Πρόταση ψηφίσματος - B7-0337/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0337/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0336/2013

Διαδικασία : 2013/2682(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0337/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0337/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0337/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ

(2013/2682(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία περί Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής[1],

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία ασφαλούς λιμένα (Safe Harbour Agreement) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (2000/520/EΚ), και συγκεκριμένα το άρθρο 3 της συμφωνίας αυτής, καθώς και τον κατάλογο των συμμετεχόντων στη συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη το νόμο περί τρομοκρατίας (Patriot Act) και το νόμο για την παρακολούθηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών (Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)) των ΗΠΑ καθώς και τις επακόλουθες τροποποιητικές πράξεις επί αυτών,

–   έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία για λόγους αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας ότι άρθρα στο διεθνή Τύπο του Ιουνίου 2013 αποκάλυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι αρχές των ΗΠΑ έχουν πρόσβαση, μέσω προγραμμάτων όπως το PRISM, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ τα οποία επεξεργάζονται σε μεγάλη κλίμακα όταν χρησιμοποιούν παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών των ΗΠΑ·

Β.  εκτιμώντας ότι η Επίτροπος Reding απηύθυνε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κ. Eric Holder, με την οποία του εξέφρασε τις ανησυχίες της και ζητούσε διευκρινίσεις και εξηγήσεις για το πρόγραμμα PRISM και άλλα προγράμματα του είδους μέσω των οποίων συλλέγονται και ερευνώνται δεδομένα, και σχετικά με τους νόμους βάσει των οποίων μπορούν να επιτρέπονται τέτοια προγράμματα·

Γ.  εκτιμώντας ότι οι αρχές των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα απαντήσει πλήρως παρά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υπουργική συνάντηση δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ στις 14 Ιουνίου 2013·

Δ.  εκτιμώντας ότι η διατλαντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο κράτος δικαίου, και στην καλόπιστη και ισότιμη συνεργασία·

Ε.  εκτιμώντας ότι βάσει της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα ανατίθεται στα κράτη μέλη και την Επιτροπή το καθήκον να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι, όπως αναφέρεται στο διεθνή Τύπο, οι εταιρίες που συμμετέχουν στο PRISM είναι όλες συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα·

Ζ.  εκτιμώντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, όπως αυτή επικυρώθηκε από την Ένωση και το Κογκρέσο, ορίζει τους όρους συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και απαίτησης και παροχής συνδρομής για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη χώρα προς διευκόλυνση ποινικών ερευνών ή διώξεων σε κάποια άλλη·

Η. εκτιμώντας ότι στις 14 Ιουνίου 2013 η Επίτροπος Malmström ανακοίνωσε τη σύσταση μια διατλαντικής ομάδας εμπειρογνωμόνων·

Θ. εκτιμώντας ότι ο διεθνής Τύπος έχει επίσης αναφέρει την υποτιθέμενη συνεργασία και συμμετοχή κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα PRISM και σε άλλα παρεμφερή προγράμματα και ότι αυτά απέκτησαν δυνατότητα πρόσβασης στις δημιουργηθείσες βάσεις δεδομένων·

Ι.   εκτιμώντας ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν προγράμματα παρακολούθησης παρόμοια προς το PRISM ή συζητούν την κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων·

ΙΑ. εκτιμώντας ότι είναι υπό εξέταση στην ΕΕ η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων, μέσω τη αναθεώρησης της οδηγίας 95/46/EΚ·

ΙΒ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

1.  Υπογραμμίζει την αμέριστη δέσμευσή του προς τις κοινές διατλαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος·

2.  φρονεί επίσης ότι η στενή διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων είναι ουσιαστικό στοιχείο αυτών των προσπαθειών·

3.  τονίζει όμως και την ακλόνητη προσήλωσή του στο δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ για την ιδιωτική ζωή, το σεβασμό του κράτους δικαίου, την απόλυτη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ, τη λειτουργία ενός ελεύθερου και ασφαλούς διαδικτύου, και την ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες της ΕΕ.

4.  εκφράζει όμως σοβαρή ανησυχία για το πρόγραμμα PRISM και άλλα συναφή προγράμματα, τα οποία, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σήμερα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΡΕ για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων·

5.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να παράσχουν στην ΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πλήρη στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα PRISM και τα άλλα συναφή προγράμματα που ασχολούνται με τη συγκέντρωση δεδομένων, όπως ακριβώς ζήτησε η Επίτροπος Reding στης επιστολή της στις 10 Ιουνίου 2013 προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Eric Holder·

6.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να ελέγξουν την νομιμότητα του προγράμματος PRISM και των λοιπών συναφών προγραμμάτων τα οποία ασχολούνται με τη συγκέντρωση δεδομένων και να αποδείξουν ότι τουλάχιστον συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τις διατλαντικές συμφωνίες·

7.  ζητεί να προβλεφθεί για τη διατλαντική ομάδα εμπειρογνωμόνων, την οποία ανήγγειλε η Επίτροπος Malmström και στην οποία θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο, κατάλληλο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας και δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα σχετικά έγγραφα, για να μπορέσει αυτή να εργασθεί σωστά και εντός καθορισμένης προθεσμίας· ζητεί επίσης να υπάρξει επαρκής εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου σ’ αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων·

8.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των ΗΠΑ να επαναλάβουν χωρίς καθυστέρηση τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία για λόγους αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας,·

9.  καλεί την Επιτροπή, κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές, να βεβαιωθεί πως η συμφωνία πληροί τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  να ενημερώνονται κατάλληλα οι πολίτες της ΕΕ όταν τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία στις ΗΠΑ·

β)  να εξασφαλίζεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στο δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ είναι ισότιμη προς αυτή της οποίας απολαύουν οι πολίτες των ΗΠΑ·

γ)  να παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής·

10. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη επανεξέταση της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα υπό το πρίσμα των πρόσφατων πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της συμφωνίας·

11. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αποκαλύψεις σχετικά με τα υποτιθέμενα προγράμματα παρακολούθησης που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, είτε με τη βοήθεια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ είτε μονομερώς·

12. τονίζει πως όλες οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται προς το δίκαιο της ΕΕ χωρίς εξαίρεση και είναι υπεύθυνες για οποιεσδήποτε παραβιάσεις·

13. τονίζει πως οι εταιρίες που λειτουργούν υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας πρέπει να παρέχουν στους χρήστες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ σαφή και ευδιάκριτη προειδοποίηση ως προς το ενδεχόμενο να υποστούν επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της επιβολής του δικαίου και απόρρητες πληροφορίες κατόπιν μυστικών εντολών ή αγωγών παραλείψεων·

14. αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να δώσει την κατάλληλη συνέχεια στο εν λόγω ζήτημα·

15. αποφασίζει να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας αρμόδιας υπηρεσίας εντός του Κοινοβουλίου που θα παρακολουθεί και θα ασχολείται με την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών και τα συναφή θέματα στο βαθμό που αυτά θα καλύπτονται από τις αρμοδιότητές της ή ως απόρροια άλλων αρμοδιοτήτων·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.