Projekt rezolucji - B7-0338/2013Projekt rezolucji
B7-0338/2013

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA i służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich

  1.7.2013 - 2013/2682 (RSP)

  złożonej w odpowiedzi na oświadczenia Rady i Komisji
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR

  Procedura : 2013/2682(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0338/2013
  Teksty złożone :
  B7-0338/2013
  Teksty przyjęte :

  B7‑0338/2013

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA i służb wywiadowczych w różnych państwach członkowskich

  2013/2682 (RSP)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniają przepisy Unii Europejskiej dotyczące podstawowych wartości i swobód oraz ochrony danych, a także Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel UE Catherine Ashton z dnia 30 czerwca 2013 r. w sprawie domniemanej działalności wywiadowczej w budynkach UE,

  –   uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji i komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie sytuacji dotyczącej PRISM,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze zarzuty wysunięte przez byłego pracownika technicznego CIA i Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Edwarda Snowdena, który twierdzi, że agencje USA zbierały dane na temat osób przy pomocy głównych firm internetowych oraz że NASA i FBI wymieniały informacje z firmami internetowymi i dzieliły się tymi informacjami z państwami członkowskimi UE;

  B.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone, firmy internetowe i rzekomo zaangażowane państwa członkowskie zdecydowanie zaprzeczyły, że działały poza ustalonymi mechanizmami gwarantującymi zachowanie równowagi czy też bez nadzoru prawnego; mając na uwadze, że USA odwołały się w szczególności do sekcji 702 Ustawy o nadzorze nad wywiadem obcym, która podlega kontroli przez sąd nadzoru nad wywiadem obcym, władzę wykonawczą i Kongres;

  C. mając na uwadze, że Komisja i Parlament wyraziły obawy dotyczące praw obywateli europejskich i wezwały do zapewnienia, że prawa obywateli UE są przestrzegane zgodnie z prawem i z administracyjnego punktu widzenia;

  D. mając na uwadze, że prokurator generalny USA Eric Holder zaproponował zwołanie spotkania ekspertów z USA i UE w celu wyjaśnienia tej sytuacji;

  E.  mając na uwadze, że wysoka przedstawiciel UE Catherine Ashton oświadczyła, że ESDZ nie będzie dodawać żadnych komentarzy dopóki sytuacja nie będzie jaśniejsza;

  1.  podkreśla, że Komisja jest strażniczką traktatów; podkreśla również, że wszelkie oceny czy osądy powinny się opierać przede wszystkim na faktach i wyważonym dochodzeniu;

  2.  zauważa, że rolą Komisji jest dopilnowanie, by europejskiej prawo w dziedzinie ochrony danych oraz prawa podstawowe były egzekwowane przez państwa członkowskie oraz by państwa członkowskie działały zgodnie z obowiązującymi traktatami UE i podstawowymi wspólnymi wartościami demokratycznymi;

  3.  odnotowuje również, że bezpieczeństwo narodowe leży w gestii państw członkowskich;

  4.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kongresowi USA.