Päätöslauselmaesitys - B7-0338/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0338/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston (NSA) valvontaohjelmasta ja eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2682(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0338/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0338/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0338/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston (NSA) valvontaohjelmasta ja eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä

(2013/2682(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon perusarvoja - ja -vapauksia sekä tietosuojaa koskevat Euroopan unionin säädökset ja sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 30. kesäkuuta 2013 antaman lausunnon väitteistä, joiden mukaan Euroopan unionin toimielinten tiloja valvotaan,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan ja oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission jäsenen Viviane Redingin 14. kesäkuuta 2013 antaman lausunnon Prism-ohjelmasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että CIA:n ja Kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n entinen työntekijä Edward Snowden on väittänyt Yhdysvaltojen virastojen keränneen henkilöistä tietoja suurimpien internetyritysten avulla ja että NSA ja FBI ovat vaihtaneet tietoja internetyritysten kanssa ja välittäneet näitä tietoja Euroopan unionin jäsenvaltioille;

B.  katsoo, että Yhdysvallat, internetyhtiöt ja kyseiset jäsenvaltiot, joiden on väitetty sekaantuneen asiaan, ovat ehdottomasti kiistäneet toimineensa keskinäisen valvontajärjestelmän ulkopuolella tai ilman lakisääteistä valvontaa; katsoo, että erityisesti Yhdysvallat on viitannut pykälään 702, joka sisältyy ulkomaista tiedustelutoimintaa koskevaan lakiin (Foreign Intelligence Surveillance Act) ja jonka noudattamista ulkomaista tiedustelutoimintaa koskeva tuomioistuin (Foreign Intelligence Surveillance Court), toimeenpanovaltaa käyttävät viranomaiset ja kongressi valvovat;

C. katsoo, että komissio ja parlamentti ovat ilmaisseet huolensa Euroopan unionin kansalaisten oikeuksista ja vaatineet takeita siitä, että Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia valvotaan lainmukaisesti ja virallisesti;

D. toteaa, että Yhdysvaltain oikeusministeri Eric Holder on ehdottanut, että kutsutaan koolle asiantuntijoita Yhdysvalloista ja Euroopan unionista selventämään asiaa;

E.  katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon korkea edustaja Catherine Ashton on todennut, että EUH ei ota asiaan enää kantaa ennen kuin tilanteeseen saadaan selkeyttä;

1.  painottaa, että komission tehtävänä on toimia perussopimusten valvojana; painottaa myös, että kaikkien arvioiden ja tuomioiden tulisi ensin perustua tosiasioihin ja puolueettomaan tutkintaan;

2.  toteaa, että komission tehtävä on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat Euroopan unionin tietosuojalakeja ja perusoikeuksia ja että jäsenvaltiot toimivat yhdenmukaisesti Euroopan unionin perussopimusten ja yhteisten perustavanlaatuisten demokraattisten arvojen kanssa;

3.  toteaa myös, että kansallinen turvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Yhdysvaltain presidentille ja kongressille.