Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0339/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0339/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Airijos pirmininkavimo apžvalgos, įskaitant susitarimą dėl DFP

1.7.2013 - (2012/2799(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Richard Ashworth ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2012/2799(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0339/2013
Pateikti tekstai :
B7-0339/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0339/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Airijos pirmininkavimo apžvalgos, įskaitant susitarimą dėl DFP

(2012/2799(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 295, 311 ir 312 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymą ir 2012 m. liepos 6 d. iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2011) 0398 ir COM(2012) 0388),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Taryboje vasario 7–8 d. pasiektą politinį susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 27 d. vykusiame trijų pirmininkų aukščiausiojo lygio susitikime pagal SESV 324 straipsnį pasiektą politinį susitarimą;

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagal SESV 312 straipsnio 2 dalį Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą turi vienbalsiai priimti reglamentą, pagal kurį būtų nustatyta daugiametė finansinė programa (DFP);

B.  kadangi pagal SESV 295 straipsnį Parlamentas, Taryba ir Komisija konsultuojasi tarpusavyje ir bendru susitarimu numato bendradarbiavimo būdus ir kadangi tuo tikslu turėtų būti sudarytas tarpinstitucinis susitarimas, siekiant pagerinti metinės biudžetinės procedūros veikimą ir institucijų bendradarbiavimą biudžeto klausimais;

C. kadangi vadovaujantis SESV 311 straipsniu Sąjunga turi apsirūpinti priemonėmis, kurios būtinos jos tikslams pasiekti ir politikai įgyvendinti, ir visas jos biudžetas turi būti finansuojamas nuosavais ištekliais; kadangi Taryba turi konsultuotis su Parlamentu prieš priimdama naują sprendimą dėl nuosavų išteklių reformos, be to, kadangi ji turi gauti Parlamento pritarimą prieš priimdama reglamentą dėl priemonių, kuriomis būtų įgyvendinama nuosavų išteklių sistema;

1.  palankiai vertina Europos Parlamento ir Europos Sąjungai pirmininkaujančios valstybės narės, visapusiškai bendradarbiaujant su Europos Komisija, pasiektą susitarimą dėl dokumentų rinkinio dėl 2014–2020 m. laikotarpio daugiametės programos projekto ir tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto ir patikimo finansų valdymo klausimais;

2.  puikiai supranta, kad derybos dėl 2014–2020 m. DFP vyko labai sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis, kurioms esant valstybės narės deda labai daug pastangų, kad atliktų fiskalinį savo nacionalinių biudžetų koregavimą, ir mano, kad pasiektas susitarimas yra pragmatiškas ir realistiškas atsakas į sudėtingas fiskalines ir ekonomines sąlygas visose Sąjungos valstybėse narėse;

3.  pripažįsta, kad DFP viršutinė riba yra tik vienas biudžeto sudarymo ateityje aspektas ir kad veiksmingas ir efektyvus lėšų panaudojimas yra ne mažiau (gal net labiau) svarbus; be to, primena, kad visos ES lėšos turi būti visų pirma naudojamos tuose regionuose ir valstybėse narėse, kuriems jų labiausiai reikia, laikantis senų ir naujų valstybių narių lygybės ir solidarumo principų;

4.  atsižvelgdamas į makroekonominę aplinką ir į iššūkius, kylančius dėl greitai besivystančios pasaulio ekonomikos, mano, kad turint mažesnį biudžetą reikia didesnio lankstumo perskirstant lėšas pagal išlaidų kategorijas ir perkeliant jas į kitus metus; taip pat mano, kad pasiektas susitarimas suteikia pakankamas garantijas, kad biudžetas bus suformuotas lanksčiai ir kad Sąjunga galės įvykdyti savo įsipareigojimus ir prisiderinti prie besikeičiančių aplinkybių bei tinkamai keisti prioritetus neviršydama nustatytų viršutinių ribų;

5.  palankiai vertina tai, kad nepakeista dabartinė nuosavų išteklių sistema, dėl kurios pagal Sutarties įgaliojimus vieningai sutarė Taryba; reiškia pageidavimą kuo skubiau pasiekti susitarimą dėl Tarybos reglamento, kuriuo būtų nustatytos su šiuo susitarimu susijusios įgyvendinimo priemonės;

6.  sutinka, kad pagal dokumentų paketą, dėl kurio sutarė Parlamentas ir Taryba, DFP galios septynerius metus; pakartoja savo nuostatą, kad būtų geriau, jei programa nebūtų numatoma ilgesniam negu penkerių metų laikotarpiui;

7.  todėl primygtinai reikalauja, kad būsimųjų programų (nuo 2020 m.) trukmė būtų ne ilgesnė kaip penkeri metai, kadangi tai suteiktų daugiau lankstumo ir būtų lengviau reaguoti į pokyčius, be to, tai suteiktų galimybę tinkamiau suderinti DFP taikymo ir institucijų kadencijos trukmę ir padidintų demokratinį atskaitingumą ir atsakomybę; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Komisijos pareiškimą, kad ji išnagrinės galimybę suderinti savo pasiūlymus su institucijų politiniais ciklais;

8.  pažymi, kad Tarybos ir Parlamento derybos dėl pasiūlymų dėl teisės aktų, susijusių su daugiametėmis programomis, daugeliu atvejų vyksta pagal įprastą teisėkūros procedūrą; ragina abi teisėkūros institucijas ir toliau dirbti siekiant užtikrinti, kad visos išlaidų programos būtų parengtos iki 2014 m. sausio 1 d., nes tai suteiktų galimybę sklandžiai pereiti nuo vienos daugiametės programos prie kitos;

9.  įsipareigoja priimti oficialų teisinį sprendimą dėl sutarto dokumentų rinkinio, kai tik bus parengtos atitinkamos techninės teisinės dalys, dėl kurių dar svarstoma pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir kurias vėliau reikės perkelti į DFP reglamentą; primena, kad yra pasirengęs duoti oficialų teisinį sutikimą, kai tik šios dalys bus parengtos, ir pabrėžia, kad derybos dėl dokumentų rinkinio, dėl kurio buvo susitarta 2013 m. birželio 27 d., nebus atnaujintos;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat kitoms susijusioms institucijoms ir įstaigoms.