Rezolūcijas priekšlikums - B7-0338/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0338/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu un novērošanas struktūrām vairākās dalībvalstīs

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Procedūra : 2013/2682(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0338/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0338/2013
Pieņemtie teksti :

B7‑0338/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu un novērošanas struktūrām vairākās dalībvalstīs

(2013/2682(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības noteikumus par pamatvērtībām un pamatbrīvībām un par datu aizsardzību, kā arī Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

–   ņemot vērā ES augstās pārstāves Catherine Ashton 2013. gada 30. jūnija paziņojumu par iespējamo novērošanu ES ēkās,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tieslietu komisāres V. Reding 2013. gada 14. jūnija paziņojumu par PRISM lietu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā bijušais CIP un Nacionālās drošības aģentūras (NSA) tehniskais darbinieks Edward Snowden apgalvojis, ka ASV iestādes ar lielāko interneta uzņēmumu starpniecību ir vākušas datus par lietotājiem, un ka NSA un FIB apmainījušies ar informāciju ar interneta uzņēmumiem un dalījušies ar šādu informāciju arī ar ES dalībvalstīm;

B.  tā kā Amerikas Savienotās Valstis, interneta uzņēmumi un iespējami iesaistītās dalībvalstis stingri noliegušas, ka ar savu rīcību pārsniegušas paredzēto pārbaužu robežu, nav ievērojušas nepieciešamo līdzsvaru vai arī rīkojušās bez juridiskās uzraudzības; tā kā jo īpaši ASV ir atsaukušās uz Ārvalstu izlūkošanas uzraudzības likuma 702. nodaļu, atbilstoši kurai veiktās darbības tiek pakļautas Ārvalstu izlūkošanas uzraudzības tiesas, izpildvaras un Kongresa uzraudzībai;

C. tā kā Komisija un Parlaments pauduši bažas par Eiropas pilsoņu tiesībām un aicinājuši nodrošināt ES pilsoņu tiesību juridisku un administratīvu ievērošanu;

D. tā kā ASV ģenerālprokurors E. Holder ierosinājis sasaukt ASV un ES ekspertu sanāksmi, lai noskaidrotu situāciju;

E.  tā kā ES augstā pārstāve C. Ashton paziņojusi, ka EĀDD nesniegs papildu komentārus, līdz nebūs lielākas skaidrības par izveidojušos situāciju,

1.  uzsver, ka Komisija ir atbildīga par līgumu ievērošanu; vienlaikus uzsver, ka jebkurai situācijas izvērtēšanai vai spriedumiem vispirms būtu jābalstās uz faktiem un līdzsvarotu izmeklēšanu;

2.  atzīmē, ka Komisijas uzdevums ir nodrošināt, lai dalībvalstis ievēro Eiropas datu aizsardzības tiesību aktus un pamattiesības un rīkojas saskaņā ar ES līgumiem un kopīgajām demokrātiskajām pamatvērtībām;

3.  atzīmē arī to, ka valsts drošība ir dalībvalstu kompetencē;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Amerikas Savienoto Valstu prezidentam un ASV Kongresam.