Förslag till resolution - B7-0337/2013Förslag till resolution
B7-0337/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU‑medborgarnas integritet

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0336/2013

Förfarande : 2013/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0337/2013

B7‑0337/2013

Europaparlamentets resolution om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet

(2013/2682(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 2 och 6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater[1],

–   med beaktande av Safe Harbour-överenskommelsen mellan EU och Förenta staterna om dataskydd (2000/520/EG), särskilt artikel 3, och förteckningen över deltagarna i avtalet,

–   med beaktande av Förenta staternas Patriot Act och Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa) och efterföljande ändringsförslag till dessa,

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett ramavtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt uppgifter i internationell press i juni 2013 har amerikanska myndigheter, via program som Prism, i stor skala tillgång till och behandlar personuppgifter som avser EU‑medborgare när dessa använder amerikanska leverantörer av onlinetjänster.

B.  Kommissionsledamot Reding har i en skrivelse till Förenta staternas justitieminister, Eric Holder, gett utryck för EU:s farhågor och bett om förtydliganden och förklaringar om Prism-programmet och liknande program som omfattar uppgiftsinsamling och datasökningar, samt i enlighet med vilka rättsakter sådana program är tillåtna.

C. De amerikanska myndigheterna har ännu inte gett något fullständigt svar, trots de diskussioner som hölls i samband med mötet mellan EU:s och Förenta staternas justitieministrar i Dublin den 14 juni 2013.

D. Transatlantiska partnerskap mellan EU och Förenta staterna grundar sig på respekt för grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen och på lojalt och lika samarbete.

E:  Enligt Safe Harbour-överenskommelsen är det medlemsstaternas och kommissionens uppgift att garantera personuppgifternas säkerhet och integritet.

F.  Enligt uppgifter i internationell press omfattas alla de företag som är involverade i Prism‑fallet av Safe Harbour-överenskommelsen.

G. I avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU och Förenta staterna, som ratificerats av EU och den amerikanska kongressen, fastställs principer för hur man ska samla in och utbyta information samt begära om och ge bistånd vid insamling av bevis i ett land för att bistå brottsundersökningar och straffrättsliga förfaranden i ett annat land.

H. Den 14 juni 2013 meddelade kommissionsledamot Malmström att en transatlantisk expertgrupp kommer att inrättas.

I.   Den internationella pressen har också rapporterat att det finns misstankar om att EU‑medlemsstater samarbetat med och deltagit i Prism-programmet och liknande program eller att de beretts tillgång till databaserna.

J.   Flera medlemsstater har övervakningsprogram som påminner om Prism eller har planer på att införa sådana program.

K. EU:s system för uppgiftsskydd håller på att ses över i och med översynen av direktiv 95/46/EG.

L.  Medlemsstaterna måste respektera de grundläggande värderingarna i artikel 2 i EUF‑fördraget och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

1.  Europaparlamentet understryker att det engagerar sig starkt för de gemensamma transatlantiska insatserna att bekämpa terrorism och allvarlig och organiserad brottslighet.

2.  Europaparlamentet ser också ett nära transatlantiskt samarbete i fråga om utbyte av information som ett viktigt inslag i dessa ansträngningar.

3.  Europaparlamentet understryker också att det helhjärtat stöder EU-medborgarnas rätt till integritet, respekten för rättsstatsprincipen, ett starkt skydd för EU-medborgarnas personuppgifter, ett fritt och säkert internet och rättssäkerhet för EU-medborgarna.

4.  Europaparlamentet är därför allvarligt oroat över Prism-programmet och liknande program, vilka, om de uppgifter som nu anges visar sig stämma, skulle kunna utgöra en allvarlig kränkning av EU-medborgarnas grundläggande rätt till integritet och skydd av personuppgifter.

5.  Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna att omedelbart lämna EU fullständiga uppgifter om Prism-programmet och liknande program för uppgiftsinsamling, såsom kommissionsledamot Reding krävde i sin skrivelse av den 10 juni 2013 till den amerikanska justitieministern Eric Holder.

6.  Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna att försäkra sig om lagligheten i Prism-programmet och liknande program för uppgiftsinsamling och att bevisa att dessa åtminstone är förenliga med amerikansk lag och transatlantiska överenskommelser.

7.  Europaparlamentet begär att den transatlantiska expertgrupp som tillkännagavs av kommissionsledamot Malmström och där parlamentet kommer att ingå, ges en lämplig nivå av säkerhetsprövning och tillgång till alla relevanta dokument så att den kan genomföra sitt arbete ordentligt och inom den uppsatta tidsfristen. Parlamentet kräver dessutom att parlamentet ska företrädas på ett ändamålsenligt sätt i denna expertgrupp.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de amerikanska myndigheterna att omedelbart återuppta förhandlingarna om ramavtalet om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under dessa förhandlingar se till att avtalet uppfyller åtminstone följande kriterier:

a)  Det ska ge EU-medborgarna rätt till information om deras uppgifter behandlas i Förenta staterna.

b)  Det ska se till att EU-medborgarnas tillgång till det amerikanska rättssystemet är jämförbart med amerikanska medborgares tillgång.

c)  Det ska framför allt ge rätt till prövning.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en fullständig översyn av Safe Harbour-överenskommelsen i ljuset av den senaste tidens uppgifter, i enlighet med artikel 3 i överenskommelsen.

11. Europaparlamentet är mycket oroligt över uppgifterna om att medlemsstaterna skulle ha övervakningsprogram, antingen med stöd av den amerikanska säkerhetsmyndigheten eller i egen regi.

12. Europaparlamentet understryker att alla företag som tillhandahåller tjänster inom EU måste uppfylla EU-lagstiftningen utan undantag och är ansvariga för eventuella överträdelser.

13. Europaparlamentet understryker att företag som verkar under tredjelands jurisdiktion bör ge användare i EU en klar och tydlig varning om möjligheten att personuppgifter kan användas för brottsbekämpande ändamål och i underrättelseverksamhet till följd av hemliga order eller domstolsföreläggande.

14. Europaparlamentet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att följa upp denna fråga på ett lämpligt sätt.

15. Europaparlamentet föresätter sig att diskutera inrättandet av ett behörigt organ inom parlamentet som ska ta sig an och behandla frågor som rör underrättelseverksamhet och liknande ämnen så att frågan omfattas av dess behörighet eller är en del av andra behörighetsområden.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.