Prijedlog rezolucije - B7-0339/2013Prijedlog rezolucije
B7-0339/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o reviziji irskog predsjedanja, uključujući Ugovor o višegodišnjem financijskom okviru

1.7.2013 - (2012/2799(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Richard Ashworth u ime kluba ECR

Postupak : 2012/2799(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0339/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0339/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0339/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o reviziji irskog predsjedanja, uključujući Ugovor o višegodišnjem financijskom okviru

(2012/2799(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 295., 311. i 312. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 29. lipnja 2011. i izmijenjeni prijedlog Komisije od 6. srpnja 2012. o Uredbi Vijeća kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2011)0398 i COM(2012)0388),

–   uzimajući u obzir politički sporazum postignut na Europskom vijeću 7. i 8. veljače,

–   uzimajući u obzir politički sporazum postignut na sastanku na vrhu trojice predsjednika u okviru članka 324. UFEU-a od 27. lipnja 2013.,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da u skladu s člankom 312. stavkom 2. UFEU-a Vijeće mora jednoglasno donijeti uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir nakon što dobije suglasnost Parlamenta;

B.  budući da se u skladu s člankom 295. UFEU-a Parlament, Vijeće i Komisija trebaju međusobno savjetovati i zajedničkim sporazumom odrediti uvjete njihove suradnje, te budući da u tu svrhu treba donijeti međuinstitucionalni sporazum kako bi se poboljšalo funkcioniranje godišnjeg proračunskog postupka i međuinstitucionalna suradnja o proračunskim pitanjima;

C. budući da u skladu s člankom 311. UFEU-a Unija mora osigurati sredstva potrebna za ostvarenje svojih ciljeva i provođenje svojih politika te se treba u potpunosti financirati iz vlastitih sredstava; budući da se Vijeće treba savjetovati s Parlamentom prije donošenja nove odluke o reformi vlastitih sredstava te da ono nadalje mora dobiti pristanak Parlamenta prije donošenja uredbe o mjerama za provedbu sustava vlastitih sredstava;

1.  pozdravlja paketni sporazum koji su u vezi s nacrtom višegodišnjeg okvira za razdoblje 2014. – 2020. sklopili Europski parlament i Predsjedništvo Vijeća Europske unije, uz punu suradnju Europske komisije, te u vezi s nacrtom međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o suradnji o proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju;

2.  izuzetno je svjestan da su pregovori za VFO 2014. − 2020. protekli u vrlo teškom gospodarskom ozračju, u trenutku kada države članice ulažu stalan znatan trud kako bi došlo do fiskalnih prilagodbi njihovih nacionalnih proračuna te vjeruje da postignuti sporazum označava pragmatičan i realističan odgovor na izazovne gospodarske i fiskalne uvjete u svim državama članicama;

 

3.  priznaje da su gornje granice VFO-a samo jedan aspekt budućeg proračuna te da je učinkovito i uspješno trošenje jednako, ako ne i više, važno; nadalje podsjeća da sve trošenje u EU-u mora biti usmjereno na one regije i države članice kojima je to najpotrebnije u skladu s načelima jednakosti i solidarnosti između novih i starih država članica;

4.  smatra da, u svjetlu makroekonomskog okruženja i promjena koje nameće svjetsko gospodarstvo koje se brzo razvija, manji proračun iziskuje veću prilagodljivost između proračunskih stavki i financijskih godina te vjeruje da postignuti dogovor pruža dovoljno jamstva za primjereno prilagodljivu proračunsku arhitekturu kojom će se Uniji omogućiti da ispuni svoje obveze te se suoči s izazovnim okolnostima i prioritetima na ispravan način poštujući pri tom ranije dogovorene gornje granice;

5.  pozdravlja to što se sadašnji sustav vlastitih sredstava ne mijenja nakon jednoglasnog dogovora s Vijećem prema ovlastima iz Ugovora, izražava svoju spremnost na postizanje dogovora što je moguće prije vezano uz Uredbu Vijeća kojom se utvrđuju provedbene mjere u vezi s ovim dogovorom;

6.  prihvaća da paket dogovoren između Parlamenta i Vijeća znači da će VFO imati trajanje od sedam godina; ponavlja svoje stajalište da bi bilo bolje imati okvir koji ne traje dulje od pet godina;

7.  stoga ustraje na tome da budući okviri, počevši od 2020., imaju trajanje od najviše pet godina dozvoljavajući više fleksibilnosti i prilagodljivosti te bolje usklađivanje razdoblja VFO-a s mandatom institucija time unapređujući demokratsku odgovornost, u tom pogledu pozdravlja izjavu Komisije da će detaljnije ispitati usklađivanje svojih prijedloga s političkim ciklusima institucija;

8.  primjećuje da se pregovori između Vijeća i Parlamenta o zakonodavnim prijedlozima u vezi s višegodišnjim programima u mnogim slučajevima provode u okviru redovnog zakonodavnog postupka, potiče obje grane zakonodavnog tijela da nastave raditi s ciljem osiguravanja da su svi programi potrošnje spremni započeti do 1. siječnja 2014. dozvoljavajući neometan prijelaz sa sadašnjeg okvira na novi;

9.  obvezuje se donijeti službenu odluku o dogovorenom paketu čim budu spremni određeni tehnički pravni elementi o kojima se trenutačno raspravlja u okviru redovnog zakonodavnog postupka, a kasnije ih treba ugraditi u Uredbu o VFO-u; ponavlja svoju spremnost na davanje službene pravne suglasnosti kada ti elementi budu spremni i podvlači da se paket dogovoren 27. lipnja 2013. neće ponovno otvarati;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i drugim relevantnim institucijama i tijelima.