Предложение за резолюция - B7-0338/2013Предложение за резолюция
B7-0338/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Програмата на Агенцията за национална сигурност на САЩ за наблюдение и органите за наблюдение в различните държави членки

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Тимъти Къркхоуп от името на групата ECR

Процедура : 2013/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0338/2013
Внесени текстове :
B7-0338/2013
Приети текстове :

B7‑0338/2013

Резолюция на Европейския парламент относно Програмата на Агенцията за национална сигурност на САЩ за наблюдение и органите за наблюдение в различните държави членки

(2013/2682(RSP))

Европейският парламент,

–   - като взе предвид разпоредбите на Европейския съюз относно основните ценности и свободи и относно защитата на личните данни Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   - като взе предвид изявлението от 30 юни 2013 г. на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно предполагаемото наблюдение на сградите на ЕС;

–   като взе предвид изявлението от 14 юни 2013 г. на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг, член на Комисията, отговарящ за правосъдието, във връзка с развитието на програмата „Призма” (PRISM),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че според твърденията на бивш техник в ЦРУ и Агенцията за национална сигурност Едуард Сноудън, агенциите на САЩ събират лични данни за хората с помощта на големите интернет дружества и че Агенцията за национална сигурност и ЦРУ осъществяват обмен на информация с интернет дружествата и споделят тази информация с държавите членки на ЕС;

Б.  като има предвид, че САЩ, интернет дружествата и държавите членки, за които се твърди, че са замесени, отричат да са предприемали каквито и да е действия извън установените проверки и балансирани правомощия или правен надзор; като има предвид, че САЩ се позовават на раздел 702 от Закона на САЩ за наблюдение на чуждите разузнавателни служби, който е предмет на наблюдение от страна на Съда за наблюдение на чуждите разузнавателни служби, изпълнителната власт и Конгреса;

В.  като има предвид, че Комисията и Парламентът изразяват загриженост във връзка с правата на европейските граждани и призовават за предоставяне на гаранции, че правата на гражданите са спазени от правна и административна гледна точка;

Г.  като има предвид, че главният прокурор на САЩ Ерик Холдър предложи да свика заседание на експерти от САЩ и от ЕС, за да бъде разяснена ситуацията;

Д. Като има предвид, че върховният представител на ЕС Катрин Аштън заяви, че ЕСВД няма да коментира повече въпроса докато няма по-голяма яснота във връзка с положението,

1.  подчертава, че Комисията е пазителка на Договорите; подчертава също така, че всяка оценка или становище следва на първо място да се основава на факти и на балансирано разследване;

2.  отбелязва, че ролята на Комисията е да гарантира, че европейските закони за защита на личните данни и основните права се спазват от страна на държавите членки и че държавите членки действат в съответствие с прилагането от нейна страна на Договорите на ЕС и на основните общи демократични ценности;

3.  отбелязва също така, че националната сигурност е от компетентността на държавите членки;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите членки, на президента на САЩ и на Конгреса на САЩ.