Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0342/2013

Predkladané texty :

B7-0342/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0322

NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 106k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0336/2013
1.7.2013
PE515.886v01-00
 
B7-0342/2013

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP))  
B7‑0342/2013

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej články 2, 3, 6 a 7 a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16,

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy 108 z 28.januára 1981o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov a jeho dodatkový protokol z 8. novembra 2001, na odporúčania výboru ministrov rady Európy členským štátom, najmä odporúčanie č. R (87) 15, ktorým sa reguluje používanie osobných údajov v sektore polície a odporúčanie č. CM/Rec(2010)13 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na automatické spracovanie osobných údajov pri vytváraní profilov,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 7 a 8, a na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR), najmä jeho článok 8 o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života a článok 13 o účinnom prostriedku nápravy,

–   so zreteľom na právne predpisy Európskej únie o práve na ochranu súkromia a údajov, najmä na smernicu 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, na rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, na smernicu 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách a nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov,

–   so zreteľom na návrhy Komisie na nariadenie a smernicu o reforme systému ochrany údajov v EÚ,

–   so zreteľom na dialóg medzi EÚ a USA o dohode o vzájomnej právnej pomoci, ktorá umožní výmenu údajov na prevenciu a vyšetrovanie trestnej činnosti, na Dohovor o počítačovej kriminalite (CETS č. 185), na dohodu EÚ a USA o bezpečnom uchovávaní údajov, najmä na jej článok 3 a zoznam účastníkov dohody, na prebiehajúce rokovania o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov vymieňaných na účely presadzovania práva a na aktuálnu revíziu programu bezpečného uchovávania údajov,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o práve na ochranu súkromia a údajov, najmä uznesenie z 5. septembra 2001 o existencii celosvetového systému na odpočúvanie súkromnej a obchodnej komunikácie (odpočúvací systém Echelon interception) (1), so zreteľom na dohodu medzi EÚ a USA o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) a na dohodu o Programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP),

–   so zreteľom na usmernenia na reguláciu počítačových súborov osobných údajov, ktoré vydalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1990,

–   so zreteľom na vlastenecký zákon USA (Patriot Act) a zákon o dohľade nad zahraničnou rozviedkou (FISA) vrátane paragrafu 702 novely zákona FIS z roku 2008 (FISAA),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

Program USA PRISM a sledovanie členských štátov EÚ a EÚ Národnou bezpečnostnou agentúrou USA

A. keďže 6. júna 2013 médiá informovali o PRISM, utajovanom elektronickom programe sledovania prevádzkovanom Národnou bezpečnostnou agentúrou USA (NSA) od roku 2007; keďže PRISM je rozvinutím programu nelegálneho odpočúvania, ktorý vďaka úniku informácií odhalili médiá v roku 2005 a ktorý bol legalizovaný v roku 2007 zákonom Protect America (zákon o ochrane Ameriky) a novelou FISAA, ktoré povolili hromadné sledovanie – vrátane občanov EÚ – elektronickej pošty, četov, videí, fotografií, prenosov súborov, údajov zo sociálnych sietí a ďalších údajov(2); keďže podľa orgánov USA prebiehajú dva programy, jeden týkajúci sa metaúdajov a telefonických komunikácií a druhý týkajúci sa internetu a elektronickej pošty, ktoré sa nemôžu zámerne zameriavať na občanov USA alebo zahraničných občanov s legálnym pobytom v USA(3), a preto majú iné ciele vrátane občanov EÚ;

B.  keďže súkromné spoločnosti spadajúce do jurisdikcie vlády USA, akými sú Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL, Apple a Verizon tajne odovzdávali NSA osobné údaje spojené s elektronickými komunikáciami; keďže bývalí zamestnanci niektorých týchto súkromných spoločností v súčasnosti pracujú pre NSA;

C. keďže inštitúcie EÚ boli podrobené sledovaniu a špionážnym činnostiam USA vrátane umiestňovania odpočúvacích zariadení na diplomatických zastupiteľstvách EÚ v USA vo Washingtone a zastupiteľstvách pri OSN v New Yorku, prenikania do počítačových sietí (e-mailov a interných dokumentov), uskutočňovania kybernetických útokov z komplexu NATO využívaného odborníkmi NSA proti EÚ v Bruseli, najmä Rade EÚ a Európskej rade(4); keďže predseda Európskeho parlamentu požadoval objasnenia v tejto súvislosti(5); keďže orgány USA sa tiež zamerali na francúzsku, taliansku a grécku misiu pri OSN(6);

D. keďže Komisia 10. júna 2013 napísala orgánom USA o európskych obavách a položila podrobné otázky o rozsahu programu a právnych predpisoch, ktoré ho povolili(7), a keďže sa o tejto otázke rokovalo na stretnutí EÚ – USA v Dubline 14. júna 2013, kde sa rozhodlo o zriadení transatlantickej skupiny expertov s cieľom diskutovať o otázkach PRISM a ochrany súkromia;

E.  keďže transatlantické partnerstvo má ako pre EÚ tak aj pre USA mimoriadny význam a keďže tieto vzťahy musia byť založené na lojálnej, dôveryhodnej a rovnocennej spolupráci medzi krajinami dodržiavajúcimi základné práva, demokraciu a zásady právneho štátu;

F.  keďže vláda USA tvrdí, že demokratická a súdna kontrola sú zaistené v súlade s ústavou USA, pretože príslušné orgány Kongresu sú informované o sledovaní a súd FISA je oprávnený povoľovať sledovanie elektronických komunikácií;

G. keďže skupina 26 amerických senátorov zložená z obidvoch politických strán adresovala riaditeľovi NSA sťažnosť, že „ustanovenie vlasteneckého zákona USA (Patriot Act) bolo tajne preformulované s cieľom umožniť vláde zhromažďovať súkromné záznamy veľkého počtu občanov“ a že vláda sa opiera o „súbor tajných právnych predpisov“, aby zhromažďovala hromadné súkromné údaje občanov, miesto toho, aby využívala riadne súdne príkazy alebo núdzové povolenia(8);

H. keďže právny systém USA nezaisťuje ochranu neamerických občanov, napríklad občanov EÚ; keďže napríklad ochrana, ktorú poskytuje štvrtý dodatok, sa vzťahuje len na občanov USA, a nie na občanov EÚ alebo iných neamerických občanov;

Spolupráca členských štátov EÚ s USA v oblasti sledovania

I.   keďže podľa informácií médií niektoré členské štáty, napríklad Holandsko a Spojené kráľovstvo, si vymieňali informácie zhromaždené zo súkromných spoločností prostredníctvom PRISM, a to prinajmenšom od roku 2010;

Programy členských štátov a sledovanie iných členských štátov, EÚ a tretích krajín

J.   keďže orgány Spojeného kráľovstva, najmä GCHQ (Government Communications Headquarters) a MI6 údajne sledovali zahraničných politikov a úradníkov, ktorí sa zúčastnili na dvoch samitoch skupiny G20 v roku 2009, na ktorých sa zúčastnili predseda Komisie, predsedníctvo Rady a mnoho predsedov vlád členských štátov(9), a to tak, že monitorovala ich počítače, zachytávala a zaznamenávala telefónne hovory delegátov, ktoré viedli medzi sebou a so svojimi vládami, s cieľom zaistiť britskej vláde a samitu pozitívny výsledok, a to tiež s pomocou zamestnancov NSA pridelených do GCHQ v Menwith Hill vo Veľkej Británii;

K. keďže GCHQ údajne prevádzkuje program Tempora a priamo odpočúva elektronickú komunikáciu vedenú podmorskými transatlantickými káblami; keďže masy údajov sú bez rozlíšenia odvedené, uložené počas 30 dní, spracované a analyzované a poskytnuté orgánom USA;

L.  keďže komisárka Redingová napísala orgánom Spojeného kráľovstva, aby vyjadrila znepokojenie nad správami médií o programe Tempora a požiadala o objasnenie jeho rozsahu a fungovania(10); keďže orgány Spojeného kráľovstva obhajovali činnosť GCHQ v oblasti sledovania a vyhlásili, že pracuje podľa prísnych a zákonných zásad; keďže ďalšie členské štáty vyslovili obavy a kritiku a spýtali sa, či aj ich občania boli cieľom a či bol program podrobený akémukoľvek súdnemu dohľadu(11);

 

M. keďže ďalšie členské štáty majú údajne prístup k nadnárodnej elektronickej komunikácii bez riadneho oprávnenia, ale prostredníctvom špeciálnych súdov si vymieňajú údaje s inými krajinami (Švédsko) a môžu rozšíriť svoje možnosti sledovania (Holandsko, Nemecko); keďže v ďalších členských krajinách boli vyjadrené obavy v súvislosti s právomocami tajných služieb na odpočúvanie (Poľsko)(12);

N. keďže v správach Parlamentu a Rady Európy o projekte CIA v oblasti mimoriadneho vydávania osôb a tajných väzníc sa poukazuje na aktívnu a pasívnu účasť členských štátov EÚ na opatreniach USA prostredníctvom spolupráce tajných služieb; keďže vo viacerých krajinách boli tajné služby a tajní agenti nedávno obvinení z toho, že vláda ich využíva na špehovanie opozície a novinárov(13) alebo na vykonávanie odchylných operácií(14);

Právo EÚ – USA a právo EÚ uplatniteľné na členské štáty a spoluprácu s USA

O. keďže Európska únia a jej členské štáty majú povinnosť chrániť základné právo svojich občanov na súkromie a ochranu údajov na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), Charty základných práv Európskej únie, medzinárodných dohovorov, ústav, práva EÚ a vnútroštátneho práva a zvrchovanosti a právomoci EÚ a jej členských štátov;

P.  keďže Európsky súd pre ľudské práva vypracoval striktný súbor judikatúry, v rámci ktorého by sa mali dodržiavať prísne kritériá, pokiaľ ide o aktivity štátu v oblasti sledovania fyzických osôb, v ktorom sa uvádza, že akékoľvek zasahovanie do základného práva na súkromie občanov musí byť v demokratickej spoločnosti primerané a nevyhnutné, môže byť povolené iba zákonom a musí podliehať náležitému demokratickému a súdnemu dohľadu, pretože v opačnom prípade môžu tieto činnosti oslabiť alebo dokonca zničiť demokraciu pod pláštikom jej ochrany;

Q. keďže podľa dohody o bezpečnom uchovávaní údajov majú členské štáty a Komisia povinnosť zachovávať bezpečnosť a neporušenosť osobných údajov; keďže podľa článku 3 dohody má Komisia v prípade nedodržiavania ustanovení dohody povinnosť zrušiť dohodu alebo pozastaviť jej platnosť; keďže všetky spoločnosti uvedené v medzinárodnej tlači sú zmluvnými stranami dohody o bezpečnom uchovávaní údajov;

R.  keďže USA podpísali a ratifikovali Dohovor o počítačovej kriminalite, ktorý nadobudol účinnosť v USA v roku 2007, a teda jeho zásady tvoria súčasť vnútroštátneho práva USA; keďže v tomto dohovore sa stanovuje, že všetky opatrenia na „zhromažďovanie dôkazov o trestnom čine v elektronickej forme“ (článok 14) musia zabezpečovať primeranú ochranu základných ľudských práv, najmä tých, ktoré sú uvedené v EDĽP (článok 8, súkromie), musia zaisťovať súlad so zásadou proporcionality a musia zahŕňať záruky, ako je súdny alebo iný nezávislý dohľad, uplatňovanie zdôvodnenia príčin a obmedzenie rozsahu a trvania takýchto postupov (článok 15);

S.  keďže v Dohode o vzájomnej právnej pomoci medzi EÚ a USA v podobe, v akej ju ratifikovala Únia a americký Kongres, sa uvádzajú podmienky zberu a výmeny informácií a vyžadovania a poskytovania pomoci pri získavaní dôkazov v jednej krajine na účely pomoci pri vyšetrovaní trestného činu alebo trestnom konaní v inej krajine;

T.  keďže návrh nariadenia o ochrane údajov pre konzultácie medzi útvarmi obsahoval ustanovenie, v ktorom sa zverejnenie osobných údajov orgánom tretích krajín podmienilo existenciou právneho základu, ako je dohoda o vzájomnej právnej pomoci alebo medzinárodná dohoda a povolenie od príslušného orgánu na ochranu údajov(15); keďže toto ustanovenie v konečnom návrhu Komisie chýba;

1.  vyzýva na zriadenie výboru Európskeho parlamentu pre vyšetrovanie programov dohľadu podľa článku 185 rokovacieho poriadku;

2.  vyzýva, aby sa prezidentovi Spojených štátov amerických adresovalo pozvanie, aby sa k tejto otázke vyjadril v pléne;

Program USA PRISM a sledovanie členských štátov EÚ a EÚ Národnou bezpečnostnou agentúrou USA

3.  vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s programom PRISM, ktorý tajne vykonávajú orgány USA v spolupráci so súkromnými spoločnosťami, keďže by predstavoval – ak by sa potvrdili v súčasnosti dostupné informácie – závažné porušenie základného práva občanov EÚ na súkromie a ochranu údajov;

4.  vyzýva orgány USA, aby poskytli partnerom EÚ na úrovni EÚ i úrovni členských štátov úplné informácie o programe a sledovaní inštitúcií EÚ a členských štátov, a vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby urobili to isté; vyzýva súkromné spoločnosti, aby poskytli informácie o spolupráci s bezpečnostnými agentúrami USA;

5.  vyzýva orgány USA, aby pozastavili platnosť a vykonali preskúmanie všetkých zákonov a programov sledovania, ktoré porušujú základné právo občanov EÚ na súkromie a ochranu údajov, zvrchovanosť a jurisdikciu EÚ a jej členských štátov, ako aj Dohovor o počítačovej kriminalite; vyzýva orgány USA, aby zaviedli zákony, ktoré zabezpečia, aby občania EÚ mohli využívať minimálne rovnaké práva ako občania USA, pokiaľ ide o súkromie, ochranu údajov a účinné opravné prostriedky;

6.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby využívali všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii v rámci diskusií a rokovaní s USA na politickej a odbornej úrovni, aby dosiahli uvedené ciele, a to aj tým, že odmietnu podpísať obchodnú dohodu medzi EÚ a USA dovtedy, kým sa nevyriešia problémy súvisiace so sledovaním, a pozastaví sa platnosť dohôd o osobnom zázname o cestujúcom (PNR) a Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP);

Spolupráca členských štátov EÚ s USA v oblasti sledovania

7.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s informáciami o údajnej tajnej spolupráci členských štátov s orgánmi USA v rámci programu PRISM a ďalších aktivít v oblasti sledovania;

8.  vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti poskytovali informácie ostatným členským štátom a inštitúciám EÚ a zastavili akúkoľvek takúto spoluprácu s orgánmi USA v súvislosti s hromadným sledovaním občanov, keďže akýkoľvek ďalší postup by predstavoval porušenie lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ, ako aj porušenie základného práva občanov na súkromie a ochranu údajov;

Programy členských štátov a sledovanie iných členských štátov, EÚ a tretích krajín

9.  vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s odhaleniami týkajúcimi sa údajných aktivít v oblasti sledovania a špionáže, ktoré vykonávajú orgány Spojeného kráľovstva a ktoré sú zamerané na vedúcich predstaviteľov ostatných členských štátov a inštitúcie EÚ, najmä z dôvodov nesúvisiacich s národnou bezpečnosťou, napríklad pri príležitosti summitov G20; vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o program Tempora a porušovanie základného práva na súkromie občanov Spojeného kráľovstva a EÚ;

10. vyzýva orgány Spojeného kráľovstva, aby svojim občanom, občanom EÚ, ostatným členským štátom a inštitúciám EÚ poskytovali informácie o uvedených aktivitách a programoch a okamžite ich zastavili;

11. vyzýva všetky členské štáty, aby preskúmali zlučiteľnosť svojich zákonov, aktivít a programov v oblasti sledovania prostredníctvom judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a medzinárodných a európskych noriem v tejto oblasti, aby bol zaručený primeraný demokratický a súdny dohľad a aby sa zabezpečilo uplatňovanie základných práv občanov a európskych hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ;

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby prediskutovali otázky, ktoré sú predmetom tohto uznesenia, na nasledujúcej schôdzi Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci; vyzýva ich, aby uskutočnili preskúmanie politík EÚ pre boj proti terorizmu a vnútorných bezpečnostných stratégií, ako požadoval Parlament vo svojich správach a v súvislosti s nedávnymi odhaleniami;

13. vyzýva oddelenie pre počítačovú kriminalitu v rámci Europolu, aby prešetrilo špionáž, ktorá je zameraná na EÚ a ktorú vykonávajú USA a ďalšie zahraničné mocnosti;

14. vyzýva, aby bolo Centrum EÚ pre analýzu spravodajských informácií (INTCEN) začlenené do riadneho inštitucionálneho rámca pri dodržaní záruk a kontroly;

15. považuje za poľutovaniahodné, že Komisia vypustila bývalý článok 42 (doložka proti zákonu o dohľade nad zahraničnou rozviedkou) návrhu nariadenia o ochrane údajov, a vyzýva na verejné a podrobné objasnenie dôvodov tohto rozhodnutia; vyzýva Radu, aby opätovne zaradila podobné ustanovenie, a vyjadruje odhodlanie, že urobí podobne; vyzýva Radu, aby urýchlila svoju činnosť týkajúcu sa smernice o ochrane údajov;

16. zdôrazňuje, že v demokratických a otvorených štátoch založených na zásade právneho štátu majú občania právo dozvedieť sa o závažných porušeniach svojich základných práv a odsúdiť ich, a to aj proti ich vlastnej vláde; zdôrazňuje potrebu postupov, ktoré umožnia informátorom odhaliť závažné porušenia základných práv, a potrebu poskytovať takýmto osobám potrebnú ochranu, a to aj na medzinárodnej úrovni; vyjadruje trvalú podporu investigatívnej žurnalistike a slobode médií;

17. vyzýva inštitúcie EÚ, aby preskúmali svoju prax, v rámci ktorej odopierajú občanom právo na prístup k dokumentom, ako je zaručené zmluvami, Chartou základných práv Európskych únie a nariadením 1049/2001, pretože by to mohlo poškodiť medzinárodné vzťahy, čím sa cudzím krajinám zabezpečí de facto právo veta pri dokumentoch EÚ, ako sa stalo v USA v súvislosti so správou druhého spoločného dozorného orgánu Europolu (JSB) o vykonávaní dohody medzi EÚ a USA o Programe na sledovanie financovania terorizmu;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy, vládam a parlamentom členských štátov, orgánom Spojených štátov a Organizácii Spojených národov.

(1)

Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 221.

(2)

Pozri publikáciu CEPS Open Season for Data Fishing on the Web: The Challenges of the US PRISM Programme for the EU,

http://www.ceps.eu/book/open-season-data-fishing-web-challenges-us-prism-programme-eu

(3)

Pozri vyhlásenia prezidenta Obamu zo 7. júna 2013,

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/07/statement-president

a Jamesa Clappera, z riaditeľstva spravodajskej služby National Intelligence, program NSA hĺbkovej analýzy údajov „Neobmedzený informátor“ umožňuje NSA spracúvať údaje a triediť ich podľa krajiny pôvodu.

(4)

http://www.spiegel.de/international/europe/nsa-spied-on-european-union-offices-a-908590.html

 

(5)

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2013/2013-june/html/schulz-on-alleged-bugging-of-eu-office-by-the-us-authorities

(6)

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/30/nsa-leaks-us-bugging-european-allies

(7)

Či sú občania EÚ medzi cieľmi, či sa to týka hromadných údajov alebo je to obmedzené na špecifické a individuálne prípady, aké kritériá sa uplatnili, aký je presný rozsah, aké sa použili definície a či je možné to napadnúť. Text listu je dostupný na: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/p6_ltr_holder_/p6_ltr_Holder_en.pdf

(8)

List 26 amerických senátorov Jamesovi R. Clapperovi, 27. jún 2013; pozri http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/28/nsa-leaks-us-bugging-european-allies

(9)

Zasadnutia G20 v Londýne sa zúčastnili zástupcovia šiestich členských štátov EÚ.

(10)

Komisárka sa spýtala, či sa Tempora obmedzuje na národnú bezpečnosť, či sa sledovanie obmedzuje na jednotlivé prípady alebo je hromadné, či sú údaje poskytované tretím krajinám, napr. Spojeným štátom a či občania Spojeného kráľovstva a EÚ majú možnosť podať žalobu v prípade ich údajov.

(11)

Pozri napríklad vyhlásenia nemeckého ministra spravodlivosti.

(12)

Pozri http://euobserver.com/justice/120656.

(13)

Napríklad v Bulharsku.

(14)

Pozri vyšetrovania v súčasnosti prebiehajúce v Luxembursku.

(15)

Pozri článok 42 návrhu Komisie, ktorý unikol na verejnosť: http://statewatch.org/news/2011/dec/eu-com-draft-dp-reg-inter-service-consultation.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia