Resolutsiooni ettepanek - B7-0338/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0338/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ja ELi liikmesriikide jälgimisasutused

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2013/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0338/2013
Esitatud tekstid :
B7-0338/2013
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0338/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste kohta

(2013/2682(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse põhiväärtusi ja -vabadusi ning andmekaitset käsitlevaid Euroopa Liidu õigusakte ning Euroopa Liidu toimimise lepingut,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni 30. juunil 2013. aastal tehtud avaldust ELi ametiruumide väidetava jälgimise kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi 14. juunil 2013. aastal tehtud avaldust olukorra kohta seoses programmiga PRISM,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et CIA ja Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) endise tehnilise töötaja Edward Snowdeni väitel on Ameerika Ühendriikide agentuurid kogunud suurte internetiettevõtete abil andmeid inimeste kohta ning et NSA ja FBI on vahetanud internetiettevõtetega teavet ning jaganud seda teavet ELi liikmesriikidega;

B.  arvestades, et Ameerika Ühendriigid, internetiettevõtted ja väidetavalt asjasse segatud ELi liikmesriigid on kategooriliselt eitanud tegutsemist väljaspool kehtestatud kontrollitegevust või ilma õigusliku järelevalveta; arvestades, et eeskätt Ameerika Ühendriigid on viidanud vastuluureseaduse (Foreign Intelligence Surveillance Act) artiklile 702, mille üle teostavad järelevalvet vastuluurekohus (Foreign Intelligence Surveillance Court), täitevvõim ja USA Kongress;

C. arvestades, et komisjon ja Euroopa Parlament on väljendanud muret seoses Euroopa kodanike õigustega ning nõudnud kinnitusi, et ELi kodanike õigustest peetakse kinni nii juriidilises kui ka halduslikus plaanis;

D. arvestades, et USA justiitsminister Eric Holder on teinud ettepaneku kutsuda kokku USA ja Euroopa ekspertide koosolek, et olukorda selgitada;

E.  arvestades, et ELi kõrge esindaja Catherine Ashton on teatanud, et Euroopa välisteenistus ei anna ühtegi kommentaari, enne kui olukorras on saavutatud suurem selgus;

1.  rõhutab, et komisjon on aluslepingute täitmise üle järelevalve teostaja; rõhutab samuti, et kõik arvamused ja hinnangud peavad põhinema eelkõige faktidel ja tasakaalustatud uurimise tulemustel;

2.  märgib, et komisjoni ülesandeks on tagada, et liikmesriigid peaksid kinni Euroopa andmekaitseseadustest ja põhiõigustest ning tegutseksid kooskõlas ELi aluslepingute ja ühiste demokraatlike põhiväärtustega;

3.  märgib ühtlasi, et riiklik julgeolek kuulub liikmesriikide pädevusse;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide presidendile ja Kongressile.