Forslag til beslutning - B7-0338/2013Forslag til beslutning
B7-0338/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågningsprogram og overvågningsorganer i forskellige medlemsstater

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Procedure : 2013/2682(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0338/2013
Indgivne tekster :
B7-0338/2013
Vedtagne tekster :

B7‑0338/2013

Europa-Parlamentets beslutning om det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågningsprogram og overvågningsorganer i forskellige medlemsstater

(2013/2682(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions bestemmelser om grundlæggende værdier og grundlæggende frihedsrettigheder og databeskyttelse samt til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den udtalelse, der blev afgivet af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, den 30. juni 2013 om den påståede overvågning af EU’s lokaler,

–   der henviser til den erklæring, der blev afgivet af Viviane Reding, næstformand for Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, den 14. juni 2013 om situationen i forbindelse med PRISM-programmet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at en tidligere teknisk medarbejder i CIA og det nationale sikkerhedsagentur National Security Agency (NSA), Edward Snowden, har fremsat påstande om, at amerikanske myndigheder ved hjælp af større internetfirmaer har indsamlet oplysninger om folk, og at NSA og FBI har udvekslet oplysninger med internetfirmaer og har videregivet disse oplysninger til EU-medlemsstater;

B.  der henviser til, at USA, internetfirmaer og angiveligt involverede medlemsstater kraftigt har benægtet, at de handler uden for de etablerede kontrol- og tilsynsmekanismer eller uden retsligt tilsyn; der henviser til, at USA især har henvist til sektion 702 i den amerikanske lov om overvågning af udenlandske efterretningstjenester, Foreign Intelligence Surveillance Act, som er underlagt tilsyn fra domstolen Foreign Intelligence Surveillance Court, den udøvende magt og Kongressen;

C. der henviser til, at Kommissionen og Parlamentet har udtrykt bekymring for EU-borgernes rettigheder og har anmodet om at få garanti for, at EU-borgernes rettigheder respekteres retligt og administrativt;

D. der henviser til, at den amerikanske justitsminister, Eric Holder, har foreslået at indkalde til et møde mellem eksperter fra USA og fra EU for at få en afklaring på situationen;

E.  der henviser til, at Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, har udtalt, at EU-Udenrigstjenesten ikke vil fremsætte yderligere kommentarer, før der er større klarhed over situationen;

1.  understreger, at Kommissionen er traktaternes vogter; understreger ligeledes, at enhver evaluering eller bedømmelse først og fremmest bør baseres på kendsgerninger og en upartisk undersøgelse;

2.  bemærker, at det er Kommissionens opgave at sikre, at medlemsstaterne overholder EU’s lovgivning om databeskyttelse og grundlæggende rettigheder, og at medlemsstaterne handler i overensstemmelse med EU-traktaterne og de grundlæggende fælles demokratiske værdier;

3.  bemærker også, at national sikkerhed hører under medlemsstaternes kompetence;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til USA's præsident og Kongres.