser til, at der på EU-plan er en databeskyttelsesreform på vej i kraft af revisionen af direktiv 95/46/EF;

L.  der henviser til, at medlemsstaterne er forpligtet til at respektere de grundlæggende værdier, der er forankret i artikel 2 i TEU og i chartret om grundlæggende rettigheder;

1.  understreger sit fulde engagement i den fælles transatlantiske indsats for at bekæmpe terrorisme og alvorlig og organiseret kriminalitet;

2.  betragter også et tæt transatlantisk samarbejde inden for datadeling som et væsentligt element i denne indsats;

3.  understreger dog ligeledes sit stærke engagement i EU-borgernes ret til privatlivets fred, overholdelse af retsstatsprincipperne, en stærk beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger, ​​et frit og sikkert internet og retssikkerhed for EU-borgerne;

4.  er derfor meget bekymret over Prism-programmet og andre sådanne programmer, som, hvis de hidtil tilgængelige oplysninger bliver bekræftet, kan udgøre en alvorlig krænkelse af EU-borgernes grundlæggende ret til privatlivets fred og databeskyttelse;

5.  opfordrer de amerikanske myndigheder til hurtigst muligt at give EU fuldstændige oplysninger om Prism-programmet og andre tilsvarende programmer, der involverer dataindsamling og datasøgning, i overensstemmelse med kommissær Redings anmodning herom i skrivelsen af 10. juni 2013 til den amerikanske justitsminister Eric Holder;

6.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at kontrollere lovligheden af ​​Prism-programmet og andre tilsvarende programmer, der involverer dataindsamling, og dokumentere, at de i det mindste er i overensstemmelse med amerikansk lovgivning og de transatlantiske aftaler;

7.  kræver, at den transatlantiske ekspertgruppe, som kommissær Malmström har bebudet, og som Parlamentet vil deltage i, får en passende sikkerhedsgodkendelse og adgang til alle relevante dokumenter, så den kan udføre sit arbejde ordentligt og inden for en bestemt frist; kræver endvidere, at Parlamentet bliver tilstrækkeligt repræsenteret i denne ekspertgruppe;

8.  opfordrer Kommissionen og de amerikanske myndigheder til straks at genoptage forhandlingerne om rammeaftalen om beskyttelse af personoplysninger, når de overføres og behandles i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde;

9.  opfordrer Kommissionen til under disse forhandlinger at sikre, at aftalen som minimum opfylder følgende kriterier:

a) den giver EU-borgere ret til information, når deres oplysninger behandles i USA;

b) den sikrer, at EU-borgere har samme adgang til det amerikanske retssystem som amerikanske borgere;

c)  den giver navnlig ret til klageadgang;

10. opfordrer Kommissionen til at foretage en fuldstændig revision af safe harbour-aftalen i lyset af de seneste oplysninger i henhold til artikel 3 i aftalen;

11. er meget bekymret over afsløringerne vedrørende de påståede overvågningsprogrammer, der gennemføres af nogle medlemsstater, enten med hjælp fra den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA eller på egen hånd;

12. understreger, at alle virksomheder, der leverer tjenesteydelser i EU, skal overholde EU-retten uden undtagelser og er ansvarlige for eventuelle overtrædelser;

13. understreger, at virksomheder, der opererer under tredjelandes jurisdiktion, bør give brugere i EU en klar og synlig advarsel om muligheden af, at retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester behandler personoplysninger efter hemmelige ordrer eller påbud;

14. pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at følge op på dette spørgsmål på passende vis;

15. beslutter at overveje at oprette ​​et kompetent organ i Parlamentet, der skal beskæftige sig med efterretningstjenester og dertil knyttede spørgsmål, i det omfang dette falder ind under dets kompetencer eller kan udledes fra andre kompetencer;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Europarådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.