Návrh uznesenia - B7-0337/2013Návrh uznesenia
B7-0337/2013

NÁVRH UZNESENIA o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0336/2013

Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0337/2013

B7‑0337/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

(2013/2682(RSP))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na články 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii a na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

–   so zreteľom na Dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými[1],

–   so zreteľom na dohodu medzi EÚ a USA o bezpečnom uchovávaní údajov (2000/520/EC), najmä na jej článok 3, a na zoznam účastníkov dohody,

–   so zreteľom na vlastenecký zákon USA (Patriot Act) a zákon o dohľade nad zahraničnou rozviedkou (FISA) a ich následné zmeny,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov vymieňaných a spracúvaných na účely policajnej a justičnej spolupráce,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže správy v medzinárodnej tlači v júni 2013 priniesli dôkazy o tom, že prostredníctvom programov ako PRISM majú americké orgány prístup k osobným údajom občanov EÚ a spracúvajú ich vo veľkom rozsahu, keď využívajú služby poskytovateľov internetových služieb USA;

B.  keďže členka Komisie Reding poslala list ministrovi spravodlivosti USA Ericovi Holderovi, v ktorom poukázala na obavy Európanov a požiadala ho o vysvetlenia týkajúce sa programu PRISM a iných podobných programov, ktoré zahŕňajú zber a vyhľadávanie údajov, a zákonov, podľa ktorých môžu byť takéto programy povolené;

C. keďže náležitá odpoveď orgánov USA ešte nebola doručená napriek diskusiám, ktoré prebehli na stretnutí ministrov spravodlivosti EÚ a USA v Dubline 14. júna 2013;

D. keďže transatlantické partnerstvo medzi EÚ a USA je založené na dodržiavaní základných práv, zásad právneho štátu a lojálnej a rovnocennej spolupráci;

E.  keďže podľa dohody o bezpečnom uchovávaní údajov majú členské štáty a Komisia povinnosť zachovávať bezpečnosť a integritu osobných údajov;

F.  keďže podľa údajov medzinárodnej tlače sú všetky spoločnosti zapojené do prípadu PRISM zmluvnými stranami dohody o bezpečnom uchovávaní údajov;

G. keďže v Dohode o vzájomnej právnej pomoci medzi EÚ a USA v podobe, ako ju ratifikovala EÚ a americký Kongres, sa uvádzajú podmienky zberu a výmeny informácií a vyžadovania a poskytovania pomoci pri získavaní dôkazov z jedného štátu na účely pomoci pri vyšetrovaní alebo súdnom konaní týkajúcom sa trestného činu v inom štáte;

H. keďže 14. júna 2013 komisárka Malmström ohlásila vytvorenie transatlantickej skupiny expertov;

I.   keďže medzinárodná tlač takisto informovala o údajnej spolupráci členských štátov EÚ a ich zapojení do programu PRISM a iných podobných programov alebo o ich prístupe k vytvoreným databázam;

J.   keďže vo viacerých členských štátoch existujú podobné programy sledovania ako PRISM, alebo sa v nich o vytvorení takýchto programov diskutuje;

K. keďže sa plánuje reforma ochrany údajov na úrovni EÚ prostredníctvom revízie smernice 95/46/ES;

L.  keďže členské štáty sú povinné dodržiavať základné hodnoty zakotvené v článku 2 ZEÚ a v Charte základných práv;

1.  zdôrazňuje svoje pevné odhodlanie k spoločnému transatlantickému boju proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti;

2.  považuje tiež transatlantickú spoluprácu v oblasti výmeny údajov za nevyhnutnú súčasť takéhoto úsilia;

3.  rovnako však zdôrazňuje svoje silné odhodlanie chrániť právo občanov EÚ na súkromie, dodržiavať zásady právneho štátu, rozhodne chrániť osobné údaje občanov EÚ, zaručovať fungovanie slobodného a bezpečného internetu a právnej istoty občanov EÚ;

4.  vyjadruje preto vážne znepokojenie nad programom PRISM a inými podobnými programami, ktoré, ak sa potvrdia doteraz dostupné informácie, by mohli predstavovať vážne porušenie základných práv občanov EÚ na súkromie a ochranu údajov;

5.  vyzýva orgány USA, aby bezodkladne poskytli EÚ všetky informácie o programe PRISM a iných podobných programoch zahŕňajúcich zber údajov, ako požiadala členka Komisie Reding v liste z 10. júna 2013 adresovanom ministrovi spravodlivosti Ericovi Holderovi;

6.  vyzýva orgány USA, aby overili zákonnosť programu PRISM a ostatných podobných programov zameraných na zber údajov a aby preukázali, že aspoň v súlade s právnymi predpismi USA a transatlantickými zmluvami;

7.  požaduje, aby transatlantická skupina expertov, podľa vyhlásenia členky Komisie Malmströmovej a za účasti Parlamentu, mala potrebnú úroveň bezpečnostného oprávnenia a prístupu ku všetkým príslušným dokumentom, aby mohla svoju činnosť riadne vykonávať v rámci stanoveného termínu; ďalej žiada, aby bol Parlament v tejto expertnej skupine primerane zastúpený;

8.  vyzýva Komisiu a orgány USA, aby bezodkladne obnovili rokovania o rámcovej dohode o ochrane osobných údajov vymieňaných a spracúvaných na účely policajnej a justičnej spolupráce,

9.  vyzýva Komisiu, aby počas týchto rokovaní zaručila, aby dohoda spĺňala aspoň tieto kritériá:

a) zaručenie práva občanov EÚ na informácie, keď sú ich údaje spracúvané v USA;

b) zaručenie toho, aby prístup občanov EÚ k justičnému systému USA bol rovnocenný s prístupom občanov USA;

c)  zaručenie najmä práva na odškodnenie;

10. vyzýva Komisiu, aby vykonala úplnú revíziu dohody o bezpečnom uchovávaní údajov vzhľadom na nedávne informácie, na základe článku 3 dohody;

11. vyjadruje vážne znepokojenie nad odhaleniami súvisiacimi s údajnými programami sledovania zo strany členských štátov či už za pomoci Národnej bezpečnostnej agentúry USA alebo jednostranne;

12. zdôrazňuje, že všetky spoločnosti poskytujúce služby v EÚ musia bez výnimky dodržiavať jej zákony a nesú zodpovednosť za akékoľvek ich porušenia;

13. zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré sú prevádzkované pod jurisdikciou tretích krajín by mali poskytovať používateľom z EÚ jasné a zreteľné varovanie o možnosti spracúvania osobných údajov orgánmi presadzovania práva a spravodajskými službami v nadväznosti na tajné alebo súdne príkazy;

14. poveruje Výbor občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby sa nadväzne touto otázkou primerane zaoberal;

15. uzniesol sa zvážiť zriadenie príslušného orgánu v rámci Parlamentu, ktorý by sa zaoberal spravodajským spoločenstvom a súvisiacimi otázkami v rámci svojich právomocí alebo v rámci vplyvu iných právomocí;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy a vládam a parlamentom členských štátov.