Resolutsiooni ettepanek - B7-0339/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0339/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Hinnang Iirimaa eesistumisperioodile, sh mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppele

1.7.2013 - (2012/2799(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2012/2799(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0339/2013
Esitatud tekstid :
B7-0339/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0339/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon hinnangu kohta Iirimaa eesistumisperioodile, sh mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppele

(2012/2799(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikleid 295, 311 ja 312,

–   võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepanekut ja komisjoni 6. juuli 2012. aasta muudetud ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014−2020 (COM(2011)0398 ja COM(2012)0388),

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta kohtumisel saavutatud poliitilist kokkulepet,

–   võttes arvesse 27. juunil 2013. aastal toimunud Euroopa Parlamendi presidendi, nõukogu eesistuja ning komisjoni presidendi ELi toimimise lepingu artikli 324 kohasel kohtumisel saavutatud poliitilist kokkulepet,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 312 lõike 2 kohaselt võtab nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt vastu määruse, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik, tehes otsuse ühehäälselt pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist;

B.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 295 kohaselt konsulteerivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon üksteisega ning korraldavad oma koostööd ühisel kokkuleppel, ning arvestades, et sellel eesmärgil tuleks vastu võtta institutsioonidevaheline kokkulepe, millega parandada iga-aastase eelarvemenetluse sujumist ja institutsioonidevahelist eelarvealast koostööd;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 311 kohaselt peab liit varustama end oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ning liidu eelarvet rahastatakse täielikult omavahenditest; arvestades, et enne kui nõukogu võtab vastu uue otsuse omavahendite reformi kohta, peab ta parlamendiga konsulteerima, ning lisaks peab ta saama parlamendilt nõusoleku enne omavahendite süsteemi rakendusmeetmete määruse vastuvõtmist;

1.  tunneb heameelt kokkuleppepaketi üle, mille Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja täielikus koostöös komisjoniga saavutasid nii aastateks 2014–2020 ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku eelnõu kui ka Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu osas, mis käsitleb eelarvealast koostööd ja usaldusväärset finantsjuhtimist;

2.  on hästi teadlik sellest, et mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised toimusid väga raskes majanduslikus olukorras, kus liikmesriigid teevad märkimisväärseid ja jätkuvaid jõupingutusi riigieelarve kohandamiseks, ning on arvamusel, et saavutatud kokkulepe esindab pragmaatilist ja realistlikku reageerimist keerukatele majanduslikele ja riigieelarvega seotud tingimustele kõikides liikmesriikides;

3.  tõdeb, et mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärad on vaid üks tulevase eelarvestamise külg ning tõhus ja tulemuslik kulutuste tegemine on vähemalt niisama tähtis, kui mitte tähtsam; tuletab ühtlasi meelde, et kõik ELi kulutused tuleb uute ja vanade liikmesriikide vahelise võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtet järgides suunata seda kõige enam vajavatesse piirkondadesse ja liikmesriikidesse;

4.  on seisukohal, et makromajanduslikku keskkonda ja kiiresti muutuvas maailmamajanduses tekkivaid probleeme arvestades eeldab väiksem eelarve suuremat paindlikkust nii eelarverubriikides kui ka eelarveaastate vahel ning on arvamusel, et saavutatud kokkulepe tagab piisavalt eelarve asjakohaselt paindliku ülesehituse, mis võimaldab liidul täita oma kohustusi ning reageerida asjakohaselt muutuvatele oludele ja prioriteetidele, pidades seejuures kinni kokkulepitud ülemmääradest;

5.  tunneb heameelt selle üle, et kehtiv omavahendite süsteem jääb aluslepingust tuleneva nõukogu ühehäälse kokkuleppe tulemusel muutmata, ning väljendab oma tahet saavutada võimalikult kiiresti kokkulepe nõukogu määruse osas, millega kehtestatakse eespool nimetatud kokkuleppe rakendusmeetmed;

6.  nõustub asjaoluga, et parlamendi ja nõukogu kokkuleppepaketi kohaselt on mitmeaastase finantsraamistiku kestus seitse aastat; kordab oma seisukohta, et eelistatav oleks raamistik, mille kestus ei oleks üle viie aasta;

7.  nõuab sellega seoses tungivalt, et alates 2020. aastast oleks tulevaste raamistike kestus kuni viis aastat, mis võimaldaks suuremat paindlikkust ja reageerimisvõimet ning viiks mitmeaastase finantsraamistiku kestuse paremini kooskõlla institutsioonide ametiajaga, mis suurendaks demokraatlikku aruandluskohustust ja vastutust; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni avalduse üle, mille kohaselt uurib komisjon üksikasjalikumalt oma ettepanekute poliitiliste tsüklitega kooskõlla viimist;

8.  märgib, et nõukogu ja parlamendi vahelised läbirääkimised mitmeaastaseid programme käsitlevate seadusandlike ettepanekute üle jätkuvad paljudel juhtudel seadusandliku tavamenetluse kohaselt, ning ergutab seadusandliku võimu kaht haru tööd jätkama, et tagada kõikide rahastamisprogrammidega alustamine alates 1. jaanuarist 2014 ja võimaldada seeläbi tõrgeteta üleminek kehtivalt raamistikult uuele raamistikule;

9.  kohustub võtma vastu ametliku õiguspärase otsuse kokkulepitud paketi kohta niipea, kui on valmis teatavad tehnilised õiguslikud elemendid, mida seadusandliku tavamenetluse käigus arutatakse ja mis tuleb hiljem mitmeaastase finantsraamistiku määrusele lisada; kinnitab veel kord oma tahet anda ametlik õiguspärane nõusolek niipea, kui need elemendid on valmis, ning rõhutab, et 27. juunil 2013. aastal kokku lepitud paketi ühtki osa uuesti ei avata;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning muudele asjaomastele institutsioonidele ja organitele.