Πρόταση ψηφίσματος - B7-0338/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0338/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2013/2682(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0338/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0338/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0338/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη

(2013/2682(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις θεμελιώδεις αξίες και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την προστασία των δεδομένων, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 30 Ιουνίου 2013 η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Catherine Ashton σχετικά με την υποτιθέμενη παρακολούθηση των κτηρίων της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 14 Ιουνίου 2013 η κ. Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης, σχετικά με την κατάσταση PRISM,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας ότι κατά τους ισχυρισμούς του πρώην τεχνικού συνεργάτη της CIA και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας (NSA), Edward Snowden, οι υπηρεσίες των ΗΠΑ συγκεντρώνουν στοιχεία για τον κόσμο με τη βοήθεια των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του διαδικτύου και ότι η NSA και το FBI ανταλλάσουν πληροφορίες με τις εταιρίες του διαδικτύου και μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Β.  εκτιμώντας ότι η Ηνωμένες Πολιτείες, οι επιχειρήσεις του διαδικτύου και τα υποτιθέμενα ενεχόμενα στην υπόθεση κράτη μέλη αρνούνται κατηγορηματικά πως δρουν εκτός αποδεκτών ελέγχων και ισορροπιών ή εκτός νομικής εποπτείας· εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ παραπέμπουν συγκεκριμένα στο Τμήμα 702 του νόμου για την παρακολούθηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, το οποίο υπόκειται σε εποπτεία από το Δικαστήριο το αρμόδιο για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων ξένων μυστικών υπηρεσιών, την εκτελεστική εξουσία και το Κογκρέσο·

Γ.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και έχουν ζητήσει διαβεβαιώσεις ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ γίνονται σεβαστά κατά το νόμο και του κανόνες διοίκησης·

Δ.  εκτιμώντας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Eric Holder πρότεινε να συγκληθεί συνάντηση εμπειρογνωμόνων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση·

Ε.  εκτιμώντας ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Catherine Ashton δήλωσε πως η ΕΥΕΔ δεν θα προβεί σε άλλες δηλώσεις μέχρι να καταστεί σαφέστερη η κατάσταση·

1.  τονίζει πως η Επιτροπή είναι θεματοφύλακας των συνθηκών· τονίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις ή κρίσεις πρέπει πρώτα από όλα να βασίζονται σε γεγονότα και σωστή έρευνα·

2.  επισημαίνει πως ρόλος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τους ευρωπαϊκούς νόμους για την προστασία των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ότι τα κράτη μέλη ενεργούν κατ' εφαρμογή των συνθηκών της ΕΕ και των βασικών κοινών δημοκρατικών αξιών·

3.  σημειώνει επίσης ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στον Πρόεδρο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.