Návrh uznesenia - B7-0343/2013Návrh uznesenia
B7-0343/2013

NÁVRH UZNESENIA o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0336/2013

Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0343/2013

B7‑0343/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

(2013/2682(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii a na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP),

–   so zreteľom na Dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými[1],

–   so zreteľom na Dohovor o počítačovej kriminalite (CETS č. 185),

–   so zreteľom na dohodu medzi EÚ a USA o bezpečnom uchovávaní údajov, najmä na jej článok 3, a na zoznam účastníkov dohody,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o práve na súkromie a ochranu údajov, najmä uznesenie z 5. septembra 2001 o existencii celosvetového systému na odpočúvanie súkromnej a obchodnej komunikácie (odpočúvací systém Echelon)[2],

–   so zreteľom na vlastenecký zákon USA (Patriot Act) a zákon o dohľade nad zahraničnou rozviedkou (FISA) a ich neskoršie zmeny,

–   so zreteľom na diskusiu s komisárkou Redingovou o právnych predpisoch tretích krajín a právnych predpisoch EÚ o ochrane údajov, ktorá sa uskutočnila 15. februára 2012 (PV 15/02/2012 – 19),

–   so zreteľom na aktuálnu revíziu smernice o ochrane údajov (smernica 95/46/ES),

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a USA o rámcovej dohode o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracúvaní na účely policajnej a súdnej spolupráce (zastrešujúca dohoda),

–   so zreteľom na oznámenie Európskej komisie o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe (COM(2012)0529),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže správy v medzinárodnej tlači na začiatku júna 2013 priniesli dôkazy o tom, že prostredníctvom programov ako PRISM majú americké orgány prístup k osobným údajom občanov EÚ a spracúvajú ich vo veľkom rozsahu, keď využívajú služby poskytovateľov internetových služieb USA;

B.  keďže komisárka Reding poslala list ministrovi spravodlivosti USA Ericovi Holderovi, v ktorom poukázala na obavy Európanov a požiadala ho o vysvetlenia týkajúce sa programu PRISM a iných podobných programov, ktoré zahŕňajú zber a vyhľadávanie údajov, a zákonov, podľa ktorých môžu byť takéto programy povolené;

C. keďže ešte nebola doručená úplná odpoveď orgánov USA napriek diskusiám, ktoré prebehli na stretnutí ministrov spravodlivosti EÚ a USA v Dubline 14. júna 2013;

D. keďže koncom júna 2013 sa v medzinárodnej tlači objavili správy o tom, že orgány USA systematicky monitorujú úrady inštitúcií EÚ vo Washingtone a v New Yorku, ako aj priestory inštitúcií EÚ v Bruseli, a to odpočúvaním kancelárií, použitím elektronických zariadení a antén a infiltráciou e-mailu a telefónnych sietí;

E.  keďže správy z tlače poukazujú aj na monitorovanie členských štátov EÚ;

F.  keďže v prípade, že tieto správy sa ukážu ako pravdivé, tento typ odpočúvania a zberu údajov nemôže byť odôvodnený bojom proti terorizmu ani opatreniami národnej bezpečnosti;

G. keďže od orgánov USA sa vyžadujú formálne vysvetlenia;

H. keďže transatlantické partnerstvo medzi EÚ a USA musí byť založené na vzájomnej dôvere a rešpektovaní, lojálnej a rovnocennej spolupráci a dodržiavaní základných práv a zásad právneho štátu;

I.   keďže podľa dohody o bezpečnom uchovávaní údajov majú členské štáty a Komisia povinnosť zachovávať bezpečnosť a neporušenosť osobných údajov; keďže podľa článku 3 má Komisia v prípade nedodržiavania ustanovení dohody povinnosť zrušiť dohodu alebo pozastaviť jej platnosť;

J.   keďže podľa údajov medzinárodnej tlače sú všetky spoločnosti zapojené do prípadu PRISM zmluvnými stranami dohody o bezpečnom uchovávaní údajov;

K. keďže USA podpísali a ratifikovali Dohovor o počítačovej kriminalite, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2007, a keďže jeho ustanovenia a zásady sa stali súčasťou vnútroštátneho práva USA;

L.  keďže v Dohovore o počítačovej kriminalite sa stanovuje, že všetky opatrenia na „zhromažďovanie dôkazov v elektronickej forme“ týkajúce sa akéhokoľvek trestného činu (článok 14) musia byť v súlade s primeranou ochranou základných ľudských práv, najmä s tými, ktoré sa ukladajú v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP, článok 8, ochrana údajov), musia byť v súlade so zásadou proporcionality a musia byť zaručené okrem iného justičným a iným nezávislým dohľadom, zdôvodnením príčin a obmedzením rozsahu a trvania takýchto postupov (článok 15);

M. keďže by bolo nešťastné, ak by úsilie o uzavretie transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP), ktoré je dôkazom odhodlania ďalej prehĺbiť partnerstvo medzi EÚ a USA, malo byť ovplyvnené nedávnymi zisteniami;

N. keďže v Dohode o vzájomnej právnej pomoci medzi EÚ a USA v podobe, ako ju ratifikovala Únia a americký Kongres, sa uvádzajú podmienky zberu a výmeny informácií a vyžadovania a poskytovania pomoci pri získavaní dôkazov z jedného štátu na účely pomoci pri vyšetrovaní alebo súdnom konaní týkajúcom sa trestného činu v inom štáte;

O. keďže 14. júna 2013 komisárka Malmström ohlásila vytvorenie transatlantickej skupiny expertov;

P.  keďže medzinárodná tlač takisto informovala o údajnej spolupráci členských štátov EÚ a ich zapojení do programu PRISM a iných podobných programov alebo o ich prístupe k databázam vytvoreným takýmito programami;

Q. keďže podľa správ z medzinárodnej tlače členské štáty údajne spolupracujú pri prenose podobných typov osobných údajov z členských štátov do USA;

R.  keďže vo viacerých členských štátoch existujú programy sledovania alebo sa v nich o takýchto programoch diskutuje;

S.  keďže podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva musí byť primeranosť a potrebnosť akéhokoľvek takéhoto programu v demokratickej spoločnosti preukázaná;

T.  keďže sa plánuje reforma ochrany údajov na úrovni EÚ prostredníctvom revízie smernice 95/46/ES a jej nahradenia navrhovaným všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o ochrane údajov týkajúcej sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov;

U. keďže členské štáty sú povinné dodržiavať základné hodnoty zakotvené v článku 2 ZEÚ a v Charte základných práv;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad programom PRISM a inými podobnými programami, ktorých súčasťou je zber údajov, ktorý, ak sa potvrdia doteraz dostupné informácie, by predstavoval vážne porušenie základných práv občanov EÚ na súkromie a ochranu údajov;

2.  vyjadruje vážne obavy z údajnej špionáže orgánov USA v úradoch inštitúcií EÚ a sledovania e-mailov a telefónnych hovorov ich zamestnancov; považuje tento typ činností, ak sa tvrdenia ukážu ako pravdivé, za úplne neprijateľný a vážne poškodzujúci transatlantické vzťahy; vyjadruje znepokojenie nad tým, či to predstavuje vážne porušenie medzinárodného práva, konkrétne Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch;

3.  vyzýva orgány USA, aby bezodkladne poskytli EÚ všetky informácie o programe PRISM a iných podobných programoch zahŕňajúcich zber údajov, ako požiadala aj komisárka Reding v jej liste z 10. júna 2013 adresovanom ministrovi spravodlivosti Ericovi Holderovi;

4.  vyzýva orgány USA, aby bezodkladne poskytli inštitúciám EÚ úplné vysvetlenie, pokiaľ ide o tvrdenia o ich špionážnych činnostiach v kanceláriách inštitúcií EÚ vo Washingtone DC, New Yorku a v Bruseli;

5.  vyzýva orgány USA, aby overili zákonnosť programu PRISM a iných podobných programov zahŕňajúcich zber údajov a či sú preukázateľne v súlade so zákonnými povinnosťami stanovenými v Dohovore o počítačovej kriminalite, najmä požiadavkou na proporcionalitu a primerané záruky, ako je nezávislý dohľad a obmedzenie rozsahu a trvania;

6.  požaduje, aby transatlantická skupina expertov, o ktorej vytvorení informovala komisárka Malmström a v ktorej bude mať Parlament účasť, mala potrebnú úroveň bezpečnostného oprávnenia a prístupu ku všetkým príslušným dokumentom, aby mohla svoju činnosť riadne vykonávať v rámci stanoveného termínu; okrem toho požaduje, aby táto skupina expertov vypracovala závery a súbor odporúčaní;

7.  vyzýva Komisiu a orgány USA, aby bezodkladne obnovili rokovania o rámcovej dohode o ochrane osobných údajov vymieňaných a spracúvaných na účely policajnej a justičnej spolupráce;

8.  vyzýva Komisiu, aby vykonala úplnú revíziu dohody o bezpečnom uchovávaní údajov vzhľadom na nedávne informácie, na základe článku 3 dohody;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad odhaleniami súvisiacimi s údajnými programami sledovania zo strany členských štátov či už za pomoci Národnej bezpečnostnej agentúry USA alebo jednostranne;

10. vyzýva členské štáty, aby zaručili, že ich príslušné zákony a postupy budú v súlade so zásadami potrebnosti a primeranosti, v súlade s EDĽP a súvisiacou judikatúrou, a v prípade, že tomu tak nie je, aby ich primerane podrobili revízii;

11. vyzýva Radu, aby naliehavo urýchlila svoju prácu na celom balíku právnych predpisov o ochrane údajov, najmä navrhnutej smernici o ochrane údajov, aby európske právne predpisy boli čo najskôr aktualizované a zodpovedali súčasným potrebám ochrany osobných údajov a súkromia jednotlivca;

12. vyzýva Komisiu, aby v rámci aktuálnych rokovaní o balíku o ochrane údajov zabezpečila, aby sa v dôsledku TTIP s USA neznížili normy ochrany údajov EÚ;

13. zdôrazňuje, že všetky spoločnosti poskytujúce služby v EÚ musia bez výnimky dodržiavať jej zákony a nesú zodpovednosť za akékoľvek ich porušenia;

14. zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré spadajú do jurisdikcie tretích krajín by mali poskytovať používateľom z EÚ jasné a zreteľné varovanie o možnosti spracúvania osobných údajov orgánmi presadzovania práva a spravodajskými službami v nadväznosti na tajné alebo súdne príkazy;

15. poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby uskutočnil hĺbkové vyšetrenie programu PRISM a iných podobných programov zahŕňajúcich zber údajov vrátane údajnej špionáže úradov EÚ a aby o tom čo najskôr informoval na plenárnej schôdzi;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Spojených štátov, senátu a snemovni reprezentantov Spojených štátov a ministrom Spojených štátov pre vnútornú bezpečnosť a spravodlivosť.