Návrh uznesenia - B7-0338/2013Návrh uznesenia
B7-0338/2013

NÁVRH UZNESENIA o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA a orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR

Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0338/2013
Predkladané texty :
B7-0338/2013
Prijaté texty :

B7‑0338/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA a orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch

(2013/2682(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na ustanovenia Európskej únie o základných hodnotách a základných slobodách a o ochrane údajov, ako aj na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 30. júna 2013 o údajnom sledovaní priestorov EÚ,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej zo 14. júna 2013 o situácii týkajúcej sa programu PRISM,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže informácie poskytol bývalý technický pracovník CIA a národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Edward Snowden, ktorý uviedol, že agentúry USA zbierajú informácie o ľuďoch za pomoci veľkých internetových spoločností a že NSA a FBI si vymieňajú informácie s internetovými spoločnosťami a poskytujú si ich navzájom s členskými štátmi EÚ;

B.  keďže USA, internetové spoločnosti a údajne zapojené členské štáty dôrazne odmietli, že by konali mimo stanovených pravidiel alebo bez dohľadu súdnych orgánov; keďže konkrétne USA uvádzajú oddiel 702 Zákona o dohľade nad zahraničnou rozviedkou, ktorý podlieha dohľadu Súdu pre dohľad nad zahraničnou rozviedkou, výkonnej moci a Kongresu;

C. keďže Komisia a Parlament vyjadrili obavy, pokiaľ ide o práva európskych občanov, a žiadajú o uistenie, že práva občanov EÚ sú právne a administratívne dodržiavané;

D. keďže minister spravodlivosti USA Eric Holder navrhol zvolať schôdzu expertov z USA a EÚ s cieľom objasniť tento stav;

E.  keďže vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashton uviedla, že ESVČ neposkytne ďalšie stanovisko, kým o situácii nebude k dispozícii viac informácií;

1.  zdôrazňuje, že Komisia dohliada na zmluvy; zdôrazňuje tiež, že akékoľvek hodnotenie alebo úsudky by mali najskôr vychádzať zo skutočností a vyváženého vyšetrovania;

2.  konštatuje, že je úlohou Komisie zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali európske zákony o ochrane údajov a základné práva a aby konali v súlade s jej uplatňovaním zmlúv EÚ a základnými spoločnými demokratickými hodnotami;

3.  konštatuje tiež, že otázky národnej bezpečnosti patria do právomocí členských štátov;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi a Kongresu Spojených štátov amerických.