Resolutsiooni ettepanek - B7-0343/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0343/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ning ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0336/2013

Menetlus : 2013/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0343/2013

B7‑0343/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele

(2013/2682(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 6 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–   võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist vastastikuse õigusabi osutamise lepingut[1];

–   võttes arvesse küberkuritegevuse konventsiooni (CETS nr 185),

–   võttes arvesse ELi ja USA vahelist andmekaitsealast kokkulepet (Safe Harbor Agreement), eelkõige selle artiklit 3 ja kokkuleppes osalejate nimekirja,

–   võttes arvesse oma eelmisi eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevaid resolutsioone, eelkõige oma 5. septembri 2001. aasta resolutsiooni era- ja äriside ülemaailmse pealtkuulamissüsteemi (pealtkuulamissüsteem Echelon) olemasolu kohta[2],

–   võttes arvesse USA terrorismivastast seadust (Patriot Act) ja vastuluureseadust (Foreign Intelligence Surveillance Act) (FISA) ning nende muutmisakte,

–   võttes arvesse 15. veebruari 2012. aasta arutelu volinik Redingiga kolmandate riikide õigusaktide ja ELi andmekaitsealaste õigusaktide üle (PV 15/02/2012 – 19),

–   võttes arvesse andmekaitsedirektiivi (direktiiv 95/46/EC) praegust läbivaatamist,

–   võttes arvesse ELi ja USA vahel politsei- ja õigusalase koostöö raames edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitse raamlepingu („raamleping”) üle käimasolevaid läbirääkimisi,

–   võttes arvesse komisjoni teatist pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas (COM(2012)0529),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et rahvusvahelises ajakirjanduses avaldati 2013. aasta juuni alguses tõendusmaterjali selle kohta, et USA ametivõimudel on selliste programmide kaudu nagu PRISM USA internetiteenuste osutajate vahendusel laialdane juurdepääs ELi kodanike isikuandmetele ning nimetatud ametivõimud töötlevad neid andmeid laialdaselt;

B.  arvestades, et volinik Reding on saatnud USA justiitsministrile Eric Holderile kirja, milles toob välja Euroopas muret tekitavad küsimused ning palub täpsustusi ja selgitusi programmi PRISM ja teiste samalaadsete programmide kohta, mis hõlmavad andmete kogumist ja otsimist, samuti seaduste kohta, mille alusel võib selliste programmide kasutamine olla lubatud;

C. arvestades, et USA ametivõimudelt ei ole veel täielikku vastust saadud, vaatamata aruteludele, mis toimusid ELi ja USA justiitsministrite kohtumisel 14. juunil 2013 Dublinis;

D. arvestades, et 2013. aasta juuni lõpus avaldati rahvusvahelises ajakirjanduses väited, et USA ametivõimud on süstemaatiliselt jälginud Washington DCs ja New Yorgis asuvaid ELi institutsioonide ametiruume ja ELi institutsioonide ametiruume Brüsselis, paigaldanud pealtkuulamisseadmeid ametiruumidesse, kasutanud peidetud elektroonilisi seadmeid ja antenne ning tunginud e-posti ja telefonivõrkudesse;

E.  arvestades, et ajakirjanduses avaldatu viitab ka jälgimisele ELi liikmesriikide poolt;

F.  arvestades, et kui teated osutuvad tõeseks, ei saa sellelaadset pealtkuulamist ja andmekogumist õigustada terrorismivastaste meetmete või riiklike julgeolekumeetmetega;

G. arvestades, et USA ametivõimudelt on nõutud ametlikke täpsustusi ja selgitusi;

H. arvestades, et ELi ja USA Atlandi-ülene partnerlus peab rajanema vastastikusel usaldusel ja austusel, usalduslikul ja vastastikusel koostööl ning põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamisel;

I.   arvestades, et Safe Harbor Agreementi kohaselt on ELi liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil kohustus tagada isikuandmete turvalisus ja terviklus; arvestades, et vastavalt kokkuleppe artiklile 3 on komisjon kohustatud kokkuleppe tühistama või peatama, kui selle sätteid ei järgita;

J.   arvestades, et programmiga PRISM seotud ettevõtted on rahvusvahelise ajakirjanduse teatel kõik Safe Harbor Agreementi osalised;

K. arvestades, et USA on allkirjastanud ja ratifitseerinud küberkuritegevuse konventsiooni, mis jõustus 2007. aastal, ning arvestades, et konventsiooni sätted ja põhimõtted said seeläbi USA riigisisese õiguse osaks;

L.  arvestades, et küberkuritegevuse konventsiooni kohaselt peab kõikide kuriteo kohta elektrooniliste tõendite kogumise (artikkel 14) meetmete puhul olema tagatud nõuetekohane põhiliste inimõiguste kaitse, eriti Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis (artikkel 8 eraelu puutumatuse kohta) sätestatud õiguste kaitse, samuti peab olema tagatud proportsionaalsuse põhimõte ning tuleb järgida kaitsenõudeid, milles nähakse „vajaduse korral inter alia ette kohtuliku või muu sõltumatu järelevalve kohaldamine ja esitatakse kohaldamise põhjendus ning kehtestatakse volituse või korra ulatuse ja kestuse piirangud” (küberkuritegevuse konventsiooni artikkel 15);

M. arvestades, et oleks väga kahju, kui hiljuti esitatud väited mõjutaksid püüdlusi luua Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus, millega näidatakse üles pühendumust veelgi tugevdada ELi ja USA partnerlust;

N. arvestades, et ELi ja USA vastastikuse õigusabi osutamise lepingus, mille on ratifitseerinud Euroopa Liit ja USA Kongress, määratakse kindlaks kord, kuidas koguda ja vahetada teavet ning taotleda ühes riigis asuva tõendusmaterjali kogumist ja anda selleks abi, et aidata kaasa kriminaaluurimisele või -menetlusele teises riigis;

O. arvestades, et volinik Malmström teatas 14. juunil 2013 Atlandi-ülese eksperdirühma loomisest;

P.  arvestades, et rahvusvahelises ajakirjanduses on räägitud ka ELi liikmesriikide väidetavast koostööst ja seotusest programmiga PRISM ja teiste samalaadsete programmidega ning nende juurdepääsust niisuguste programmide poolt loodud andmebaasidele;

Q. arvestades, et ka rahvusvahelises ajakirjanduses on räägitud ELi liikmesriikide väidetavast koostööst sarnast tüüpi isikuandmete edastamisel liikmesriikidest USAsse;

R.  arvestades, et mitmel ELi liikmesriigil on jälgimisprogrammid olemas või arutusel;

S.  arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt peab iga selline programm demokraatlikus ühiskonnas olema tõendatavalt proportsionaalne ja vajalik;

T.  arvestades, et ELi tasandil on käimas andmekaitse reform – direktiivi 95/46/EÜ läbivaatamine ja asendamine kavandatud üldise andmekaitse määrusega ja andmekaitse direktiiviga, mis käsitleb isikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega pädevate asutuste poolt kuritegude ärahoidmise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise eesmärgil või kriminaalkaristuste täideviimise eesmärgil, samuti selliste andmete vaba liikumist;

U. arvestades, et ELi liikmesriigid on kohustatud järgima Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiväärtusi;

1.  väljendab tõsist muret programmi PRISM ja teiste samalaadsete andmekogumisega tegelevate programmide pärast, sest kui praegu teadaolevad andmed kinnitust leiavad, rikutakse nendega tõsiselt ELi kodanike põhiõigust eraelu puutumatusele ja andmekaitsele;

2.  väljendab tõsist ja sügavat muret väidete pärast, et USA ametivõimud on jälginud ELi institutsioonide ametiruume ning ELi töötajate e-kirju ja telefonikõnesid; leiab – juhul kui väited osutuvad tõeseks – et selline tegevus on täielikult vastuvõetamatu ja kahjustab tõsiselt Atlandi-üleseid suhteid; tunneb muret selle pärast, kas antud juhul on tegemist rahvusvahelise õiguse, eeskätt diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni tõsise rikkumisega;

3.  palub USA ametivõimudel põhjendamatu viivituseta esitada ELile täielik teave programmi PRISM ja muude samalaadsete andmete kogumisega seotud programmide kohta, nagu nõudis ka volinik Reding oma 10. juuni 2013. aastal justiitsminister Eric Holderile saadetud kirjas;

4.  palub USA ametivõimudel esitada ELi institutsioonidele viivitamata täielikud täpsustused ja selgitused USA ametivõimude väidetava nuhkimise kohta ELi institutsioonide ametiruumides Washington DCs, New Yorgis ja Brüsselis;

5.  palub USA ametivõimudel kontrollida programmi PRISM ja muude samalaadsete andmekogumisega tegelevate programmide õiguspärasust ja seda, kas nad vastavad küberkuritegevuse konventsioonis sätestatud õigusnõuetele – ja kas sellistele nõuetele vastavust on võimalik tõestada – eelkõige mis puudutab proportsionaalsuse ja kohaste kaitsemeetmete nõuet, nt sõltumatu kontroll ning ulatuse ja kestuse piiramine;

6.  nõuab, et Atlandi-ülesele eksperdirühmale, millest on teatanud volinik Malmström ja milles osaleb ka Euroopa Parlament, tagataks vajalikul tasemel julgeolekukontroll ja juurdepääs kõigile asjakohastele dokumentidele, et nad saaksid teha oma tööd nõuetekohaselt ja kehtestatud tähtaja piires; nõuab ka, et see eksperdirühm teeks järeldused ja esitaks soovitused;

7.  palub komisjonil ja USA ametivõimudel jätkata viivitamata läbirääkimisi politsei- ja õigusalase koostöö raames edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitse raamlepingu üle;

8.  palub komisjonil hiljutise teabe valguses vaadata täielikult läbi Safe Harbor Agreement, lähtudes kokkuleppe artiklist 3;

9.  väljendab sügavat muret selle pärast, et ilmnenud on väidetavad liikmesriikide poolt kas USA Riikliku Julgeolekuagentuuri abil või ühepoolselt rakendatud jälgimisprogrammid;

10. palub liikmesriikidel tagada, et nende asjakohased õigusaktid ja tavad vastaksid täielikult vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõtetele, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ja seonduvale kohtupraktikale, ning kui see nii ei ole, need läbi vaadata;

11. kutsub nõukogu üles kiiremas korras intensiivistama kogu andmekaitsepaketi alal tehtavat tööd, eelkõige kavandatava andmekaitse direktiivi vallas, et ajakohastada Euroopa andmekaitsealased õigusaktid võimalikult kiiresti vastavalt tänapäevasele isikuandmete ja eraelu kaitsmise vajadusele;

12. palub komisjonil andmekaitsepaketi käimasolevate läbirääkimiste käigus tagada, et ELi andmekaitsestandardid ei saaks kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste tulemusena kahjustada;

13. rõhutab, et eranditult kõik ELis teenuseid osutavad ettevõtted peavad järgima ELi õigusakte ja vastutavad nende rikkumise eest;

14. rõhutab, et kolmandate riikide jurisdiktsiooni alla kuuluvad ettevõtted peaksid ELis asuvaid kasutajaid selgelt ja eristatavalt hoiatama võimaluse eest, et õiguskaitse- või luureasutused töötlevad salajaste korralduste või kohtumääruste põhjal isikuandmeid;

15. teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks uurida põhjalikult programmi PRISM ja muid samalaadseid programme, mis tegelevad andmete kogumisega, sh väidetavat spionaaži ELi ametiruumides, ja anda sellest võimalikult kiiresti täiskogule aru;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ameerika Ühendriikide presidendile, Ameerika Ühendriikide Senatile ja Esindajatekojale, Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministrile ning Ameerika Ühendriikide justiitsministrile.