Procedura : 2013/2682(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0337/2013

Teksty złożone :

B7-0337/2013

Debaty :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0322

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 135kWORD 77k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0336/2013
1.7.2013
PE515.881v01-00
 
B7-0337/2013

złożonej w odpowiedzi na oświadczenia Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie programu inwigilacji amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich i wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP))


Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie programu inwigilacji amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich i wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP))  
B7‑0337/2013

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 2 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–   uwzględniając Europejską konwencję o ochronie praw człowieka,

–   uwzględniając porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej(1),

–   uwzględniając umowę „bezpiecznej przystani” między UE i USA (2000/520/WE), zwłaszcza jej art. 3, oraz wykaz stron tej umowy,

–   uwzględniając amerykańską ustawę Patriot Act i ustawę o nadzorze nad wywiadem obcym oraz późniejsze akty zmieniające do tych ustaw,

–   uwzględniając trwające negocjacje nad umową ramową UE-USA o ochronie danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych do celów współpracy policyjnej i współpracy między wymiarami sprawiedliwości,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w czerwcu 2013 r. w doniesieniach prasy międzynarodowej ujawniono dowody na to, że poprzez takie programy jak PRISM władze USA uzyskują dostęp do danych osobowych obywateli UE i przetwarzają je na szeroką skalę, gdy obywatele ci korzystają z amerykańskich dostawców usług internetowych;

B.  mając na uwadze, że komisarz V. Reding wystosowała pismo do amerykańskiego prokuratora generalnego Erica Holdera, przywołując obawy Europejczyków i zwracając się o wyjaśnienia i uściślenia odnośnie do programu PRISM i innych podobnych programów wiążących się z gromadzeniem i wyszukiwaniem danych oraz do przepisów, na podstawie których można udzielić zezwolenia na takie programy;

C. mając na uwadze, że nadal nie otrzymano pełnej odpowiedzi władz amerykańskich pomimo dyskusji, które miały miejsce na posiedzeniu ministrów sprawiedliwości UE i USA w dniu 14 czerwca 2013 r. w Dublinie;

D. mając na uwadze, że partnerstwo transatlantyckie między UE i USA opiera się na poszanowaniu podstawowych praw i rządów prawa oraz na lojalnej i równej współpracy;

E.  mając na uwadze, że na mocy umowy „bezpiecznej przystani” państwom członkowskim i Komisji powierza się obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych;

F.  mając na uwadze, że wszystkie przedsiębiorstwa zaangażowane w sprawę PRISM, o których donosi prasa międzynarodowa, są stronami umowy „bezpiecznej przystani”;

G. mając na uwadze, że porozumienie między UE a USA o wzajemnej pomocy prawnej, ratyfikowane przez Unię i Kongres, określa tryb gromadzenia i wymiany informacji oraz zwracania się o pomoc i świadczenia jej w zakresie pozyskiwania dowodów znajdujących się w jednym kraju w celu wsparcia dochodzenia w sprawie karnej w innym kraju;

H. mając na uwadze, że w dniu 14 czerwca 2013 r. komisarz C. Malmström ogłosiła powołanie transatlantyckiej grupy ekspertów;

I.   mając na uwadze, że międzynarodowa prasa doniosła też o domniemanej współpracy i zaangażowaniu państw członkowskich UE w program PRISM i inne podobne programy lub o uzyskaniu przez nie dostępu do utworzonych baz danych;

J.   mając na uwadze, że szereg państw członkowskich posiada programy inwigilacji podobne do PRISM lub rozważa ustanowienie takich programów;

K. mając na uwadze, że na szczeblu UE zbliża się reforma ochrony danych w postaci przeglądu dyrektywy 95/46/WE;

L.  mając na uwadze, że państwa członkowskie są zobowiązane do poszanowania podstawowych wartości ujętych w art. 2 TUE oraz w Karcie praw podstawowych;

1.  podkreśla swoje silne zaangażowanie we wspólne transatlantyckie starania na rzecz walki z terroryzmem oraz poważną i zorganizowaną przestępczością;

2.  postrzega ponadto transatlantycką współpracę w dziedzinie wymiany danych jako zasadniczy element takich starań;

3.  podkreśla jednak również mocne przywiązanie do prawa obywateli UE do prywatności, poszanowania rządów prawa, silnej ochrony danych osobowych obywateli UE, funkcjonowania wolnego i bezpiecznego internetu oraz pewności prawnej obywateli UE;

4.  w związku z powyższym wyraża poważne zaniepokojenie programem PRISM i innymi podobnymi programami, które – o ile potwierdzą się obecnie dostępne informacje – mogłyby stanowić poważne naruszenie podstawowego prawa obywateli UE do prywatności i ochrony danych;

5.  wzywa władze USA, aby bez nieuzasadnionej zwłoki dostarczyły UE pełne informacje na temat programu PRISM i innych podobnych programów wiążących się z gromadzeniem danych, zgodnie z żądaniem komisarz V. Reding zawartym w jej piśmie z dnia 10 czerwca 2013 r. do prokuratora generalnego Erica Holdera;

6.  wzywa władze USA, aby zweryfikowały legalność programu PRISM i innych podobnych programów wiążących się z gromadzeniem danych oraz udowodniły, że programy te są co najmniej zgodne z przepisami USA i umowami transatlantyckimi;

7.  domaga się, aby zapowiedzianej przez komisarz C. Malmström transatlantyckiej grupie ekspertów, w której weźmie udział Parlament, zagwarantowano odpowiedni poziom poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do wszystkich odnośnych dokumentów, tak aby mogła ona przeprowadzić swoje prace w należyty sposób i w określonych granicach czasowych; domaga się ponadto, aby Parlament był odpowiednio reprezentowany w tej grupie ekspertów;

8.  wzywa Komisję i władze USA do niezwłocznego wznowienia negocjacji nad umową ramową o ochronie danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych do celów współpracy policyjnej i współpracy między wymiarami sprawiedliwości;

9.  wzywa Komisję do dopilnowania w trakcie tych negocjacji, aby umowa spełniała co najmniej następujące kryteria:

a)  zapewnienie obywatelom UE prawa do informacji, czy ich dane są przetwarzane w USA;

b)  zapewnienie, aby dostęp obywateli UE do wymiaru sprawiedliwości USA był równy temu, jaki gwarantuje się obywatelom USA;

c)  zagwarantowanie w szczególności prawa do dochodzenia roszczeń;

10. wzywa Komisję, aby w świetle ostatnich informacji przeprowadziła pełny przegląd umowy „bezpiecznej przystani” zgodnie z art. 3 umowy;

11. wyraża poważne zaniepokojenie ujawnionymi informacjami dotyczącymi domniemanych programów inwigilacji realizowanych przez państwa członkowskie – zarówno z pomocą Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, jak i jednostronnie;

12. podkreśla, że wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi w UE muszą bez wyjątku przestrzegać prawa UE i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia;

13. podkreśla, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność zgodnie z systemem prawnym państw trzecich powinny dostarczać użytkownikom znajdującym się w UE jasne i wyraźne ostrzeżenie dotyczące możliwości przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania i wywiad w następstwie tajnych rozkazów lub nakazów sądowych;

14. zobowiązuje swoją Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do podjęcia w związku z tą kwestią odpowiednich działań następczych;

15. zamierza zastanowić się nad utworzeniem w Parlamencie właściwego organu zajmującego się kwestiami związanymi ze służbami wywiadowczymi oraz pokrewną problematyką w zakresie, w jakim wchodzi to w jego kompetencje lub wynika z innych kompetencji;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie Europy oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 34.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności