Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0380/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0380/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse

4.9.2013 - (2013/2702(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B7‑0215/2013 ir B7‑0216/2013
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Timothy Kirkhope, Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2702(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0380/2013

B7‑0380/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse

(2013/2702(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimus dėl būtinybės atitinkamoms valstybėms narėms atlikti tyrimus dėl tariamo jų dalyvavimo įgyvendinant CŽV vykdytą perdavimo ir slapto kalinimo programą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 7 d. Žmogaus teisių tarybos 16-ojoje sesijoje padarytą ES pareiškimą dėl JT bendro tyrimo dėl slapto kalinimo,

–   atsižvelgdamas į Prezidento B. Obamos 2009 m. sausio mėn. vykdomojo įsako, kuriame reikalaujama per metus uždaryti Gvantanamo įlankos kardomojo kalinimo įstaigą,

–   atsižvelgdamas į įvairias iniciatyvas ir nacionaliniu lygmeniu vykdomus tyrimus,

–   atsižvelgdamas į kai kuriose valstybėse narėse atliktų nacionalinių tyrimų išvadas,

–   atsižvelgdamas į Vidaus politikos generalinio direktorato straipsnį „CŽV vykdytos ypatingųjų perdavimų programos įgyvendinimo ir slaptų kalėjimų veikimo Europos valstybėse tyrimo atsižvelgiant į patvirtinus Lisabonos sutartį nustatytą naują teisinę sistemą rezultatai“,

–   atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse(O 00079/2013 – B7 0215/2013 ir O-000080/2013 – B7 0216/2013),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES grindžiama įsipareigojimu laikytis demokratijos, teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms bei žmogaus orumui principų ir paisyti tarptautinės teisės;

B.  kadangi kelios valstybės narės pradėjo vykdyti ar įvykdė tyrimus dėl kaltinimų prisidėjus CŽV gabenant kalinius ir neteisėtai juos kalinus Europos šalyse;

C. kadangi ES parengė vidaus saugumo ir kovos su terorizmu politikos kryptis, kurios grindžiamos policijos ir teismų bendradarbiavimu ir skatinimu dalytis žvalgybos duomenimis; kadangi pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principams bei veiksminga demokratinė parlamentinė žvalgybos tarnybų priežiūra yra svarbūs tokio bendradarbiavimo elementai;

D. kadangi ES ir JAV ryšiai grindžiami tvirta partneryste ir bendradarbiavimu daugelyje sričių, įskaitant kovą su terorizmu, remiantis bendromis demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių vertybėmis;

E.  kadangi 2009 m. sausio 22 d. prezidentas B. Obama pasirašė tris vykdomuosius įsakymus, kuriais draudžiamas kankinimas tardant, įkuriama agentūrų bendradarbiavimo darbo grupė, atsakinga už nuolatinį kalinimo politikos bei procedūrų persvarstymą ir visų atskirų atvejų persvarstymą, taip pat įsakoma uždaryti Gvantanamo įlankoje esančią kalinimo įstaigą;

1.  pakartoja, kad veiksmingos kovos su terorizmu priemonės ir žmogaus teisių laikymasis vienas kitam neprieštarauja, priešingai, jie yra vienas kitą papildantys ir sutvirtinantys tikslai; primena, kad pagrindinių teisių laikymasis sudaro esminę kovos su terorizmu politikos dalį;

2.  pabrėžia, kad valstybės narės yra pareiškusios norą tvirtai laikytis tarptautinės teisės normų;

3.  ragina valstybes nares, jei įmanoma, atlikti nepriklausomus ir veiksmingus žmogaus teisių pažeidimų tyrimus;

4.  pripažįsta, kad valstybių narių atliekami tyrimai turi būti grindžiami patikimais teisminiais įrodymais ir nacionalinių teismų sistemų, ES ir tarptautinės teisės, subsidiarumo principo, sprendžiant nacionalinio saugumo klausimus, ir galimų vykdomų baudžiamųjų tyrimų opių klausimų paisymu;

5.  ragina valstybes nares, atsižvelgiant į glaudesnį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, užtikrinti tų agentūrų ir jų veiklos demokratinę kontrolę vykdant atitinkamą vidaus, vykdomąją, teisminę ir nepriklausomą parlamentinę priežiūrą;

6.  dar kartą patvirtina, kad tarptautinė kova su terorizmu ir dvišalis arba daugiašalis tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje, įskaitant NATO arba žvalgybos ir saugumo tarnybų bendradarbiavimą, turi būti vykdomas užtikrinant visišką pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir vykdant atitinkamą demokratinę bei teisminę priežiūrą;

7.  ragina Tarybą dirbti kiek įmanoma atviriau ir kuo labiau bendradarbiaujant tiek su Parlamentu, tiek valstybėms narėms Taryboje bendradarbiaujant tarpusavyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui, valstybių narių, šalių kandidačių bei asocijuotųjų šalių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Europos Tarybai, NATO, Jungtinėms Tautoms ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei bei abejiems Kongreso rūmams.