Resolutsiooni ettepanek - B7-0337/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0337/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ning ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0336/2013

Menetlus : 2013/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0337/2013

B7‑0337/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele

(2013/2682(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 6 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–   võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist vastastikuse õigusabi osutamise lepingut[1],

–   võttes arvesse ELi ja USA vahelist andmekaitsealast kokkulepet (Safe Harbor Agreement) (2000/520/EÜ), eelkõige selle artiklit 3 ja lepinguosaliste loetelu,

–   võttes arvesse USA seadusi Patriot Act ja Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ning nende hilisemaid muutmisakte,

–   võttes arvesse ELi ja USA vahel politsei- ja õigusalase koostöö raames edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitse raamlepingu üle käimasolevaid läbirääkimisi,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et rahvusvahelises ajakirjanduses avaldati 2013. aasta juunis tõendusmaterjali selle kohta, et USA ametiasutustel on selliste programmide kaudu nagu PRISM USA internetiteenuste osutajate vahendusel laialdane juurdepääs ELi kodanike isikuandmetele ning nimetatud ametiasutused töötlevad neid andmeid laialdaselt;

B.  arvestades, et volinik Reding on saatnud USA justiitsministrile Eric Holderile kirja, milles toob välja Euroopas muret tekitavad küsimused ning palub täpsustusi ja selgitusi programmi PRISM ja teiste samalaadsete programmide kohta, mis hõlmavad andmete kogumist ja otsimist, samuti seaduste kohta, mille alusel on selliste programmide kasutamine lubatud;

C. arvestades, et USA ametivõimudelt ei ole veel täielikku vastust saadud, vaatamata aruteludele, mis toimusid ELi ja USA justiitsministrite kohtumisel 14. juunil 2013 Dublinis;

D. arvestades, et ELi ja USA Atlandi-ülene partnerlus rajaneb põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamisel ning usalduslikul ja võrdõiguslikul koostööl;

E.  arvestades, et andmekaitsealase kokkuleppe (Safe Harbor Agreement) kohaselt on ELi liikmesriikidel ja komisjonil kohustus tagada isikuandmete turvalisus ja terviklus;

F.  arvestades, et programmiga PRISM seotud ettevõtted on rahvusvahelise ajakirjanduse teatel kõik andmekaitsealase kokkuleppe osalised;

G. arvestades, et ELi ja USA vastastikuse õigusabi osutamise lepingus, mille on ratifitseerinud Euroopa Liit ja USA Kongress, määratakse kindlaks kord, kuidas koguda ja vahetada teavet ning taotleda ja anda abi ühes riigis asuva tõendusmaterjali kogumiseks, et aidata kaasa kriminaaluurimisele või -menetlusele teises riigis;

H. arvestades, et volinik Malmström teatas 14. juunil 2013 Atlandi-ülese eksperdirühma loomisest;

I.   arvestades, et rahvusvahelises ajakirjanduses on räägitud ka ELi liikmesriikide väidetavast koostööst ja seotusest programmiga PRISM ja teiste samalaadsete programmidega või nende juurdepääsust loodud andmebaasidele;

J.   arvestades, et mitmel ELi liikmesriigil on olemas PRISMiga sarnased jälgimisprogrammid või nad kaaluvad selliste programmide loomist;

K. arvestades, et ELi tasandil on käimas andmekaitsereform direktiivi 95/46/EÜ läbivaatamisega;

L.  arvestades, et ELi liikmesriigid on kohustatud järgima Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiväärtusi;

1.  rõhutab kindlat pühendumust ühistele Atlandi-ülestele pingutustele terrorismi ning raskete kuritegude ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel;

2.  on samuti arvamusel, et selliste pingutuste oluline komponent on tihe Atlandi-ülene koostöö andmete vahetuse valdkonnas;

3.  rõhutab samas siiski, et EL on võtnud kindla kohustuse kaitsta oma kodanike õigust eraelu puutumatusele, tagada õigusriigi põhimõtte austamine, ELi kodanike isikuandmete kõrgetasemeline kaitse, vaba ja turvalise interneti toimimine ning õiguskindlus ELi kodanike jaoks;

4.  väljendab seetõttu tõsist muret seoses programmiga PRISM ja teiste samalaadsete programmidega, sest kui praegu teadaolevad andmed kinnitust leiavad, rikutakse sellega tõsiselt ELi kodanike põhiõigust eraelu puutumatusele ja andmekaitsele;

5.  palub USA ametivõimudel põhjendamatu viivituseta esitada ELile täielik teave PRISM programmi ja teiste samalaadsete andmete kogumisega seotud programmide kohta, nagu nõudis ka volinik Reding oma 10. juuni 2013. aastal justiitsministrile Eric Holderile saadetud kirjas;

6.  palub USA ametivõimudel kontrollida programmi PRISM ja teiste samalaadsete andmekogumisega hõlmatud programmide õiguspärasust ning tõestada, et need on vähemalt kooskõlas USA seaduste ja Atlandi-üleste lepingutega;

7.  nõuab, et Atlandi-ülesele eksperdirühmale, millest on teatanud volinik Malmström ja milles osaleb parlament, tagatakse vajalikul tasemel julgeolekukontroll ja juurdepääs kõigile asjakohastele dokumentidele, et nad saaksid teha oma tööd nõuetekohaselt ja kehtestatud tähtaja piires; nõuab samuti, et parlament oleks eksperdirühmas piisaval määral esindatud;

8.  palub komisjonil ja USA ametivõimudel jätkata viivitamata läbirääkimisi politsei- ja õigusalase koostöö raames edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitse raamlepingu üle;

9.  palub komisjonil tagada läbirääkimistel, et leping vastab vähemalt järgmistele kriteeriumidele:

a)   ELi kodanikel on õigus olla teavitatud, kui nende andmeid USAs töödeldakse,

b)  ELi kodanike juurdepääs USA kohtusüsteemile on võrdne USA kodanike võimalustega,

c)  eelkõige on tagatud õigus õiguskaitsele;

10. palub komisjonil hiljutise teabe valguses vaadata täielikult läbi andmekaitsealane kokkulepe (Safe Harbor Agreement), lähtudes kokkuleppe artiklist 3;

11. väljendab tõsist muret seoses ilmsiks tulnud asjaoluga, et väidetavalt on liikmesriigid kas USA Riikliku Julgeolekuagentuuri abil või ühepoolselt kasutanud jälgimisprogramme;

12. rõhutab, et eranditult kõik ELis teenuseid osutavad ettevõtted peavad järgima ELi õigusakte ja vastutavad nende rikkumise eest;

13. rõhutab, et kolmandate riikide jurisdiktsiooni all tegutsevad ettevõtted peaksid ELis asuvaid kasutajaid selgelt ja eristatavalt hoiatama, kui esineb võimalus, et õiguskaitse- või luureasutused töötlevad salajaste korralduste või kohtumääruste põhjal isikuandmeid;

14. teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks jälgida teema edasist arengut;

15. otsustab kaaluda võimalust luua parlamendis pädev organ, mis tegeleks luureasutuste ja seonduvate küsimustega, nii et need kuuluksid otseselt tema pädevusvaldkonda või oleksid seotud muude pädevusvaldkondadega;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.