Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0343/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0343/2013

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programjáról, a különféle tagállamokban lévő, megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok magánéletére gyakorolt hatásokról

  1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

  benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume az S&D képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0336/2013

  Eljárás : 2013/2682(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0343/2013
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0343/2013
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0343/2013

  Az Európai Parlament állásfoglalása az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programjáról, a különféle tagállamokban lévő, megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok magánéletére gyakorolt hatásokról

  (2013/2682(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 6. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

  –   tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

  –   tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kölcsönös jogi segítségnyújtásról szóló megállapodásra[1],

  –   tekintettel a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményre (CETS No 185),

  –   tekintettel az EU és az Egyesült Államok közötti biztonságos kikötő megállapodásra, különösen annak 3. cikkére és a megállapodásban részt vevő felek listájára,

  –   tekintettel a magánélethez és az adatok védelméhez való jogról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a magán és kereskedelmi jellegű közlések elfogására szolgáló globális rendszer (Echelon elfogó rendszer) létezéséről szóló, 2001. szeptember 5-i állásfoglalására[2],

  –   tekintettel az Egyesült Államok „Patriot Act” törvényére, illetve a külföldi hírszerzői tevékenység megfigyeléséről szóló törvényére (FISA) és az azokat később módosító jogi aktusokra,

  –   tekintettel a harmadik országok jogszabályairól és az uniós adatvédelmi jogszabályokról 2012. február 15-én Reding biztossal folytatott vitára (PV 15/02/2012 – 19),

  –   tekintettel az adatvédelmi irányelv jelenleg zajló felülvizsgálatára (95/46/EK irányelv),

  –   tekintettel az EU és az Egyesült Államok között a rendőrségi és igazságügyi együttműködés céljából átadott és feldolgozott személyes adatok védelméről szóló keretmegállapodásról (a továbbiakban: „keretmegállapodás”) folytatott jelenlegi tárgyalásokra,

  –   tekintettel a Bizottság „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában”című közleményére (COM(2012)0529),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel 2013 június elején a nemzetközi sajtóban megjelent beszámolókban közölt bizonyítékok szerint a PRISM és hasonló programok keretében az Egyesült Államok hatóságai széles körben hozzáférnek és feldolgozzák uniós polgárok adatait, amennyiben azok Egyesült Államokbeli online szolgáltatókat vesznek igénybe;

  B.  mivel Reding biztos levelet írt Eric Holdernek, az Egyesült Államok főügyészének, amelyben hangot adott az Európai Unió aggodalmának, felvilágosítást és magyarázatot kérve a PRISM és más adatgyűjtő és adatkereső programokról, valamint arról, hogy e programok alkalmazását mely törvények alapján engedélyezték;

  C. mivel az Egyesült Államok hatóságai – az EU és az Egyesült Államok igazságügyi minisztereinek 2013. június 14-i, dublini találkozóján lezajlott megbeszélések ellenére – még mindig nem adtak kimerítő választ;

  D. mivel 2013. június végén a nemzetközi sajtó olyan feltételezésekről számolt be, amelyek szerint az Egyesült Államok hatóságai rendszeresen ellenőrizték az európai uniós intézmények washingtoni és New York-i irodáit, valamint az európai uniós intézmények Brüsszeli épületeit azáltal, hogy lehallgatókészülékeket helyeztek el az irodákban, elektronikus implantátumokat és antennákat alkalmaztak, valamint hozzáférést szereztek az e-mail és a telefonhálózathoz is;

  E.  mivel a sajtóbeszámolók szintén említést tesznek az európai uniós tagállamok ellenőrzéséről;

  F.  mivel amennyiben a jelentések tényszerűsége beigazolódik, az ilyen lehallgatásokat és adatgyűjtést nem lehet a terrorizmusellenes vagy nemzetbiztonsági intézkedésekkel indokolni;

  G. mivel az Egyesült Államok hatóságaitól hivatalos magyarázatot és felvilágosításokat kértek;

  H. mivel az EU és az Egyesült Államok közötti transzatlanti partnerségnek a kölcsönös bizalmon és tiszteleten, a megbízható, kölcsönös együttműködésen és az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásán kell alapulnia;

  I.   mivel a biztonságos kikötő megállapodás alapján a tagállamok és a Bizottság feladata a személyes adatok biztonságának és integritásának garantálása; mivel a 3. cikk szerint, amennyiben a megállapodás előírásai nem teljesülnek, a Bizottság köteles visszavonni vagy felfüggeszteni a megállapodást;

  J.   mivel a PRISM programban részt vevő vállalatok a nemzetközi sajtó szerint valamennyien részesei a biztonságos kikötő megállapodásnak;

  K. mivel az Egyesült Államok aláírta és 2007. évi hatállyal ratifikálta a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményt, amely 2007-ben lépett hatályba, és mivel annak záradékai és alapelvei így az Egyesült Államok nemzeti jogszabályainak részévé váltak;

  L.  mivel a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény úgy rendelkezik, hogy bármilyen bűncselekménnyel összefüggő „elektronikus bizonyítékok összegyűjtésére” (14.cikk) irányuló valamennyi intézkedésnek lehetővé kell tennie az alapvető emberi jogok védelmét, különösen az emberi jogok európai egyezményében rögzített jogokét (EJEE, magánéletről szóló 8. cikk), érvényre kell, hogy juttassa az „arányosság elvét”, és biztosítékokat kell alkalmaznia, többek között bírói vagy más független szervezet általi felülvizsgálatot, az alkalmazást alátámasztó indokok meglétét és az eljárás alkalmazási köre vagy időtartama korlátozását (15. cikk);

  M. mivel nem lenne szerencsés, ha a legújabb feltételezések hatást gyakorolnának a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség létrehozását célzó erőfeszítésekre, amelyek az EU és az Egyesült Államok közötti partnerség további megerősítését célozzák;

  N. mivel az EU és az Egyesült Államok közötti, a kölcsönös jogi segítségnyújtásról szóló megállapodás – amelyet az Unió és a Kongresszus ratifikált – előírja az információgyűjtés és információcsere, továbbá az egyik országban folytatott bűnügyi nyomozás vagy eljárás támogatására szolgáló, a másik országban található bizonyítékok beszerzésére vonatkozóan a segítségkérés és -nyújtás módozatait;

  O. mivel 2013. június 14-én Malmström biztos bejelentette egy transzatlanti szakértői csoport létrehozását;

  P.  mivel a nemzetközi sajtó beszámolt uniós tagállamok állítólagos együttműködéséről és a PRISM és más hasonló programokban való részvételéről, illetve hogy hozzáférhettek az e programok által létrehozott adatbázisokhoz;

  Q. mivel a nemzetközi sajtó arról is beszámolt, hogy állítólag egyes uniós tagállamok együttműködtek a hasonló személyes adatok tagállamoktól az Egyesült Államok számára való továbbításában;

  R.  mivel több tagállam működtet felügyeleti programokat vagy fontolgatják ilyen programok működtetését;

  S.  mivel az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint egy ilyen programnak egy demokratikus társadalomban bizonyíthatóan arányosnak és szükségesnek kell lennie;

  T.  mivel folyamatban van egy uniós szintű adatvédelmi reform a 95/46/EK irányelv felülvizsgálata, valamint az azt felváltó, javasolt általános adatvédelmi rendelet és a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló adatvédelmi irányelv révén;

  U. mivel a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani az EUSZ 2. cikkében és az Alapjogi Chartában lefektetett alapvető értékeket;

  1.  komoly aggodalmát fejezi ki a PRISM és hasonló, adatgyűjtéssel kapcsolatos programok miatt, amelyek – amennyiben a jelen pillanatban rendelkezésre álló információk helytállóak – az uniós polgárok magánélethez és adataik védelméhez való alapvető jogának súlyos megsértését jelenthetik;

  2.  komoly aggodalmának ad hangot azon feltételezések miatt, amelyek szerint az Egyesült Államok hatóságai kémkedést folytattak az európai uniós intézmények irodái, és alkalmazottainak e-mailjei és telefonbeszélgetései vonatkozásában; úgy véli, hogy – amennyiben a feltételezések igaznak bizonyulnak – az ilyen típusú intézkedések teljes mértékben elfogadhatatlanok, és súlyosan károsítják a transzatlanti kapcsolatokat; aggodalmát fejezi ki azon kérdés tekintetében, hogy ez kimeríti-e a nemzetközi jog, és különösen a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi szerződés súlyos megsértését;

  3.  kéri az Egyesült Államok hatóságait, hogy indokolatlan késedelem nélkül bocsássák az EU rendelkezésére a PRISM programra és a hasonló, adatgyűjtést szolgáló programokra vonatkozó teljes körű információkat, a Reding biztos által 2013. június 10-én Eric Holder főügyészhez intézett levélben is megfogalmazott kérésnek megfelelően;

  4.  felszólítja az Egyesült Államok hatóságait, hogy biztosítsanak az európai uniós intézmények számára teljes körű felvilágosítást és magyarázatot a hatóságainak az európai uniós intézmények washingtoni, New York-i és brüsszeli irodáit érintő kémtevékenységeire vonatkozó feltételezések tekintetében;

  5.  felszólítja az Egyesült Államok hatóságait, hogy ellenőrizzék a PRISM program és az adatgyűjtéssel kapcsolatos egyéb programok jogszerűségét, és hogy azok bizonyíthatóan összhangban vannak-e a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményben foglalt jogi kötelezettségekkel, különös tekintettel az arányosság követelményére és az olyan megfelelő biztosítékokra, mint a független felülvizsgálat, valamint a hatály és az időtartam korlátozása;

  6.  kéri, hogy a Malmström biztos által bejelentett transzatlanti szakértői csoportot – amelyben a Parlament is részt fog venni – ruházzák fel a megfelelő szintű biztonsági engedéllyel, hogy hozzáférhessen valamennyi vonatkozó dokumentumhoz munkájának megfelelő és a kitűzött határidőn belüli elvégzése érdekében; kéri továbbá, hogy ez a szakértői csoport fogalmazza meg következtetéseit és ajánlásait;

  7.  felkéri a Bizottságot és az Egyesült Államok hatóságait, hogy késedelem nélkül folytassák a rendőrségi és igazságügyi együttműködés céljából átadott és feldolgozott személyes adatok védelméről szóló keretmegállapodásról folytatott tárgyalásokat;

  8.  kéri a Bizottságot, hogy a legutóbbi információk fényében, a megállapodás 3. cikke alapján végezze el a biztonságos kikötő megállapodás teljes körű felülvizsgálatát;

  9.  kifejezi súlyos aggodalmát a tagállamok által állítólagosan – akár az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (NSA) segítségével, akár egyoldalúan – működtetett megfigyelő programokra vonatkozóan nyilvánosságra került adatok miatt;

  10. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy saját jogszabályaik és gyakorlatuk teljes mértékben megfeleljen a szükségesség és az arányosság elvének, az EJEE-nek és a vonatkozó esetjognak, és amennyiben nem ez a helyzet, gondoskodjanak a felülvizsgálatról;

  11. kéri a Tanácsot, hogy sürgősen gyorsítsa fel munkáját az egész adatvédelmi csomaggal és különösen a javasolt adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban annak érdekében, hogy az európai adatvédelmi jogszabályokat a lehető leghamarabb aktualizálják a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelenlegi igényeknek megfelelően;

  12. kéri a Bizottságot, hogy az uniós adatvédelmi csomagról folytatott jelenlegi tárgyalások során biztosítsa, hogy az Egyesült Államokkal folytatott TTIP-tárgyalások ne veszélyeztessék az uniós adatvédelmi normákat;

  13. hangsúlyozza, hogy az EU-ban szolgáltatásokat nyújtó valamennyi vállalat köteles kivétel nélkül eleget tenni az uniós jogszabályoknak, és felelősséget kell vállalnia valamennyi elkövetett jogsértésért;

  14. hangsúlyozza, hogy a harmadik ország joghatósága alatt működő vállalkozásoknak uniós felhasználóikhoz egyértelmű és észrevehető figyelmeztetést kell eljuttatniuk azzal kapcsolatban, hogy személyes adataikat az igazságügyi és hírszerző szervek titkos utasítások vagy felszólítások alapján feldolgozhatják;

  15. megbízza az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy végezzen alapos vizsgálatot a PRISM program és az adatgyűjtéssel kapcsolatos egyéb programok tekintetében, többek között az európai uniós irodák elleni feltételezett kémkedésről, és a lehető leghamarabb számoljon be arról a plenáris ülésnek;

  16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az Egyesült Államok elnökének, az Egyesült Államok szenátusának és kongresszusának, az Egyesült Államok belbiztonsági, illetve igazságügy-miniszterének, valamint az Egyesült Államok főügyészének.