Návrh usnesení - B7-0339/2013Návrh usnesení
B7-0339/2013

NÁVRH USNESENÍ o hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci

1. 7. 2013 - (2012/2799(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Richard Ashworth za skupinu ECR

Postup : 2012/2799(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0339/2013
Předložené texty :
B7-0339/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0339/2013

Usnesení Evropského parlamentu o hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci

(2012/2799(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 295, 311 a 312 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na návrh a pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, jež předložila Komise dne 29. června 2011, resp. dne 6. července 2012 (COM(2011)0398COM(2012)0388),

–   s ohledem na politickou dohodu, jíž Evropská rada dosáhla ve dnech 7.–8. února,

–   s ohledem na politickou dohodu, jíž bylo dosaženo na summitu tří předsedů na základě článku 324 SFEU dne 27. června 2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 312 odst. 2 SFEU přijme Rada zvláštním legislativním postupem nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (VFR), přičemž musí po obdržení souhlasu Parlamentu rozhodnout jednomyslně;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 295 SFEU se Parlament, Rada a Komise navzájem konzultují a vzájemnou dohodou upravují způsoby své spolupráce, a vzhledem k tomu, že by za tímto účelem měly uzavřít interinstitucionální dohodu s cílem zdokonalit fungování ročního rozpočtového procesu a spolupráci mezi orgány v rozpočtových záležitostech;

C. vzhledem k tomu, že podle článku 311 SFEU si musí Unie zajistit prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik a má být financována plně z vlastních zdrojů; vzhledem k tomu, že Rada má před přijetím nového rozhodnutí o reformě vlastních zdrojů konzultovat Parlament a musí navíc získat souhlas Parlamentu předtím, než přijme nařízení týkající se prováděcích opatření k systému vlastních zdrojů;

1.  vítá souhrnnou dohodu dosaženou mezi Evropským parlamentem a předsednictvím Rady Evropské unie v úzké spolupráci s Evropskou komisí o návrhu VFR na období let 2004–2020 a návrhem interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení;

2.  je si velmi dobře vědom toho, že jednání o VFR na období let 2014–2020 probíhala za složitých hospodářských okolností, kdy členské státy vyvíjejí značné a trvalé úsilí o fiskální úpravy svých vnitrostátních rozpočtů, a je přesvědčen, že dosažená dohoda je pragmatickou a realistickou odpovědí na náročné hospodářské a fiskální podmínky ve všech členských státech;

3.  uznává, že stropy VFR představují pouze jeden aspekt budoucího sestavování rozpočtu a že stejně – ne-li více – důležité jsou účinné a účelné výdaje; mimoto připomíná, že veškeré výdaje EU musí být zaměřeny na ty regiony a členské státy, které je nejvíce potřebují, a to v souladu se zásadou rovnosti a solidarity mezi novými a starými členskými státy;

4.  je toho názoru, že s ohledem na makroekonomickou situaci a výzvy vyplývající z rychle se vyvíjející světové ekonomiky, vyžadují nižší rozpočty zvýšenou pružnost, a to jak v okruzích tak i mezi rozpočtovými roky a věří, že dosažená dohoda poskytuje dostatečné záruky vyplývající z přiměřeně pružné struktury rozpočtu, která Unii umožní řádně plnit své závazky a reagovat na měnící se situaci a priority a dodržovat přitom již dohodnuté stropy;

5.  vítá skutečnost, že současný systém vlastních zdrojů zůstane v návaznosti na jednomyslnou dohodu Rady v souladu s jejím výsadním právem vyplývajícím ze Smlouvy nezměněn, a vyjadřuje svou ochotu dosáhnout co nejrychleji dohody, pokud jde o nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření týkající se této dohody;

 

6.  souhlasí s tím, že podle souhrnné dohody mezi Parlamentem a Radou bude VFR stanoven na období sedmi let; opakuje své stanovisko, že by bylo lepší, aby rámec nebyl delší než pět let;

7.  trvá proto na tom, aby budoucí rámce počínaje rokem 2020 byly stanovovány nejvýše na pět let, jelikož to umožní větší pružnost a zvýší schopnost reagovat a rovněž bude snazší sladit trvání VFR s funkčním obdobím orgánů, čímž se posílí demokratická odpovědnost; vítá v tomto ohledu prohlášení Komise, že podrobněji posoudí otázku uvedení svých návrhů do souladu s politickými cykly orgánů;

8.  bere na vědomí, že jednání mezi Radou a Parlamentem o legislativních návrzích týkajících se víceletých programů v mnoha případech pokračují v rámci řádných legislativních postupů, vyzývá oba zákonodárné orgány, aby pokračovaly v práci s cílem zajistit, aby veškeré výdajové programy mohly být zahájeny dne 1. ledna 2014, což by umožnilo, aby nový rámec plynule navázal na současný;

9.  zavazuje se přijmout formální rozhodnutí právní povahy o souhrnné dohodě, jakmile budou připraveny určité technické právní prvky, o nichž se jedná v řádném legislativním postupu, které budou vyžadovat následné začlenění do nařízení o VFR; opakuje své odhodlání vyjádřit formální souhlas, jakmile budou tyto prvky připraveny, a zdůrazňuje, že jednání o této souhrnné dohodě ze dne 27. června 2013 nebudou znovu otevřena;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a také ostatním příslušným orgánům a institucím.