Päätöslauselmaesitys - B7-0337/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0337/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston (NSA) valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja ohjelmista eri jäsenvaltioissa ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0336/2013

Menettely : 2013/2682(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0337/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0337/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0337/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston (NSA) valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja ohjelmista eri jäsenvaltioissa ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan

(2013/2682(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 6 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen keskinäisestä oikeusavusta[1],

–   ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen Safe Harbor -sopimuksen (2000/520/EY) ja erityisesti sen 3 artiklan sekä sopimukseen osallistuvien luettelon,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen Patriot Act -lain, ulkomaista tiedustelua ja seurantaa koskevan FISA-lain sekä niihin myöhemmin tehdyt tarkistukset,

–   ottaa huomioon neuvottelut, joita EU ja Yhdysvallat käyvät puitesopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojelua niitä siirrettäessä ja käsiteltäessä poliisi- ja oikeusviranomaisten välisessä yhteistyössä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kansainvälisessä lehdistössä julkaistiin kesäkuussa artikkeleja, joiden mukaan Yhdysvaltojen viranomaisilla on Prism-ohjelman kaltaisten ohjelmien avulla mahdollisuus saada käyttöönsä ja käsitellä suuria määriä EU:n kansalaisten henkilötietoja näiden käyttäessä amerikkalaisia online-palveluntarjoajia;

B. toteaa, että komission jäsen Reding on lähettänyt Yhdysvaltojen oikeusministerille Eric Holderille kirjeen, jossa viitataan EU:n huolenaiheisiin ja pyydetään selvennystä ja selitystä Prism-ohjelmasta ja muista vastaavista ohjelmista, joihin liittyy tietojen kerääminen ja hankinta, sekä laeista, joiden perusteella tällaisille ohjelmille voidaan myöntää lupa;

C. ottaa huomioon, että täydellinen vastaus Yhdysvaltojen viranomaisilta on vielä saamatta huolimatta keskusteluista, jotka käytiin Dublinissa 14. kesäkuuta 2013 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen oikeusministerien kokouksessa;

D. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttinen kumppanuus perustuu perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen sekä lojaaliin ja tasavertaiseen yhteistyöhön;

E.  toteaa, että jäsenvaltiot ja komissio ovat safe harbor -sopimuksen mukaisesti velvollisia takaamaan henkilötietojen turvallisuuden ja loukkaamattomuuden;

F.  toteaa, että kansainvälisen lehdistön mukaan kaikki Prism-ohjelmaan osallistuvat yhtiöt ovat safe harbor ‑sopimuksen osapuolia;

G. ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä vastavuoroista oikeusapua koskevassa sopimuksessa, sellaisena kuin unioni ja kongressi ovat sen ratifioineet, on yksityiskohtaisia määräyksiä tietojen keräämisestä ja vaihtamisesta sekä avun pyytämisestä ja antamisesta yhdessä maassa olevan todistusaineiston hankkimiseksi, jotta voidaan edistää rikostutkintaa tai rikosoikeudellisia menettelyjä toisessa maassa;

H. ottaa huomioon, että komission jäsen Malmström ilmoitti 14. kesäkuuta 2013 transatlanttisen asiantuntijaryhmän perustamisesta;

I.   ottaa huomioon, että kansainvälisessä lehdistössä on myös esitetty väitteitä, että EU-maat tekisivät yhteistyötä Prism-ohjelman kanssa ja osallistuisivat siihen sekä muihin vastaaviin ohjelmiin tai että niillä olisi pääsy luotuihin tietokantoihin;

J.   ottaa huomioon, että monilla jäsenvaltioilla on Prism-ohjelman kaltaisia valvontaohjelmia tai että ne keskustelevat tällaisten ohjelmien kehittämisestä;

K. ottaa huomioon, että tietosuojaa koskevia säännöksiä ollaan uudistamassa EU:n tasolla tarkistamalla direktiiviä 95/46/EY;

L.  toteaa, että jäsenvaltiot ovat velvollisia kunnioittamaan SEU-sopimuksen 2 artiklassa ja perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusarvoja;

1.  korostaa olevansa lujasti sitoutunut yhteisiin transatlanttisiin ponnisteluihin terrorismin sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi;

2.  katsoo myös, että tiivis transatlanttinen yhteistyö tietojenvaihdossa on tärkeä osa näitä ponnisteluja;

3.  painottaa kuitenkin myös vahvaa sitoutumistaan EU:n kansalaisten oikeuteen yksityisyyteen, oikeusvaltioperiaatteeseen kunnioittamiseen, EU:n kansalaisten henkilötietojen tehokkaaseen suojeluun, internetin vapaan ja turvalliseen toiminnan varmistamiseen sekä EU:n kansalaisten oikeusvarmuuden takaamiseen;

4.  on siksi erittäin huolissaan Prism-ohjelmasta ja muista sen kaltaisista ohjelmista, koska, jos nyt saatavilla olevat tiedot vahvistetaan, kyse voisi olla EU:n kansalaisten yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevan perusoikeuden vakavasta loukkauksesta;

5.  kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia antamaan EU:lle ilman aiheetonta viivästystä kaikki tiedot Prism-ohjelmasta ja muista vastaavista tiedonkeruuohjelmista komission jäsenen Redingin Yhdysvaltojen oikeusministerille Eric Holderille 10. kesäkuuta 2013 lähettämän kirjeen mukaisesti;

6.  kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia varmistamaan Prism-ohjelman ja muiden vastaavien tiedonkeruuohjelmien laillisuuden ja näyttämään toteen, että ne ovat vähintään Yhdysvaltojen lakien ja transatlanttisten sopimusten mukaisia;

7.  vaatii, että transatlanttiselle asiantuntijaryhmälle, josta komission jäsen Malmström ilmoitti ja johon parlamentti osallistuu, annetaan riittävä turvallisuusselvitys ja pääsy kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin, jotta se voi suorittaa työnsä asianmukaisesti ja vahvistetun määräajan kuluessa; vaatii lisäksi, että parlamentti on asianmukaisesti edustettuna tässä asiantuntijaryhmässä;

8.  kehottaa komissiota ja Yhdysvaltojen viranomaisia jatkamaan viipymättä neuvotteluja puitesopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojelua niitä siirrettäessä ja käsiteltäessä poliisi- ja oikeusviranomaisten välisessä yhteistyössä;

9.  kehottaa komissiota varmistamaan neuvottelujen aikana, että sopimus täyttää ainakin seuraavat kriteerit;

a) EU:n kansalaisilla on oltava oikeus saada tietää, että heidän tietojaan käsitellään Yhdysvalloissa

b) on varmistettava, että EU:n kansalaisilla on vastaava pääsy Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmään kuin Yhdysvaltojen kansalaisilla

c)  erityisesti on myönnettävä oikeus muutoksenhakuun;

10. kehottaa komissiota tarkistamaan viimeaikaisten tietojen valossa perusteellisesti safe harbour -sopimuksen sen 3 artiklan nojalla;

11. on erittäin huolissaan paljastuksista, joiden mukaan jäsenvaltiot käyttävät valvontaohjelmia joko Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston avulla tai itsenäisesti;

12. korostaa, että kaikkien EU:ssa palveluja tarjoavien yritysten on noudatettava poikkeuksetta EU:n lainsäädäntöä ja että ne ovat vastuussa rikkomuksista;

13. korostaa, että kolmannen maan oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvien yritysten olisi varoitettava EU:hun sijoittautuneita käyttäjiä selkeästi ja näkyvästi siitä, että lainvalvonta- ja tiedustelupalvelut mahdollisesti käsittelevät henkilötietoja, koska ne ovat saaneet salaisia käskyjä tai määräyksiä tehdä niin;

14. kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa seuraamaan tätä kysymystä asianmukaisella tavalla;

15. päättää harkita sellaisen toimivaltaisen elimen perustamista parlamenttiin, joka käsittelee tiedustelupalveluja ja niihin liittyviä kysymyksiä toimivaltansa tai muiden valtuuksien rajoissa;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.