Návrh uznesenia - B7-0337/2013Návrh uznesenia
B7-0337/2013

  NÁVRH UZNESENIA o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

  1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon v mene skupiny PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0336/2013

  Postup : 2013/2682(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0337/2013

  B7‑0337/2013

  Uznesenie Európskeho parlamentu o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

  (2013/2682(RSP))

  Európsky parlament,

  –    so zreteľom na články 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii a na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

  –   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

  –   so zreteľom na Dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými[1],

  –   so zreteľom na dohodu medzi EÚ a USA o bezpečnom uchovávaní údajov (2000/520/EC), najmä na jej článok 3, a na zoznam účastníkov dohody,

  –   so zreteľom na vlastenecký zákon USA (Patriot Act) a zákon o dohľade nad zahraničnou rozviedkou (FISA) a ich následné zmeny,

  –   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov vymieňaných a spracúvaných na účely policajnej a justičnej spolupráce,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže správy v medzinárodnej tlači v júni 2013 priniesli dôkazy o tom, že prostredníctvom programov ako PRISM majú americké orgány prístup k osobným údajom občanov EÚ a spracúvajú ich vo veľkom rozsahu, keď využívajú služby poskytovateľov internetových služieb USA;

  B.  keďže členka Komisie Reding poslala list ministrovi spravodlivosti USA Ericovi Holderovi, v ktorom poukázala na obavy Európanov a požiadala ho o vysvetlenia týkajúce sa programu PRISM a iných podobných programov, ktoré zahŕňajú zber a vyhľadávanie údajov, a zákonov, podľa ktorých môžu byť takéto programy povolené;

  C. keďže náležitá odpoveď orgánov USA ešte nebola doručená napriek diskusiám, ktoré prebehli na stretnutí ministrov spravodlivosti EÚ a USA v Dubline 14. júna 2013;

  D. keďže transatlantické partnerstvo medzi EÚ a USA je založené na dodržiavaní základných práv, zásad právneho štátu a lojálnej a rovnocennej spolupráci;

  E.  keďže podľa dohody o bezpečnom uchovávaní údajov majú členské štáty a Komisia povinnosť zachovávať bezpečnosť a integritu osobných údajov;

  F.  keďže podľa údajov medzinárodnej tlače sú všetky spoločnosti zapojené do prípadu PRISM zmluvnými stranami dohody o bezpečnom uchovávaní údajov;

  G. keďže v Dohode o vzájomnej právnej pomoci medzi EÚ a USA v podobe, ako ju ratifikovala EÚ a americký Kongres, sa uvádzajú podmienky zberu a výmeny informácií a vyžadovania a poskytovania pomoci pri získavaní dôkazov z jedného štátu na účely pomoci pri vyšetrovaní alebo súdnom konaní týkajúcom sa trestného činu v inom štáte;

  H. keďže 14. júna 2013 komisárka Malmström ohlásila vytvorenie transatlantickej skupiny expertov;

  I.   keďže medzinárodná tlač takisto informovala o údajnej spolupráci členských štátov EÚ a ich zapojení do programu PRISM a iných podobných programov alebo o ich prístupe k vytvoreným databázam;

  J.   keďže vo viacerých členských štátoch existujú podobné programy sledovania ako PRISM, alebo sa v nich o vytvorení takýchto programov diskutuje;

  K. keďže sa plánuje reforma ochrany údajov na úrovni EÚ prostredníctvom revízie smernice 95/46/ES;

  L.  keďže členské štáty sú povinné dodržiavať základné hodnoty zakotvené v článku 2 ZEÚ a v Charte základných práv;

  1.  zdôrazňuje svoje pevné odhodlanie k spoločnému transatlantickému boju proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti;

  2.  považuje tiež transatlantickú spoluprácu v oblasti výmeny údajov za nevyhnutnú súčasť takéhoto úsilia;

  3.  rovnako však zdôrazňuje svoje silné odhodlanie chrániť právo občanov EÚ na súkromie, dodržiavať zásady právneho štátu, rozhodne chrániť osobné údaje občanov EÚ, zaručovať fungovanie slobodného a bezpečného internetu a právnej istoty občanov EÚ;

  4.  vyjadruje preto vážne znepokojenie nad programom PRISM a inými podobnými programami, ktoré, ak sa potvrdia doteraz dostupné informácie, by mohli predstavovať vážne porušenie základných práv občanov EÚ na súkromie a ochranu údajov;

  5.  vyzýva orgány USA, aby bezodkladne poskytli EÚ všetky informácie o programe PRISM a iných podobných programoch zahŕňajúcich zber údajov, ako požiadala členka Komisie Reding v liste z 10. júna 2013 adresovanom ministrovi spravodlivosti Ericovi Holderovi;

  6.  vyzýva orgány USA, aby overili zákonnosť programu PRISM a ostatných podobných programov zameraných na zber údajov a aby preukázali, že aspoň v súlade s právnymi predpismi USA a transatlantickými zmluvami;

  7.  požaduje, aby transatlantická skupina expertov, podľa vyhlásenia členky Komisie Malmströmovej a za účasti Parlamentu, mala potrebnú úroveň bezpečnostného oprávnenia a prístupu ku všetkým príslušným dokumentom, aby mohla svoju činnosť riadne vykonávať v rámci stanoveného termínu; ďalej žiada, aby bol Parlament v tejto expertnej skupine primerane zastúpený;

  8.  vyzýva Komisiu a orgány USA, aby bezodkladne obnovili rokovania o rámcovej dohode o ochrane osobných údajov vymieňaných a spracúvaných na účely policajnej a justičnej spolupráce,

  9.  vyzýva Komisiu, aby počas týchto rokovaní zaručila, aby dohoda spĺňala aspoň tieto kritériá:

  a) zaručenie práva občanov EÚ na informácie, keď sú ich údaje spracúvané v USA;

  b) zaručenie toho, aby prístup občanov EÚ k justičnému systému USA bol rovnocenný s prístupom občanov USA;

  c)  zaručenie najmä práva na odškodnenie;

  10. vyzýva Komisiu, aby vykonala úplnú revíziu dohody o bezpečnom uchovávaní údajov vzhľadom na nedávne informácie, na základe článku 3 dohody;

  11. vyjadruje vážne znepokojenie nad odhaleniami súvisiacimi s údajnými programami sledovania zo strany členských štátov či už za pomoci Národnej bezpečnostnej agentúry USA alebo jednostranne;

  12. zdôrazňuje, že všetky spoločnosti poskytujúce služby v EÚ musia bez výnimky dodržiavať jej zákony a nesú zodpovednosť za akékoľvek ich porušenia;

  13. zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré sú prevádzkované pod jurisdikciou tretích krajín by mali poskytovať používateľom z EÚ jasné a zreteľné varovanie o možnosti spracúvania osobných údajov orgánmi presadzovania práva a spravodajskými službami v nadväznosti na tajné alebo súdne príkazy;

  14. poveruje Výbor občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby sa nadväzne touto otázkou primerane zaoberal;

  15. uzniesol sa zvážiť zriadenie príslušného orgánu v rámci Parlamentu, ktorý by sa zaoberal spravodajským spoločenstvom a súvisiacimi otázkami v rámci svojich právomocí alebo v rámci vplyvu iných právomocí;

  16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy a vládam a parlamentom členských štátov.