Rezolūcijas priekšlikums - B7-0337/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0337/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām vairākās dalībvalstīs un to ietekmi uz ES pilsoņu privātumu

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0336/2013

Procedūra : 2013/2682(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0337/2013

B7‑0337/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām vairākās dalībvalstīs un to ietekmi uz ES pilsoņu privātumu

(2013/2682(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 6. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–   ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,

–   ņemot vērā nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm[1],

–   ņemot vērā ES un ASV nolīgumu par drošības principiem attiecībā uz datu aizsardzību un jo īpaši tā 3. pantu, kā arī šā nolīguma dalībnieku sarakstu,

–   ņemot vērā ASV likumu USA Patriot un Ārvalstu izlūkošanas uzraudzības likumu (FISA) un turpmākos grozījumus tajos,

–   ņemot vērā notiekošās sarunas par ES un ASV pamatnolīgumu par personas datu aizsardzību, kad šos datus pārsūta un apstrādā policijas un tiesu iestāžu sadarbībā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā starptautiskās preses ziņojumos 2013. gada jūnijā minēti pierādījumi tam, ka, izmantojot tādas programmas kā PRISM, ASV iestādes lielā apjomā piekļūst ES pilsoņu personas datiem un apstrādā tos, šiem pilsoņiem izmantojot ASV tiešsaistes pakalpojumu sniedzējus;

B.  tā kā komisāre V. Reding nosūtījusi vēstuli ASV ģenerālprokuroram E. Holder, kurā pauž Eiropas bažas un aicina sniegt skaidrojumus un papildu ziņas par PRISM programmu un citām tāda veida programmām, kuru ietvaros notiek datu vākšanu un meklēšana, kā arī par tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem šādu programmu izmantošana varētu tikt atļauta;

C. tā kā pilnīga atbilde no ASV iestādēm vēl nav saņemta, neraugoties uz diskusijām ES un ASV tieslietu ministru sanāksmē Dublinā 2013. gada 14. jūnijā;

D. tā kā transatlantiskās partnerattiecības starp ES un ASV ir balstītas uz pamattiesību ievērošanu un tiesiskumu, kā arī uzticības pilnu un līdztiesīgu sadarbību;

E.  tā kā saskaņā ar nolīgumu par drošības principiem attiecībā uz datu aizsardzību dalībvalstīm un Komisijai ir uzdots garantēt personas datu drošību un integritāti;

F.  tā kā starptautiskās preses ziņojumi liecina, ka visi PRISM lietā iesaistītie uzņēmumi bijuši nolīguma par drošības principiem dalībnieki;

G. tā kā Savienības un ASV Kongresa ratificētais nolīgums par savstarpējo juridisko palīdzību nosaka kārtību, kādā apkopojama informācija un veicama tās apmaiņa, kā arī pieprasāma un sniedzama palīdzība, lai vienā valstī iegūtu pierādījumus un tādējādi palīdzētu kriminālizmeklēšanai vai tiesvedībai citā valstī;

H. tā kā 2013. gada 14. jūnijā komisāre C. Malmström paziņoja par transatlantiskas ekspertu grupas izveidi;

I.   tā kā starptautiskā prese ziņojusi arī par ES dalībvalstu iespējamu sadarbību un iesaistīšanos PRISM programmā un citās līdzīgās programmās vai to piekļuvi izveidotajām datu bāzēm;

J.   tā kā vairākās dalībvalstīs ir PRISM programmai līdzīgas novērošanas programmas vai arī tiek apspriesta šādu programmu izveide;

K. tā kā ES līmenī ir uzsākta datu aizsardzības jomas reforma, veicot Direktīvas 95/46/EK pārskatīšanu;

L.  tā kā dalībvalstīm ir pienākums ievērot pamatvērtības, kas minētas LES 2. pantā un Pamattiesību hartā,

1.  uzsver stingru atbalstu kopīgajiem transatlantiskajiem centieniem cīņā pret terorismu, smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību;

2.  par šādu centienu būtisku elementu uzskata arī ciešu transatlantisko sadarbību datu apmaiņas jomā;

3.  tomēr vienlaikus uzsver savu stingro atbalstu ES pilsoņu tiesībām uz privātumu, tiesiskuma ievērošanai, ES pilsoņu personas datu stingrai aizsardzībai, brīvai un drošai interneta darbībai un juridiskajai noteiktībai ES pilsoņiem;

4.  tāpēc pauž nopietnas bažas par PRISM programmu un citām līdzīgām programmām, kuras, ja līdz šim pieejamā informācija tiks apstiprināta, varētu būt ES pilsoņu pamattiesību uz privātumu un datu aizsardzību nopietns pārkāpums;

5.  aicina ASV iestādes bez liekas kavēšanās sniegt ES pilnīgu informāciju par PRISM programmu un citām līdzīgām programmām, kas paredz datu vākšanu, kā komisāre V. Reding to pieprasīja 2013. gada 10. jūnija vēstulē ASV ģenerālprokuroram E. Holder;

6.  aicina ASV iestādes pārbaudīt to, cik likumīga ir PRISM programma un citas līdzīgas programmas, kas paredz datu vākšanu, un pierādīt, ka tās atbilst vismaz ASV tiesību aktiem un transatlantiskajiem nolīgumiem;

7.  prasa, lai transatlantiskajai ekspertu grupai, par kuras izveidi paziņoja komisāre C. Malmström un kurā piedalīsies Parlamenta pārstāvji, tiktu nodrošināta atbilstoša līmeņa drošības pielaide un piekļuve visiem attiecīgajiem dokumentiem, lai tā varētu atbilstīgi un noteiktajā termiņā veikt savu darbu; turklāt prasa, lai Parlaments būtu pienācīgi pārstāvēts šajā ekspertu grupā;

8.  aicina Komisiju un ASV iestādes nekavējoties atsākt sarunas par pamatnolīgumu par personas datu aizsardzību, kad šos datus pārsūta un apstrādā policijas un tiesu iestāžu sadarbībā;

9.  aicina Komisiju šajās sarunās panākt, lai nolīgums atbilstu vismaz šādiem kritērijiem:

a) nodrošināt ES pilsoņiem tiesības saņemt informāciju, ja viņu dati tiek apstrādāti ASV;

b) nodrošināt, ka ES pilsoņu piekļuve ASV tiesu sistēmai ir līdzvērtīga ar ASV pilsoņiem;

c)  jo īpaši nodrošināt pārsūdzības tiesības;

10. aicina Komisiju ņemt vērā jaunāko informāciju un pilnībā pārskatīt nolīgumu par drošības principiem attiecībā uz datu aizsardzību, rīkojoties saskaņā ar nolīguma 3. pantu;

11. pauž nopietnas bažas par atklājumiem, kas attiecas uz iespējamām dalībvalstu īstenotām novērošanas programmām, kuras tās veic vai nu sadarbībā ar ASV Nacionālās drošības aģentūru vai vienpusēji;

12. uzsver, ka visiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus Eiropas Savienībā, ir jāievēro ES tiesību akti, ka tie ir atbildīgi par jebkādiem pārkāpumiem un ka šajā ziņā nav pieļaujami nekādi izņēmumi;

13. uzsver, ka visiem uzņēmumiem, kuri darbojas saskaņā ar trešās valsts jurisdikciju, būtu jāsniedz ES lietotājiem skaidrs un nepārprotams brīdinājums par iespēju, ka to personas datus var apstrādāt tiesībaizsardzības un izlūkošanas iestādes pēc slepeniem rīkojumiem vai norādījumiem;

14. uzdod Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai pienācīgi sekot līdzi šā jautājuma risināšanai;

15. nolemj pārdomāt iespēju izveidot Parlamentā kompetentu struktūru, kura iesaistītos un risinātu ar izlūkošanu un līdzīgām jomām saistītus jautājumus tādā apjomā, ciktāl pieļauj tās pilnvaras vai pilnvaras no citām jomām;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.