Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0343/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0343/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir poveikio ES piliečių privatumui

  1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0336/2013

  Procedūra : 2013/2682(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0343/2013

  B7‑0343/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių privatumui

  (2013/2682(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 ir 6 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

  –   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl savitarpio teisinės pagalbos[1],

  –   atsižvelgdamas į Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų (CETS Nr. 185),

  –   atsižvelgdamas į ES ir JAV saugumo garantijų susitarimą, ypač į jo 3 straipsnį bei į susitarimo dalyvių sąrašą,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl teisės į privatumą ir duomenų apsaugą, ypač į savo 2001 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl pasaulinės privačių ir komercinių pranešimų slapto klausymosi sistemos (slapto klausymosi sistema „Echelon“)[2]2,

  –   atsižvelgdamas į JAV Patriotinį įstatymą (angl. Patriot Act) ir JAV užsienio žvalgybos stebėjimo aktą (FISA) bei vėlesnius su jais susijusius pakeitimus,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 15 d. diskusijas su Komisijos nare V. Reding dėl trečiųjų šalių teisės aktų ir ES duomenų apsaugos įstatymų (PV 15/02/2012 – 19),

  –   atsižvelgdamas į šiuo metu vykdomą Duomenų apsaugos direktyvos (Direktyva 95/46/EB) persvarstymą,

  –   atsižvelgdamas į vykstančias ES ir JAV derybas dėl bendrojo susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos juos perduodant ir tvarkant policijos bei teismų bendradarbiavimo tikslais („Platus susitarimas“),

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje (COM(2012) 0529),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi pranešimais tarptautinėje spaudoje, pasirodžiusiais nuo 2013 m. birželio, buvo pateikta įrodymų, kad tokiomis programomis kaip PRISM, JAV valdžios institucijos dideliu mastu prieina prie ES piliečių asmens duomenų ir gali juos tvarkyti, jiems naudojantis JAV paslaugų internetu teikėjais;

  B.  kadangi Komisijos narė V. Reding parašė laišką JAV generaliniam prokurorui Eric Holder, iškeldama Europos susirūpinimą ir prašydama paaiškinti programos PRISM ir kitų panašių programų, susijusių su duomenų surinkimu ir paieška, veiklą bei pateikti informacijos, remiantis kokiais įstatymais šias programas galima vykdyti;

  C. kadangi nepaisant 2013 m. birželio 14d. ES ir JAV teisingumo ministrų posėdžio Dubline metu vykusių diskusijų visapusiško atsakymo iš JAV valdžios institucijų dar nebuvo gauta;

  D. kadangi 2013 m. birželio pabaigoje tarptautinėje spaudoje buvo pranešta apie įtarimus, kad JAV valdžios institucijos sistemingai stebėjo ES institucijų Vašingtone ir Niujorke atstovybes bei ES institucijų pastatus Briuselyje, įtaisydama biuruose pasiklausymo įrangą, pasinaudojant elektroniniais implantais ir antenomis bei prisijungiant prie e. pašto ir telefono tinklų;

  E.  kadangi pranešimais spaudoje pateikiama informacijos ir apie ES valstybių narių stebėjimą;

  F.  kadangi, jei pranešimai pasirodys esantys tikrais, tokio tipo slaptas pasiklausymas ir duomenų rinkimas negali būti pateisinti kovos su terorizmu ir nacionalinio saugumo užtikrinimo priemonėmis;

  G. kadangi iš JAV valdžios institucijų buvo pareikalauti pateikti oficialius pasiaiškinimus;

  H. kadangi transatlantinė ES ir JAV partnerystė privalo remtis dvišaliu pasitikėjimu ir pagarba, ištikimu abipusiu bendradarbiavimu ir pagarba pagrindinėms laisvėms bei įstatymų viršenybei;

  I.   kadangi pagal saugumo garantijų susitarimą, valstybėms narėms ir Komisijai yra patikėta prievolė užtikrinti asmens duomenų saugumą ir vientisumą; kadangi, pagal 3 straipsnį, Komisija, jei nėra laikomasi susitarimo nuostatų, gali atšaukti arba sustabdyti susitarimą;

  J.   kadangi su programos PRISM veikloje susijusios bendrovės, remiantis tarptautinės spaudos pranešimais, yra pasirašiusios saugumo garantijų susitarimą;

  K. kadangi JAV pasirašė ir ratifikavo Konvenciją dėl kompiuterinių nusikaltimų, kuri įsigaliojo 2007 m. ir kadangi tuo jos išlygos ir principai tapo JAV vidaus teisės aktų dalimi;

  L.  kadangi Konvencijoje dėl kompiuterinių nusikaltimų numatoma, kad visomis priemonėmis, skirtomis bet kokio baudžiamojo nusikaltimo įrodymams elektroniniu pavidalu rinkti (14 straipsnis), privaloma laikytis pakankamos pagrindinių žmogaus teisių apsaugos, ypač teisių, nustatytų Europos žmogaus teisių konvencijoje (ECHR) (8 straipsnis, Privatumas), būtina užtikrinti derėjimą su proporcingumo principu ir taikyti saugiklius, inter alia, apimančius teismų vykdomą ir kitokią nepriklausomą priežiūrą, reikalauti taikymą pateisinančių priežasčių, riboti tokių procedūrų apimtį ir trukmę (15 straipsnis);

  M. kadangi būtų apmaudu, jeigu pastangos pasirašyti Transatlantinį prekybos ir investicijų susitarimą, demonstruojantį įsipareigojimą toliau stiprinti ES ir JAV bendradarbiavimą, būtų paveiktų anksčiau paminėtų įtarimų;

  N. kadangi ES ir JAV susitarime dėl savitarpio teisinės pagalbos, kurį ratifikavo Sąjunga ir kongresas, nustatomos informacijos rinkimo ir keitimosi ja sąlygos bei pagalbos prašymo ir teikimo, siekiant gauti kitoje šalyse esančius įrodymus, reikalingus kitoje šalyje vykdant nusikalstamos veikos tyrimus ar procesinius veiksmus, sąlygos;

  O. kadangi 2013 m. birželio 14 d. Komisijos narė C. Malmström paskelbė apie transatlantinės specialistų grupės įsteigimą;

  P.  kadangi tarptautinė spauda tai pat pranešė apie tariamą ES valstybių narių bendradarbiavimą ir įtraukimą į programą PRISM ir kitas panašias programas arba apie jų prieigos prie tokiomis programomis sukurtų duomenų bazių faktą;

  Q. kadangi tarptautinė spauda tai pat pranešė apie tariamą valstybių narių bendradarbiavimą perduodant panašaus tipo asmens duomenis iš valstybių narių į JAV;

  R.  kadangi keletas valstybių narių vykdo sekimo programas arba diskutuoja dėl jų pradžios;

  S.  kadangi remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, kiekviena tokia programa demokratinėje visuomenėje turi būti akivaizdžiai proporcinga ir reikalinga;

  T.  kadangi ES lygmeniu rengiama duomenų apsaugos reforma, persvarstant Direktyvą 95/46/EB ir ją pakeičiant siūlomu bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei duomenų apsaugos direktyva dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;

  U. kadangi valstybės narės privalo laikytis pagrindinių vertybių, nustatytų ES sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje;

  1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl programos PRISM ir kitų panašių programų, susijusių su duomenų rinkimų, kuriomis, jei iki šiol turima informacija bus patvirtinta, būtų rimtai pažeista pagrindinė ES piliečių teisė į privatumą ir duomenų apsaugą;

  2.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl kaltinimų JAV valdžios institucijoms šnipinėjus ES institucijų biurus bei jų darbuotojų e. paštą ir telefoninius pokalbius; jei įtarimai pasirodys pagrįsti, mano, kad tokio tipo veiksmai yra visiškai nepriimtini ir rimtai kenkia transatlantiniams santykiams; išreiškia susirūpinimą dėl to, ar tai sudaro rimtą tarptautinės teisės pažeidimą, ypač Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių pažeidimą;

  3.  ragina JAV valdžios institucijas nedelsiant pateikti ES visapusišką informaciją apie programą PRISM ir kitas panašias programas, susijusias su duomenų rinkimu, ko prašė ir Komisijos narė V. Reding savo 2013 m. birželio 10 d. laiške JAV generaliniam prokurorui Eric Holder,

  4.  ragina JAV valdžios institucijas nedelsiant pateikti ES institucijoms išsamų paaiškinimą dėl kaltinimų jos valdžios institucijoms šnipinėjus ES institucijų atstovybes Vašingtone, Niujorke ir Briuselyje;

  5.  ragina JAV valdžios institucijas patikrinti programos PRISM ir kitų panašių programų, susijusių su duomenų rinkimu, teisėtumą ir ar jos dera (ir tai galima įrodyti) su teisiniais Konvencijoje dėl kompiuterinių nusikaltimų nustatytais įsipareigojimais, ypač su proporcingumo reikalavimu ir tokiomis atitinkamomis garantijomis kaip nepriklausoma priežiūra ir apimties bei trukmės ribojimas;

  6.  reikalauja, kad transatlantinei specialistų grupei, kaip paskelbta C. Malmström ir kurios veikloje dalyvaus Parlamentas, būtų suteiktas atitinkamo lygmens leidimas susipažinti su slapta informacija ir visais susijusiais dokumentais, norint savo darbą atlikti tinkamai ir per nustatytą terminą; be to, reikalauja, kad ši grupė parengtų išvadas ir rekomendacijų rinkinį;

  7.  ragina Komisiją ir JAV valdžios institucijas nedelsiant atnaujinti derybas dėl bendrojo susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos juos perduodant ir tvarkant policijos bei teismų bendradarbiavimo tikslais;

  8.  atsižvelgiant į naujausią informaciją ragina Komisiją atlikti išsamų saugumo garantijų susitarimo persvarstymą, remiantis susitarimo 3 straipsniu;

  9.  išreiškia rimtą susirūpinimą dėl kaltinimų valstybėms narėms vykdžius numanomas sekimo programas, tiek padedant JAV Nacionalinio saugumo agentūrai, tiek ir vienašališkai;

  10. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų atitinkami teisės aktai ir praktikos visapusiškai derėtų su būtinybės ir proporcingumo principais, Europos žmogaus teisių konvencija ir susijusia teismų praktika, o jiems nederant, tokius aktus ir praktikas atitinkamai pakeisti;

  11. ragina Tarybą nedelsiant paspartinti savo darbą prie viso duomenų apsaugos įstatymų paketo, ypač siūlomos duomenų apsaugos direktyvos, siekiant kaip galima greičiau atnaujinti Europos duomenų apsaugos teisės aktus, atitinkamai pagal šios dienos poreikius apsaugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą;

  12. ragina Komisiją užtikrinti, kad dabartinėse derybose dėl duomenų apsaugos įstatymų paketo dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) nebus pakenkta ES duomenų apsaugos standartams;

  13. pabrėžia, kad visos ES paslaugas teikiančios bendrovės be išimties turi laikytis ES įstatymų ir yra atsakingos už bet kokį jų pažeidimą;

  14. pabrėžia, kad bendrovės, kurioms taikomi trečiųjų šalių įstatymai, ES esantiems vartotojams turėtų pateikti aiškų įspėjimą dėl asmens duomenų perdavimo teisėsaugai ir žvalgybos institucijoms remiantis slaptais nurodymais ar įsakymais galimybės, kurios šiuos duomenis apdoros;

  15. paveda savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui atlikti išsamų programos PRISM ir kitų panašių programų, susijusių su duomenų rinkimų, tyrimą, įskaitant galimą ES atstovybių šnipinėjimą ir kaip galima greičiau plenarinio posėdžio metu pateikti ataskaitą;

  16. įgalioja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Valstijų prezidentui, Jungtinių Valstijų senatui ir Atstovų Rūmams, Jungtinių Valstijų valstybės saugumo ir teisingumo sekretoriams bei Jungtinių Valstijų generaliniam prokurorui.