Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0337/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0337/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir poveikio ES piliečių privatumui

  1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0336/2013

  Procedūra : 2013/2682(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0337/2013

  B7‑0337/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir poveikio ES piliečių privatumui

  (2013/2682(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 ir 6 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

  –   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

  –   atsižvelgdamas į Susitarimą dėl savitarpio teisinės pagalbos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų[1],

  –   atsižvelgdamas į ES ir JAV saugaus uosto susitarimą (2000/520/EB), ypač į jo 3 straipsnį, ir į susitarimo dalyvių sąrašą,

  –   atsižvelgdamas į JAV įstatymo „Patriot Act“ ir į Užsienio žvalgybos stebėjimo aktą (FISA), taip pat į vėliau patvirtintus šių teisės aktų pakeitimus,

  –   atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl ES ir JAV bendrojo susitarimo dėl asmens duomenų, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi policijos ir teisminio bendradarbiavimo tikslais,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi tarptautinėje spaudoje 2013 m. birželio mėn. pasirodę pranešimai atskleidė, kad, naudodamos tokias programas kaip PRISM, JAV valdžios institucijos gauna daugelio ES piliečių asmeninių duomenis tuomet, kai ES piliečiai naudojasi JAV paslaugų internetu teikėjų paslaugomis, ir šiuos duomenis tvarko;

  B.  kadangi Komisijos narė V. Reding parašė laišką JAV generaliniam prokurorui Ericui Holderiui ir perdavė europiečių susirūpinimą bei paprašė pateikti paaiškinimus apie programą PRISM ir kitas panašias su duomenų rinkimu ir jų ieškojimu susijusias programas, taip pat apie teisės aktus, pagal kuriuos tokios programos gali būti leidžiamos;

  C. kadangi kol kas dar nėra gautas išsamus JAV valdžios institucijų atsakymas, nepaisant diskusijų, kurios vyko per ES ir JAV teisingumo ministrų susitikimą Dubline 2013 m. birželio 14 d.;

  D. kadangi ES ir JAV transatlantinė partnerystė yra grindžiama pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principui, taip pat lojaliu ir lygiateisiu bendradarbiavimu;

  E.  kadangi pagal Saugaus uosto susitarimą valstybės narės ir Komisija privalo užtikrinti asmens duomenų saugumą ir vientisumą;

  F.  kadangi visos su PRISM atveju susijusios bendrovės, kaip pranešama tarptautinėje spaudoje, yra Saugaus uosto susitarimo šalys;

  G. kadangi ES ir JAV susitarime dėl savitarpio teisinės pagalbos, kurį ratifikavo Sąjunga ir Kongresas, nustatyta informacijos rinkimo ir keitimosi ja, pagalbos prašymo ir suteikimo renkant įrodymus vienoje šalyje ir taip padedant kitoje šalyje vykstančiam nusikalstamos veikos tyrimui ar teisminiam nagrinėjimui tvarka,

  H. kadangi Komisijos narė C. Malmström 2013 m. birželio 14 d. pranešė, kad sudaroma transatlantinė ekspertų grupė;

  I.   kadangi tarptautinė spauda taip pat pranešė apie įtariamą ES valstybių narių bendradarbiavimą ir dalyvavimą programoje PRISM ir kitose panašiose programose ar apie tai, kad joms suteikiama prieiga prie sukurtų duomenų bazių;

  J.   kadangi kelios valstybės narės turi į programą PRISM panašias sekimo programas arba svarsto tokių programų diegimo galimybę;

  K. kadangi ES lygmeniu vykdoma duomenų apsaugos reforma persvarstant Direktyvą 95/46/EB;

  L.  kadangi valstybės narės privalo gerbti pagrindines vertybės, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje ir Pagrindinių teisių chartijoje;

  1.  pabrėžia savo tvirtą įsipareigojimą prisidėti prie bendrų transatlantinių kovos su terorizmu ir sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu pastangų;

  2.  be to, mano, kad glaudus transatlantinis bendradarbiavimas keičiantis duomenimis yra labai svarbi tokių pastangų sudėtinė dalis;

  3.  tačiau taip pat pabrėžia savo tvirtą įsipareigojimą saugoti ES piliečių teises į privatumą, gerbti teisinės valstybės principą, griežtai saugoti ES piliečių asmens duomenis, užtikrinti laisvo ir saugaus interneto veikimą ir teisinį tikrumą ES piliečiams;

  4.  išreiškia rimtą susirūpinimą dėl programos PRISM ir kitų panašių programų, kurios, jei pasitvirtintų šiuo metu turima informacija, galėtų būti laikomos sunkiai pažeidžiančiomis ES piliečių pagrindines teises į privatumą ir duomenų apsaugą;

  5.  ragina JAV valdžios institucijas be nepateisinamo delsimo suteikti ES visą informaciją apie programą PRISM ir kitas panašias su duomenų rinkimu susijusias programas, kaip to prašė Komisijos narė V. Reding savo 2013 m. birželio 10 d. laiške generaliniam prokurorui Ericui Holderiui;

  6.  ragina ES valdžios institucijas patikrinti programos PRISM ir kitų panašių su duomenų rinkimu susijusių programų teisėtumą ir įrodyti, kad jomis naudojamasi laikantis nors JAV teisės aktų ir transatlantinių susitarimų;

  7.  reikalauja, kad būtų atliktas tinkamas transatlantinės ekspertų grupės, apie kurią pranešė Komisijos narė C. Malmström ir kurioje dalyvaus Parlamento atstovai, patikimumo patikrinimas ir šiai grupei suteikta prieiga prie visų svarbių dokumentų, kad ji galėtų atlikti savo darbą tinkamai ir iki nustatyto termino; be to, reikalauja, kad šioje ekspertų grupėje būtų tinkamai atstovaujama Parlamentui;

  8.  ragina Komisiją ir JAV valdžios institucijas nedelsiant atnaujinti derybas dėl bendrojo susitarimo dėl asmens duomenų, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi policijos ir teisminio bendradarbiavimo tikslais,

  9.  ragina Komisiją per šias derybas užtikrinti, kad susitarimas atitiktų bent šiuos kriterijus:

  (a) suteikti ES piliečiams teisę gauti informaciją apie tai, kad jų duomenys tvarkomi JAV;

  (b) užtikrinti ES piliečiams tokias pat galimybes kreiptis į JAV teismų sistemą, kokias turi JAV piliečiai;

  (c) ypač užtikrinti žalos atlyginimo teisę;

  10. ragina Komisiją atsižvelgiant į naujausią informaciją visapusiškai persvarstyti Saugaus uosto susitarimą pagal Susitarimo 3 straipsnį;

  11. išreiškia rimtą susirūpinimą dėl atskleistos informacijos apie įtariamas valstybių narių – su JAV nacionalinės saugumo agentūros pagalba ar vienašališkai – vykdomas sekimo programas;

  12. pabrėžia, kad visos be išimties Europos Sąjungoje paslaugas teikiančios bendrovės privalo laikytis ES teisės aktų ir yra atsakingos už visus jų pažeidimus;

  13. pabrėžia, kad bendrovės, kurios priklauso trečiųjų šalių jurisdikcijai, turėtų teikti ES esantiems vartotojams aiškius ir gerai matomus įspėjimus dėl to, kad gavus slaptus nurodymus ar įsakymus jų asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi teisėsaugos ir žvalgybos institucijų;

  14. paveda savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui toliau tinkamai nagrinėti šį klausimą;

  15. ketina apsvarstyti, ar vertėtų įsteigti kompetentingą Parlamento organą, kuris užsiimtų žvalgybos bendruomenės ir panašiais klausimais ir juos spręstų tiek, kiek tai priklauso jo kompetencijai arba kiek tai susiję su kitomis kompetencijomis;

  16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.