Prijedlog rezolucije - B7-0343/2013Prijedlog rezolucije
B7-0343/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i utjecaju na privatnost građana EU-a

1.7.2013 - ((2013/2682(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, u ime kluba S&D

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0336/2013

Postupak : 2013/2682(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0343/2013

B7‑0343/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i utjecaju na privatnost građana EU-a

((2013/2682(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 2. i 6. Ugovora o europskoj uniji (UEU) i članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država[1]

–   uzimajući u obzir Konvenciju o kibernetičkom kriminalu (CETS br. 185),

–   uzimajući u obzir Sporazum o sigurnoj luci između EU-a i SAD-a, a posebno njegov članak 3., te popis potpisnika Sporazuma,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o pravu na privatnost i na zaštitu podataka, osobito rezoluciju od 5. rujna 2001. o postojanju globalnog sustava nadzora privatne i poslovne komunikacije (sustav za nadzor Echelon)[2],

–   uzimajući u obzir američki Patriotski zakon i Zakon o nadzoru stranih obavještajnih službi (FISA) i naknadne izmjene tih zakona,

–   uzimajući u obzir raspravu s povjerenicom Reding od 15. veljače 2012. o zakonodavstvu u trećim zemljama i zakonima EU-a o zaštiti podataka (PV 15/02/2012 – 19),

–   uzimajući u obzir aktualnu reviziju Direktive o zaštiti podataka (Direktiva 95/46/EZ),

–   uzimajući u obzir aktualne pregovore o okvirnom sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih podataka pri njihovu prijenosu i obradi u svrhe policijske i pravosudne suradnje („Krovni sporazum”),

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije o ostvarivanju potencijala računalstva u oblaku u Europi (COM(2012)0529),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su izvješća u međunarodnom tisku početkom lipnja 2013. podastrijela dokaze da američke vlasti kroz programe kao što je PRISM u velikim razmjerima imaju pristup i obrađuju osobne podatke građana EU-a pri njihovu korištenju američkih internetskih pružatelja usluga;

B.  budući da je povjerenica Reding američkom državnom odvjetniku, Ericu Holderu, poslala dopis u kojem izražava zabrinutost EU-a te traži pojašnjenja i objašnjenja u vezi s programom PRISM i drugim sličnim programima, koji uključuju prikupljanje i pretraživanje podataka i u vezi sa zakonima kojima se ti programi odobravaju,

C. budući da se još uvijek očekuje podroban odgovor od američkih vlasti, bez obzira na pregovore održane u okviru sastanka ministara pravosuđa EU-a i SAD-a u Dublinu 14. lipnja 2013.;

D. budući da je krajem lipnja 2013. međunarodni tisak prenosio navode da su američke vlasti sustavno pratile urede EU-a u Washingtonu, DC, i New Yorku kao i prostorije institucija EU-a u Bruxellesu, prisluškivanjem ureda, korištenjem elektroničkih umetaka i antena te infiltracijom u telefonske i mreže elektroničke pošte;

E.  budući da tiskovna izvješća govore i o praćenju država članica EU-a;

F.  budući da se, ako se navedena izvješća pokažu istinitima, ova vrsta nadzora i prikupljanja podataka ne može opravdati na temelju protuterorističkih mjera ili mjera nacionalne sigurnosti;

G. budući da su od američkih vlasti zatražena službena pojašnjenja i objašnjenja;

H. budući da se transatlantsko partnerstvo između EU-a i SAD-a mora temeljiti na uzajamnom povjerenju i poštovanju, odanoj i međusobnoj suradnji te poštovanju temeljnih prava i vladavine prava;

I.   budući da je prema Sporazumu o sigurnoj luci državama članicama i Komisiji povjerena zadaća jamčenja sigurnosti i integriteta osobnih podataka; budući da je, u skladu s člankom 3., dužnost Komisije da poništi ili suspendira Sporazum u slučaju nepoštovanja odredbi Sporazuma,

J.   budući da su, kako izvještava međunarodni tisak, svi poslovni subjekti uključeni u slučaj s programom PRISM strane u Sporazumu o sigurnoj luci;

K. budući da je SAD potpisao i ratificirao Konvenciju o kibernetičkom kriminalu koja je stupila na snagu 2007. i budući se da njezine odredbe i načela na taj način postale dijelom domaćeg zakonodavstva SAD-a;

L.  budući da Konvencija o kibernetičkom kriminalu predviđa da sve mjere „prikupljanja dokaza u elektroničkom obliku” za svako kazneno djelo (članak 14.) moraju jamčiti primjerenu zaštitu temeljnih ljudskih prava, posebno onih utvrđenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima (članak 8. – privatnost), moraju osigurati poštovanje „načela proporcionalnosti” i moraju imati zaštitne mjere koje, između ostalog, uključuju pravosudni ili drugi neovisan nadzor, razloge koji opravdavaju primjenu te ograničenja područja primjene i trajanja takvih postupaka (članak 15.);

M. budući da bi bilo tragično ako bi nedavni navodi utjecali na napore uložene u zaključivanje partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja koje svjedoči o predanosti daljnjem jačanju partnerstva između EU-a i SAD-a;

N. budući da Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a kako ga je ratificirala Unija i Kongres predviđa načine prikupljanja i razmjene informacija te traženja i pružanja pomoći pri pribavljanju dokaza u jednoj zemlji za pomoć u kaznenim istragama ili postupcima u drugoj zemlji;

O. budući da je 14. lipnja 2013. povjerenik Malmström najavio osnivanje transatlantske skupine stručnjaka;

P.  budući da je međunarodni tisak isto tako izvještavao o navodnoj suradnji i uključenosti država članica EU-a u program PRISM i druge slične programe ili njihovu dobivanju pristupa bazama podataka kreiranim u okviru tih programa;

Q. budući da je međunarodni tisak također prenio navode o suradnji država članica u prijenosu sličnih kategorija osobnih podataka iz država članica u SAD;

R.  budući da nekoliko država članica ima programe nadzora ili razmatra takve programe;

S.  budući da prema sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava svaki sličan program mora moći dokazati proporcionalnost i nužnost u demokratskom društvu;

T.  budući da je u tijeku reforma zaštite podataka na razini EU-a, revizijom Direktive 95/46/EZ i njezinom zamjenom predloženom općom Uredbom o zaštiti podataka i Direktivom o zaštiti podataka, o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija te slobodnom kretanju takvih podataka;

U. budući da su države članice obvezne poštovati temeljne vrijednosti iz članka 2. Ugovora u EU-u i Povelje o temeljnim pravima;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog programa PRISM i drugih sličnih programa koji uključuju prikupljanje podataka i koji bi, ako se trenutno dostupne informacije pokažu istinitima, predstavljali teško kršenje temeljnog prava građana EU-a na privatnost i zaštitu podataka;

2.  izražava ozbiljnu i duboku zabrinutost zbog navoda da su vlasti SAD-a špijunirale urede institucija EU-a te elektroničku poštu i telefonske razgovore njihovih zaposlenika; smatra, ako se ti navodi pokažu istinitima, da su takve radnje u potpunosti neprihvatljive i da ozbiljno štete transatlantskim odnosima; izražava zabrinutost zbog pitanja predstavlja li to ozbiljno kršenje međunarodnog prava, a posebno Bečke konvencije o diplomatskim odnosima:

3.  poziva vlasti SAD-a da bez nepotrebnih odgoda EU-u pruže podrobne informacije o programu PRISM i drugim sličnim programima koji uključuju prikupljanje podataka, kako je to zatražila i povjerenica Reding u svom dopisu od 10. lipnja 2013. državnom odvjetniku Ericu Holderu;

4.  poziva vlasti SAD-a da institucijama EU-a bez odgode pruže podrobna pojašnjenja i objašnjenja u vezi s navodima da su njihove vlasti špijunirale aktivnosti u uredima institucija EU-a u Washingtonu, DC, New Yorku i Bruxellesu;

5.  poziva američke vlasti da provjere zakonitost programa PRISM i drugih sličnih programa koji uključuju prikupljanje podataka te jesu li u skladu, i mogu li dokazati da su u skladu, s pravnim obvezama utvrđenima u Konvenciji o kibernetičkom kriminalu, a posebno sa zahtjevom za proporcionalnošću i primjerenim zaštitnim mjerama kao što su neovisan nadzor i ograničenja područja primjene i trajanja;

6.  zahtijeva odgovarajuću razinu sigurnosnog odobrenja i pristup svim relevantnim dokumentima za transatlantsku skupinu stručnjaka, koju je najavio povjerenik Malmström, a u kojoj će sudjelovati i Parlament, kako bi mogla obaviti svoj posao pravilno i u zadanom roku; nadalje, traži da ta skupina stručnjaka sastavi zaključke i niz preporuka;

7.  poziva Komisiju i vlasti SAD-a da bez odgode nastave s pregovorima o okvirnom sporazumu o zaštiti osobnih podataka pri prijenosu i obradi u svrhe policijske i pravosudne suradnje;

8.  poziva Komisiju da provede opsežnu reviziju Sporazuma o sigurnoj luci u svjetlu nedavnih informacija, u skladu s člankom 3. Sporazuma;

9.  izražava duboku zabrinutost zbog otkrića koja se odnose na navodne programe nadzora koji se provode u državama članicama, bilo uz pomoć američke Agencije za nacionalnu sigurnost ili jednostrano;

10. poziva države članice da osiguraju potpunu sukladnost svojih zakona i postupaka s načelom nužnosti i proporcionalnosti, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i povezanom sudskom praksom te, ako nisu sukladni, da ih u skladu s tim revidira;

11. poziva Vijeće da hitno ubrza svoj rad na cijelom paketu mjera za zaštitu podataka, a posebno na predloženoj Direktivi o zaštiti podataka kako bi se čim prije moderniziralo europsko zakonodavstvo o zaštiti podataka u skladu s trenutnom potrebom za zaštitom osobnih podataka i privatnosti pojedinca;

12. poziva Komisiju da u aktualnim pregovorima o paketu mjera za zaštitu podataka osigura da se zbog partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja s SAD-om ne dovedu u pitanje standardi zaštite podataka EU-a;

13. naglašava da svi poslovni subjekti koji se bave djelatnošću pružanja usluga u EU-u moraju bez iznimke poštovati zakonodavstvo EU-a i da su odgovorni za eventualne prekršaje;

14. naglašava da bi poslovni subjekti koji su u nadležnosti trećih zemalja korisnicima koji se nalaze u EU-u trebali pružiti jasno i raspoznatljivo upozorenje koje se odnosi na mogućnost da tijela provedbe zakona i obavještajne službe obrađuju osobne podatke po tajnim nalozima;

15. nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da provede temeljitu istragu programa PRISM i drugih sličnih programa koji uključuju prikupljanje podataka, uključujući navodno špijuniranje ureda EU-a, te da o tom čim prije podnese izvješće na plenarnoj sjednici;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Vijeću Europe, vladama i parlamentima država članica, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, Senatu i Zastupničkom domu Sjedinjenih Američkih Država, ministrima Sjedinjenih Američkih Država za domovinsku sigurnost i pravosuđe te državnom odvjetniku Sjedinjenih Američkih Država.