Forslag til beslutning - B7-0342/2013Forslag til beslutning
B7-0342/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på privatlivets fred for EU-borgere

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0336/2013

Procedure : 2013/2682(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0342/2013
Indgivne tekster :
B7-0342/2013
Vedtagne tekster :

B7‑0342/2013

Europa-Parlamentets beslutning om det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på privatlivets fred for EU-borgere

(2013/2682(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2, 3, 6 og 7, og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16,

–   der henviser til Europarådets konvention 108 af 28. januar 1981 om beskyttelse af personer i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og tillægsprotokollen hertil af 8. november 2001 og til Europarådets Ministerkomités rekommandationer til medlemsstaterne, særlig rekommandation nr. R(87) 15 om regulering af politiets anvendelse af personoplysninger og rekommandation CM/Rec(2010)13 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med elektronisk behandling af personoplysninger som led i oprettelse af kundeprofiler,

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 7 og 8, og til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (ECHR), navnlig artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv og artikel 13 om retten til effektiv oprejsning,

–   der henviser til EU-lovgivningen om retten til privatlivets fred og til databeskyttelse, navnlig direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, rammeafgørelse 2008/977/RIA om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger,

–   der henviser til Kommissionens forslag til forordning og til direktiv om reformen af databeskyttelsesordningen i EU,

–   der henviser til aftale om gensidig retshjælp mellem EU og USA, der giver mulighed for udveksling af data med henblik på forebyggelse og undersøgelse af kriminelle aktiviteter, til konventionen om it-kriminalitet (CETS nr. 185), til Safe harbour-aftalen mellem EU og USA, særlig artikel 3, og listen over parter i aftalen, til de igangværende forhandlinger om aftalen mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger, der udveksles med henblik på retshåndhævelse og til den igangværende revision af safe harbour-ordningen,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om retten til respekt for privatliv og databeskyttelse, navnlig til sin beslutning af 5. september 2001 om eksistensen af et globalt system til aflytning af privat og økonomisk kommunikation (Echelon-aflytningssystemet)[1],

-    der henviser til aftalerne mellem EU og USA om henholdsvis programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP) og passagerlister (PNR),

–   der henviser til retningslinjerne for regulering af edb-baserede personoplysninger, der blev udstedt af FN's Generalforsamling i 1990,

–   der henviser til USA’s “Patriot Act” og ”Foreign Intelligence Surveillance Act” (FISA), herunder sektion 702 af FIS ændringsretsakten fra 2008 (FISAA),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Det amerikanske PRISM-program og det amerikanske nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågning af EU-medlemsstater og EU

A. der henviser til, at medierne den 6. juni 2013 rapporterede om PRISM, et hemmeligt elektronisk overvågningsprogram, der er blevet anvendt af det amerikanske nationale sikkerhedsagentur (NSA) siden 2007; der henviser til, at PRISM er en udvikling af et uautoriseret aflytningsprogram, der blev afsløret gennem medierne i 2005 og legaliseret i 2007 gennem "Protect America"-akten og gennem FISAA, der tillod masseovervågning – herunder i forbindelse med EU-borgere – af e-mails, chats, videoer, fotos, filoverførsler, data fra sociale netværk og andre data[2]; der henviser til, at der ifølge de amerikanske myndigheder gennemføres to programmer, et om metadata om telefonkommunikation og det andet om internet og e-mails, som ikke specifikt er målrettet amerikanske borgere eller udenlandske statsborgere, der er lovligt bosiddende i USA[3], og således har andre målgrupper, herunder EU-borgere;

B.  der henviser til, at private firmaer, der henhører under den amerikanske regerings jurisdiktion, såsom Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL, Apple og Verizon, i hemmelighed har overført personoplysninger relateret til elektronisk kommunikation til NSA; der henviser til, at tidligere personale for nogle af disse private virksomheder nu arbejder for NSA;

C. der henviser til, at EU-institutioner har været genstand for amerikansk overvågnings- og spionage, herunder ved placerings af skjulte mikrofoner i EU's diplomatiske repræsentation i USA i Washington og ved FN i New York, infiltrering af computernetværk (e-mails og interne dokumenter), computerangreb fra et NATO-kompleks, som anvendes af NSA-eksperter, mod EU i Bruxelles, navnlig Rådet og Det Europæiske Råd[4]; der henviser til, at Parlamentets formand har anmodet om redegørelser i denne forbindelse[5]; der henviser til, at de amerikanske myndigheder også har haft franske, italienske og græske missioner ved FN som mål[6];

D. der henviser til, at Kommissionen sendte en skrivelse til de amerikanske myndigheder den 10. juni 2013, hvori den nævnte den bekymring, der herskede i Europa, og stille detaljerede spørgsmål om programmets anvendelsesområde og den lovgivning, der tillader det[7], og der henviser til, at dette spørgsmål blev drøftet på mødet mellem EU og USA i Dublin den 14. juni 2013, hvor det blev besluttet at nedsætte en "transatlantisk ekspertgruppe", der skulle drøfte PRISM og spørgsmål vedrørende privatlivets fred;

E.  der henviser til, at det transatlantiske partnerskab er af afgørende betydning for både EU og USA, og til, at sådanne forbindelser bør baseres på loyalt, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem lande under overholdelse af grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

F.  der henviser til, at den amerikanske regering bekræfter, at demokratisk og retligt tilsyn er garanteret i overensstemmelse med den amerikanske forfatning, eftersom Kongressens kompetente myndigheder underrettes om overvågning, og eftersom en FISA-domstol har beføjelse til at tillade overvågning af elektronisk kommunikation;

G. der henviser til, at en partiuafhængig gruppe på 26 amerikanske senatorer fra begge de to store partier har henvendt sig skriftligt til NSA's direktør og klaget over, at bestemmelser i USA's "Patriot Act" i hemmelighed er blevet omfortolket for at give regeringen mulighed for at indsamle private oplysninger om et stort antal borgere, og at regeringen støtter sig til et sæt hemmelige love for at indsamle store mængder private oplysninger om borgere i stedet for at anvende regulære dommerkendelser eller nødtilladelser[8];

H. der henviser til, at det amerikanske retssystem ikke sikrer beskyttelse af ikke-amerikanske statsborgere som f.eks. EU-borgere; der henviser til, at beskyttelsen i henhold til den fjerde ændring af forfatningen eksempelvis kun finder anvendelse på amerikanske borgere og ikke på EU-statsborgere eller andre ikke-amerikanske statsborgere;

EU-medlemsstaternes overvågningssamarbejde med USA

I.   der henviser til, at andre medlemsstater som f.eks. Nederlandene og Det Forenede Kongerige ifølge oplysninger i medierne har udvekslet oplysninger indsamlet via PRISM fra private virksomheder, i hvert fald siden 2010;

Medlemsstaternes programmer og overvågning af andre medlemsstater, af EU og af tredjelande

J.   der henviser til, at de britiske myndigheder, navnlig GCHQ (den britiske regerings kommunikationshovedkvarter) og MI6 angiveligt udspionerede udenlandske politikere og embedsmænd, der deltog i to G20-topmøder i 2010, hvor Kommissionens formand, Rådsformandskabet og en række premierministre fra medlemsstater[9] var til stede, ved at overvåge deres computere, aflytte og kortlægge delegeredes telefonopkald indbyrdes og med deres respektive regeringer for at sikre et positivt resultat for den britiske regering og for topmødet, herunder ved hjælp af NSA-personale, der var udstationeret i GCHQ i Menwith Hill, Det Forenede Kongerige;

K. der henviser til, at GCHQ angiveligt står for "Tempora"-programmet og derigennem direkte tapper undersøiske transatlantiske kabler, der transporterer elektronisk kommunikation; der henviser til, at mængder af data indsamles ukritisk, lagres for en periode på 30 dage, behandles og analyseres og deles med de amerikanske myndigheder;

L.  der henviser til, at kommissær Reding har skrevet til de britiske myndigheder for at udtrykke sin bekymring over rapporter i medierne om Tempora-programmet og bede om nærmere oplysninger om dets rækkevidde og funktion[10]; der henviser til, at de britiske myndigheder har forsvaret GCHQ's overvågningsaktiviteter og bekræftet, at de opererer i henhold til strenge og lovlige retningslinjer; der henviser til, at andre medlemsstater har udtrykt bekymring og kritik og spurgt, om deres borgere har været udsat for aflytning, og om, hvorvidt programmet har været genstand for retligt tilsyn[11];

M. der henviser til, at andre medlemsstater ifølge forlydender skaffer sig adgang til transnational elektronisk kommunikation uden at være i besiddelse af nogen forskriftsmæssig hjemmel, men på basis af særlige domstole, udveksler data med andre lande (Sverige), og eventuelt øger deres overvågningskapacitet (Nederlandene, Tyskland); der henviser til, at der i andre medlemsstater er givet udtryk for bekymring over de hemmelige efterretningstjenesters aflytningsbeføjelser (Polen)[12];

N. der henviser til, at Parlamentets og Europarådets rapporter om CIA's program for ekstraordinære overførsler og hemmelige fængsler fremhævede, at EU-medlemsstater deltager aktivt og passivt ved at samarbejde med USA's efterretningstjeneste; der henviser til, at en række landes efterretningstjenester og hemmelige agenter for nylig er blevet beskyldt for at blive brugt af magthaverne til at udspionere oppositionen og journalister[13] eller til at gennemføre vildledningsmanøvrer[14];

 

EU’s og USA's lovgivning samt EU-lovgivning, der finder anvendelse på medlemsstaterne og samarbejde med USA

O. der henviser til, at EU og medlemsstaterne har en forpligtelse til at beskytte deres borgeres grundlæggende ret til privatlivets fred og databeskyttelse på grundlag af den europæiske menneskerettighedskonvention, chartret om grundlæggende rettigheder, internationale konventioner, forfatninger, EU’s og national lovgivning samt EU's og EU-medlemsstaternes suverænitet og jurisdiktion;

P.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udviklet en streng retspraksis med stringente kriterier, der skal overholdes med hensyn til statslige overvågningsaktivitet i forbindelse med enkeltpersoner, hvori det fastsættes, at ethvert indgreb i borgernes grundlæggende ret til privatlivets fred skal være forholdsmæssigt og nødvendigt i et demokratisk samfund, holde sig inden for lovens rammer og være underlagt et demokratisk og retsligt tilsyn, samt at manglende overholdelse af dette kan undergrave eller endog ødelægge demokratiet under dække af at forsvare det;

Q. der henviser til, at det i henhold til Safe harbour-aftalen er medlemsstaternes og Kommissionens opgave at garantere sikkerheden og integriteten af personoplysninger; der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 3 i aftalen har pligt til at ophæve eller suspendere aftalen, ifald dens bestemmelser ikke overholdes; der henviser til, at de virksomheder, der nævnes i den internationale presse, alle er parter i Safe harbour-aftalen;

R.  der henviser til, at USA har underskrevet og ratificeret konventionen om it-kriminalitet, og at konventionen trådte i kraft i 2007, således at principperne heri er integreret i den amerikanske nationale lovgivning; der henviser til, at konventionen fastsætter, at alle foranstaltninger med henblik på indsamling af beviser for en lovovertrædelse i elektronisk form (artikel 14) skal drage omsorg for fyldestgørende beskyttelse af grundlæggende menneskerettigheder, navnlig dem, der indgår i den europæiske menneskerettighedskonvention (artikel 8 om privatlivets fred), skal sikre overholdelse af proportionalitetsprincippet og skal indeholde beskyttelsesforanstaltninger såsom domstolsovervågning eller anden uafhængig overvågning, anførelse af årsagerne til deres anvendelse og fastsættelse af begrænsninger for sådanne procedurers anvendelsesområde og varighed (artikel 15);

S.  der henviser til, at aftalen om gensidig retshjælp mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater som ratificeret af EU og Kongressen indeholder bestemmelser om de metoder, der skal anvendes til indsamling og udveksling af oplysninger og til anmodning om og ydelse af bistand til indhentning af oplysninger, der befinder sig i ét land, som en hjælp til strafferetlig efterforskning eller straffesager i et andet land;

T.  der henviser til, at et udkast til databeskyttelsesforordning med henblik på tværtjenstlig høring indeholdt en bestemmelse om, at personoplysninger kun kunne udleveres til tredjelandes myndigheder, hvis der fandtes et retsgrundlag som f.eks. en aftale om gensidig juridisk bistand eller en international aftale og bemyndigelse fra den kompetente databeskyttelsesmyndighed[15]; der henviser til, at denne bestemmelse ikke forekommer i Kommissionens endelige forslag;

1.  opfordrer til, at der nedsættes et udvalg under Europa-Parlamentet om kontrol med overvågningsprogrammer, jf. forretningsordenens artikel 185;

2.  opfordrer til, at den amerikanske præsident indbydes til at tale om dette anliggende for plenarforsamlingen;

Det amerikanske PRISM-program og det nationale sikkerhedsagentur NSA's overvågning af EU-medlemsstater og EU

3.  udtrykker stærk foruroligelse over PRISM-programmet, der anvendes i hemmelighed af de amerikanske myndigheder med bistand fra private selskaber, eftersom dette, ifald de aktuelt foreliggende oplysninger bliver bekræftet, vil udgøre en yderst alvorlig overtrædelse af unionsborgernes grundlæggende ret til privatlivets fred og databeskyttelse;

4.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at give sine EU-partnere på både EU- og medlemsstatsniveau fyldestgørende oplysninger om programmet og om overvågningen af EU-institutioner og ‑medlemsstater, og opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at gøre ligeså; opfordrer de private selskaber til at fremlægge oplysninger om deres samarbejde med de amerikanske sikkerhedsagenturer;

5.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at suspendere og revidere alle love og overvågningsprogrammer, der krænker EU-borgernes grundlæggende ret til privatlivets fred og databeskyttelse, EU's og EU-medlemsstaternes suverænitet og jurisdiktion og konventionen om it-kriminalitet; opfordrer de amerikanske myndigheder til at indføre lovgivning, der sikrer, at EU’s borgere som minimum nyder samme rettigheder som amerikanske statsborgere, for så vidt angår privatlivets fred, databeskyttelse og virkningsfulde klagemuligheder;

6.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at anvende alle de instrumenter, de har til rådighed, i drøftelser og forhandlinger med USA, både på politisk plan og på ekspertplan, med henblik på at nå de ovennævnte mål, herunder at nægte at undertegne den EU-amerikanske handelsaftale, så længe overvågningsspørgsmålet ikke er løst, og til at suspendere PNR- og TFTP-aftalerne;

EU-medlemsstaternes overvågningssamarbejde med USA

7.  udtrykker bekymring over oplysningerne om et angiveligt hemmeligt samarbejde mellem medlemsstaterne og de amerikanske myndigheder inden for rammerne af PRISM og andre overvågningsaktiviteter;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at oplyse de andre medlemsstater og EU-institutionerne om disse forhold og til at suspendere ethvert sådant samarbejde med de amerikanske myndigheder vedrørende masseovervågning af borgerne, eftersom ethvert andet skridt vil være et brud på det loyale samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem disse og EU-institutionerne, såvel som en overtrædelse af borgernes grundlæggende ret til privatlivets fred og databeskyttelse;

Medlemsstaternes programmer og overvågning af andre medlemsstater, af EU og af tredjelande

9.  udtrykker dyb foruroligelse over afsløringerne af, at de britiske myndigheder angiveligt har foretaget overvågning og spionage mod andre medlemsstaters ledere og mod EU-institutionerne, navnlig med formål, der ikke angik den nationale sikkerhed, såsom i forbindelse med G20-topmøder; udtrykker dyb bekymring over Tempora-programmet og overtrædelsen af britiske borgeres og unionsborgeres grundlæggende ret til privatlivets fred;

10. opfordrer de britiske myndigheder til at oplyse deres egne borgere, EU-borgerne, de øvrige medlemsstater og EU-institutionerne om de ovennævnte aktiviteter og programmer og til at indstille dem øjeblikkeligt;

11. opfordrer alle medlemsstaterne til at undersøge konformiteten af deres lovgivning, aktiviteter og programmer angående overvågning med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis og de internationale og europæiske standarder på dette område, i den hensigt at sørge for passende demokratisk og juridisk kontrol og sikre overholdelsen af borgernes grundlæggende rettigheder og de europæiske værdier, der er fastsat i artikel 2 i TEU;

12. opfordrer Kommissionen og Rådet til at drøfte disse spørgsmål på det næste RIA-møde i Rådet; opfordrer dem til at foretage en gennemgang af EU’s terrorbekæmpelsespolitik og internationale sikkerhedsstrategier, som Parlamentet har anmodet om i sin betænkning og i lyset af de seneste afsløringer;

13. opfordrer Europols afdeling for it-kriminalitet til at efterforske spionage mod EU begået af USA og andre fremmede magter;

14. opfordrer til, at EU's Efterretningsanalysecenter (INTCEN) inkorporeres i de egentlige institutionelle rammer på grundlag af sikkerhedsbestemmelser og kontrol;

15. finder det beklageligt, at Kommissionen har ladet den tidligere artikel 42 (klausulen mod fremmed efterretningsovervågning) udgå af databeskyttelsesforordningen, og opfordrer til en offentlig og detaljeret afklaring af bevæggrunden for denne beslutning; opfordrer Rådet til at indsætte en tilsvarende bestemmelse og agter selv at gøre ligeså; opfordrer Rådet til at fremskynde sit arbejde med databeskyttelsesdirektivet;

16. understreger, at borgerne i et demokratisk og åbent samfund baseret på retsstatsprincippet har ret til at blive oplyst om de alvorlige overtrædelser af deres grundlæggende rettigheder, såvel som til at anmelde disse overtrædelser, herunder også deres egen stat; understreger behovet for procedurer, der gør det muligt for informanter at afsløre alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder og behovet for at yde sådanne personer den nødvendige beskyttelse, herunder på internationalt niveau; udtrykker sin fortsatte opbakning til undersøgelsesjournalistik og mediefrihed;

17. opfordrer EU-institutionerne til at revidere deres praksis med at nægte borgerne den aktindsigt, som er garanteret i traktaterne, chartret om grundlæggende rettigheder og forordning 1049/2001, med den begrundelse, at det kan skade internationale forbindelser, idet dette betyder, at fremmede lande har en reel vetoret over EU-dokumenter, sådan som det var tilfældet med USA i forbindelse med den anden rapport fra Den Fælles Kontrolinstans for Europol om gennemførelse af TFTP-aftalen mellem EU og USA;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA's myndigheder og FN.